http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๒๒๑ ด่วน 31 ส.ค.55 570 4 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๐๙๙ 27 ส.ค.55 1010 0 การอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๐๙๔ 27 ส.ค.55 723 0 เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
- 24 ส.ค.55 1221 5 ประกาศรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี ๒๕๕๕ ถึง ๔ ก.ย.๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๔๗ ด่วนที่สุด 23 ส.ค.55 661 0 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๐๖๔ 22 ส.ค.55 689 0 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๗๙๑ 14 ส.ค.55 1257 7 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
3757 10 ส.ค.55 399 0 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๖๒๓ ด่วนที่สุด 10 ส.ค.55 322 0 การคัดเลือกผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๕๙๙ ด่วนที่สุด 6 ส.ค.55 502 0 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๕๙๙ 1 ส.ค.55 671 0 แจ้งให้ครูไปเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๗ ส.ค.๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๖๐๐ 1 ส.ค.55 447 0 การจัดเก็บข้อมูลการติดตามการปฏิบัติงานของครู (นักศึกษาทุนรัฐบาล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๕๗ 1 ส.ค.55 479 0 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๒ 1 ส.ค.55 407 0 โครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทยร่วมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๑ 1 ส.ค.55 348 0 ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันสตรีไทย
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘ / ๑๖๐ 30 ก.ค.55 871 0 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๕๒๒ 30 ก.ค.55 986 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
ศก ๐๔๑๓๘ / ว ๓๔๓๖ 25 ก.ค.55 953 2 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๕
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๔๒๔ 24 ก.ค.55 1080 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๒๘๘ 17 ก.ค.55 727 0 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๑๘๒ ด่วนที่สุด 13 ก.ค.55 594 0 โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖
04138/ว3233 13 ก.ค.55 494 0 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
ศก ๐๔๑๓๘ / ว ๓๐๘๔ ด่วนที่สุด 13 ก.ค.55 559 0 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๑๙๒ 11 ก.ค.55 551 0 การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ๒
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๑๙๑ 11 ก.ค.55 477 0 การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ๑
ศก ๐๔๑๓๘ / ว ๓๑๒๘ 9 ก.ค.55 453 0 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04138/ว3073 4 ก.ค.55 427 0 โครงการ "โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ประจำปี 2555"
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๔๒ ด่วนที่สุด 29 มิ.ย.55 631 1 การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๔๙๐ 29 มิ.ย.55 563 0 สพฐ.แจ้งจัดสรรงบฯ รร.ในฝัน (๑๒ แห่ง)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๓๔ ด่วนที่สุด 28 มิ.ย.55 627 0 การพัฒนาผู้ปรพกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69หน้า 70หน้า 71

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47