http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าว/ประกาศ ที่ผ่านมาทั้งหมด
31-01-2557 โครงการประกวดเล่านิทานสำหรับปฐมวัย ๓ -๕ ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี ipod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่
31-01-2557 แนวข้อสอบ LAS ป.๒ / ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
30-01-2557 โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
30-01-2557 ข่าวพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.ศก.๑
29-01-2557 สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๓
16-12-2556 การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนค่ายส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21-11-2556 แฟ้มเฉลย Pre O-NET สพป.ศก.๑ ชั้น ป.๖ - ม.๓
15-11-2556 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๒
15-11-2556 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖ และการนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
05-11-2556 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคที่จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
31-10-2556 ด่วน ให้ รร.เข้ากรอกรายงานจุดเน้น สพฐ. ภายใน ๓๑ ตค.๕๖
19-12-2555 ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีผลการสอบระดับดี ตามขีดจำกัดล่าง ผลการสอบO_NET ปี 2553
11-12-2555 สมศ. ประกาศ เข้าประเมิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2555 และให้โรงเรียนส่ง รายงานประจำปี (SAR) ให้ สมศ. ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
18-10-2555 สมศ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ต้องรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบ 2556
03-10-2555 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย
16-08-2555 ตัวอย่าง การประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียน และการกำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
09-08-2555 power point มาตรฐานที่ ๗ การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
09-08-2555 power point การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
20-07-2555 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จังหวัดศรีสะเกษ
26-06-2555 สมศ.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน การประเมิน รอบสาม
26-06-2555 เชิญประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กประชุม
25-06-2555 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ ล่าสุด ๒๕ มิ.ย.๕๕
06-06-2555 ผลสอบ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๔
05-06-2555 แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ที่ใช้ปี 2552 และ 2553 กรณี สมศ. ถามหาผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
24-05-2555 แนวทางการเขียนรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
16-05-2555 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)
29-04-2555 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำคู่มือประเมินมาตรฐาน ๑๕ มาตรฐาน
28-04-2555 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำคู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย (ใหม่)๑๑ มาตรฐาน
26-03-2555 ปฏิทินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
06-01-2555 สมศ. จะเข้าประเมินโรงเรียนในศรีสะเกษ เขต 1 เดือนมิถุนายน 2555
15-12-2554 สมศ. จะออกประเมินภายนอก รอบสาม หลังวันที่ 16 มกราคม 2555
13-12-2554 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
28-11-2554 โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ สาระหลัก ชั้น ป.๖ และ ม. ๓ (Pre O-Net) ของสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
22-11-2554 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑ ที่จังหวัดมหาสารคาม
15-11-2554 กำหนดการแข่งขันเกี่ยวกับสารานุกรมไทย
15-11-2554 สมศ.ประกาศชื่อโรงเรียนที่ต้องรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2555
14-10-2554 การอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบสาม
14-10-2554 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน.......ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี ตามขีดจำกัดล่าง ผลการสอบO_NET ปี 2552 เพื่อใช้เปรียบเทีบดูคะแนนพัฒนาการ
19-09-2554 ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบความก้าวหน้า ระดับชั้น ป.๖ (ชุดที่ ๒)
06-09-2554 ใบสมัครประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับสารานุกรมไทย
25-08-2554 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2554
25-08-2554 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2554
23-08-2554 ระบบรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
08-08-2554 รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
08-08-2554 รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปี 2554
05-08-2554 แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
04-08-2554 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
03-08-2554 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๕
03-08-2554 งาน National e-Learning Seminar and Workshop 2011
28-07-2554 การอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro /ENGINEER
22-07-2554 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ปี ๒๕๕๓ นักเรียนระดับชั้น ป.๓/ป.๖
19-07-2554 ผลสอบ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักเรียน ป.๒ / ป.๕ / ม.๒
13-07-2554 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
08-07-2554 รายงานผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี ๒๕๕๔
05-07-2554 สมศ.ประกาศปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30-06-2554 ผลการทดสอบหลังเรียนคะแนนสูงสุด อบรมครูผู้สอนภาษาไทย
23-06-2554 กคศ.เผยแพร่ชื่อผลงานทางวิชาการที่ได้รับอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
15-06-2554 เอกสาร "แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 9 วิธีการจัดการเรียนรู้
13-06-2554 สมศ.ได้ปรับวิธีการและเกณฑ์การประเมิน รอบสาม บางประเด็น เป็นครั้งที่ 3
06-06-2554 คะแนนเฉลี่ย ค่า SD ผลการสอบ O_NET ปีการศึกษา 2553
06-06-2554 สมศ. ประกาศปฏิทินการประเมินภายนอก รอบสาม เพิ่มเติม กลุ่ม 1
06-06-2554 สมศ. ประกาศปฏิทินการประเมินภายนอก รอบสาม เพิ่มเติม กลุ่ม 6
06-06-2554 สมศ. ประกาศปฏิทินการประเมินภายนอก รอบสาม เพิ่มเติม กลุ่ม5
06-06-2554 สมศ. ประกาศปฏิทินการประเมินภายนอก รอบสาม เพิ่มเติม กลุ่ม 7
06-06-2554 สมศ. ประกาศปฏิทินการประเมินภายนอกรอบสาม
15-05-2554 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานประเมินภายนอก รอบสาม กับมาตรฐานภายใน 18 มาตรฐาน
14-05-2554 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ๑๘ มาตรฐาน
31-03-2554 คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา 18 มาตรฐาน
31-03-2554 คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
29-03-2554 ขอเชิญครูผู้สอนส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น
26-03-2554 ศูนย์เครือข่าย สมศ.ขอเชิญ รร.ประเมินรอบ ๓ ประชุม ๑๘-๒๐ เม.ย.๕๔
25-03-2554 ให้ รร.ส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๓ มาตรฐานที่ ๑,๕,๑๓ ส่ง ๑ เม.ย.๕๔
22-03-2554 การเขียนรายงานประจำปี 2553
15-03-2554 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
10-03-2554 การอบรมความรู้ภาษาจีน
10-03-2554 โครงการเพื่อนครูและพัฒนาชนบทสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น ๑๒๔
01-03-2554 ด่วน !!! แจ้งถึงโรงเรียนที่ชื่อตกหล่น ในการประชุมประกันคุณภาพ ของ สมศ. ที่ ขอนแก่น
25-02-2554 สมศ.เชิญโรงเรียนที่จะประเมินภายนอกรอบสาม จำนวน ๓๑ โรงเรียน
24-02-2554 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
24-02-2554 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องประเมินรอบสาม
31-01-2554 คำสั่ง สพป.ศก.๑ เรื่อง การสอบตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การสอบ O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๓
22-01-2554 สมัครเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ปี ๒๕๕๓
21-01-2554 รายชื่อนักเรียนสอบทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
19-01-2554 สพฐ แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในเขตภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔
19-01-2554 สพม. เขต ๒ แจ้งการอบรมทักษะภาษาอังกฤษของครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ณ ประเทศอังกฤษ
14-01-2554 ประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน
24-12-2553 งานวิจัย สมโภชน์ หลักฐาน นำเสนอในโครงการ AREA OF EXCELENCE
03-12-2553 ประกาศ สพป.ศก.๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา
29-11-2553 แจ้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ONET ปี ๒๕๕๓ ป.๓,-ม.๖
27-11-2553 ประกาศสอบ สสวท. วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๓
17-11-2553 แจ้งความเคลื่อนไหวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.ศก.๑
28-10-2553 แจ้งสนามสอบ TME และ สสวท
24-09-2553 คัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๒ ปี ๒๕๕๓ ของ เอ ยู เอ
15-09-2553 สพฐ แจ้งการสอบธรรมสนามหลวง ปี ๕๓ และร่วมเป็นคณะเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
14-09-2553 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
07-09-2553 แบบบันทึกคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
06-09-2553 สมศ. แจ้งเกี่ยวกับประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิการประเมินรอบสาม
19-08-2553 การดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ วิชาหลัก
17-08-2553 ผลการคัดเลือกนร.ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17-08-2553 นิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๓ (thailand Research Expo 2010)
17-08-2553 การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
16-08-2553 การจัดประชุมปฏิบัติการโครงการจัดประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๓
08-08-2553 รายชื่อนักเรียนสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ ๓
03-08-2553 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
02-08-2553 ผลสอบ Master Teacher
23-07-2553 ราชบัณฑิตยสถาน เชิญส่งนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทย ถึง ๑๕ ก.ย.๕๓
21-07-2553 เปลี่ยนสถานที่อบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
20-07-2553 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ๔ วิชาหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12-07-2553 เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๔ วิชาหลัก
06-07-2553 PowerPoint การประกันคุณภาพการศึกษา
06-07-2553 โรงเรียนรายชื่อต่อไปนี้ รับคู่มือการสอนภาษาไทย : สาระที่ควรรู้ ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ
05-07-2553 ประกวดสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญ
05-07-2553 เรื่อง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553
05-07-2553 เรื่อง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
02-07-2553 กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552
28-06-2553 รับสมัครครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
20-06-2553 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ นักเรียนประกวดอ่านร้อยแก้วประเภทสารคดี (เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน)
20-06-2553 ระบบสมัครเข้าอบรมหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับการเรียน
15-06-2553 การรับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ Teacher Kit
09-06-2553 แนวทางการดำเนินงานการสอบชั้น ป. ๖ ปี ๒๕๕๒
02-06-2553 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
02-06-2553 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
22-05-2553 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาไทย วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
20-05-2553 ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับศูนย์ ประจำจังหวัด
19-05-2553 เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมครูภาษาไทย
14-05-2553 ขอเชิญสมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL
12-05-2553 ประกาศผลสอบ NT ปี ๕๒
29-04-2553 แจ้งอบรมครูภาษาไทย ๑๖-๑๗ พ.ค. ๕๓ และ ๒๘-๒๙ พ.ค. ๕๓
05-04-2553 รับสมัครทุน 2011 Teaching Excellence and Achievement Program
02-03-2553 การสอบ NT LAS คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ
23-02-2553 ผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
05-02-2553 แจ้ง รร.ในโครงการ English Program / MEP รับรหัส
01-02-2553 สาเหตุที่ สทศ. เปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบใน O-net, GAT และ PAT
01-02-2553 แนะนำผู้อำนวยการ สมศ
22-01-2553 คำร้องขอแก้ไขข้อมูล O-Net
22-01-2553 กำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
21-01-2553 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
20-01-2553 ด่วน ! ระงับ กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ ๒๖-๒๙ ม.ค.๕๓ เนื่องจากงบประมาณมาไม่ทัน
20-01-2553 ID และ PASSWORD ระบบ O-NET ของโรงเรียน
20-01-2553 ข้อมูล O-net
19-01-2553 กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
28-12-2552 ประกาศผลการสอบความรู้ครูภาษาอังกฤษ Module 2 และ Module 3
16-11-2552 โครงการอบรมฯ ทางเว็บไชต์ และตู้รับ-ส่งจดหมาย
11-11-2552 ด่วน! แจ้งกำหนดการประเมินภายนอกรอบ ๒
04-11-2552 ด่วนที่สุด ให้จัดหาสื่อ/แบบฝึกภาษาไทยแก้ปัญหานร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.๓
30-10-2552 ด่วน เพิ่มรายการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ช่วงชั้นที่.๓-๔
27-10-2552 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒
10-10-2552 เชิญส่งแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ เข้าประกวด
28-09-2552 ประกาศ สพท.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร.ร.กรอกข้อมูลนร.สอบ O-NET ปี ๕๒ ผิดพลาด
21-09-2552 ผลการคัดเลือกนร.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตฯและวิทย์ฯ รุ่น๒
18-09-2552 ด่วน ขอความร่วมมือ ร.ร.กรอกข้อมูลครูสอนคณิตศาสตร์ ส่ง ๑๗ ก.ย.๕๒
16-09-2552 บรรยายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15-09-2552 ตารางการออกประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๕๒ ๒๑ ก.ย. - ๑๕ ต.ค.๕๒
15-09-2552 รับเกียรติบัตรอบรมครูสอนภาษาไทย
04-09-2552 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี ๕๒ สมัครภายใน ๓๐ ก.ย.๕๒
04-09-2552 นร.ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รอบที่ ๑ คัดเลือกรอบ ๒ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๒
03-09-2552 เลื่อนการอบรมครูที่ไม่มีวุฒิทางภาษาไทย ไป ๗-๘ ก.ย.๕๒
27-08-2552 รายชื่อนร.ที่มีสิทธิ์คัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ รุ่น ๒
26-08-2552 ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๑๕
18-08-2552 การนิเทศติดตามโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการทดลองใช้สื่อภาษาอังกฤษ
17-08-2552 ผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวด มหกรรมรักการอ่าน
13-08-2552 ผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวด มหกรรมรักการอ่าน ๒๕๕๒
10-08-2552 เกณฑ์การแข่งขันงาน มหกรรมรักการอ่าน นักเรียน สพท.ศก.๑ ปี๕๒
31-07-2552 สอบประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม/มัธยมศึกษา ๑ ส.ค.๕๒
25-06-2552 เชิญประธานกลุ่ม CEO ประธานศูนย์กลุ่มสาระฯ ประชุม ๒๙ มิ.ย.๕๒
24-06-2552 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
05-06-2552 ด่วน รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลครูภาษาไทย
29-05-2552 คุรุสภา แจ้งสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๒ ส่งผลงาน ๑๐ ก.ค.๕๒
20-05-2552 นำเสนอการประชุมประกันคุณภาพ และ การประเมินภายนอก รอบสาม
20-05-2552 นำเสนอการปฏิรูปรอบสอง การประเมินภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
30-04-2552 ผลสอบ NT/ LAS
30-03-2552 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : อัษฎาภรณ์ วรธรรมปัญญา Full
30-03-2552 การประดิษฐ์เศษวัสดุ ของนักเรียนชั้น ป.๕ : รังสรรค์ ปกป้อง
26-03-2552 การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ : ปราณี จารุการ
26-03-2552 ผลการใช้ชุดการเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี : พนิต ศรีภิรมย์
25-03-2552 การประยุกต์ใช้วงจงคุณภาพของการบริหาร : สำนวน เพ็งชัย
23-03-2552 แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการวิ่งระยะสั้น วิชากรีฑา ช่วงชั้นที่ ๓ : เฉลียว บุษบงก์
19-03-2552 ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์รายวัน : ระหงค์ นันตโลหิต
19-03-2552 ประกาศผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปี ๕๒ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๕๒
18-03-2552 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔ : สุรีพันธ์ เจตินัย
16-03-2552 การสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมฯ : วัลลภ คำเพราะ
13-03-2552 ผลการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เลขจำนวน ชั้น ป.๑ : เข็มทอง วิเศษสังข์
13-03-2552 หลักคุณธรรมทั้ง ๘ ประการกับคำสอนของพ่อหลวง : ขวัญใจ บุญญ์มาศิริ
13-03-2552 ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน : ศาสตรา สีหะวงษ์
13-03-2552 ผลการสร้างและใช้คู่มือครู การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.๓ : วยุรีย์ ศิริโชติ
12-03-2552 ตัวอย่างและแนวคิดข้อสอบวิชาการนานาชาติ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
11-03-2552 สพท.ศก.๑ จัดอบรมวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา ระยะที่ ๔ ๒๐ มี.ค.๕๒
11-03-2552 แจ้งรายชื่อ ร.ร.เข้าอบรมจัดทำหลักสูตรฯ ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ มี.ค.๕๒
24-02-2552 สถาบันพัฒนาครูฯ เปิดให้อบรมออนไลน์ การศึกษาพิเศษ ๒ หลักสูตร
24-02-2552 เชิญส่งสื่อเผยแพร่รูปแบบ VCD สร้างสรรค์สุขภาพ ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๒
23-02-2552 เกมการเล่นกลางแจ้ง เด็กชั้นปฐมวัย อนุบาล ๒ : ณฐพงศ์ ชัยพร
19-02-2552 การใช้แบบฝึกเพื่อปรับปรุงการคัดลายมือ : วิทยา โสตะวงศ์
11-02-2552 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET NT LAS กลุ่มน้ำเกลี้ยง
28-01-2552 กระบวนการปฏิบัติ เซปักตะกร้อขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.๕: ฉลอง บัวประคอง
05-01-2552 แจ้งการอบรมวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา ระยะที่ ๒ (๕๕ ร.ร.)
