http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ องอาจ มุระดา 20 ก.ค.53
2 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ สิริวรรณ พรสี่ 1 เม.ย.52
3 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ ปัณดารีย์ จันดาพืช 9 ก.ย.52
4 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ สุภาพ บุญรมย์ 8 ธ.ค.52
5 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ องอาจ มุระดา 29 มิ.ย.52
6 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ ณราชัย รวมแก้ว 17 มี.ค.51
7 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ นราธิป บุญรมย์ 20 พ.ค.52
8 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ ณราชัย รวมแก้ว 20 ก.ค.53
9 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ อนัญญา นนทะวงษ์ 26 ม.ค.52
10 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ เรณู คำวงศ์ 12 พ.ค.48
11 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ อุดมพร พลศักดิ์ 28 พ.ค.57
12 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ นุชจรีภรณ์ พละศักดิ์ 26 ก.ย.57
13 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ สุกัญญา มุระดา 17 ม.ค.54
14 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ รัชดาวัลย์ จิรพรพินิจ 25 มี.ค.48
15 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ ไพบูลย์ พละศักดิ์ 13 ส.ค.47
16 202 บ้านกอก กันทรารมย์ พนมวัลย์ ประกอบศรี 25 มี.ค.48
17 202 บ้านกอก กันทรารมย์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสอน 31 ม.ค.57
18 202 บ้านกอก กันทรารมย์ นิกร ผุดผ่อง 27 ก.พ.48
19 202 บ้านกอก กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ หมื่นสอน 21 พ.ค.57
20 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ พิจิตร ทานะ 17 ธ.ค.47
21 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ นางบุญมี ภูติยา 10 มี.ค.57
22 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสอน 10 มี.ค.57
23 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ หมื่นสอน 21 พ.ค.57
24 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ วนิดา เบ้าทอง 16 พ.ค.57
25 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ ครูกฤษ แก้วพิลา 24 ก.ค.55
26 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 2 ต.ค.55
27 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ หมื่นสอน 28 พ.ค.57
28 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 27 ก.พ.48
29 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ หมื่นสอน 12 มิ.ย.57
30 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสอน 12 มิ.ย.57
31 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสอน 13 มิ.ย.57
32 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ สุกัญญา เวฬุวนารักษ์ 13 มิ.ย.57
33 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสอน 20 พ.ค.57
34 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ เจนจิรา กำเนิดสิงห์ 27 ก.พ.48
35 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ ประทิน สายเสน 4 มี.ค.57
36 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ นางสาวสุกัญญา เวฬุวนารักษ์ 7 ม.ค.57
37 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ พิบูล ประกอบศรี 15 ก.ค.56
38 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ 25 มี.ค.48
39 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ บัณฑิต บุญบำเรอ 14 พ.ย.48
40 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ ปกรณ์ โอษฐิเวช 6 พ.ค.48
41 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ บัณฑิต บุญบำเรอ 6 พ.ค.48
42 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ ศรชัย เพชรสิทธิ์ 6 พ.ค.48
43 207 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ สนั่น จันทา 22 ก.ค.47
44 207 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ หนึ่งฤทัย บัวงาม 2 มิ.ย.57
45 207 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ นวลตาล ทัดเทียม 12 ธ.ค.50
46 207 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ เดชะ ทัดเทียม 12 ธ.ค.50
47 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ณัตยา รจนัย 17 มิ.ย.52
48 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ นางสาวปรัชพร 1 ทองสุ 6 มี.ค.51
49 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 23 เม.ย.57
50 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ เพ็ญประภา จำเริญ 29 ก.ค.47
51 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ธีระวัฒน์ ทองใส 12 ก.ค.47
52 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ สุภารัตน์ คำเพราะ 4 พ.ค.55
53 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ธัญรัตน์ ทองสุ 21 ธ.ค.47
54 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ พยอม อารีย์ 5 ม.ค.48
55 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ปรัชพร ทองสุ 18 ต.ค.48
