เข้าระบบส่งข่าว เว็บไซต์ รร.ในสังกัด Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล็ตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 22 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 27 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด DSD4T
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอหลักสูตรการพัฒ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 21 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 39 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถาน... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 14 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 83 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 13 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 50 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
          

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเข... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 13 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 38 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กร... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 13 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 71 ครั้ง





  ระบบงานสารบรรณ | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (รอบ 2)
           

นำเสนอเมื่อ 23 ก.ค.64 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 16 ครั้ง
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......... คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ??? คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 23 ก.ค.64 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 10 ครั้ง


  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
           

นำเสนอเมื่อ 23 ก.ค.64 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 18 ครั้ง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รอบ ๖ เดือน
           

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค.64 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 12 ครั้ง

  รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
           

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค.64 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 11 ครั้ง
  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
           

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค.64 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 12 ครั้ง























  กระดานข่าวการศึกษา/เสนอความคิดเห็น            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 086-461-6471 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
<< หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด >> << แผนที่สำนักงาน >>
:: ::