เหลืออีก 16 วัน สอบ O-NET ป.6/ม.3 และอีก 48 วัน สอบ NT ป.3