56 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ รัชนี ทองใส 12 ม.ค.48
57 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ สุภารัตน์ คำเพราะ 7 ธ.ค.55
58 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ กมลา บุญเฉลียว 12 ม.ค.48
59 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ สมเชาว์ แพเอี่ยมทรัพย์ 11 มิ.ย.52
60 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ มัชฌิมา เหล็กกล้า 22 ส.ค.48
61 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ วิไรรัตน์ เครื่องทอง 11 ก.พ.50
62 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ นงนุช แสวงผล 21 ก.ย.49
63 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ ศิริวิภา เทพสมบัติ 7 ก.ค.53
64 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ สุจิตรา วรนุช 18 มี.ค.57
65 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ สมจินตนา คำเพราะ 22 พ.ค.57
66 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ สมเชาว์ แพเอี่ยมทรัพย์ 11 มิ.ย.52
67 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ จิรภิญญา วงศ์เจริญ 30 ม.ค.57
68 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ ภาสธร ยาวโนภาส 12 ก.พ.52
69 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ สมจินตนา คำเพราะ 19 พ.ค.57
70 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ พรนิพา พงษ์ทอง 14 พ.ย.49
71 210 หนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ วีรพันธ์ โสโพธิ์ 25 ส.ค.47
72 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ ดวงใจ ทองแสน 31 พ.ค.48
73 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ ดรุณี กนกแก้ว 3 ส.ค.47
74 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ เดชะ ทัดเทียม 27 พ.ค.54
75 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ ปิยชาด เกษกิ่ง 23 มิ.ย.53
76 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ เอมอร พรมดี 24 ก.ค.57
77 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ สมปอง อภินันท์ 18 พ.ค.48
78 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ บุญญาธิการ รอดคำ 1 มี.ค.55
79 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ บุญญาธิการ รอดคำ 27 มิ.ย.57
80 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ รจนา นาคโคตร 13 ก.ย.53
81 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ พงษ์ นวลศิริ 13 ส.ค.47
82 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 21 พ.ค.57
83 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 23 เม.ย.57
84 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ ณัตยา รจนัย 17 มิ.ย.52
85 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ พูนชัย เงาศรี 7 ก.ค.53
86 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ นางรำไพ ถนัดทาง 9 เม.ย.54
87 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ อุบลพรรณ ฮ่อไทยสงค์ 11 มิ.ย.52
88 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ กัลยาณี รองสุพรรณ 3 พ.ค.54
89 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ สุกัญญา มุระดา 13 มี.ค.50
90 214 บ้านทาม กันทรารมย์ นางอรอนงค์ มณีวงษ์ 8 ธ.ค.53
91 214 บ้านทาม กันทรารมย์ หิรัญ เบ้าทอง 20 ก.ค.53
92 214 บ้านทาม กันทรารมย์ กิตติพงษ์ คำเครื่อง 20 มี.ค.52
93 214 บ้านทาม กันทรารมย์ จำลอง จันเทพา 25 มี.ค.48
94 214 บ้านทาม กันทรารมย์ กัลยาณี รองสุพรรณ 22 พ.ค.57
95 215 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ นิตยา ชนะกุล 17 ส.ค.57
96 215 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ นิตยา ชนะกุล 4 พ.ค.55
97 215 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ อุดมพร พลศักดิ์ 28 พ.ค.57
98 215 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ วิชิต บุคำ 31 ต.ค.48
99 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ อารีรัตน์ วิทยาขาว 10 ต.ค.49
100 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ พลายยงาม คำนึง 16 ก.พ.52
101 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญนอง อนุสินธ์ 10 ต.ค.49
102 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ กฤษณา สุทธิวงศ์ 10 ต.ค.49
103 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ปิยชาด เกษกิ่ง 1 ธ.ค.52
104 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญญาธิการ รอดคำ 27 มิ.ย.57
105 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ พลายงาม คำนึง 10 ต.ค.49
106 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ปิยชาด เกษกิ่ง 29 มิ.ย.53
107 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญญาธิการ รอดคำ 15 ส.ค.57
108 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ สมศักดิ์ นาเรือง 17 ส.ค.47
109 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญญาธิการ รอดคำ 15 ส.ค.57
