http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศธ 04138/ว3200 16 ก.ย.57 256 0 ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
ศธ 04138/ว3224 16 ก.ย.57 373 0 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ศธ 04138/ว3220 16 ก.ย.57 196 0 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ 04138/ว3226 16 ก.ย.57 243 0 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการเขียน Application บนระบบปฏิบัติการ Andriod เพื่อการเรียนการสอน
ศธ04138/ว3208 ด่วนที่สุด 15 ก.ย.57 283 0 ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย"
ศธ 04138/3184 12 ก.ย.57 163 1 ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล
ศธ04138/3189 12 ก.ย.57 336 1 ขอความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้าร่วมงานจัดมหรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
ศธ 04138/ว 3181 11 ก.ย.57 640 2 อบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ศธ 04138/ว 3148 10 ก.ย.57 168 0 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ศธ ๐๔๑๓๘/ว.๓๑๓๐ ด่วนที่สุด 9 ก.ย.57 503 0 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ที่ ศธ 04138/3079 5 ก.ย.57 713 5 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2557)
ศธ 04138/ว 3021 ด่วนที่สุด 1 ก.ย.57 1302 17 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (obec e-office)
ศธ 04138/ว2969 1 ก.ย.57 1059 7 การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2557
ศธ 04138/ว2940 26 ส.ค.57 602 0 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
722-723/2557 25 ส.ค.57 910 1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ศธ 04138/ว2907 25 ส.ค.57 534 0 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ศธ04138/2892 25 ส.ค.57 378 0 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
ศธ 04138/ว2868 21 ส.ค.57 453 0 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑
ศธ 04138/พิเศษ0100 ด่วนที่สุด 21 ก.ค.57 1812 13 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ 04138/ว191 17 ก.ค.57 365 0 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น (ด้านเผ้าระวังทางวัฒนธรรม) ปี 2557
ศธ 04138/174 17 ก.ค.57 567 0 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๗
ศธ 04138/65 17 ก.ค.57 598 1 การพัฒนาบุคลากรการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (การออกแบบเนื้อหาการอ่านตามแนวข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ศธ 04138/173 16 ก.ค.57 640 3 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมผู้เรียนในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ 04138/144 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 568 5 แจ้งเลื่อนวัน การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ "การจัดกิจกรรมเตรียมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
ศธ 04138/133 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 864 5 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศธ 04138/137 15 ก.ค.57 656 3 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๔๑๕ 25 มิ.ย.57 1017 3 การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ั้นพื้นฐาน
- 24 มิ.ย.57 1594 3 แบบแสดงรายการเงินตกเบิกเดือนมิถุนายน 2557
ศธ 04138/ว2421 23 มิ.ย.57 479 0 แจ้งเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑
ศธ 04138/3934 20 มิ.ย.57 1378 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47