01-12-2551 ด่วน! เปลี่ยนวันประกวดนวัตกรรมครูทุกสาขา เป็นวันที่ ๓ ธ.ค.๕๑ วันเดียว
21-11-2551 แจ้งครูเข้าอบรมวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา (๕๐ โรงเรียน)
07-11-2551 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ น.ร.อัจฉริยภาพวิทย์-คณิตศาสตร์ ๘ พ.ย.๕๑
30-10-2551 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
20-10-2551 การเสริมสร้างวินัยในตนเองของ น.ร.ชั้น ป.๑: รัชนี สายเนตร (Full)
17-10-2551 สมศ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอก ๑-๒๖ มิ.ย.๕๒
23-09-2551 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มหาราชไทย ป.๕ :พินิจชัย สุวรรณรัตนากร
22-09-2551 แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ แรงและความดัน : บุญมา สองเมือง
19-09-2551 การใช้แบบฝึกทักษะประดิษฐ์กระเช้าจากเถาวัลย์ : อัจฉราวดี ขันแก้ว
19-09-2551 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจำวัน : นารีรัตน์ เงาศรี
17-09-2551 แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.๓ เรื่องน้ำและอากาศ: อรวรรณ มุงคุณดา
17-09-2551 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา : วรรณภา เอียการนา
17-09-2551 ความพร้อมทางคณิตศาสต์สำหรับเด็กปฐมวัย : นันทา คำอุดม
16-09-2551 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ : กนกวรรณ อรรถวัน
15-09-2551 การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารพื้นบ้าน : ชายยะวุฒิ สุดชารี
15-09-2551 การประดิษฐ์เศษวัสดุจากวัสดุในท้องถิ่น ชั้น ป.๒ : เพ็ญศรี ภิญโญ
10-09-2551 ร.ร.นิคมฯ ๒ อ.วังหิน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูฯ
10-09-2551 คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน : สมโภชน์ หลักฐาน
08-09-2551 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๒ : วิลาวัลย์ เตชะนัง
08-09-2551 แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ Cippa Model:กมลรัตน์ แพงศรี
03-09-2551 ศูนย์ภาษาไทยสิริธร ม.จุฬาฯ จัดบริการความรู้ภาษาไทยถึง ธ.ค.๕๑
03-09-2551 สมาคมครูภาษาไทย อบรม อ่าน คิด เขียน ๒๕-๒๗ ต.ค.๕๑
29-08-2551 หลักสูตรแกนกลาง สพฐ.ปี ๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระ
21-08-2551 TK-Park จัดอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต สมัครถึง ๓๐ ส.ค.๕๑
18-08-2551 กิจกรรมประกอบการสอน อนุบาล ๑ ร.ร.บ้านหนองแคนฯ:ปุนนภา พวงแก้ว
14-08-2551 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยเทคนิค TAI ป.๑: ศุภศิต ศิริบูรณ์
08-08-2551 ประชุมสัมมนาเสนอผลงานดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค
08-08-2551 แจ้งผลแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับเขตตรวจราชการ ๑๔
05-08-2551 ผู้มีผลงานดีเด่นเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ๒๗ ส.ค.๕๑
05-08-2551 ปรับปรุง รายชื่อ ร.ร.เข้าสอบสารานุกรม ครั้งที่ ๑๔ (๒๓ ส.ค.๕๑)
04-07-2551 อบรมพัฒนาครูในการทำวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน ๕-๘ ส.ค.๕๑
20-06-2551 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(Full)-สมโภชน์ หลักฐาน
18-06-2551 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ อบรมครูวิทยาศาสตร์ ๒๐-๒๔ ธ.ค.๕๑
17-06-2551 สมาคมวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเน้นโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑๖-๑๗ ส.ค.๕๑
17-06-2551 สพท.นครราชสีมา ๑ อบรมครูวิทยาศาสตร์ ชช.๔ วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๕๑
21-04-2551 การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT(Full text) : มงคล กำจร
25-03-2551 กิจกรรมเสริมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
03-03-2551 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครู ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า: อดิสร สุมโนจิตราภรณ์
16-02-2551 ด่วน ให้ ร.ร. เข้าตรวจสอบ-แก้ไขนักเรียนสอบโอเน็ต ป.๖ ถึง ๒๐ ก.พ.๕๑
08-02-2551 สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
31-01-2551 ขอเชิญรับฟังการสัมมนาทางวิชาการในงาน วันนักประดิษฐ์ ๒-๔ ก.พ.๕๑
31-01-2551 ข้อสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศึกษา ICASE-2007
25-01-2551 ประชุมวิชาการ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design
26-12-2550 ด่วน!ชมรมพุทธศาสตร์สากลขยายวันสมัครร่วมโครงการถึง ๒๘ ธ.ค.๕๐
07-12-2550 ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูล นร.ป.๖ ที่จะเข้าสอบโอเน็ต ส่ง ๒๐ ธ.ค.๕๐
03-12-2550 ประกาศผลการสอบประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษ (เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๐)
27-11-2550 ให้ครูสอน ภ.อังกฤษทุกช่วงชั้น รับการสอบประเมินความรู้ ๑ ธ.ค.๕๐
15-11-2550 สพท.ศก.๑ แจ้งตารางการนิเทศ ติดตาม ร.ร. กลุ่มเมือง ๑
05-11-2550 สภาการศึกษาจัดประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ๑๕-๑๖ พ.ย.๕๐
29-10-2550 สมาคมศึกษานิเทศน์ จัดอบรมวิธีเสนอผลงานแนวใหม่ ๓๐ พ.ย.๕๐
29-10-2550 บ.ไมโครซอฟท์ แจ้งรับประกาศนียบัตรการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
22-10-2550 วิจัยการพัฒนาชุดนิเทศและการพัฒนาบุคลากร - สมเกียรติ โพธิวัฒน์
01-10-2550 แจ้งอบรมวิจัยในชั้นเรียน : พลศึกษา ระยะสาม 10-11 ต.ค.50

ดูข่าวย้อนหลัง
หนังสือ/คำสั่ง จากกลุ่มงาน
1111111222 >>> Hacked By TncXP (นิเทศ ติดตามฯ)
111111111 ด่วน >>> Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org ([ศูนย์ ITEC] ธุรการ )
11111111111 ด่วน >>> Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org ([ศูนย์ ITEC] ธุรการ )
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๕๒๖ >>> Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org ([ศูนย์ ITEC] ธุรการ )
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๔๘๘ >>> Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org ([ศูนย์ ITEC] ธุรการ )
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๔๓๔ ด่วนที่สุด >>> การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ([ศูนย์ ITEC] ธุรการ )
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๔๒๕ ด่วนที่สุด >>> แจ้งเลื่อนพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปเป็นเดือน ม.ค.๕๙ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๕๓๐๕ >>> การพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- ด่วน >>> การมอบทุนการศึกษา"โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ปี 2558 (สพป.ศก.1)
- ด่วนมาก >>> ขอเชิญประชุม (สพป.ศก.1)
- ด่วนมาก >>> การมอบทุนการศึกษา (สพป.ศก.1)
>>> (บริหารงานบุคคล)
>>> (บริหารงานบุคคล)
- >>> ขอให้โรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๙๐๓ >>> แจ้งงดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๓๔ ด่วนที่สุด >>> ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ นร.ป.๑-๖ ครั้งที่ ๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๒๓ >>> รายชื่อ รร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ดาวเทียม ปี 2558 (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๘ >>> ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ ๒/๕๗ กรณี นร.ซ้ำซ้อน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ศธ 04138/ว3429 >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1ตุลาคม 2558) (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๘๐๓ >>> รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย เดือน ก.ค.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
>>> ) (บริหารงานบุคคล)
ที่ ศธ 04138/ว 2399 >>> ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 (บริหารงานบุคคล)
ที่ ศธ 04138/ว 2190 >>> ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าข้้นสูงของอันดับ (บริหารงานบุคคล)
ที่ ศธ 04138/ว 1988 >>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (บริหารงานบุคคล)
308/2558 >>> ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั้งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (บริหารงานบุคคล)
ว 2338 >>> ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (บริหารบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๑๐๗ >>> ให้ รร.ส่งรายงานบัญชีคุมอัตรากำลังบุคลากร (๑๐ มิ.ย.) ส่ง ๑๕ มิ.ย.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๒๑๑๙ >>> การสรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙ ส่งถึง ๑๕ ส.ค.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว2233 >>> การรับทุนการศึกษาฯ วันประชุมผู้บริหาร รร. ๑๐ เม.ย.๕๘9 มิ.ย. 2558 (สพป.ศก.1)
ที่ ศธ 04138/ว 2188 >>> พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558 (บริหารงานบุคคล)
ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๘๙๙ ด่วนที่สุด >>> ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๗ พ.ค.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๑๘๐๗ >>> คู่มือการประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษ ๒-๓ พ.ค.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ศธ04138/ว 1659 >>> ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนข้้นเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) (บริหารงานบุคคล)
- >>> การรับทุนการศึกษาฯ วันประชุมผู้บริหาร รร. ๑๐ เม.ย.๕๘ (สพท.ศก.1)
- >>> อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยฯ รายงานตัว ๙ มี.ค.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศธ 04138/ว 648 >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) (บริหารงานบุคคล)
- >>> อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยฯ สอบวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศธ 04138/2790 >>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๓๑ ด่วนมาก >>> แจ้งรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา ๙ ก.พ.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๓๖๘ >>> ด้วย สพฐ.แจ้งเลื่อนแข่งขัน Crossword game ระดับประเทศ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๖๗๒ ด่วนที่สุด >>> แจ้งวันรับทุนการศึกษา ๗ มค.๕๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> รายละเอียดสนามสอบ และคำสั่ง จนท.คุมสอบ ONET ปี ๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ >>> ให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว4725 >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558 (สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว4646 >>> การจัดสรรงบประมาณโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 (สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว4645 >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 2 (สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว4216 >>> ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ04138/4113 ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว4082 >>> แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/096 >>> การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ04138/3928 >>> ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ04138/3911 ด่วนที่สุด >>> การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2557 (สพป.ศก.1)
- >>> การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว3906 >>> แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3898 >>> การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3800 >>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3820 >>> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ04138/ว3751 ด่วน >>> ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทย" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3735 >>> โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/3710 >>> การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3712 ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดศรีสะเกษ (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3705 >>> การอบรมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3704 >>> สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ 04138/3602 >>> แจ้งเตือนให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3603 >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/3545 >>> การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3544 >>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย" (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3507 >>> แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๙๓ >>> แจ้งลำดับการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๙๒ >>> แจ้งส่งเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน ๙ ตค.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3456 >>> แจ้งหัวข้อการแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (นิเทศ)
ศธ 04138/3468 >>> การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนหกลุ่สมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/3459 >>> เชิญประชุมคณะกรรมการเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจดกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะวิชาการ ปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ04138/3458 >>> การแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๒๐ >>> ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ มัธยมประชุม ๗ ตค.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ 815/2557 >>> เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ (บริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/3448 ด่วนที่สุด >>> โครงการอบรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/34444 ด่วน >>> ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทย" ประจำเดือนตุลาคม 2557 (สพป.ศก.1)
ที่ ศธ 04138/3403 >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557) (บริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/ว3404 >>> การพัฒนาบุคลากรการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3422 >>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู้การปฏิบัติ (นิเทศ)
ศธ 04138/3419 >>> การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๕๘ >>> คำสั่งคณะกรรมการ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๕๖ >>> ปฏิทินแข่งขัน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ประถม/มัธยม (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3354 >>> การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
- >>> บัญชีรายละเอียดได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๓๒๗๐ >>> ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ (สพป.ศก.1)
- ด่วน >>> ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจครู ภาษาอังกฤษ ส่ง ๒๖ กย.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3259 >>> การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็ทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของ สพฐ. (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04138/ว3200 >>> ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3224 >>> การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3220 >>> ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบล (นิเทศ)
ศธ 04138/ว3226 >>> การประชุมปฏิบัติการครูด้านการเขียน Application บนระบบปฏิบัติการ Andriod เพื่อการเรียนการสอน (นิเทศ)
ศธ04138/ว3208 ด่วนที่สุด >>> ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/3184 >>> ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล (สพป.ศก.1)
ศธ04138/3189 >>> ขอความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้าร่วมงานจัดมหรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว 3181 >>> อบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (นิเทศ)
ศธ 04138/ว 3148 >>> โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว.๓๑๓๐ ด่วนที่สุด >>> การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ([ศูนย์ ITEC] ธุรการ )
ที่ ศธ 04138/3079 >>> การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2557) (บริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/ว 3021 ด่วนที่สุด >>> การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (obec e-office) (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว2969 >>> การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว2940 >>> การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (นิเทศ)
722-723/2557 >>> การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (บริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/ว2907 >>> การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน (นิเทศ)
ศธ04138/2892 >>> การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว2868 >>> การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ (นิเทศ)
ศธ 04138/พิเศษ0100 ด่วนที่สุด >>> การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ 04138/ว191 >>> การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น (ด้านเผ้าระวังทางวัฒนธรรม) ปี 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/174 >>> ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ 04138/65 >>> การพัฒนาบุคลากรการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (การออกแบบเนื้อหาการอ่านตามแนวข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาษาไทยระดับประถมศึกษา (นิเทศ)
ศธ 04138/173 >>> การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมผู้เรียนในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ 04138/144 ด่วนที่สุด >>> แจ้งเลื่อนวัน การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ "การจัดกิจกรรมเตรียมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ" (นิเทศ)
ศธ 04138/133 ด่วนที่สุด >>> การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นิเทศ)
ศธ 04138/137 >>> การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) (นิเทศ)
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๔๑๕ >>> การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ั้นพื้นฐาน (ส่งเสริมฯ)
- >>> แบบแสดงรายการเงินตกเบิกเดือนมิถุนายน 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว2421 >>> แจ้งเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ (นิเทศ)
ศธ 04138/3934 >>> การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ 5109.04138/068 ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ04138/2373 ด่วนมาก >>> ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว2334 >>> การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่เน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่าน ความสามารถด้านการคิดคำนวณ และความสามารถการใช้เหตุผล (นิเทศ)
ศธ 04138/ว2311 >>> การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงปรการศึกษา ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ 04138/ว2337 >>> การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (นิเทศ)
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๕๓ ด่วนที่สุด >>> ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ส่งเสริมฯ)
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๔๕ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04138/2281 >>> การอบรมพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนไทยหัวใจหนึ่งเดียว (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/2307 ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.มารับคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน ชั้น ป.๒ ปี ๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> มรภ.อุบลราชธานี จัดพัฒนาครูก่อนมีวิทยฐานะ ๗-๑๑ ส.ค.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๖๓๐ ด่วนที่สุด >>> แจ้งให้นักเรียนมารับมอบทุนการศึกษา ๑๒ พ.ค.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว1632 >>> โครงการอบรม "หลักสูตรบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว1622 >>> การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557 (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04138/1603 >>> แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ e-GP (สพป.ศก.1)
- ด่วนมาก >>> รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ04138/ว1536 >>> ข้อสั่งการของศอ.รส.ต่อการปฏิบัติ กรณีกลุ่มผู้ชุมชุมไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือขอให้ข้าราชการสนับสนุนของการดำเนินการของกลุ่มผู้ชุมนุม (ส่งเสริมฯ)
- >>> บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1506 >>> การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว 1234 >>> การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนเมษายน 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1300 >>> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1286 >>> โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๘๕ >>> การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต OBECnet (สพป.ศก.1)
- >>> อ.ก.ค.ศ สพป.ศก.๑ แจ้งอนุมัติวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (สพป.ศก.1)
สวสท ๐๐๒/๒๕๕๗ >>> ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๕๙ >>> ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1188 >>> การย้ายและย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/051 >>> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่1 (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/048 >>> การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/049 >>> การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ปี 2557 (สพป.ศก.1)
- >>> นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (สพป.ศก.1)
ศธ04138/1115 ด่วนที่สุด >>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินบัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา ปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว1097 >>> ประชาสัมพันธ์เพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว1093 ด่วนที่สุด >>> การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1081 ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1063 >>> การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1078 >>> การสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04010/ว319 >>> การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/1061 >>> แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (สพป.ศก.1)
124/2557 >>> การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (บริหารงานบุคคล)
- >>> สพป.ศก.๑ แจ้งรายละเอียดตกเบิก ปี ๒๕๕๖ เพื่อคำนวณภาษี (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น (สพป.ศก.1)
- >>> โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด (สพป.ศก.1)