110 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ถาวร ดวงแก้ว 24 มิ.ย.57
111 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ เจริญ ทาระลัย 25 มี.ค.48
112 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ กมลวรรณ บุญศักดิ์ 27 มิ.ย.48
113 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ มลิวัลย์ อุ่นอ่อน 7 ก.ค.53
114 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ สุธาทิพย์ จำชาติ 7 ก.ค.53
115 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ ณิชาภัทร พวงพุฒ 28 มิ.ย.54
116 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ บุรี คันศร 25 มี.ค.48
117 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ สมจิต สงสาร 13 ธ.ค.49
118 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ ศรีสง่า แถวปัดถา 11 มิ.ย.52
119 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ อัญชลี บุญเฉลียว 6 มี.ค.56
120 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ ประคอง แสนนา 16 ม.ค.50
121 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ อัญชลี บุญเฉลียว 1 มี.ค.55
122 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ รัตนา ประเสริฐศรี 27 ก.พ.48
123 219 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ อัญชลี ทันที 3 พ.ค.54
124 219 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ ณิชาภัทร พวงพุฒ 28 มิ.ย.54
125 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ จาระไน ศรีสุธรรม 25 มี.ค.48
126 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ พัชริญา คำแฝง 21 ก.ค.53
127 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ วิไล ทะวีสุข 21 ก.ค.53
128 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ สุกรี ศรีวงษา 15 พ.ย.48
129 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ สำนวน เพ็งชัย 3 พ.ย.47
130 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ วรากร โนนน้อย 31 ก.ค.52
131 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ ณัตยา รจนัย 17 มิ.ย.52
132 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 23 เม.ย.57
133 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ นายทองใส เพชรรินทร์ 8 ก.ค.57
134 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ วีระ เกษรัตน์ 23 เม.ย.57
135 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ สุรภี เธียรวรรณ 4 ก.ย.57
136 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 2 ม.ค.56
137 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ อทิตยา ป้องเศร้า 27 ก.พ.48
138 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ สุพรรณี กมล 13 ก.พ.48
139 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ ไพวรรณ บุญเลิศ 13 ก.ค.53
140 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ สุพจน์ บุญศักดิ์ 23 มี.ค.48
141 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ สมศักดิ์ สุรวิทย์ 13 ก.ค.53
142 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ นางสุรภี เธียรวรรณ 29 ส.ค.57
143 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ณัตยา รจนัย 17 มิ.ย.52
144 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ณิชาภัทร พวงพุฒ 29 มิ.ย.54
145 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ฟอง เอกศิริ 7 พ.ย.48
146 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ สังเวียน สูงโฮง 22 พ.ค.48
147 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 23 เม.ย.57
148 224 บัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ รุ่งนิรัตน์ ศรีนาม 20 ก.ค.53
149 224 บัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ ดอกบัวน้อย วิทยา 29 ส.ค.50
150 224 บัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ เสถียร นนทา 14 ก.ค.47
151 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ amporn wiengkum 3 เม.ย.55
152 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ระวีนุช คุ้มสุวรรณ 3 มิ.ย.56
153 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ kkw kkw 3 เม.ย.55
154 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ระวีนุช คุ้มสุวรรณ 27 ก.พ.56
155 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ amporn wiengkum 3 เม.ย.55
156 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ภิวาพร ศิริบูรณ์ 25 มี.ค.48
157 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ สัญญา โคตรวงศ์ 15 ส.ค.51
158 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ampornb wiengkum 17 ต.ค.55
159 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ อิสริยพงษ์ โคตรวงศ์ 22 พ.ย.54
160 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ bantern wiengkum 1 ธ.ค.54
161 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ไพบูลย์ ณลี 25 มี.ค.48
162 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ อำพร เวียงคำ 11 พ.ค.55
