http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
1111111222 2 ม.ค.59 267 0 Hacked By TncXP
111111111 ด่วน 2 ม.ค.59 127 0 Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org
11111111111 ด่วน 2 ม.ค.59 117 0 Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๕๒๖ 22 ธ.ค.58 477 0 Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๔๘๘ 18 ธ.ค.58 231 0 Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๔๓๔ ด่วนที่สุด 15 ธ.ค.58 786 0 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๔๒๕ ด่วนที่สุด 15 ธ.ค.58 482 4 แจ้งเลื่อนพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปเป็นเดือน ม.ค.๕๙
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๓๐๕ 9 ธ.ค.58 830 5 การพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- ด่วน 8 ธ.ค.58 316 2 การมอบทุนการศึกษา"โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ปี 2558
- ด่วนมาก 13 พ.ย.58 1219 0 ขอเชิญประชุม
- ด่วนมาก 6 พ.ย.58 710 0 การมอบทุนการศึกษา
0 43 1560 2
0 43 771 4
- 3 ต.ค.58 740 1 ขอให้โรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๙๐๓ 10 ก.ย.58 9101 5 แจ้งงดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
- 30 ส.ค.58 3678 8 ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน สพป.ศก.๑
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๓๔ ด่วนที่สุด 20 ส.ค.58 2304 9 ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ นร.ป.๑-๖ ครั้งที่ ๓
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๒๓ 19 ส.ค.58 1168 6 รายชื่อ รร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ดาวเทียม ปี 2558
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๘ 19 ส.ค.58 776 3 ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ ๒/๕๗ กรณี นร.ซ้ำซ้อน
ที่ศธ 04138/ว3429 25 ส.ค.58 2254 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1ตุลาคม 2558)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๘๐๓ 15 ก.ค.58 3926 0 รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย เดือน ก.ค.๕๘
30 มิ.ย.58 4580 2 )
ที่ ศธ 04138/ว 2399 17 มิ.ย.58 4392 4 ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
ที่ ศธ 04138/ว 2190 17 มิ.ย.58 4633 1 ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าข้้นสูงของอันดับ
ที่ ศธ 04138/ว 1988 17 มิ.ย.58 4551 0 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
308/2558 17 มิ.ย.58 4332 8 ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั้งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ว 2338 11 มิ.ย.58 4514 1 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๑๐๗ 10 มิ.ย.58 3855 0 ให้ รร.ส่งรายงานบัญชีคุมอัตรากำลังบุคลากร (๑๐ มิ.ย.) ส่ง ๑๕ มิ.ย.๕๘
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๒๑๑๙ 10 มิ.ย.58 3810 3 การสรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙ ส่งถึง ๑๕ ส.ค.๕๘
ศธ 04138/ว2233 5 มิ.ย.58 3539 0 การรับทุนการศึกษาฯ วันประชุมผู้บริหาร รร. ๑๐ เม.ย.๕๘9 มิ.ย. 2558

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69หน้า 70หน้า 71หน้า 72

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47