ศธ 04006/ว572 >>> การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนปี 2557 ด้วยระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/044 >>> การประกาศเกียรติคุณครูภาษฝรั่งเศสดีเด่น ปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/948 >>> ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (สพป.ศก.1)
117/2557 >>> ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด (บริหารงานบุคคล)
ศธ 5109.04138/040 >>> การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/041 >>> การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 5109.04138/039 >>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 (สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (สพป.ศก.1)
04138/894 >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2557) (บริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/ว880 >>> การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (แทนตำแหน่งว่าง) (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/856 >>> เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว846 ด่วนที่สุด >>> ขอเลื่อนการอบรมการจัดทำเอกสารทางการศึกษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว709 >>> การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนมีนาคม 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๗๐๙ >>> โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/819 >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ 0003/ว620 >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๙๗ >>> การเตรียมการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียน ชั้น ป.๓ และชั้น ป.๖ ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๗๑๑ >>> การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 6393(14).2.3/006 >>> ประกวดเนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/525 >>> การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๖๕๒ >>> การประชุมเตรียมการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียน ชั้น ป.๓ และชั้น ป.๖ ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) รอบ ๒ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๖๕๑ >>> การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียน ชั้น ป.๓ และชั้น ป.๖ ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ 04138/601 >>> การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๖๓๔ >>> การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว496 >>> การจัดสรรงบประมาณโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๓๙๓ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรเงินทุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๔๑๔ >>> การรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ 04138/385 >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%) (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๗ >>> การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (นิเทศ ติดตามฯ)
- >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคลกรวิทย์-คณิต ๗ กพ.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/279 >>> การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอน (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/250 >>> การแจ้งข้อเท็จจริง (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๒๙ >>> ขอเชิญประชุม (นิเทศ)
ศธ 04138/231 ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/216 ด่วนที่สุด >>> โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน (สพป.ศก.1)
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๑๓๘ / ๐๑๘ >>> รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันครู ๒๕๕๗ สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๔ >>> การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๓ >>> การสอบ Pre -NT ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๕ ด่วนที่สุด >>> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คำขวัญ สารวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗ (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๐๐๒/ว๓๔๒๕ ด่วนที่สุด >>> ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๑ >>> การเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖ ด่วนที่สุด >>> สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือครูลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗ >>> ส่งแบบสอบถามเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑ >>> การดำเนินการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙ >>> โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) (นิเทศ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ >>> ด่วน เชิญครูดูแลทุน EDF ประชุม ๗ มค.๕๗ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๒๒ >>> ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าประชุมและเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ (สพป.ศก.๑)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๔๔ >>> การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนตามมาตรการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (นิเทศ)
ศธ 04138/5135 >>> การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๙๓ >>> การสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๕๔ >>> ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๔๕ >>> การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ 04138/4976 ด่วนที่สุด >>> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๔๘๔๗ >>> การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๙๓๐ >>> การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๘๘ >>> โครงการโรงเรียนนำร่องเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ 04138/ว4903 ด่วนที่สุด >>> ให้มารับเครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต) สำหรับครู ป.2 ปีการศึกษา 2556 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/4812 >>> การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2557 (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๓๖ >>> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เรื่องประกาศสนามสอบ O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (นิเทศ ติดตามฯ)
04138/4734 >>> โครงการประกวดรางวัลหน่วยและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 (สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว 3948 >>> ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล (สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ ว ๓๘๘๓ >>> ส่งโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ๒๒ ส.ค.๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๐๐๗.๖๔๐/๒๖๓ >>> ศูนย์ กศ.พิเศษ แจ้งอบรมครูการศึกษาพิเศษ ๑-๒ พ.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว 1594 >>> เชิญส่งบุคลากรอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๕๒๐๗๕๕/๐๔๑๖ >>> อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมการจัดสวัสดิการหน่วยงาน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๕๐๓ >>> อบรมครูสอนภาษาไทย ประถมและมัธยมฯ ๑๔-๑๗ พ.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๕๗๓ >>> การอบรมอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ ผอ.สถานศึกษา เม.ย.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศธ ๕๑๐๙.๐๔๑๓๘/๐๖ >>> การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ถึง ๓๑ พ.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> รายชื่ออบรมวิชาการลูกเสือบุกเบิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑-๕ พ.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๔๒๙ ด่วนที่สุด >>> ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ Tablet ในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๑๓๘/๐๕๗ >>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู รับรางวัลคุรุสภา ปี ๒๕๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๒๖๐ >>> มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๓๔ >>> อบรมใช้สื่อการสอนครูภาษาอังกฤษ Teacher Kit ชั้น ป.๑-๓f (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๘๗ >>> พัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ รุ่น ๑๒๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๔๓ ด่วนที่สุด >>> การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท.สพป.ศก.๑ ถึง ๒๐ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๖๓ >>> เกณฑ์ลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๐๐๕ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๑๔ >>> อบรมรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนฯ ออนไลน์ ๖ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๐๐๖ >>> ประชุมลูกจ้างประจำ ธุรการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ๘ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/993 >>> ข้อราชการจากการประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/953 >>> แจ้งรายชื่ออุปสมบทและบรรพชา รร.ดีศรีตำบลถึง ๕ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/866 >>> แจ้งเวียนเฝ้าระวังนักเรียนทำร้ายกันในโรงเรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/947 >>> เชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง แกรนสปอร์ตฯ ๙ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/872 >>> ให้ รร.ไปรับแบบทดสอบ NT เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ๔-๘ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/894 >>> การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบ ๕ มี.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๗๓๒ >>> การคัดเลือกและการจ้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ.04138/715 >>> การเสนอชื่อ"ครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556" (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ.04138/729 >>> การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๗๑๔ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๖๘ >>> ช่องทางรับข้อร้องเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๔ ด่วนที่สุด >>> การสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพ รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๕๘๙ >>> การประชุมสามัญประจำปีลูกจ้างประจำ ประจำปี วันที่ ๑๔ กพ.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๑๓๘/๐๓๗ >>> การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๑๓๘/๐๓๖ >>> การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๕๓๘ ด่วนที่สุด >>> แจ้งให้ รร.ส่งโครงการอาหารกลางวัน ภายใน ๑๑ กพ.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๒๙ >>> ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ Pre-NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
61-63 >>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๔๙ >>> แจ้งให้เข้ารับฟังการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-GP วันที่ ๗ กพ.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทย์-คณิต สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/437 ด่วนที่สุด >>> การรับนักเรียนและการสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนฯ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๑ >>> ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๕ >>> การสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๓ >>> มอบอำนาจให้ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนไปต่างประเทศ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๒๙ - ๓๓๙ >>> ให้ รร.จัดเตรียม และกำกับติดตามการบริหารห้องสอบ O-NET (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๒๘-๓๓๐ >>> ให้ รร.จัดเตรียมบัตรเข้าสอบ / เอกสารการเบิกจ่ายสอบ O-NET (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๗ / ๓๖๘ ด่วนมาก >>> ให้ รร.กรอกข้อมูล Tablet ผ่านเว็บไซต์ ภายใน ๓๑ มค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๖๙ >>> แจ้งครูประชุมปฏิบัติการทำเครื่องมือเตรียมการประเมิน NT (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๓๗ >>> การจัดสรรงบประมาณรายหัว ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ /๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๒๑ >>> การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปี ๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๒๒ >>> ประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดไทย ปี ๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๕๑ >>> ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ เรื่องวิทยฐานะ ของครูที่บรรจุก่อน ๒๑ ก.พ.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๖๘ >>> แจ้งส่งชื่อเข้าอบรมทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศก๐๐๐๓/ว๐๕๕ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติจากกระทรวงการคลัง (ส่งเสริมฯ)
840/2555 >>> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๑๑ >>> การดำเนินงานสอบประเมินฯ LAS ปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๗๒ >>> ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๐๑ >>> คัดเลือกและจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๗๗ >>> แจ้งให้นำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทักษะนานาชาติ ๒๐ มค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศก 0003/ว054 >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๙ >>> แจ้งให้ยื่นคำขอย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ถึง ๑๕ กพ.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๘ >>> ขอเชิญประชุมโครงการจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน ๒๔ มค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/87 >>> การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/97 >>> ขอความร่วมมืออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพนักเรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๘๐ >>> การประกวดการเขียนเรียงความ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/51 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย(เพิ่มเติม) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๕ >>> เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๔๑ >>> ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-Net นร.ประถม-มัธยมฯ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๖๔๐๐ >>> แจ้งอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ e-GP (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๓๖ >>> ประชุมทางวิชาการ นานาชาติ ภาษาอังกฤษ ๒๕-๒๖ ม.ค.๕๖ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๓๙ >>> ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ/ไม่มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย (กรณ๊พิเศษ) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/6434 >>> ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรงเรียน (บริหารบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๒๐ ด่วนที่สุด >>> ประกาศผลคัดเลือกบุลคกรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายงานตัว ๒๘ ธ.ค.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๓๗๓ >>> แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดความเสียหายกับบ้านพักของทางราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๓๔๖ >>> ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) วันที่ ๒๕-๒๗ ธ.ค.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๒๔๗ >>> การปรับปรุงข้อมูล Tablet ตามโครงการ One Tablet per Child (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๒๕ ธ.ค.๕.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว6305 >>> การประชาสัมพันธ์การนำส่งแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(1) (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๒๒๕ >>> เตรียมรับการนิเทศโครงการปฏิบัติธรรม รร.ดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/6180 >>> ตำแหน่งว่างรองผอ.รร. (บริหารบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๕๑๖๔ >>> ให้สถานศึกษารายงาน ข้อมูลรถรับ-ส่งนักเรียน ส่ง ๑๗ ธค.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
812-820 >>> แก้ไขคำสั่ง (บริหารงานบุคคล)
- >>> รายงานตัวเพื่อสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เฉพาะลูกจ้างรายเดิม) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
735-741 >>> แก้ไขคำสั่ง (บริหารงานบุคคล)
701-708 >>> แก้ไขคำสั่ง (บริหารงานบุคคล)
696-699 >>> แก้ไขคำสั่ง (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๕๙๗๓ >>> ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (กลุ่มอำนวยการ)
- >>> ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๕๘๓๐ ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.สำรวจรายชื่อเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เพื่อรับวัคซีนคอตีบ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๗๒๐ >>> การดำเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้างธุรการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๖๔๙ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในร.ร.ประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนร.ร.ดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในร.ร.ประถมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๑๔๑๓๘ / ว ๕๖๖๑ >>> ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๖๕๘ ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๕๔๐ >>> การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
๕๑๐๙.๐๔๑๓๘/๒๓๙ >>> การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรอง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๔๒๒ >>> โครงการอบรมพัฒนาครู สังกัดสพฐ. ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๔๐ >>> การจัดสรรอัตรคาจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๐๔๕ >>> การจัดสรรอัตรคาจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๔๖ >>> ให้ครูไปประชุมพัฒนาอินเทอร์เน็ต รร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีฯ) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๓๕ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ในตำแหน่งว่าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๕๔ >>> ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน ตลาดนัดเสวนาวิชาการสู่งานอาชีพ SML (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๕๗ >>> เวทีวิชาการรายงานนวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน ๒๗-๒๘ ต.ค.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๒๐ >>> การกำหนดวิธีการ เงื่อนไขการให้เช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๗๘๑ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๐๕๔ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๘๖๕ >>> การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (MRI) และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๙๑๔ >>> ขอเชิญประชุม คณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น ๑-๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๘๔๔ ด่วนที่สุด >>> การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการโครงการเกษียณก่อนกำหนด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๘๐๔ >>> ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04002/ว 2360 >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04002/ว2296 >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04002/ว2427 >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04002/ว 2295 ด่วนที่สุด >>> ส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๔๕๔๖ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๓๗ >>> เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๑๘ >>> การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๔๕ >>> โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๔๒๘ >>> แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งรายละเอียดของโรงเรียนที่ประสบภัยให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. ให้ความเห็นชอบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๔๒๗ >>> สำรวจความต้องการหลอดไฟฟ้า (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๒๘๒ >>> สำรวจข้อมูลส้วมของโรงเรียนและความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซมส้วมที่มีอยู่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๗๖๙ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ จากกรมบัญชีกลาง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๒๖๖ >>> มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๒๒๑ ด่วน >>> การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๐๙๙ >>> การอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๐๙๔ >>> เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> ประกาศรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี ๒๕๕๕ ถึง ๔ ก.ย.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๔๗ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๐๖๔ >>> การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๗๙๑ >>> การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
3757 >>> การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๖๒๓ ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๕๙๙ ด่วนที่สุด >>> การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๕๙๙ >>> แจ้งให้ครูไปเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๗ ส.ค.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๖๐๐ >>> การจัดเก็บข้อมูลการติดตามการปฏิบัติงานของครู (นักศึกษาทุนรัฐบาล) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๕๗ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๒ >>> โครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทยร่วมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๑ >>> ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันสตรีไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘ / ๑๖๐ >>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๕๒๒ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ว ๓๔๓๖ >>> การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๔๒๔ >>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๒๘๘ >>> จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๑๘๒ ด่วนที่สุด >>> โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