163 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ บุตรเส็ง ชิณวงค์ 11 มิ.ย.52
164 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ สุพรรณี ศิริวงษ์ 20 พ.ค.57
165 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ สุภาภรณ์ สีหะวงษ์ 17 มี.ค.57
166 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ อำพร เวียงคำ 17 ก.ค.55
167 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ นายไพฑูรย์ ศิริบูรณ์ 5 พ.ย.53
168 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ระวีนุช คุ้มสุวรรณ 23 ก.ค.55
169 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 2 ม.ค.56
170 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ สุภาภรณ์ ไชยวิเศษ 25 มี.ค.48
171 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ นิพนธ์ บัวงาม 27 ก.พ.48
172 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ นางสาวพูนสุข ศรีภาค์ 24 ก.ย.56
173 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ นางพูนสุข ศรีภาค์ 23 ก.ย.56
174 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ สิริชนุตต์ ศิริกุล 7 ก.ค.57
175 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ รุ่งและดี หาจำปี 2 ก.ค.53
176 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ปภังกร รักษาจำปาเรือง 20 ส.ค.56
177 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ครูมวล รักษาจำปาเรือง 10 ก.ค.51
178 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ วาสนา โฮมหุ้มแก้ว 3 ต.ค.54
179 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ปภังกร รักษาจำปาเรือง 18 ม.ค.55
180 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ สิริชนุตต์ ศิริกุล 10 ก.ค.57
181 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ กัลปังหา โฮมหุ้มแก้ว 30 มี.ค.53
182 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ วาสนา โฮมหุ้มแก้ว 9 พ.ย.53
183 228 บ้านพันลำ กันทรารมย์ วาสนา โฮมหุ้มแก้ว 11 มิ.ย.52
184 228 บ้านพันลำ กันทรารมย์ วาสนา โฮมหุ้มแก้ว 11 มิ.ย.52
185 228 บ้านพันลำ กันทรารมย์ ละม้าย แก้วแดง 31 ต.ค.55
186 229 บ้านขาม กันทรารมย์ โกวิท ดวงคำ 4 มิ.ย.51
187 229 บ้านขาม กันทรารมย์ นางจำเนียร มุ่งสิน 1 พ.ย.48
188 229 บ้านขาม กันทรารมย์ มนัส แนวจำปา 2 พ.ย.48
189 229 บ้านขาม กันทรารมย์ ไก่ ทานะ 10 ม.ค.49
190 229 บ้านขาม กันทรารมย์ วาสนา โฮมหุ้มแก้ว 11 มิ.ย.52
191 229 บ้านขาม กันทรารมย์ จำเนียร มุ่งสิน 3 พ.ย.48
192 229 บ้านขาม กันทรารมย์ เด่นศรี เหมือนมาตย์ 10 พ.ย.48
193 229 บ้านขาม กันทรารมย์ วาสนา โฮมหุ้มแก้ว 11 มิ.ย.52
194 229 บ้านขาม กันทรารมย์ ปิยวรรณ ทานะ 22 พ.ย.48
195 229 บ้านขาม กันทรารมย์ ศิริรัตน์ บัวแก้ว 18 ส.ค.47
196 229 บ้านขาม กันทรารมย์ รัฐมนูญ ศรีสุธรรม 22 เม.ย.57
197 229 บ้านขาม กันทรารมย์ นางสาวอุดมพร ศิริบูรณ์ 9 พ.ย.53
198 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 25 เม.ย.57
199 230 บ้านจาน กันทรารมย์ นายนเรศ ผิวจันทร์ 19 มี.ค.52
200 230 บ้านจาน กันทรารมย์ นัฐติกา สีแสด 1 ก.ค.56
201 230 บ้านจาน กันทรารมย์ ณภัทร บุญเสนอ 17 ก.ย.57
202 230 บ้านจาน กันทรารมย์ ไพจิตร สิมสิงห์ 14 มี.ค.51
203 230 บ้านจาน กันทรารมย์ พิมพ์ลภัส วัชรเฉลิม 25 มี.ค.48
204 230 บ้านจาน กันทรารมย์ กีรติกานต์ คำอุดม 23 ต.ค.53
205 230 บ้านจาน กันทรารมย์ ณภัทร บุญเสนอ 17 ก.ย.57
206 230 บ้านจาน กันทรารมย์ วราลักษณ์ นุประโคน 1 ก.ค.53
207 230 บ้านจาน กันทรารมย์ ครูนัฐติกา สีแสด 21 ก.ค.56
208 230 บ้านจาน กันทรารมย์ สุเชษฏฐ์ อภินันท์ 14 ส.ค.49
209 231 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ ระพี แก้วเนตร 15 ธ.ค.47
210 231 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ ไพรัช สภาพ 6 ก.ค.53
211 231 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ นารี ชินสอน 20 ธ.ค.47
212 231 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ ประนพ ไชยโกฏิ 6 ก.ค.53
213 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ จิราวรรณ ทุมสีดา 11 มิ.ย.52
214 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ พวงเพชร สืบสิมมา 2 มี.ค.55
215 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ ทวีศักดิ์ สมปาน 13 พ.ค.57
216 233 บ้านบูรพา กันทรารมย์ นายยอด โถทอง 8 ก.ย.57
217 233 บ้านบูรพา กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ รักษาเชื้อ 30 พ.ย.52
218 233 บ้านบูรพา กันทรารมย์ ปิยะนุช สุขสาร 5 มิ.ย.52
219 233 บ้านบูรพา กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ รักษาเชื้อ 25 เม.ย.57
220 233 บ้านบูรพา กันทรารมย์ สุทธิวรรณ อภินันท์ 29 ม.ค.57
221 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ บงการ พลภูงา 6 ก.ค.53
222 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ พิจิตรา ศิริญาณ 25 มี.ค.48
223 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ ณัฏฐวี ดีจันทร์ดา 16 ต.ค.51
