http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศธ 04138/ว3800 29 ต.ค.57 385 0 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศธ 04138/ว3820 29 ต.ค.57 413 1 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ศธ04138/ว3751 ด่วน 27 ต.ค.57 354 0 ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทย" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ศธ 04138/ว3735 27 ต.ค.57 217 0 โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
ศธ 04138/3710 22 ต.ค.57 361 0 การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558"
ศธ 04138/ว3712 ด่วนที่สุด 22 ต.ค.57 685 8 ขอความร่วมมือเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04138/ว3705 22 ต.ค.57 886 9 การอบรมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
ศธ 04138/ว3704 22 ต.ค.57 639 6 สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ 04138/3602 17 ต.ค.57 854 3 แจ้งเตือนให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
ศธ 04138/ว3603 17 ต.ค.57 1007 5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04138/3545 14 ต.ค.57 362 0 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศธ 04138/ว3544 14 ต.ค.57 390 1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย"
ศธ 04138/ว3507 9 ต.ค.57 619 0 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๙๓ 8 ต.ค.57 456 0 แจ้งลำดับการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๙๒ 8 ต.ค.57 357 0 แจ้งส่งเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน ๙ ตค.๕๗
ศธ 04138/ว3456 7 ต.ค.57 299 0 แจ้งหัวข้อการแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04138/3468 6 ต.ค.57 474 0 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนหกลุ่สมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศธ 04138/3459 6 ต.ค.57 479 0 เชิญประชุมคณะกรรมการเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจดกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะวิชาการ ปี 2557
ศธ04138/3458 6 ต.ค.57 444 0 การแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๒๐ 4 ต.ค.57 422 2 ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ มัธยมประชุม ๗ ตค.๕๗
ที่ 815/2557 3 ต.ค.57 684 2 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ
ศธ 04138/3448 ด่วนที่สุด 3 ต.ค.57 542 0 โครงการอบรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ศธ 04138/34444 ด่วน 3 ต.ค.57 433 0 ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทย" ประจำเดือนตุลาคม 2557
ที่ ศธ 04138/3403 1 ต.ค.57 1637 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
ศธ 04138/ว3404 2 ต.ค.57 688 0 การพัฒนาบุคลากรการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ศธ 04138/ว3422 2 ต.ค.57 305 0 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู้การปฏิบัติ
ศธ 04138/3419 2 ต.ค.57 400 0 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๕๘ 29 ก.ย.57 514 0 คำสั่งคณะกรรมการ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๕๖ 29 ก.ย.57 324 0 ปฏิทินแข่งขัน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ประถม/มัธยม
ศธ 04138/ว3354 26 ก.ย.57 1084 3 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69หน้า 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47