http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
๕๑๐๙.๐๔๑๓๘/๒๓๙ 7 พ.ย.55 511 0 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรอง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๔๒๒ 7 พ.ย.55 847 4 โครงการอบรมพัฒนาครู สังกัดสพฐ. ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๔๐ 30 ต.ค.55 1095 3 การจัดสรรอัตรคาจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๐๔๕ 30 ต.ค.55 1158 4 การจัดสรรอัตรคาจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๔๖ 29 ต.ค.55 631 0 ให้ครูไปประชุมพัฒนาอินเทอร์เน็ต รร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๓๕ 29 ต.ค.55 1150 4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ในตำแหน่งว่าง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๕๔ 19 ต.ค.55 710 1 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน ตลาดนัดเสวนาวิชาการสู่งานอาชีพ SML
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๕๗ 19 ต.ค.55 665 0 เวทีวิชาการรายงานนวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน ๒๗-๒๘ ต.ค.๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๒๐ 17 ต.ค.55 342 0 การกำหนดวิธีการ เงื่อนไขการให้เช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๗๘๑ ด่วนที่สุด 15 ต.ค.55 619 1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๐๕๔ ด่วนที่สุด 11 ต.ค.55 972 6 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๘๖๕ 10 ต.ค.55 649 0 การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (MRI) และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๙๑๔ 9 ต.ค.55 469 2 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น ๑-๒
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๘๔๔ ด่วนที่สุด 3 ต.ค.55 617 3 การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการโครงการเกษียณก่อนกำหนด
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๘๐๔ 2 ต.ค.55 777 0 ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04002/ว 2360 24 ก.ย.55 801 0 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04002/ว2296 24 ก.ย.55 533 0 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04002/ว2427 24 ก.ย.55 511 0 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ศธ 04002/ว 2295 ด่วนที่สุด 24 ก.ย.55 567 0 ส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๔๕๔๖ 21 ก.ย.55 613 0 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๓๗ 19 ก.ย.55 1052 1 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๑๘ 18 ก.ย.55 715 0 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๔๕ 14 ก.ย.55 890 3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๔๒๘ 10 ก.ย.55 416 0 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งรายละเอียดของโรงเรียนที่ประสบภัยให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. ให้ความเห็นชอบ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๔๒๗ 10 ก.ย.55 554 0 สำรวจความต้องการหลอดไฟฟ้า
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๒๘๒ 10 ก.ย.55 525 0 สำรวจข้อมูลส้วมของโรงเรียนและความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซมส้วมที่มีอยู่
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๗๖๙ 5 ก.ย.55 563 0 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ จากกรมบัญชีกลาง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๒๖๖ 4 ก.ย.55 609 0 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๒๒๑ ด่วน 31 ส.ค.55 582 4 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๐๙๙ 27 ส.ค.55 1036 0 การอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69หน้า 70หน้า 71หน้า 72

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47