224 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ คำพอง อยู่ศรี 21 ก.ย.52
225 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ จิราวรรณ ทุมสีดา 8 ม.ค.57
226 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ กรรณิการ์ ลานตวน 11 ม.ค.55
227 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ พจนีย์ นารี 2 ธ.ค.48
228 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ คำพอง อยู่ศรี 1 มิ.ย.48
229 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ ณรงค์ บุรมย์ 6 ก.ย.47
230 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ จงกลมาศ สมโสภา 4 ส.ค.49
231 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ รักษาเชื้อ 19 พ.ค.57
232 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ นวัตกร หอมสิน 12 ต.ค.47
233 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ วารุณี พรหมดี 20 พ.ค.57
234 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ วีรวัฒน์ รัตนวัน 14 พ.ค.51
235 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ ทิวทอง ทองเสี่ยน 28 ม.ค.51
236 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ ประภัสสร สุริยเลิศ 25 มี.ค.48
237 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ กฤษฎางค์ สุริยเลิศ 12 ก.ค.47
238 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ รังสรรค์ บุญยืด 25 มี.ค.48
239 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ เพียรผกา บุญคำ 25 มี.ค.48
240 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ โนรา สุริยเลิศ 25 มี.ค.48
241 237 บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน กันทรารมย์ อาจณรงค์ โลนุสิทธิ์ 25 พ.ย.47
242 238 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ นุศราภรณ์ นนทศิลา 7 ก.ย.48
243 238 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ รัชฎาวรรณ 14 ต.ค.52
244 238 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ รัชฎาวรรณ ดรูณศิลป์ 14 ต.ค.52
245 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ แสวง พิทักษ์เมธากุล 14 ต.ค.47
246 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ ณรงค์ โสรเนตร 15 ก.ค.47
247 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ พัชรินทร์ บัวงาม 18 ก.ค.55
248 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ บรรจง ผาอิดดี 25 มี.ค.48
249 240 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ อุไร คงมิยา 16 พ.ค.57
250 240 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ พุฒวรรณ จันทอง 25 มี.ค.48
251 241 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ พันธ์วิรา ดวงแก้ว 3 เม.ย.50
252 241 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ ศตภิษัช ไกรษี 13 ส.ค.47
253 241 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ รัชฎาภรณ์ ไกรษี 12 ส.ค.47
254 242 บ้านดู่ กันทรารมย์ สมหมาย บุตรวงศ์ 14 ต.ค.53
255 242 บ้านดู่ กันทรารมย์ วลัยนุช อุ้มบุญ 3 ก.พ.55
256 242 บ้านดู่ กันทรารมย์ ปิยะ ทาระ 3 มิ.ย.51
257 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ สินีนาถ ทิพวัน 30 มี.ค.48
258 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ สมประสงค์ นนทะสิงห์ 30 มี.ค.48
259 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ประภาพรรณ เพ็งศรี 30 มี.ค.48
260 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ศรีสะอาด คำเพราะ 25 มี.ค.48
261 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ นางสาวราตรี บัวจูม 7 ก.ค.57
262 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ สง่าศรี นามคำ 23 ก.ค.53
263 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ อังคณา พรหมศรี 23 ก.ค.53
264 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ อังคณา พรหมศรี 24 มิ.ย.54
265 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ณัชชา วงษ์ใหญ่ 24 มิ.ย.54
266 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ทิพย์ประมวล ศรกิจ 28 มี.ค.48
267 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ไพวัลย์ พิทักษ์เมธากุล 15 ก.ค.48
268 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ราตรี บัวจูม 26 มิ.ย.57
269 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ เชิงชาญ สังขะวรรณ 13 มี.ค.51
270 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ นางสุวรรณสาขา อุทัยกรณ์ 3 ม.ค.57
271 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ รพีสา ทองทิพย์ 5 พ.ย.51
272 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ บุษบา ขันคำ 24 พ.ค.50
273 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ขวัญชนก วงศ์ใหญ่ 25 มิ.ย.57
274 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ นางสาวขวัญชนก วงศ์ใหญ่ 25 ส.ค.57
275 245 หนองถ่มวิทยา กันทรารมย์ อรุณี สายวงศ์ 31 ม.ค.49
276 245 หนองถ่มวิทยา กันทรารมย์ พิสิฐ รักพรม 24 ส.ค.48