04138/ว3233 >>> ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศก ๐๔๑๓๘ / ว ๓๐๘๔ ด่วนที่สุด >>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๑๙๒ >>> การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ๓๑๙๑ >>> การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศก ๐๔๑๓๘ / ว ๓๑๒๘ >>> การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/ว3073 >>> โครงการ "โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ประจำปี 2555" (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๔๒ ด่วนที่สุด >>> การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๔๙๐ >>> สพฐ.แจ้งจัดสรรงบฯ รร.ในฝัน (๑๒ แห่ง) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๓๔ ด่วนที่สุด >>> การพัฒนาผู้ปรพกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๒๘ ด่วนที่สุด >>> การติดตามเร่งรัดการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๙๑๐ ด่วนที่สุด >>> มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๘๖๐ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา สังกัด สพฐ. ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารและครูทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๗๘๓ >>> หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๗๗๒ >>> ข้อหารือเอกสารทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๗๖๔ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๗๖๘ ด่วนที่สุด >>> ข้อมูลรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
04138/ว 2771 >>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๗๒๘ >>> ประกาศผลกิจกรรมในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๗๕๑ >>> การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๗๒๔ >>> การอบรมหลักสูตรการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฎหมายปกครอง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๗๑๕ >>> ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๖๒๙ >>> การอบรมครูตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๖๖๐ >>> สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมหลังเกษียณอายุราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๖๐๐ >>> สำรวจครูอัตราจ้างฯ ที่ปฏิบัติการสอนครบ 3 ปี ส่ง ๒๑ มิ.ย.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/- >>> กองทุน Mizuho Asian Fund 2012 มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการกีฬา (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๓๘๙ >>> โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๒๙๕ >>> การประชุมปฏิบัติการตามโครงการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพภาษาอังกฤษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๒๗๘ ด่วนที่สุด >>> ให้ข้าราชการไปราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๒๘๙ >>> โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๒๓๔ >>> การหลีกเลี่ยงการประกาศสอบราคาและประกวดราคาของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/- >>> ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจมูลนิธิยุวพัฒน์ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๑๗๖ ด่วนที่สุด >>> การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๒๐๙๒ >>> ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการปลูกต้นกล้าปัญญาด้วยผ้าป่าหนังสือ ๑ ล้านเล่ม เติมเต็มเด็กด้อยโอกาส (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๙๙๕ >>> เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๙๗๑ ด่วนที่สุด >>> การย้ายข้าราชการครู ตามโครงการครูคืนถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๙๔๑ ด่วนที่สุด >>> การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04138/ว 1944 ด่วนที่สุด >>> โครงการจัดนิทรรศการและประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ (ส่งเสริมฯ)
ศธ 04138/ว1941 ด่วนที่สุด >>> การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๘๘๑ >>> การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๙๐๐ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๖ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๓ >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๒ >>> อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาอาเซียนศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๕๒ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาในตำแหน่งว่าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๖๑ >>> การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๔๒ ด่วนที่สุด >>> การติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย รองรับแท็บเล็ต (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๖๑๕ >>> รายงานการใช้เงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๙๒ ด่วนที่สุด >>> การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๕๘๘ ด่วนที่สุด >>> ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๕๗๐ ด่วนที่สุด >>> งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ๙ เม.ย.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๕๕๘ ด่วนที่สุด >>> แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๕๓๑ ด่วนที่สุด >>> การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๔ ด่วนที่สุด >>> ประกาศรับสมัครรองผอ. และผอ. สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๒ >>> การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๗๗ >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๕๗ >>> ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนฟรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๑๕ >>> มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๔๙ >>> งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติศรีลังกา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๒๐ >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๑๙ >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๙๑ >>> สำรวจความต้องการงบประมาณปี ๒๕๕๕ ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๓๔ ด่วนที่สุด >>> การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๕๐ >>> ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) (บริหารงานบุคคล)
ศธ 04138/1141 ด่วนที่สุด >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2555) (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๑๓๐๕ ด่วนที่สุด >>> การบูรณาการการพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๗๖ >>> การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๑๐๘ >>> คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเขมไชย รสานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๐๗๕ >>> แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน น.ร. ยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/- >>> การออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๙๖๐ >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/พิเศษ ว ๐๑ ด่วนที่สุด >>> สำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๐๖ >>> โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๑๖ >>> การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทยดีเด่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๗ ด่วนที่สุด >>> การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในเขตภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๐๓๓ >>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/ว759 ด่วนที่สุด >>> การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ส่งเสริมฯ)
ที่ศธ 04138/714 >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2555) (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๗ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๔ >>> แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ (งบประมาณปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๕๔ >>> แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำหรับการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๖๔ >>> งบแปรบัญญัติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๗๙ ด่วนที่สุด >>> เลื่อนการรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๗๒ >>> การเสริมสร้างอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๔๔๙ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๓๘๕ ด่วนที่สุด >>> การออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๔ ด่วนที่สุด >>> สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็น รอง ผอ./ผอ.รร. ถึง ๖ ก.พ.๕๕ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว325 >>> ทุนการศึกษา โครงการช้างเผือก (รุ่นที่ 3) (ส่งเสริมฯ กศ.)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๕๕ >>> ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๔๔ ด่วนที่สุด >>> รายชื่อกรรมการแข่งขันเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๓๖ >>> ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนิน English-Speaking Monday (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๒๓๕ >>> การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๑๘๓ >>> โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๐๑๒ ด่วนที่สุด >>> การมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๑๒๗ >>> ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติสอบสวนความรับผิดเบื้องต้นทางละเมิด (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๗๑ >>> การดำเนินโครงการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๓ >>> การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๓ >>> การแข่งขันกีฬาลูกจ้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๖๗๒๕ >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๖๓๑ ด่วนที่สุด >>> ข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบโครงการย้ายครูคืนถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๗๔ >>> การกรอกแบบสำรวจความต้องการ Tablet (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๕๕ >>> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๕๔ >>> ให้ข้าราชการครูไปปฏิบัติหน้าที่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๔๓ ด่วนที่สุด >>> การประชุมในโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๔๒ >>> การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๒๑ >>> การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๕๒๐ >>> การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๖๕๑๐ >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๖๕๐๐ >>> ขอเชิญประชุม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๖๕๐๑ >>> การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๔๕๙ >>> การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/ว 6429 ด่วนที่สุด >>> ประกวดบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล OBEC Awards (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๖๓๓๘ ด่วนที่สุด >>> การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๖๐๙๔ (เดิม ด่วน >>> เพิ่มเติม เกณฑ์สมัครขอรับทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี ๒๕๕๕ (ส่งเสริมฯ)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๓๐๔ ด่วนที่สุด >>> การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๒๙๔ >>> โครงการข้าวลูกหลานครูไทยส่งใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
04138/4272 >>> แจ้งกำหนดการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี ตามโครงการ "พระบารมีปกเกล้าฯ" (ส่งเสริมฯ กศ.)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๒๗๓ ด่วนที่สุด >>> ให้บุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๒๔๗ >>> เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๒๔๖ >>> ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าอบรมวิชาการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๖๒๓๓ >>> การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕(งบประมาณปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๖๑๑๕ >>> ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนกฐินสามัคคี สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๑๕๖ ด่วนที่สุด >>> ให้บุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๑๓๐ >>> ของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๑๗๐ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลจัดการแข่งขันลูกเสือ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๖๐๙๔ >>> การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี ๒๕๕๕ (ส่งเสริมฯ)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๖๐๑๓ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารศึกษาในตำแหน่งว่าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๕๘๑๔ >>> การจัดทำข้อมูลนร.รายบุคคลภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๕๖๖๘ ด่วนที่สุด >>> การจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครุให้นักเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๑๖ >>> สพป.ศก.๑ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว5525 ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.รายงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภายใน ๑๕ พ.ย.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๖๔๕ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๓๗๑ ด่วนที่สุด >>> การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นกระบวนการคิด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๓๓๗ ด่วนที่สุด >>> แจ้ง รร. นำบัญชีการย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๓๔๘ >>> แก้ไขคำสั่ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๓๐๘ >>> เลื่อนการแข่งขันกิจกรรมการประกวดเกี่ยวกับสารานุกรมไทยฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๒๔๕ >>> ยกเลิกคำสั่ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๕๒๔๘ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๒๑๘ >>> การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๑๙๐ >>> การอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและกฎหมายปกครอง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๕๑๖๖ >>> โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/ว๕๑๕๓ >>> การจัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดทำราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๑๔๗ ด่วนที่สุด >>> ขอเลื่อนการอบรมการส่งเสริมศักยภาพลูกจ้างประจำ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๕๑๔๐ >>> การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/ว5137 >>> โครงการทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2555 (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๐๒๓ ด่วนที่สุด >>> การพัฒนาครูประจำการสอนไม่ตรงวุฒิ ๓ - ๔ ต.ค.๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๐๒๑ ด่วนที่สุด >>> แจ้งเลื่อนอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ เป็น ๖-๘ ต.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๙๘๘ >>> รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาเพื่อประกอบพิจารณาการย้าย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๙๗๙ ด่วนที่สุด >>> ขอเลื่อนการอบรมการส่งเสริมศักยภาพลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๙๗๘ ด่วนที่สุด >>> การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผู้สอน (ข้าราชการครูสายผู้สอน) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๙๖๑ ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.แจ้งขอรับข้อสอบพัฒนาความก้าวหน้า ป.๖ ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/4934 ด่วนที่สุด >>> การสมัครแข่งขันกีฬา "สพฐ.-ฮอนด้าวิ่ง ๓๑ ขา ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๔ (ส่งเสริมฯ)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๙๓๐ >>> รายงานโรงเรียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๙๓๓ ด่วนที่สุด >>> ให้ข้าราชการเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๘๘๖ >>> การเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือจนท.ของรัฐทุจริต (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศก ๐๔๑๓๘/๔๗๒๒ >>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๕๐ ด่วนที่สุด >>> การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๔๐ >>> การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๒๓ >>> โครงการอบรมเข้ม(ครูบรรจุใหม่) ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๒๐ >>> การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๒๖ >>> การส่งเสริมศักยภาพลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๓๑ ด่วน >>> การร่วมสนับสนุนเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๔๐ >>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๓๕๗ ด่วน >>> เร่งรัดการกรอกข้อมูล EFA ทางเว็บไซต์ ภายใน ๓๑ ส.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๑๑ >>> การขอรับเงินบำเน็จบำนาญ(โครงการเกษียณก่อนกำหนด) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๐๕ >>> การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ(เพิ่มเติม) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
656/2554 >>> แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2554)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ในสังกัด กลุ่ม CEO (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๔๑๔ >>> การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับปฐมวัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๔๒๖ >>> การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ(เพิ่มเติม) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๔๓๕๓ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๔๓๙๖ >>> ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๓๖๘ >>> ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค.๕๔) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๔๘ >>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๙๒ ด่วนที่สุด >>> แจ้งให้ รร.เข้าอบรมโปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓๐-๓๑ ส.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๙๐ >>> การจัดส่ง DVD เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๔๗ >>> การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โดยใช้เนื้อหาผนวกวิธีสอน ระดับชั้นป.๑-ม.๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๕๒ >>> การจัดทำบัตรประจำตัวผู้นำด้านสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/ว4131 >>> การแข่งขันฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 7 พ.ศ.2554 (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๘๔ ด่วนที่สุด >>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๘๓ ด่วนที่สุด >>> หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๔๘ >>> การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ตามนโยบายเรียนฟรี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๔๐๖๗ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในร.ร.ประถมศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันนร.ฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๔๑ >>> โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระวิชาศิลปะและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ศธ 04138/4015 >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2554) (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๒๔ >>> การจัดทำแผนรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๙๗ >>> การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๔๐ >>> การอบรมปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๖๗ >>> การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม รอบแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่ม ๘ จังหวัด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๕๗ >>> อบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๓๘๙๑ ด่วนที่สุด >>> การดำเนินโครงการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๖๘ >>> โครงการ เธอ คือ แรงบันดาลใจ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๒๔ >>> การทดสอบเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๑๑๗ >>> ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๗๙๕ ด่วนที่สุด >>> ให้ครูสายการสอน ส่งคำขอย้ายรอบที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ ส.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๔๗ >>> ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๓๖๙๑ >>> รายงานกิจการลูกเสือประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๑๗ >>> การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๒๔ >>> ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๓๙ >>> จัดสรรงบฯ ค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๑๕ >>> การดำเนินงานกลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๕๕ ด่วนที่สุด >>> การขอรับเงินบำเน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณปกติ ประจำปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๒๒ >>> ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๑๐ >>> ขอความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายฝึกอบรมลูกเสือและจัดตั้งกองลูกเสือ ๓D (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๙๓ >>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๒๗๑๓ >>> เชิญประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายการประกวดเรียงความ/วาดภาพระบายสี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๘๘ >>> ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๖๔ ด่วนที่สุด >>> การประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๕๕๗ ด่วนที่สุด >>> การอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ล่าสุด) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๓๒ ด่วนที่สุด >>> โครงการ สพป.อ่อนหวาน ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๒๘ >>> การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๔๗ >>> โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา สัมมาวาจา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๐๗ >>> เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ครั้งที่ ๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๓๐ ด่วนที่สุด >>> การดำเนินโครงการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๒๗ >>> **แจ้งเลื่อน ไม่มีกำหนด** การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔๔๖ >>> การอบรมปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔๓๑ >>> การพัฒนาบุคคลากรประจำศุนย์สาระการเรียนรู้ ๕ สาระหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔๒๙ >>> การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ ๕ สาระหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๑๙๐ >>> โครงการคัดสรรหนังสือ ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๒๗ >>> สอบถามการดำเนินงานอาคารวิทยบูรณาการ ICT (อนุบาล ศก.