http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 27 ก.พ.48
2 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ สมัย บาอินทร์ 25 ต.ค.57
3 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ 25 มี.ค.48
4 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ธัญรัตน์ ทองสุ 21 ธ.ค.47
5 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ นงนุช แสวงผล 21 ก.ย.49
6 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ ดรุณี กนกแก้ว 3 ส.ค.47
7 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ พงษ์ นวลศิริ 13 ส.ค.47
8 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ สมศักดิ์ นาเรือง 17 ส.ค.47
9 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ รัตนา ประเสริฐศรี 27 ก.พ.48
10 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ บุรี คันศร 25 มี.ค.48
11 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ สำนวน เพ็งชัย 3 พ.ย.47
12 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 30 มิ.ย.58
13 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ อทิตยา ป้องเศร้า 27 ก.พ.48
14 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ สุภาภรณ์ สีหะวงษ์ 1 ก.ค.58
15 229 บ้านขาม กันทรารมย์ ศิริรัตน์ บัวแก้ว 18 ส.ค.47
16 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 26 มิ.ย.58
17 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 26 มิ.ย.58
18 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ taweesak 1111 29 มิ.ย.58
19 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ จิราวรรณ ผ่องราษี 29 มิ.ย.58
20 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ พิจิตรา ศิริญาณ 25 มี.ค.48
21 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ ทวีภรณ์ โคตรพันธ์ 30 มิ.ย.58
22 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ ทวีภรณ์ โคตรพันธ์ 30 มิ.ย.58
23 241 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ ศตภิษัช ไกรษี 13 ส.ค.47
24 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ราตรี บัวจูม 29 มิ.ย.58
25 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ราตรี บัวจูม 29 มิ.ย.58
26 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ทศวรรษ ดาวหน 26 มิ.ย.58
27 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ บุญชนะ ทนธรรม 25 มี.ค.48
28 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 29 มิ.ย.58
29 248 บ้านสีถาน กันทรารมย์ เหรียญทอง ท้าวมา 5 พ.ย.57
30 248 บ้านสีถาน กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 21 พ.ค.58
31 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 17 ก.พ.58
32 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ นายวส วงศ์ประสาร 10 เม.ย.57
33 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ สำราญ แซ่โค้ว 13 ก.ค.47
34 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ พรประภา รัชตะธนิตกุล 27 มิ.ย.58
35 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ พรประภา รัชตะธนิตกุล 27 มิ.ย.58
36 253 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ ประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 25 มี.ค.48
37 259 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ บพิตร บุญเฉลียว 13 ส.ค.47
38 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ อาวรณ์ ทองสุ 25 มี.ค.48
39 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 30 มิ.ย.58
40 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ สมพร อินทา 19 ส.ค.47
41 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ ประมูล เครือไชย 10 มี.ค.58
42 272 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ ระวี เจริญสุข 25 มี.ค.48
43 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ มานิต อนุวรรณ์ 25 มี.ค.48
44 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ supannee fungsimma 30 ต.ค.57
45 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ จิตรกานต์ จันทร์ป่ม 25 มี.ค.48
46 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ สริตา กันยามา 25 มี.ค.48

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::