277 245 หนองถ่มวิทยา กันทรารมย์ นิลบล เงินดี 25 มี.ค.48
278 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ สมปรารถนา ธรรมนูญ 5 ต.ค.49
279 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ศรีสง่า แถวปัดถา 11 มิ.ย.52
280 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ วิเชียร จันทร์อ่อน 23 พ.ค.57
281 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ภคิน ธรรมนูญ 23 เม.ย.52
282 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ อัญชลี บุญเฉลียว 1 มี.ค.55
283 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ทศวรรษ ดาวหน 4 มิ.ย.57
284 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 11 มิ.ย.52
285 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ Arporn ThonTom 20 ก.ย.49
286 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ บุญชนะ ทนธรรม 25 มี.ค.48
287 248 บ้านสีถาน กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 22 ม.ค.57
288 248 บ้านสีถาน กันทรารมย์ ปัญญา รอดคำทุย 21 ส.ค.52
289 248 บ้านสีถาน กันทรารมย์ ศรีสง่า แถวปัดถา 11 มิ.ย.52
290 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ สิทธิ อินตะนัย 15 ก.พ.55
291 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 1 ต.ค.57
292 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ ศรีสง่า แถวปัดถา 11 มิ.ย.52
293 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ อมรา ศุภอุดร 22 ก.ย.49
294 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ อัญชลี บุญเฉลียว 1 มี.ค.55
295 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ อรชร สุนีพัฒน์ 2 ก.ย.54
296 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ 16 ก.ย.53
297 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ บรรจง สาลีพวง 2 เม.ย.48
298 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ ปิยพร บุญสมยา 9 ก.พ.54
299 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 16 ม.ค.57
300 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ รัตติกาล วรรณทวี 13 มิ.ย.52
301 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ ดำรงค์ เงาศรี 9 พ.ย.47
302 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ นายวส วงศ์ประสาร 10 เม.ย.57
303 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ โอภาส ศรีขาว 7 ก.ค.53
304 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ประภาศรี ทาบทอง 13 พ.ค.50
305 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ ยางธิสาร 11 มิ.ย.52
306 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ สำราญ แซ่โค้ว 13 ก.ค.47
307 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ พรประภา รัชตะธนิตกุล 7 ม.ค.57
308 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ นางเพ็ญประภา หินเงิน 27 พ.ค.51
309 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ชัยมงคล บัวแก้ว 7 ก.ค.53
310 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศิริเกืยรติ รูปศรี 7 ก.ค.53
311 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ รักษ์ วงศ์ประเทศ 26 มิ.ย.57
312 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ อภิชาติ ยานะบุตร 2 มิ.ย.57
313 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ นางสาวสุภาพร สายเพ็ชร 23 ม.ค.57
314 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ รักษ์ วงศ์ประเทศ 2 ส.ค.57
315 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ ปราณี แก้วพวง 26 ก.ย.48
316 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ นวลจันทร์ ยางธิสาร 10 ธ.ค.55
317 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ นวลจันทร์ ยางธิสาร 1 เม.ย.57
318 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ สกุลรัตน์ ทองแพรว 3 ต.ค.49
319 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ ม่านฟ้า หนองม่วง 4 พ.ค.54
320 253 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ 27 พ.ย.55
321 253 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ ประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 25 มี.ค.48
322 253 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ 27 พ.ย.55
323 253 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ ระหงค์ นันตโลหิต 16 ก.พ.54
324 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 11 มิ.ย.52
325 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ชัยณรงค์ อดทน 29 ธ.ค.53
326 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ชัยณรงค์ อดทน 24 เม.ย.54
327 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ เสาวคนธ์ ทองสุข 6 ก.ค.53
328 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ อรอนงค์ บัวงาม 20 ม.ค.57
329 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ขจรศักดิ์ ขันบุญ 18 พ.ย.55
330 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ขจรศักดิ์ ขันบุญ 22 พ.ค.56