และอนุบาล กร.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๔๖ >>> การอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สังคมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๔๐ >>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๙๑ ด่วนมาก >>> สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๒๑๖ / ๓๖๖๙ ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.สำรวจข้อมูลครู ผู้บริหารฯ เพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะสูงขึ้น ส่ง ๖ ก.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๕๓ >>> ให้ รร.กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA ภายใน ๘ ก.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๒๐ >>> การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๙๐ >>> โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๑๖ >>> การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี ๒๕๕๔ (Speech Contest ๒๐๑๑) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๑๗๒ >>> ด่วน ! เลื่อนโครงการพัฒนาครูตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๒๒๘ >>> ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๑๖๕ >>> การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๖,๗) (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๑๕๐ ด่วนมาก >>> การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๑๑๗ >>> ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๑๑๖ >>> การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๓๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๙๗ >>> โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๓๐๘๗ ด่วนที่สุด >>> การดำเนินการโครงการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๓๐๖๐ ด่วนมาก >>> โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๗๘ >>> โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๖๔ >>> โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๘๔ >>> การสำรวจปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๘๖ >>> การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๔๗ >>> การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี ๒๕๕๔ (Speech Contest 2011) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๑๔ >>> ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๑๖ >>> ประกวดโรงเรียนดีเด่น และนร.ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๑๓ >>> โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เติมพลังห้องเรียนพอเพียง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๐๓๓ >>> แจ้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่รายงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/ว3023 >>> การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๓๑ >>> การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๐๘๒ ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๓๙ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งว่าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๘๙ >>> การนำเสนอผลงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๙๔ >>> เลื่อนพิธีจัดปฐมนิเทศ และมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๗๕๓ >>> ให้ รร.แจ้งเข้าอบรมจานดาวเทียม IP-Star ๑๐ มิ.ย.๕๔ (๑๔๗ รร.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๐๙ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ งบดำเนินงาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๖๖๐ >>> ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๘๒ >>> มาตรการการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลครู และบุคคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๘๑ >>> แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
พิเศษ ๒/๒๕๕๔ >>> สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.เชิญประชุมเตรียมงานพัฒนาบุคลากร (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๙๓ >>> โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๙๑ >>> อบรมสัมนาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาส (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๑๒ >>> การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๑๓ >>> ประกวดนวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลงานที่มีการปฏิบัติดี (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๓๗ >>> ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งฯ รุ่นที่ ๘ และหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๑๙ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำแหน่งว่าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๐๓ >>> การประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๕๓ >>> อบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ที่ศธ 04138/2308 >>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (บริหารงานบุคคล)
ที่ศธ 04138/2307 >>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (บริหารงานบุคคล)
ที่ศธ 04138/2288 >>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (บริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๘๓ ด่วนมาก >>> เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๑๐ >>> การอบรมคัดกรอง ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๗๐ >>> การติดตาม ควบคุมและกำกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๒๖ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการนิเทศ กำกับติดตามการใช้หลักสูตร (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๙๒ >>> กิจกรรมประกวดในโครงการเรารักษ์ภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๙๘ >>> ให้โรงเรียนร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๙๑ >>> ย้ายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผอ.สถานศึกษา) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๗๔ >>> ร้องทุกข์การประเมินผลงานทางวิชาการไม่เป็นธรรม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๖๙ >>> ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.๓ และ ป.๖(ภาคปรนัย/อัตนัย)) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๖๓ ด่วนที่สุด >>> สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๖๒ ด่วนที่สุด >>> หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๑๘ >>> การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล อัตราจ้างธุรการโรงเรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๒๘ >>> โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวช้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๘๙ >>> ประกาศตำแหน่งว่างบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๗๑ >>> การติดตาม ควบคุมและกำกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๕๑๑๑.๐๔๑๓๘/๐๒๗ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๓๒ >>> การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๒๒ >>> การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยใช้ระบบ e-Training รุ่นที่ ๓ และการทดสอบครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๐๓ >>> การจัดหาระบบคอมฯเพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมฯ ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> ประกาศผลการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๙ >>> ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๑๘ >>> โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พื้นที่ ๔ ภาค ทุกเขต (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๕๓ >>> โครงการ เฉลิมพระเกียรติ รวมพลังรักการอ่าน ๑๑ ปี นานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๙๖ >>> การคดเลือกครูสอนดีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๕๔๗ ด่วนที่สุด >>> ชี้แจงการจัดสรรการคัดเลือกครูผู้ช่วย สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๘๐ ด่วนที่สุด >>> การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๔๗๙ ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๔๙๗ >>> การอบรมครูตามหลักสูตรแกนกลางฯ ๓๐,๓๑ มี.ค.๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๓ >>> โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม(A.L.T.C.) เพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
156 >>> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสบการณ์ (อำนวยการ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๓๐ >>> สพป.ศก.๑ รับสมัคร คัดเลือกครูผู้ช่วย ๒๒ - ๒๘ มี.ค.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๓๕ ด่วนที่สุด >>> การจัดกระทำข้อมูลผลการสอบ O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๓๗ >>> ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๓๓ ด่วนมาก >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ระบบ e-Training รุ่น ๓ ผ่านระบบ GURU Online (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๙๔ >>> เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๙๖ ด่วนที่สุด >>> การชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๘๔ >>> รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๖๙ >>> มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปี.๕๕ (๑ ต.ค.๕๔) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๕๒ >>> ขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนที่ดินของสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๔๘ >>> การตรวจแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๗๒ >>> บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๗๑ >>> การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๙๕ >>> รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ปี ๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๖๘ >>> ขอความร่วมมือนำนร.ไปสอบทักษะวิชาการนานาชาติ ระดับประเทศ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๒๖ >>> การจัดหาระบบคอมฯ สำหรับสถานศึกษา และการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมฯ ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๒๗ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือการกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประกอบการติดตามการดำเนินงานกลยุทธ์ สพฐ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๐๓๒ >>> แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการดีประจำตำบล (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๒ >>> โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/996 ด่วนที่สุด >>> การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๓ >>> การปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๔๘ >>> การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT และ LAS) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๔๗ >>> ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๓๑ >>> ขอเชิญประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NTและLAS) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๓๐ >>> การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NTและLAS) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๒๒ >>> การสอบ O-net ป.๖ และ ม.๓ รอบพิเศษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๙๘ >>> เสนอชื่อข้าราชการต้นแบบ โครงการ คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๔ >>> การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาร.ร.ขยายโอกาสฯย้ายไปสังกัดสพม. (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๓ ด่วนที่สุด >>> การประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๒ >>> การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๓ >>> การดำเนินงานวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับท้องถิ่น (LAS) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๖ >>> การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT และสอบ LAS (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๔ >>> การจัดสอบ O-Net ป.๖ และม.๓ รอบพิเศษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๑๔ >>> ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี ๕๔-๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๑๒ >>> โครงการสัมนาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๑ >>> การอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๕ >>> เชิญชวนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๒ >>> แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ ไปประจำสนามสอบ O-Net ม.๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๗ >>> โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Freeware) ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๐ ด่วนที่สุด >>> แก้ไขข้อมูลนักเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๘ ด่วนที่สุด >>> ขอเชิญประชุม O-Net (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๒๔ >>> แจ้งรายละเอียดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๘ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ ๕ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๐ >>> รูปและเสียงสระในหนังสือภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๙ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสายผู้สอน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๘ ด่วนที่สุด >>> เชิญประชุม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๑ ด่วนที่สุด >>> การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๐ >>> การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๑ >>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๗ >>> การจัดกิจกรรมวันประกาศคุณภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๓ >>> ขอเข้าร่วมโครงการ เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก ครั้งที่ ๒ ตอน หนังสือสร้างคน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑ >>> คัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓ >>> โครงการฝึกอบรมเกมสำหรับผบ.ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕ ด่วนที่สุด >>> ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔ >>> แนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างอาคารของหน่วยราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘ >>> ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗ >>> ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเคร่งครัด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๐๓ >>> การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๕๓๖ ด่วนที่สุด >>> การเตรียมการสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๕๒๕ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือในการสำรวจผู้พิการในสถานประกอบการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๕๕ ด่วนมาก >>> การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๓๘๙ >>> การกำหนดให้แต่งเครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๓๔๖ ด่วนที่สุด >>> ด่วน! การมอบทุนนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก (สมัครภายใน 20 ธ.ค.53) (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๔๙ >>> การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๗๕ >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งว่าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๔๔ >>> การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๕๓ สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๒๕ >>> ของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๑๕๓ >>> การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๑๓๙ ด่วนที่สุด >>> การรับมอบโล่รางวัลการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๗๙ >>> การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและเสริมสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๖๒ >>> การประกวดบทความดรงเรียนวิถีพุทธรู้ตื่นรู้เบิกบาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๘๐๓๐ >>> ขอเรียนเชิญ รร.ตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ ประชุม ๙ ธ.ค.๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๖๓ ด่วนที่สุด >>> รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๑๓ >>> ส่งเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๐๐ >>> ขอขอบคุณ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๓๔ >>> ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๖๖ >>> ขอความร่วมมือรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๕๗ >>> กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญกิจภาวนา เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๔๐ >>> การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๔๔ ด่วนที่สุด >>> การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๒๙ ด่วนที่สุด >>> มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(๑ ต.ค.๕๔) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๙๔ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๙๓ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๖๙ >>> พิธีเปิดการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๕๒ >>> การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ(ปพ.๑) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๓๕ >>> มาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๑๕ >>> การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๑๐ >>> โครงการพัฒนาคุณภาพและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๔๔ >>> ประชุมเตรียมสอบ O-Net (ป.๖,ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๖๗ >>> แจ้งแนวทางการทำงานของ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๓๓ >>> การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๒๐ >>> การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๖๔ >>> การแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานร./เพื่อนที่ปรึกษา) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๐๗ >>> การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๓(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๐๑ >>> การแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ๕๓ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/6980.1 ด่วนที่สุด >>> การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2554 (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๘๐ >>> ส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๓๙ >>> การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๓๗ >>> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/7537.1 >>> กำหนดให้ "ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๑๖ >>> โครงการฝึกอบรมงานอาชีพ(งานประดิษฐ์ จัดดอกไม้และงานปักพานพุ่ม) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๒๙ >>> โครงการพัฒนาคุณภาพและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๓๐ >>> โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๕๙ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๔๔ >>> การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๙๘ >>> แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๙๖ >>> การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๗๓ >>> การพิจารณาอนุญาติให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วทร.๒๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๗๓๕๕ >>> สพป.ศก.๑ แจ้งผลการประกวดส้วมสุขสันต์ ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๓๐๔ ด่วนที่สุด >>> ขอเชิญประชุม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๒๕๓ >>> การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๒๕๔ >>> สำรวจข้อมูลการจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๒๕๒ >>> การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๒๒๐ >>> การจัดกิจกรรมนิทรรศการล้ำเลอค่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๗๙ >>> การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/7170 >>> แจ้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๒๐๘ >>> ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๓๗ >>> การพัฒครูด้วยระบบ e-training (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๖๙ ด่วนมาก >>> ขอเชิญประชุม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๔๐ >>> การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๐๘ >>> รับชมถ่ายทอดสดการมอบนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/6980 ด่วน >>> การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2554 (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๙๗๖ ด่วนที่สุด >>> การพัฒนาครูด้วยระบบ E-training (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๙๓๖ >>> โครงการก่อสร้าง ปรับรุงซ่อมแซมบ้านพักนร. บ้านพักครู (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๐๒ >>> ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรค (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๕๙ >>> การจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๓๓ >>> การสำรวจรร.ที่มีความพร้อมในการประเมินภายนอกรอบ ๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๗๙๙ ด่วนที่สุด >>> ให้ รร.กรอกแบบสอบถามอาหารกลางวัน รร. ส่ง ๑๓ ต.ค.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๗๖๗ >>> ให้ รร.ส่งรายชื่อเข้าอบรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๙๐๐ >>> การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(โครงการเกษียณก่อนกำหนด) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๗๒๙ >>> ให้ รร. ใช้แบบตัวอักษรไทย ที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๓๒ ด่วนที่สุด >>> การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๖๗๕ ด่วนที่สุด >>> โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138 ด่วน >>> แจ้งความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิบิ๊กซี ปี2553 (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๕๕ ด่วนที่สุด >>> ประกวด สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๑๗ ด่วนที่สุด >>> การประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๗๓ >>> อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จาก สพป.ศก.๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๓๒ ด่วนที่สุด >>> การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๓ ครั้งที่ ๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๓๑ >>> การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๓ ครั้งที่ ๕๖๙ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ./ ผอ.