เข้าระบบส่งข่าว เว็บไซต์ รร.ในสังกัด Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ถาม-ตอบ (Q&A)
แผนและแนวทางการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข่าวสารสำคัญประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

คู่มือปฏิบัติการ
พาน้องกลับมาเรียน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านโนนสว่าง อ.พยุห์ ตามโครงการ "สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565"
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่วัดบ้านโนนสว่าง ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 30 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 1 ครั้ง
 รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.QUICK POLICY ผ่านกระบวนการ Active Learning ในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา
          

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 30 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 7 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ตามโครงการ "สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565"
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 26 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 31 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศร... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 21 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 63 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรมการศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนวทาง มูลนิธิยุวสถิรคุณ”
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 18 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 71 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่กา... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 18 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 97 ครั้ง


  ระบบงานสารบรรณ | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
           
นำเสนอเมื่อ 30 ก.ย.65 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหา ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ
           

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ

นำเสนอเมื่อ 30 ก.ย.65 โดย: สุธารัตน์ อ่านแล้ว: 1 ครั้ง


  การขอรับหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
           

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

นำเสนอเมื่อ 30 ก.ย.65 โดย: สุธารัตน์ อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖
           

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖

นำเสนอเมื่อ 28 ก.ย.65 โดย: สุธารัตน์ อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565
           

นำเสนอเมื่อ 27 ก.ย.65 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 31 ครั้ง
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน
           

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน นำข้อมูลการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยสแกน OR Code ท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

นำเสนอเมื่อ 23 ก.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 19 ครั้ง  กระดานข่าวการศึกษา/เสนอความคิดเห็น            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >> << กระดานเดิม >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>     << ดูทั้งหมด >> << กระดานเดิม >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ::
Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทรสาร 045 612681 e-mail: saraban04138@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 086-461-6471 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
<< หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด >>
:: ::