ตรวจสอบสถานะ / พิมพ์ใบสมัคร / บัตรประจำตัวสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก/ข ครูผู้ช่วย สพฐ. สนามสอบจังหวัดศรีสะเกษ สอบวันที่ 5-6 ก.พ.65
ที่สถานที่สอบวิชาเอก / สาย / ทาง
1รร.อนุบาลศรีสะเกษ
อ.เมือง
คอมพิวเตอร์
2รร.สตรีสิริเกศ
อ.เมือง
พลศึกษา / เกษตร / การเงิน / คหกรรม / แพทย์แผนไทย / สุขศึกษา / จิตวิทยา / ภาษาญี่ปุ่น / วิศวกรรมโยธา / ภาษาเวียดนาม / ธุรกิจศึกษา / การพยาบาล / จิตวิทยาคลินิค / ธุรกิจ(การเงิน/บัญชี)
3รร.กันทรารมณ์
อ.กันทรารมย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์ / เคมี / อุตสาหกรรม / เทคโนโลยีทางการศึกษา / บรรณารักษ์ / การศึกษาพิเศษ / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา
4รร.กำแพง
อ.อุทุมพรพิสัย
สังคมศึกษา / ดนตรี / นาฏศิลป์ / ศิลปะ / ดนตรีศึกษา / ดนตรีไทย
5รร.ขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
6 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อ.กันทรลักษ์
ปฐมวัย / ประถมศึกษา / ภาษาจีน
ประกาศสอบ | มาตรการเข้าสอบ(ปรับปรุง 3 ก.พ.65) | ผังห้องสอบรวม
*** มีปัญหาติดต่อ โทร. 087 241 7885 ***