331 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ เสาวคนธ์ ทองสุข 6 ก.ค.53
332 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ กาญจนา ชมสูงเนิน 18 ม.ค.57
333 255 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ ภูริตา เศรษฐบุตร 29 เม.ย.48
334 255 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ ประจักษ์ ใจสุระ 14 มี.ค.56
335 255 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ ศรัญญา ศรีคราม 11 มิ.ย.52
336 256 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ ดลประสิทธื 2 มี.ค.54
337 256 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ ชูพงศ์ บรรทะโก 3 ก.พ.54
338 256 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ ดลประสิทธิ์ 1 ก.ค.48
339 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ พงศ์พร จิตดี 6 ก.ค.53
340 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ บุญมี วงศ์ชา 28 มิ.ย.56
341 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ บัณฑิตา โสรเนตร 29 มี.ค.54
342 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ อินทิรา ขันชะลี 6 ก.ค.53
343 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ เอกชัย พละศํกดิ์ 1 ก.ย.52
344 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ นายบุญมี วงศ์ชา 21 พ.ค.57
345 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ สุภาพร สายเพ็ชร 10 ก.พ.57
346 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ บุญมี วงศ์ชา 21 พ.ค.57
347 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ ราตรี สติปัน 6 ก.ค.52
348 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ บุญมี วงศ์ชา 30 พ.ค.56
349 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ อภิชาติ ยานะบุตร 2 มิ.ย.57
350 259 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ บพิตร บุญเฉลียว 13 ส.ค.47
351 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ ประภาษ บรกรณ์ 17 ก.ย.50
352 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ กนกพร มุสิกวัน 6 ก.ค.53
353 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ ดารุณี บุราเลข 1 พ.ค.52
354 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ บังอร ลำภา 3 พ.ค.54
355 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ ดารุณี2 บุราเลข 28 ก.ค.52
356 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ พีรวัส อินทวี 11 มิ.ย.52
357 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ เดชา พรรษา 19 ส.ค.52
358 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ ประสงค์ สมอินทร์ 27 พ.ค.57
359 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ ชัชวาลย์ สว่างสุรีย์ 25 มี.ค.48
360 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ Borpit Boonchaliaw 14 พ.ค.50
361 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ อดิศร กรายทอง 25 มี.ค.48
362 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ ศร กรายทอง 12 มิ.ย.50
363 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ ผู้อำนวยการ หนองหวาย 13 มิ.ย.50
364 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ นุศราภรณ์ นนทศิลา 29 ก.ค.54
365 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ มานพ ทิโน 12 ส.ค.57
366 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ พัฒนาทอง บุญประเสริฐ 27 พ.ย.52
367 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ พนาวัน ประสานสอน 25 มี.ค.48
368 261 กันทรารมย์ อัญชลี พละศักดิ์ 14 มี.ค.56
369 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ มานพ ทิโน 16 มี.ค.56
370 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ นายมานพ ทิโน 8 ก.ค.57
371 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ อรพิน สุขหล้า 24 เม.ย.48
372 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ มานพ ทิโน 12 ส.ค.57
373 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ สมภาษณ์ สืบวงค์ 27 ธ.ค.50
374 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ ละออง บุญจีม 22 มิ.ย.56
375 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ นางสิริกร ทิโน 19 มิ.ย.57
376 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ กันทรา เขียวอ่อน 5 ม.ค.54
377 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ นางสาวสิริกร ทิโน 31 ก.ค.57
378 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ ละออง บุญจีม 24 ม.ค.57
379 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ เดชา พรรษา 20 พ.ค.57
380 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ นางสาวสิริกร ทิโน 31 ก.ค.57
381 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 25 พ.ค.48
382 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ อรพิน ชุทอง 27 ก.พ.48
