เข้าระบบส่งข่าว เว็บไซต์ รร.ในสังกัด Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ถาม-ตอบ (Q&A)
แผนและแนวทางการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข่าวสารสำคัญประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565
ลำดับแข่งขัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ได้ที่ 57
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่กา... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 8 ธ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 8 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบสิ่งของเครื่องใช้ในวันรวมน้ำใจ สู่ชาวศรีสะเกษ ประจำปี 2566
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 8 ธ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 11 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 7 ธ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 14 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 30 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 55 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 30 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 44 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม "ต้นไม้น้ำใจงาม" เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในสำนักงานให้สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 28 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 91 ครั้ง


  ระบบงานสารบรรณ | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
           
นำเสนอเมื่อ 9 ธ.ค.65 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 0 ครั้ง
  การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
           

นำเสนอเมื่อ 9 ธ.ค.65 โดย: ภาณุ ก้านทอง อ่านแล้ว: 9 ครั้ง


  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ (สทศ.) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ (สทศ.) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.65 โดย: สุธารัตน์ อ่านแล้ว: 11 ครั้ง
  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
           

นำเสนอเมื่อ 7 ธ.ค.65 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 17 ครั้ง

  ขั้นตอนการใช้งานระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ e-GP
           

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ขั้นตอนการเปลี่ยนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน

นำเสนอเมื่อ 7 ธ.ค.65 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 18 ครั้ง
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้วิทยุสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด
           

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจข้อมูลการใช้วิทยุสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้ในการประสานงานและติดต่อสื่อสารอย่างทันท่วงที นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน สำรวจข้อมูลการใช้วิทยุสื่อสารของสถานศึกษา เพื่อให้การประสานงาน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารได้อย่างทันท่วงที และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จัดส่งข้อมูลไปที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

นำเสนอเมื่อ 7 ธ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 7 ครั้ง  กระดานข่าวการศึกษา/เสนอความคิดเห็น            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >> << กระดานเดิม >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>     << ดูทั้งหมด >> << กระดานเดิม >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ::
Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทรสาร 045 612681 e-mail: saraban04138@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 086-461-6471 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
<< หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด >>
:: ::