จนท.เข้าส่งข่าว เว็บไซต์ รร. / SMSS Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 22 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 14 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 20 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 56 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และค... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 96 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านเห็นอ้ม อ.วังหิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และค... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 77 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองนาโพธิ์ อ.วังหิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 57 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านโนนดู่ อ.วังหิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นาง... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 51 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ
           

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-25 ธัวาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

นำเสนอเมื่อ 22 ต.ค.63 โดย: สุธารัตน์ อ่านแล้ว: 5 ครั้ง
  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรคณูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
           

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนกาณศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร ตายละเอียดที่ส่งมา ดังนี้

นำเสนอเมื่อ 21 ต.ค.63 โดย: ภาณุ ก้านทอง อ่านแล้ว: 21 ครั้ง


  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
           
นำเสนอเมื่อ 19 ต.ค.63 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 17 ครั้ง
  สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่
           

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่ มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 15 ต.ค.63 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 12 ครั้ง

  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓
           

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนมกำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้สนใจ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

นำเสนอเมื่อ 15 ต.ค.63 โดย: ภาณุ ก้านทอง อ่านแล้ว: 20 ครั้ง
  ขอเชิญร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020" ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
           

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กำหนดจัดงาน "Thailand Smart City Week 2020" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมหกรรมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวมถึงการแข่งขันค้นหาแนวคิดและโซลูชั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง จากนักศึกษาและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Smart City Hackathon) ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020" ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://scw.smartcitythailand.or.Th/ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นำเสนอเมื่อ 15 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 10 ครั้ง  กระดานข่าวการศึกษา/เสนอความคิดเห็น            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 086-461-6471 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
<< หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด >> << แผนที่สำนักงาน >>
:: ::