http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๑๓๐๕ ด่วนที่สุด 19 มี.ค.55 446 0 การบูรณาการการพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๗๖ 12 มี.ค.55 476 0 การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๑๐๘ 6 มี.ค.55 430 0 คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเขมไชย รสานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๐๗๕ 5 มี.ค.55 854 1 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน น.ร. ยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ศธ 04138/- 1 มี.ค.55 559 0 การออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๙๖๐ 27 ก.พ.55 1390 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ ๐๔๑๓๘/พิเศษ ว ๐๑ ด่วนที่สุด 27 ก.พ.55 1262 7 สำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๐๖ 23 ก.พ.55 983 0 โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๑๖ 17 ก.พ.55 598 0 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทยดีเด่น
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๗ ด่วนที่สุด 16 ก.พ.55 799 2 การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในเขตภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๐๓๓ 15 ก.พ.55 617 0 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
ศธ 04138/ว759 ด่วนที่สุด 14 ก.พ.55 406 0 การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ที่ศธ 04138/714 14 ก.พ.55 1583 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2555)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๗ ด่วนที่สุด 8 ก.พ.55 900 0 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๔ 8 ก.พ.55 962 2 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ (งบประมาณปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๕๔ 2 ก.พ.55 583 1 แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำหรับการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๖๔ 1 ก.พ.55 672 0 งบแปรบัญญัติ
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๗๙ ด่วนที่สุด 1 ก.พ.55 569 0 เลื่อนการรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๗๒ 31 ม.ค.55 602 0 การเสริมสร้างอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๔๔๙ 31 ม.ค.55 1183 0 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๓๘๕ ด่วนที่สุด 30 ม.ค.55 610 0 การออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๔ ด่วนที่สุด 27 ม.ค.55 865 0 สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็น รอง ผอ./ผอ.รร. ถึง ๖ ก.พ.๕๕
ศธ 04138/ว325 24 ม.ค.55 560 0 ทุนการศึกษา โครงการช้างเผือก (รุ่นที่ 3)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๕๕ 19 ม.ค.55 540 0 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๔๔ ด่วนที่สุด 19 ม.ค.55 848 1 รายชื่อกรรมการแข่งขันเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๓๖ 18 ม.ค.55 737 0 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนิน English-Speaking Monday
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๓๕ 18 ม.ค.55 582 0 การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๑๘๓ 13 ม.ค.55 524 1 โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๐๑๒ ด่วนที่สุด 13 ม.ค.55 889 1 การมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๑๒๗ 11 ม.ค.55 511 0 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติสอบสวนความรับผิดเบื้องต้นทางละเมิด

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47