สถานศึกษา สพป.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๒๙ >>> ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๑๙ >>> สพฐ.จัดสรรงบสนับสนุน นร.ประถม/มัธยม ภาคเรียน ๑/๕๓ เพิ่มเติม (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๑๘ >>> ให้รายงานผลเงินอุหนุนจาก อบจ.ศก. ปี ๕๒-๕๓ ภายใน ๑๙ ก.ย.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๓๕๑ >>> การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๘๔ >>> การประกวดผลงานออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ ด่วนที่สุด >>> โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๒๘ >>> เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งร.ร.เอกชนนอกระบบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๓๓ >>> แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๓ (ค่าวัสดุกีฬา) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ >>> ขอเชิญส่งบุคคลากรศึกษาดูงาน การจัดห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๓๗ >>> การประกวดแต่งบทกลอน และการประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ >>> การสอบวัดความถนัดของนร.ชั้นม.๓(แจ้งประธานกลุ่ม CEO) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ >>> การสอบวัดความถนัดของนร.ชั้นม.๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๕๒ >>> การสอบคัดเลือกนร.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต ปี ๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๕๑ >>> การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑๒๗ >>> การประกวดผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑๓๒ >>> การประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยทุกคน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑๒๐ >>> ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๐๔๖ >>> การประกวดโครงการห้องสมุดดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๗๒ >>> มอบแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๕๐ ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา มูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๓๒ ด่วนที่สุด >>> รับสมัครสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๕๒ >>> การประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๐๕ ด่วนมาก >>> การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๘๑๐ >>> การคัดเลือกครูดี ครูเก่ง Master Teacher รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๖๘ >>> การเปิดงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๘๐ ด่วนที่สุด >>> การเข้าค่ายผู้ปกครองกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก สานรักบ้าน..โรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๖๙ >>> เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตฯ-วิทย์ฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๖๕ ด่วนที่สุด >>> การสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๕๒ ด่วนที่สุด >>> โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๖๙ >>> การฝึกอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาบรรณารักษ์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๑๑ >>> การ Symposium นวัตกรรมการศึกษา ใน ๔ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๒๘ >>> โครงการ พุทธชยันตี ฟื้นวิถีพุทธวันพระ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๒๗ >>> โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๖๖๖๖ >>> แจ้งให้ส่งคืนหนังสือยืม ระดับประถมและมัธยมศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๖๓ ด่วนที่สุด >>> การประชุมคณกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนร. ๔ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๔๙ ด่วนที่สุด >>> สำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารียนวิชาทหาร (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๔๘ ด่วนที่สุด >>> การประกวดส้วมสุขสันต์ในร.ร. ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๖๐๐ >>> แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ เรียนฟรี ๑๕ ปี (๑/๕๓) เพิ่มเติม ๕ รายการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> อ.ก.ค.ศ.สพท.ศก.๑ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๑/๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๗๖ >>> แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๕๘ >>> การคัดเลือกนร.และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๕๗ >>> ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียนกรณีย้ายสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๕๔ >>> การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๑๗ >>> การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๐๘ >>> ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๖๕ ด่วนที่สุด >>> การคัดเลือกนร.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๒๔๗ ด่วนมาก >>> การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ๕๐-๕๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๒๘ >>> การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนมัธยมศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๑๗ >>> ทำบุญเลี้ยงพระเพลวันพระตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๐๘ >>> การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๒๙๙ >>> การฝึกอบรมผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๐๒ >>> การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๒๖๗ >>> กิจกรรมศธ. รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๐๔ >>> การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๔ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๙๖๓ ด่วนที่สุด >>> การสรรหาเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๔๘ ด่วนมาก >>> กิจกรรม ศธ. รวมพลังสร้างความปรองดอง เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๓๔ ด่วนที่สุด >>> สพฐ. รับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๑๐ >>> การประกวดนวัตกรรมการศึกษา ๔ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๑๗ ด่วนที่สุด >>> โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(๑ ต.ค.๕๓) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๑๙ >>> จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคปี๒๕๕๓ ให้สถานศึกษาเพิ่มเติม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๙๑๘ >>> โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๙๕ ด่วนที่สุด >>> รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๙๒๐ >>> การจัดทำข้อมูลนักเรียน ห้องสอบและสถานที่สอบ O-Net ปีการศึกษา 2553 (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๘๕ ด่วนที่สุด >>> เชิญประชุมคณะกรรมการ (ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย) (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๗๔ >>> การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านทะเบียนประวัตินักเรียน (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๕๕ >>> การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมและมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๙๙ >>> การประกวดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๕๐ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" ประจำปี ๒๕๕๓ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๒๐ >>> รับสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ ๓ (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๘๖ >>> การจัดสรรงบประมาณซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๓๖ >>> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (ศูนย์เด็กปฐมวัย) (นิเทศ ติดตามฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๐๙ >>> การพัฒนาครูตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปี ๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๙๒ >>> การเบิกเงินค่าพาหนะเดินทาง การทดสอบครูทั้งระบบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๗๔ >>> ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๖๑ >>> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๖๘ >>> นโยบายการจัดซื้อหนังสือเรียนชั้น ม.ปลาย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/4518 ด่วนที่สุด >>> การจำแนกสถานะของสถานศึกษา เพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๔๕๔ >>> โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๔๐๗ >>> การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๔๐๘ >>> การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ๔ วิชาหลัก (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๗๑ >>> แนวปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของจังหวัด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๓๒๑ >>> การจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
04138/4209 ด่วนที่สุด >>> รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการ "7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา" (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๙๘ >>> การประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/4118 >>> การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 (นานาชาติ) (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ 04138/4116 >>> การประกวดภาพวาด โครงการโอวัลติน Gift for Mom ปีที่ 8 (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ 04138/4117 >>> การประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ 5 "ร้อยความฝัน ปันความสุข" (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๘๐ ด่วนที่สุด >>> โครงการประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาธิปไตย ปี ๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๙๒ >>> รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 รายโรงเรียน (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๕๙ >>> การประชุมระบบควบคุมภายในแนวใหม่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๔๔ >>> อบรมพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๙๘ >>> การอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๙๑ >>> อบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบพันธุ์ปลาตามโครงการประมงโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๖๘ >>> การจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/3913 >>> โครงการประกวดภาพวาดในระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๖๙ >>> การรายงานผลรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักนอน/บ้านพักครู (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๖๓ >>> การแต่งตั้งผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๐๑ >>> การป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๑๒ >>> โครงการประมงโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๘๔ >>> การจัดงาน ๑๐๐ แห่งการสวรรคตของ ร.๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๖๓ >>> การประกวดระเบียบแถวตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๔๘ >>> จัดสรรงบประมาณโครงการ ๔ วิชาหลัก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๗๔๖ ด่วนที่สุด >>> สพท.ศรีสะเกษ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย ๑๓ ตำแหน่ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๑๑ ด่วนที่สุด >>> การจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมรับวันเปิดเทอม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๕๑ >>> โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/3641 >>> การอบรมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านและนาฏศิลป์พื้นบ้าน (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๐๗ >>> โครงการประกวดสื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๗๕ >>> การประกวดโรงเรียนคู่หูส่งเสริมทันตสุขภาพ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๖๐ >>> จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔๐๑ >>> การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๖ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔๑๒ >>> การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ภาคอีสาน ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๑๑ >>> การประเมินข้าราชการครูฯให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๒๑ >>> การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๙๕ >>> ให้สถานศึกษาระมัดระวังหนังสือปลอม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๗๘ ด่วนที่สุด >>> รายงานข้อมูลนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๐๖ >>> การประชุมเตรียมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในโครงการไทยเข้มแข็ง (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๒๙ >>> สำรวจข้อมูลวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๒๓๐ >>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าเครื่องแบบนร.และอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๕๗ >>> การจัดการสัมนาทางวิชาการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๔๓ ด่วนที่สุด >>> การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๐๘ ด่วนมาก >>> การคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๓๗ >>> การอบรมจัดทำทะเบียนประวัติครูอัตราจ้างรายเดือน และพนักงานราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๑๒ ด่วนที่สุด >>> รายงานข้อมูลหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๗๗ >>> การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๖๕ >>> เลื่อนการอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๐๖ >>> การคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๓ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๙๖ >>> การสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย เพื่อยกย่องชูเกียรติ รุ่นที่ 7 (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๗๘ ด่วนที่สุด >>> การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ : รู้ตื่นรู้เบิกบาน (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๓๐ ด่วนที่สุด >>> การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๘๓ >>> การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ "เตรียมต้นกล้าเพื่อพัฒนาผู้เรียน" (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๖๗ >>> ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๑๐ ด่วนที่สุด >>> ความสำเร็จร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๖๑๘ ด่วนที่สุด >>> ย้ายและแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๖๐ >>> โครงการส่งเสริมการอ่าน นานมีบุ๊กส์ รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๐ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- ด่วนที่สุด >>> ด่วนให้ ร.ร.รายงานการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ถึง ๒๒ เม.ย.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๕๑ >>> การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย (ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-ป.2) (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๕๔๙ >>> การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย (รร.ขยายโอกาส สังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน) (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๙๘ >>> การจัดงานวันจักรี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๖๙ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ กรมบัญชีกลาง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๔๖ >>> กำหนดการประเมินสมรรถนะครูทั้งระบบ ด้านความรู้ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๑๐ >>> การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๐๙ ด่วนที่สุด >>> การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการด้านการสร้างสรรค์ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๔๐๘ ด่วนที่สุด >>> การสรรหาสภานักเรียนในโรงเรียนดีประจำตำบล (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๗๗ ด่วนที่สุด >>> การจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๙๙ >>> ขอเชิญโรงเรียนร่วมแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๔๑ ด่วนที่สุด >>> การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๔๐ >>> แจ้งให้สถานศึกษารายงานผลโครงการไทยเข้มแข็ง ผ่าน e-Form (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๐๔ >>> โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ. ๐๔๑๓๘/๒๒๗๒ ด่วนที่สุด >>> การระดับอินทรธนูลูกจ้างประจำ สพท.ศก.๑ วันที่ ๒ เเม.ย.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๗๙ >>> การอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ ๓ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
- >>> อ.ก.ค.ศ.ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๒๓ >>> การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ สำหรับโรงเรียนทั่วไป (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๓๕ >>> ส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๑๔ >>> การเสนอชื่อเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๒๘ >>> ตรวจสอบรายชื่อการพัฒนาครูทั้งระบบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๒๗ ด่วนมาก >>> ขอเลื่อนการพัฒนาครูทั้งระบบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๗๔ >>> การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปี ๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๓๗ >>> โครการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์เลือกตั้ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๑๔ >>> การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๐๑๓ >>> เสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๙๓ >>> เพิ่มเติมรายชื่อสื่อการเรียนรู้ในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๔๗ >>> การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๙๐ ด่วนที่สุด >>> การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๑๐ ด่วนที่สุด >>> เลื่อนการสอบประเมินความรู้ข้าราชการครูในสังกัด (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๗๗ >>> การสรรหาโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๒๖ >>> การเลื่อนขั้นเงินเดือน,เลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย.๒๕๕๓) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๗๑ ด่วนมาก >>> การเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๗๐ ด่วนมาก >>> หารือหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนญการพิเศษ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๒๒ >>> การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๒ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๘๒๔ >>> การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๑๖ ด่วนที่สุด >>> การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> ประกาศรายชื่อ-สนามสอบประเมินสมรรถนะครู ๑๓ มี.ค.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๕๘ >>> ส่งบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/1740 >>> การประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "การศึกษาไทย" (ส่งเสริมฯ กศ.)
ศธ ๐๔๑๓๘/- >>> การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/- >>> การประกวดร.ร./สถานศึกษาและนร. ตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๕๓ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๖๑ >>> การประเมินห้องสมุดในโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบประจำปี ๒๕๕๓ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๖๘ >>> การประกวดศิลปะระดับประเทศ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๘๙ >>> การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๓๓ >>> การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๖๐ ด่วนที่สุด >>> การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุดร.ร.(ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง๒๕๕๕) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๕๙ ด่วนที่สุด >>> เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๙ >>> มอบเอกสาร "สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ" (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๕๖ ด่วนที่สุด >>> โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๘ >>> การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย (๓๘ โรงเรียน) (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๔๖/ว ๙๓๖ >>> ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๓ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๗๑ ด่วนที่สุด >>> การเบิกจ่ายค่าจ้งครูภูมิปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๖๔ ด่วนที่สุด >>> รณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ระลอก ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๕๙ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ พระราชกฤษำกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๑๘ ด่วนที่สุด >>> ให้สถานศึกษาส่งแบบประเมินสมรรถนะครู ภายใน ๒๓ ก.พ.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๙๖ ด่วนที่สุด >>> ขอส่งสปอตวิทยุความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๕๓ >>> ให้ รร.ตอบรับสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (e-learning) ๒๖ รร. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๓๑ >>> ขอเชิญประชุม (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๘๓ >>> รับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอาชีพที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๘๒ >>> ม.มหิดล จ.นครปฐมเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ๑-๒๗ ก.พ.๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๖๑ >>> โครงการพัฒนาคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นไทยฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๐๕ >>> แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ.๐๔๑๓๘/๑๑๒๑ ด่วนที่สุด >>> การจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ 04138/1036 >>> การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๒๖ ด่วนที่สุด >>> การรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษา (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๔๙ ด่วนที่สุด >>> การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/906 >>> รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รร.สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ 04138/887 >>> การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ส่งเสริมฯ กศ.)
