http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 1. กลุ่มงานอำนวยการ
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 3. กลุ่มนโยบายและแผน
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 6. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานอำนวยการ
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • งานธุรการ
  • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  • งานยานพาหนะ
  • งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
  • การจัดระบบบริหาร
  • การพัฒนาองค์กร
  • การจัดทพระเบียบและประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
  • การมอบอำนาจของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
  • การควบคุมภายใน
 2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
  • งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
  • งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
  • งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
 3. กลุ่มงานประสานงาน
  • งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในแบะภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
  • งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
  • งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ
 4. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • งานบริหารการเงิน
  • งานบริหารบัญชี
  • งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. งานธุรการ
 2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  • งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
  • งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
  • งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ
 3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานสรรหาและบรรจุ
  • งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานออกจากราชการ
 4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  • งานบำเหน็จความชอบ
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานบริการบุคคลากร
 5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลกร
  • งานฝึกอบรมและศึกษาต่อ
  • งานส่งเสริมแลยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
  • งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • งานวินัย
  • งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
 7. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
 
กลุ่มนโยบายและแผน
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. งานธุรการ
 2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
  • งานข้อมูลสารสนเทศ
  • งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 3. กลุ่มงานนโยบายและแผน
  • งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  • งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
  • งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
 4. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
  • งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
  • งานจัดทำแะจัดสรรงบประมาณ
  • งานบริหารงบประมาณ
 5. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
  • งานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
  • งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
  • งานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. งานธุรการ
 2. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยแบะการศึกษาตลอดชีวิต
  • งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
  • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
  • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 3. กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
  • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  • งานสิ่งเสริมกิจการและแนะแนวในสถานศึกษา
  • งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  • งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)
  • งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
 4. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
  • งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  • งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
  • งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
 5. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  • งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
  • งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  • งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
  • งานความมั่นคงของชาติ
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานการป้องกันโรคเอดส์
  • งานสารวัตรนักเรียน
 6. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
  • งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
  • งานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
  • งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขงสถานศึกษาเอกชน
  • งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
  • งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. งานธุรการ
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามาถพิเศษ
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานส่งเสริมแะพัฒนาเครืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานทดสอบทางการศึกษา
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโยโลยีทางการศึกษา
  • งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยลีทางการศึกษา
 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  • งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้
  • งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
  • งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารแการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเทศการศึกษา
  • งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  • งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  • งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนเทศการศึกษา
 
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
 2. งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
 3. งานการประสานการตรวจราชการ
 4. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 5. งานการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างองค์ความรู้และเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอบข่าย/ภารกิจ
 
 1. งานธุรการ
 2. งานตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
 3. งานตรวจสอบการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::