เข้าระบบส่งข่าว เว็บไซต์ รร.ในสังกัด Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญส... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 7 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 27 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติด... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 16 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 32 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 34/2564
          

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทร... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 15 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 23 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา วันที่ 2
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 11 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 51 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2564)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเง... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 11 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 50 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษา
           
นำเสนอเมื่อ 21 ก.ย.64 โดย: ภาณุ ก้านทอง อ่านแล้ว: 23 ครั้ง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
           
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.64 โดย: เสาวลักษณ์ ดวงมาลา อ่านแล้ว: 23 ครั้ง


  การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
           

นางบังอร จันล่องคำ ครูชำนาญการพิเศษ

นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.64 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 35 ครั้ง
  รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
           

นางบังอร จันล่องคำ ครูชำนาญการพิเศษ

นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.64 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 19 ครั้ง

  ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
           

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

นำเสนอเมื่อ 16 ก.ย.64 โดย: สุธารัตน์ อ่านแล้ว: 68 ครั้ง
  ไฟล์นำเสนอการประชุมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
           

อบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศก.1 วันที่ 16 ก.ย.64 เวลา 08.30 -16.30 น.

นำเสนอเมื่อ 16 ก.ย.64 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 32 ครั้ง  กระดานข่าวการศึกษา/เสนอความคิดเห็น            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทรสาร 045 612681 e-mail: saraban@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 086-461-6471 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
<< หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด >> << แผนที่สำนักงาน >>
:: ::