คำสั่งเลขที่ ๙๗ / ๒๕ >>> แจ้งตารางออกติดตามการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (SP2) ๓-๑๒ ก.พ.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๑ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net ป.๖และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๒๕ >>> โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพธนาคารขยะรีไซเคิล (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๕ >>> ขอเชิญรับแบบฝึกภาษาไทย ชั้นป.๓ และคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๗ >>> เชิญร่วมประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๘ >>> การรับส่งแบบทดสอบ O-Net (ป.๖,ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๒ ด่วนที่สุด >>> การสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในร.ร.ประถมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๙๐ >>> การประเมินห้องสมุดในร.ร.เพื่อเป็นต้นแบบประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๔ ด่วนที่สุด >>> เชิญร่วมประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๗ ด่วนที่สุด >>> รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๓ >>> การดำเนินการจัดสอบ O-Net ให้มีความโปร่งใสในระดับสนามสอบ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๙ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในร.ร.ประถมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๙ >>> เชิญร่วมงานการเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๑ >>> นำนร.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๙๖ >>> สำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๓ >>> แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๔ >>> การจัดงานตลาดนัดการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๒ >>> การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๑ >>> โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๐๖ ด่วนที่สุด >>> แจ้งให้ ร.ร.เข้าอบรมโปรแกรม P-OBEC ๒๓ ม.ค.๕๓ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๑ >>> ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๙ >>> โครงการ ๙๙,๙๙๙ ครูไทยลงนามร่วมปณิธานสร้างสรรค์ฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๓ >>> อบรมครูสอนภาษาไทยหัวข้อ ภาษาไทยกับการคิดวิเคราะห์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๔ ด่วนที่สุด >>> การประชุมเตรียมสอบ O-Net (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๙๘๐ ด่วนที่สุด >>> การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคในสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๙๘๐ ด่วนที่สุด >>> การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคในสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๘ >>> การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๐๗๘ >>> ส่งเรื่องราว และเสนอแนะข้าราชการต้นแบบ โครงการ คนดีของแผ่นดิน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๐๗๐ ด่วนที่สุด >>> ประชุมเตรียมสอบ O-Net (ป.๖,ม.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๐๕๕ >>> พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๘๒๒ ด่วนที่สุด >>> การประชุมสภานร.ไทยหัวใจสมานฉันท์ฯ ปี ๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๑๔ >>> รณรงค์โครงการ ราชประชามาสัย ๕๐ ปี แห่งการสนองพระราชปณิธาน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๗๔๖ >>> มาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๗๑๑ >>> การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๗๕๕ ด่วนที่สุด >>> จัดนิทรรศการแสดงผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๔๓ >>> แจ้งผลการประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๗๒๙ >>> การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๒๙ >>> สมัครแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๑๙ >>> แนวทางการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๗๑ ด่วนที่สุด >>> ปรับวันอบรมหลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๐๒ ด่วนที่สุด >>> ผลการคัดเลือกตัวแทนสภานร. เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๕๘๔ ด่วนมาก >>> แจ้งกำหนดการโครงการสัมนา จัดโดย รัฐสภา ๑๒ ธ.ค. ๕๒- ๑๗ ก.ค.๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๕๗๙ >>> การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๓ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ภาคเรียน ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๘๐ ด่วนที่สุด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน อ.ก.ค.ศ. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๕๓๒ >>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๘๓ >>> การจัดประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๘๘ >>> การประเมินซ้ำสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านรับรองมาตรฐานการประเมินภายนอก รอบสอง (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๗๗ >>> ขอเชิญประชุมสัมมนา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๓๔ ด่วนมาก >>> โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๕๗ >>> การคัดเลือกแบบฝึกและคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๔๔๑ >>> ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๒ สพท.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๓๙๔ ด่วนที่สุด >>> ขอความอนุเคราะห์ในการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารการแข่งขันทักษะวิชาการ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๓๔๔ ด่วนที่สุด >>> การจัดหาสื่อ/แบบฝึกภาษาไทยแก้ปัญหานร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๔๕ ด่วนมาก >>> การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๔๖ ด่วนที่สุด >>> เร่งรัดการรายงานการใช้เงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๓๓ ด่วนที่สุด >>> การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๐๔ >>> การเสนอโครงการอบรมพัฒนานร.สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๗๗๔๙ >>> ให้ข้าราชการไปเป็นวิทยากร (นายพิทักษ์ บุญมา) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕ >>> แก้ไขรายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (SP๒) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๙๘ ด่วนที่สุด >>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๔๖ >>> การจัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๐๒๐ ด่วนมาก >>> การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๖๘ >>> การป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๗๐ ด่วนมาก >>> สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๒๗ >>> การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ,เหรียญจักรพรรดิมาลา ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๐๕ >>> การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในช่วงเปิดเทอม (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๔๓ >>> ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากของเล่น (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๒๖ >>> ส่งสำเหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๑๔ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติวิธีการขอรับบำเหน็จ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๗๔ >>> การตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพท.ศก.๑ ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๗๓ >>> เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพท.ศก.๑ ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๘๑๕ ด่วนที่สุด >>> ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๒ (ส่งเสริมฯ)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๙๒ >>> การจัดหาสื่อ/แบบฝึกภาษาไทยแก้ปัญหานร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.๓ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๔๘ >>> การอบรมติดตั้ง ดูแลซ่อมบำรุงระบบดาวเทียม e-Learning (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๐๗ >>> เรียน ผอ.ร.ร.แกนนำจัดการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม ๔๐ แห่ง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๗๑๑ ด่วนที่สุด >>> การนำคณะกรรมการสภานร.ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๙๙ >>> ขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีฯว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔๙ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๘๒ ด่วนมาก >>> ลงทะเบียนกำลังพลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๑๓ ด่วนมาก >>> ส่งคู่มือ เปิดรหัสสายด่วน อย. ๑๕๕๖ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๑๔ ด่วนที่สุด >>> ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พ.ศ.๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๖๓ ด่วนมาก >>> การแก้ไข เพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลนร.เตรียมสอบ O-Net ปี ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๑๑ >>> ประกวดภาพวาด คำขวัญ อาหารสุขภาพและออกกำลังกายแบบพื้นบ้าน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๙๐ >>> โครงการจัดส่งช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในร.ร.มัธยมศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๖๙ >>> การรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๖๙ >>> ให้ลูกจ้างชั่วคราว-นักการภารโรง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ๑๐ พ.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๘๔ ด่วนที่สุด >>> ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครูของสถานศึกษา งบ ๒๕๕๓-๒๕๖๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๗๑ ด่วนมาก >>> ขยายเวลาการสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ เป็น ๓๐ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๕๗ >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๓๒๑ >>> ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๐๗ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๐๖ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นร.เพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๐๕ ด่วนที่สุด >>> ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง งบปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๐๔ ด่วนที่สุด >>> ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา งบปี ๒๕๕๓ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๓๐ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๔๒๓ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน งบปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๓๑๖ ด่วนที่สุด >>> โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ ( e-Learning) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๑๐๗ ด่วนมาก >>> การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพท.ศก.๑ ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๑๐๖ ด่วนที่สุด >>> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๔๐ >>> สรรหาครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๗ ส่งภายใน ๒๐ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๓๗ >>> ผลการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) สถานศึกษา ๓ ดี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๙๔๕ ด่วนที่สุด >>> ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ และขอรับทุน ๕ - ๙ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๙๔๘ ด่วนที่สุด >>> ให้ ร.ร.ส่งสมุดลงนามถวายพระพรฯ ส่งภายใน ๕ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๔๕ >>> การปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๘๒๓ >>> การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ๑๐-๑๘ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๘๘ ด่วนมาก >>> การอบรมโครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งฯ ๑ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๗๗ ด่วนที่สุด >>> โครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๑๗ >>> เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๖๓๕ ด่วนมาก >>> ประกวดส้วมหรรษาโรงเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๑๖ >>> อบรมเศรษศาสตร์ครูสังคมศึกษาระดับม.ปลาย รุ่น ๒๑ วันที่ ๑๒-๑๖ ต.ค. ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๗๐๓ >>> การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๙๒ ส่ง ๒๕ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๖๓๙ >>> การจัดการสัมมนาทางวิชาการ ๖-๗ พ.ย. ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๖๓๔ ด่วนที่สุด >>> แจ้งผลประกวดคำขวัญ นักเรียนไทยสุขภาพดี (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๓๘๔ >>> การทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๔๓ >>> แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๒๗ ด่วนที่สุด >>> การจัดสรรเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๒๓ >>> สำรวจครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๕๒๖ >>> ประกวดโครงงาน เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง ๑๘ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๓๙๑ ด่วนที่สุด >>> การจัดสนามสอบ O-Net รายงานภายใน ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๓๙๐ ด่วนที่สุด >>> การตรวจสอบข้อมูลนร.ห้องสอบและสถานที่สอบ O-Net ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๕๘ >>> การเพิ่มความคล่องตัวฯว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๑๗ >>> ข้อเสนอสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๐๗ >>> โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (Tutor Channel) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๔๑๘ ด่วนมาก >>> เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๓๒๙ >>> แจ้งให้กลุ่ม CEO ส่งรายชื่อ ร.ร.ตัวแทนในกิจกรรมที่ยังไม่มีตัวแทน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๓๓๐ >>> แจ้งเลื่อนวันแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนเป็นเดือน พ.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๒๒๘ >>> ให้ ร.ร.ที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ ปี ๕๒ จัดอบรมครู (๘ ร.ร.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๓๓๖ >>> ให้ ร.ร.ที่ได้รับคอมพิวเตอร์ ปี ๔๙-๕๒ ส่งครูฯ เข้ารับการอบรม (๓๒ ร.ร.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๓๑๓ >>> ให้ ร.ร.เฝ้าระวังนักเรียนนำอาวุธร้ายแรง เข้ามาภายในโรงเรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๒๙๙ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สพท.ศก.๑ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ประกาศ สพท. >>> สพท.ศก.๑ บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ๑๗ อัตรา รายงานตัว ๑๘ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑๔๗ >>> ตลาดนัดวิชาการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.นำร่องฯ ๑-๒ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑๓๓ >>> เลื่อนการอบรมครูที่ไม่มีวุฒิทางภาษาไทย ไป ๗-๘ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๑๑๒ >>> โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทฯและคณิตฯ ส่งภายใน ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๐๘๕ ด่วนที่สุด >>> การออกประเมินรับรองร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ๒๖ ส.ค.- ๒ ก.ย.๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๐๕๗ ด่วนที่สุด >>> ประกวดตราสัญลักษณ์สถานศึกษา ๓ ดี ภายใน ๒๗ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๘๘๖ >>> เสนอชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย ถึง ๑๕ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๙๔๐ ด่วน >>> คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพฯ ส่ง ๒๕ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๐๕๘ >>> แนวการปฏิบัติงานโครงการคืนครูให้นักเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๘๖๒ >>> ประกวดแต่งกลอนสุภาพหัวข้อ วิถีคนกับควาย วิถีชาติไทยดั้งเดิม ๑๐ ต.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๗๖ ด่วนที่สุด >>> ส่งรายชื่อครู-นักเรียนส่งเสริมการทองเที่ยวฯ ภายใน ๑๙ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๘๖๕ ด่วนที่สุด >>> การปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกวดแอโรบิคดานซ์ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
กก ๐๒๐๑.๖๔ / ๑๔๙๒๕ ด่วนมาก >>> คำสั่ง คณะกรรมการ แข่งขันกีฬา จ.ศรีสะเกษ ๑๗-๒๓ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๓๗ >>> การประเมินผลการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๘๒๓ >>> ส่งภาพเข้าประกวดโครงการ ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ ๕ ภายใน ๒๕ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๘๑๒ >>> ประกวดเรียงความตามนโยบาย ๓ ดี (3D) ส่ง ๑๘ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๒๓ >>> การดำเนินการจัดงาน มหกรรมรักการอ่าน ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๘๐๑ >>> ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๘๑ >>> การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการฯรอบแรกภายใน ๑๗ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๓๒ >>> ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการ จัดงาน มหกรรมรักการอ่าน ๒๕๕๒ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๗๑๑ >>> บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2552 ตามโครงการจักรยานยืมเรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๗๘ ด่วนที่สุด >>> ดำเนินกิจกรรม เด็กไทยไร้พุง ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๗๖ ด่วนที่สุด >>> โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวฯ ส่งชื่อก่อน ๑๔ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๓๗ >>> จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ๑๐-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๕๓ ด่วนมาก >>> คัดเลือกร.ร.ที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ภายใน ๑๙ ส.ค. ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๐๔ ด่วนมาก >>> ประชุมอบรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๘ ส.ค. ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๓๘ >>> โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YEU ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ สมัครใน ๑ ก.ย. ๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๖๑ ด่วนมาก >>> เลื่อนการอบรมครูที่ไม่มีวุฒิทางภาษาไทย ไป ๖-๗ ก.ย.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๗๓๑ >>> การแข่งขันกิจกรรมในงาน มหกรรมรักการอ่าน ๒๕๕๒ วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๒ (กลุ่มนิเทศฯ สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๖๑ >>> คัดเลือกร.ร.เพื่อรับโล่รางวัลและจัดนิทรรศการ มหกรรมรักการอ่าน ๔-๑๑ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๖๕ ด่วนมาก >>> ประกวดแอโรบิกดานซ์ นักเรียนไทยสุขภาพดี ภายใน ๑๔ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๖๖๔ ด่วนมาก >>> ประกวดคำขวัญรณรงค์ นักเรียนไทยสุขภาพดี ภายใน ๑๔ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๕๓๙ >>> การอบรมครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่มีวุฒิทางภาษาไทย วันที่ ๒๓-๒๔ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๖๙ ด่วนมาก >>> การเตรียมรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๗๘ ด่วนที่สุด >>> มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(H1 N1) (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๕๑๒ >>> อบรมคุณธรรมนำความรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสีอ ๒๕-๒๙ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๑๑๔ >>> เร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๘๕ >>> การนำส่งเงินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๗๔ >>> กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ปี ๒๕๕๒ วันที่ ๔-๒๓ ส.ค. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๔๑๖ >>> จัดสรรงบฯ จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (เพิ่มเติม) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๓๘๗ >>> การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ สมัครถึง ๓๑ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๐๓ ด่วนที่สุด >>> รับสมัครสอบ รอง ผอ./ผอ.ร.ร.ภาค ก. วันที่ ๒๘ ก.ค.- ๒ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๖๐ ด่วนที่สุด >>> ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ป. ๑-๖ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๓๕๖ ด่วนที่สุด >>> ประชุมคณะกรรมการสภา นร.ไทยหัวใจสมาฉันท์ฯ ๒๘ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๒๘๔ ด่วนที่สุด >>> วันสตรีไทย ครูสตรีไทย ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๘๓ ด่วนที่สุด >>> แจ้งประชุมโครงการสภา นร.ไทยหัวใจสมาฉันท์ฯ ๒๘ ก.ค. ๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๙๖ >>> จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปี ๕๒ ให้สถานศึกษา(เพิ่มเติม) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๒๑๒ >>> ให้ ร.ร.ส่งแฟ้มจำแนกสถานะเพื่อป้องกันยาเสพติด ภายใน ๓๑ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๕๙ >>> เชิญร่วมฟังทอล์คโชว์ ช่วยเด็กพิชิตภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา ๒๕ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๑๔ >>> เร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๑๘ ด่วนที่สุด >>> ประชุมชี้แจงกรรมการประเมินการอ่านนักเรียน ม.๓ วันที่ ๒๑ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๘๐ >>> ให้ ร.ร.ส่งข้อมูลนักเรียนและห้องสอบ O-Net ถึง ๓๑ ส.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๑๐๖ ด่วนมาก >>> ให้ครูเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรแกนกลาง ๑๙-๒๒ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๙๒ ด่วนที่สุด >>> รับสมัครวอลเลย์บอลคัดเลือกตัวแทนเขต รุ่น ๑๒,๑๔ ปี ๒๒ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๙๑ ด่วนที่สุด >>> รับสมัครเปตองคัดเลือกตัวแทนเขต รุ่น ๑๕ ปี ๒๑ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๐๒๗ >>> สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แจ้งให้ชมสุริยุปราคา ๒๒ ก.ค.๕๒ เวลา ๗.๐๐ น. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๓๖๘ >>> คำสั่งคณะกรรมการตัดสินตะกร้อนักเรียน ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๔๒๑ >>> ประกวดแผ่นพับรณรงค์ความปลอดภัยจากสารตะกั่ว (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๑๙ >>> ป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ในสถาศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๘๒๐ >>> การป้องกันและแก้ไขไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
- >>> ประกาศผลเรียงความ/ภาพวาด เรารักพระเจ้าอยู่และพระราชินี (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๘๑๐ ด่วนที่สุด >>> ขอรับการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคใน ร.ร. ส่ง ๑๓ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๕๘ >>> ให้ ร.ร.ขนาดเล็ก ในสังกัด เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๒๑ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๐๐๘/ว๕๘๘ ด่วนที่สุด >>> ตอบรับการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ภายใน ๕ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๕๘๙ >>> มรภ.มหาสารคาม จัดประกวดวงดนตรีไทย มัธยมศึกษา ถึง ๑๕ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๖๙๐ >>> ให้ครูผู้สอนภาษาไทย แต่ไม่มีวุฒิ เข้าทดสอบภาษาไทย ๒๕ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๔๗๔๑ ด่วนที่สุด >>> แจ้งงดส่ง นร.ไปกวดวิชาที่ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ระบาด (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๗๒๑ >>> การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๗๔ >>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผอ.และรองผอ.สถานศึกษา (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๔๐ >>> แจ้งรายชื่อครู นร. เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านการอ่านฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๖๑๐ ด่วนที่สุด >>> ประกาศผลร.ร.ที่มีสิทธิ์จัดสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ฯ (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๖๒ >>> แบบรายงานจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๔๖๑๖ >>> แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ.ปี ๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๑๒๗ >>> แข่งขันกีฬา "สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปี ๕" (ศูนย์ ICT สพท.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๔๖๖ ด่วนที่สุด >>> กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๕๗๐ ด่วนที่สุด >>> ให้กำชับการลาของข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๒๐ >>> ครม.มีมติให้วันที่ ๖ ก.ค.๕๒ เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มอีก ๑ วัน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๕๒๓ >>> ให้.ร.ร.จัดงานสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ. ๐๔๑๓๘/๔๔๗๓ >>> ขอเชิญ ผอ.ร.ร.ประชุมพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบฯ ๓ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๓๐๐ >>> รับสมัครนักเรียนโครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ๒๓-๓๐ มิ.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๖๙ >>> ให้ ร.ร.ส่งครูเข้ารับการพัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑๐ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๒๖๘ >>> สพท.ศก.๑ ประกวดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๓ กิจกรรม ส่ง ๑๐ ก.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๐๘ >>> ให้ ผอ.สถานศึกษารับรองสลิปเงินเดือนครู เพื่อยื่นขอกู้ ชพค. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๙๓ ด่วนที่สุด >>> ให้สถานศึกษาป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ๐๔๑๓๘/๓๙๒๗ >>> การส่งเสริมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๑๒ >>> ขอเชิญร่วมโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช" ประจำปี ๒๕๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๔๐๑๑ >>> การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกฎ ครั้งที่ ๖ (นานาชาติ) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๙๖๑ ด่วนมาก >>> การพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๒๐ >>> ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๒๑ >>> การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อก้าวอย่างยั่งยืน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๕๑๓๘/๓๖๒๘ >>> ให้ ร.ร.ทำแผนซ้อมแผนหนีภัย ที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๒๒ >>> การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ๗ คน (KFC Seven Shoot) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๐๑ >>> การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๙๔ >>> การคัดเลือกครูผู้สอน ประจำปี ๒๕๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/ ด่วนที่สุด >>> การดำเนินโครงการท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุ ปี ๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๗๕ >>> แจ้งการใช้หนังสือยืมเรียน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๖๕๗ ด่วนมาก >>> ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (ร.ร.กันทรารมณ์) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๑๓๘/๓๖๑๒ >>> การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๙๖ >>> การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๕ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๓๗ >>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๔๓ >>> การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๕๕๙ >>> ขอเชิญร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๔๗๑ >>> ประกวดเรียงความ ร้อยกรอง และภาพวาด ชิงรางวัล ส่ง ๓๐ มิ.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๗๗ >>> ให้ทดสอบผลการอ่านของ น.ร.ชั้น ม.๓ ส่ง ๒๙ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๑๒ >>> ขอความร่วมมือในการแจ้งเตือนและป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๓๖ >>> แจ้งคัดเลือกสรร หนึ่ง ร.ร. หนึ่งนวัตกรรม ปี ๕๒ วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๑๓ ด่วนที่สุด >>> การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๓๑๖ >>> การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "ปลูกปัญญา" ปี ๒๕๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
- >>> จ.ศรีสะเกษ แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๓๐๖ >>> ให้ครูเข้าทดสอบการพัฒนา ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ๒๓-๒๔ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๑๑๑ ด่วนที่สุด >>> ให้สถานศึกษาแจ้งจำนวนครูผู้ขอประเมินวิทยฐานะ ๑๒ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๓๘ ด่วนที่สุด >>> ให้ ร.ร.คัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ถึง ๑๘ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๓๘ ด่วนที่สุด >>> เชิญ ร.ร.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายประชุม ๖ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๙๔๕ >>> หนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๘๗๙ ด่วนที่สุด >>> เชิญชมนิทรรศการสุขภาวะนักเรียน ๒๘ เม.ย.๕๒ ห้องประชุมเพชร (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ เป็นครูผู้ช่วย เป็น ๙ พ.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศรับสมัครผู้จบทุน ครู ๕ ปี เป็นครูผู้ช่วย ๒๓-๒๙ เม.ย.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๖๒๘ ด่วนที่สุด >>> การเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๓๗๘ >>> ขอความอนุเคราะห์ให้ครูมาเป็นวิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์ ( ๕ โรงเรียน) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๓๙ ด่วนมาก >>> ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ถึง ๓๐ เม.ย.๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
คำสั่งที่ ๑๖๓ / ๒๕๕๒ >>> ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน คศ.๓ (๑๐๒ ราย) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๕๗๙ >>> การอบรมเพิ่มสมรรถนะด้าน ICT ปี ๕๒ (๓ เม.ย.-๑๕ พ.ค.๕๒) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๓๑๓๘ / ๒๕๖๙ ด่วนที่สุด >>> ให้เลื่อนขั้นข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (ส่ง ๑๐ เม.ย.๕๒) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๒๖ ด่วนที่สุด >>> รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๓๑๕ ด่วน >>> ซักซ้อมความเข้าใจค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๒๕๘ ด่วนที่สุด >>> เชิญผู้บริหารและลูกจ้างประจำประชุม ๒๗ มี.ค.๕๒ (ลูกจ้างประจำ) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๕๙ ด่วนที่สุด >>> ข้าราชการครูที่ยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนาฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๖๕ >>> การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ปพ.๓) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๑๓๑ >>> โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ปี ๕๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๔๓ ด่วนที่สุด >>> หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๘๗ >>> ขอความร่วมมือส่งชื่อครูประจำการที่ไม่มีวุฒิพลศึกษาเข้าฝึกอบรม (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๓๙ >>> การสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๙๖ >>> การจัดสรรงบฯ ๕๒ (เงินอุดหนุนรายหัว) ภาคเรียนที่ ๑ (ยกเว้น ร.ร.เอกชน) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ ๐๓๑๓๘ / ๑๙๑๓ ด่วนที่สุด >>> กำหนดการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ๑๕ มี.ค.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๙๑๕ ด่วนที่สุด >>> รายงานการรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศมาตรการและขั้นตอนคัดเลือก รอง ผอ./ผอ.ร.ร. สพท.ศก.๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๗๔ >>> สำรวจข้อมูลการสละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๓๘๗ >>> ให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพของนมโรงเรียน (ประถมศึกษา) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๖๐ >>> การเสนอประวัติและผลงานของครูที่เสียชีวิต ลงหนังสือประวัติครู ปี ๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๘๕ ด่วนมาก >>> ให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินฯ แจ้งความจำนงเลือกหลักเกณฑ์ ถึง ๒๗ ก.พ.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
- >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก รอง ผอ./ผอ.ร.ร. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๑๒๕ >>> โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพในส่วนของผู้ประกันตน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศู ๐๔๑๓๘/๑๐๓๘ >>> การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๔๗ >>> โครงการ กล้าผู้นำ กล้าแห่งการพัฒนาตามรอยพ่อ ถึง ๕ ก.พ.๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๘๗๓ >>> ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๗๓๒๔ ด่วนที่สุด >>> สพท.ศก.๑ สั่งย้ายและแต่งตั้งครูฯ สายงานการสอน ๗๗ ราย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๓๒๒ >>> ประกวดวงสตริงนักเรียนงานปีใหม่-กาชาด ปี ๕๒ สมัครถึง ๒๗ ธ.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๑๙๒ >>> สพท.ศก.๑ สั่งย้าย ผอ.สถานศึกษา ๓๓ ราย เดินทาง ๙ ธ.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๐๗๙ ด่วนที่สุด >>> เชิญสมัครเป็นตัวแทนนักเรียนแกนนำอบรมสภานักเรียนไทย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๐๙๗ >>> จัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และงบดำนเนินงาน ค่าวัสดุ ปี ๕๒ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๑๐๐ ด่วนที่สุด >>> การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๘๘๖๒ >>> ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๕ >>> แจ้งยกร่างระเบียบ การมอบอำนาจของ สพฐ. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๘๘๑๗ ด่วนที่สุด >>> แจ้งเลื่อนอบรมครูปฐมวัยเป็น ๑๒-๑๔ ธ.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๘๖๖๔ ด่วนที่สุด >>> การจัดกิจกรรมเฉลิมพระสมัญญา สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ๑๔ พ.ย.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๓๔๐ ด่วนที่สุด >>> อนุญาตให้ข้าราชการลาออกก่อนเกษียณอายุ (เพิ่มเติม) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๓๗ ด่วนที่สุด >>> ให้พนักงานราชการรายงานตัว ๑๗ ต.ค.๕๑ เวลา ๘-๑๑ น. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๑๒ ด่วนที่สุด >>> ประชุมแนะแนวการกู้ยืมเงิน กยศ.ร.ร.มัธยมศึกษา ๑๗ ต.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๒๘ ด่วนที่สุด >>> ก.ค.ศ.แจ้งให้ครูชะลอการส่งผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ต.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๔๓ >>> แจ้งการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการยังไม่ถูกต้อง (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๕๐๗ >>> สพฐ.จัดสัมมนาวิชาการ BBL G&T ๑๖-๑๗ ต.ค.๕๑ ณ ศูนย์ไบเทค กทม. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ที่ ๘๔๗ / ๕๑ >>> อนุญาตให้ข้าราชการลาออก กรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด ๕๖ ราย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๐๑๒ ด่วนที่สุด >>> สพฐ. แจ้งรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ๑๐-๑๖ ก.ย.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ.๐๔๑๓๘/๖๙๘๕ ด่วนที่สุด >>> ให้ ร.ร. ส่งโครงการแก้ไขปัญหาการติดเกม ส่ง ๑๒ ก.ย.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๖๔๘๕ ด่วนที่สุด >>> แจ้งการทดสอบความรู้นักเรียนอัจฉริยภาพ ๒๓ ส.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๕๓๔๐ ด่วนที่สุด >>> การแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน มาราธอน สพฐ. ปี ๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๕๒๐๐ >>> ขอเชิญส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ๗ ก.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๔๔ >>> แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ อย.น้อย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๓๘๔๓ >>> ประกวด กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน ร.ร.ถึง ๑๐ มิ.ย.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๒๗๖๒ >>> อบรมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๒ รุ่น (เม.ย.-พ.ค.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๑๗๒ >>> แจ้งผลคัดเลือก ร.ร.รับครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ (๔ ร.ร.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๒๑๘๗ >>> การจัดทำข้อมูลการศึกษาระยะที่ ๒ (OBEC-50) ส่ง ๒๕ มี.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๖๐ >>> อบรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ(๑๒ ร.ร.) (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๕๕ >>> สพฐ.แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่องเงินรายได้สถานศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๐๕ >>> ชี้แจงกรณีมีข่าวให้ส่งผลงานวิชาการเลื่อนวิทยฐานะครู ในเดือน มี.ค.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๖๐ ด่วนที่สุด >>> การพัฒนาข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ๔-๙ ก.พ.๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๖ >>> การบรรจุครูต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๓๘๗ >>> ประกาศคุรุสภาเรื่องการประกอบวิชาชีพของครูต่างประเทศ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๘๑๖ ด่วนที่สุด >>> แจ้งผลสอบเข้าโครงการห้องวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๙๙๒๖ ด่วนที่สุด >>> แจ้งผลสอบเข้า ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๘๘๕๑ ด่วนที่สุด >>> คำสั่ง สพท.ศก.๑ ประจำร้านนิทรรศการ ปีใหม่/กาชาด ๒๕๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๙๗๖๗ >>> ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง รอง ผอ./ผอ.ร.ร.๒๐ ธ.ค.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๑๖๓ >>> แจ้งลงทะเบียนอบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒ ถึง ๗ ธ.ค.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๙๑๐๔ >>> คุรุสภา แจ้งคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๙๔๐ >>> แนวปฏิบัติของ ร.ร.ที่มีครูชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอนใน ร.ร. (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๖๔๒ >>> สพท.ศก.๑ แจ้งรายชื่อ ร.ร.เครือข่าย ประเภทที่ ๑-๒ ปี ๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๒๑๙ >>> แจ้งกรณีครูส่งคำขอมีวิทยฐานะแล้วยกเลิก ต้องรอส่งใหม่ปีถัดไป (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๑๑๐ ด่วนที่สุด >>> ให้ทุก ร.ร.สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ส่งภายใน ๒๔ ต.ค.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๘๑๐๑ ด่วนที่สุด >>> สพท.ศก.๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผอ.สถานศึกษา (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๗๙๐๓ ด่วนที่สุด >>> แจ้งประชุมบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ ๑๘ ต.ค.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๗๙๔๓ >>> ให้ทุก CEO จัดเรียงลำดับความจำเป็นงบลงทุน ส่ง ๒๐ พ.ย.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๔๒ >>> ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนฯ ปี ๕๒ ภายใน ๓๑ ต.ค.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘/๗๙๔๑ >>> กำหนดราคามาตรฐานค่าก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๕๑ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๗๗๓๓ >>> เชิญประธานกลุ่ม CEO ประชุมส่งกิจกรรมนักเรียน ๕ ต.ค.๕๐ (ศูนย์ ITEC สพป.ศก.1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::