383 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 13 มิ.ย.50
384 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ อาวรณ์ ทองสุ 25 มี.ค.48
385 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 24 ก.พ.48
386 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ พีรวัส อินทวี 11 มิ.ย.52
387 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ บังอร ลำภา 3 พ.ค.54
388 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ เดชา พรรษา 18 ก.ค.57
389 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ 21 ก.ค.57
390 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ อรวรรณ สายเสน 23 ก.ค.57
391 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ สมสมัย นาราษฎร์ 12 ก.ค.49
392 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ นัฐฏ์ พงษ์เกษ 19 พ.ย.51
393 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ นัฐฏ์ พงษ์เกษ 5 พ.ย.52
394 265 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ หนองดุม หนองม่วง 31 ม.ค.57
395 265 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ นพดล จำเริญ 19 ต.ค.51
396 265 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ สมพงษ์ ทัดเทียม 25 ต.ค.53
397 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ พรพันธ์ สมาฤกษ์ 8 ก.พ.53
398 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ วีรภัทร์ จันทมาศ 9 พ.ค.57
399 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ สมพร อินทา 19 ส.ค.47
400 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ ณัฏฐญาณี เพชรผา 27 ก.พ.48
401 267 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ อารีวัฒน์ คำรอด 22 ส.ค.48
402 267 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ วีรภัทร์ จันทมาศ 9 พ.ค.57
403 267 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ อารีวัฒน์ คำรอด 31 ก.ค.52
404 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ ภาณุพงศ์ บุตรวงศ์ 11 มิ.ย.52
405 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ พงค์เทพ จารุกมล 16 ส.ค.47
406 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ กุหลาบ ทัดเทียม 1 เม.ย.52
407 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ กุหลาบ ทัดเทียม 25 ต.ค.53
408 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ นัยภา ชูทอง 3 พ.ค.54
409 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ นัยภา ชูทอง 11 พ.ค.55
410 269 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ กำพล นะที 30 เม.ย.53
411 269 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ สมจินตนา คำเพราะ 30 ธ.ค.56
412 269 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ อารียา แสวงแก้ว 11 มิ.ย.52
413 269 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ วีรภัทร์ จันทมาศ 9 พ.ค.57
414 269 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ สมจินตนา คำเพราะ 30 ธ.ค.56
415 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ นัยภา ชูทอง 24 เม.ย.57
416 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ พิชญานุช ศรีคราม 29 มิ.ย.53
417 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ ภาณุพงศ์ บุตรวงศ์ 11 มิ.ย.52
418 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ เลียง 24 มี.ค.51
419 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ บูญเสริม พันรอบ 13 ก.ค.53
420 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ ภาณุพงศ์ บุตรวงศ์ 22 ก.ค.52
421 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ สวัสดิ์ บุญจีม 13 ก.ค.53
422 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ วิภาสินี บุญสร้อย 7 มิ.ย.57
423 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ วีรภัทร์ จันทมาศ 9 พ.ค.57
424 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ ชิตชัย ภูงอก 13 ก.ค.47
425 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ จตุพงษ์ ทองเครือมา 25 มี.ค.48
426 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ อารียา แสวงแก้ว 11 มิ.ย.52
427 272 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ ระวี เจริญสุข 25 มี.ค.48
428 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ นิตยา พวงใต้ 20 มิ.ย.48
429 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ อิสรีย์ นครคำสิงห์ 4 ธ.ค.49
430 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ กรรณาภรณ์ นครคำสิงห์ 25 มี.ค.48
431 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ นันท์ลภัส เลิศสกุลรุ่งเรือง 18 เม.ย.55
432 274 บ้านยาง กันทรารมย์ ชูสิทธิ์ จิตรโชติ 30 มิ.ย.54
433 274 บ้านยาง กันทรารมย์ นันทนัชท์ เลิศสกุลรุ่งเรือง 11 มิ.ย.52
434 274 บ้านยาง กันทรารมย์ ชัยณรงค์ อดทน 25 ส.ค.48
435 274 บ้านยาง กันทรารมย์ นายชัยณรงค์ อดทน 21 พ.ย.49
436 274 บ้านยาง กันทรารมย์ มอญ บุญพอ 28 มี.ค.48
437 274 บ้านยาง กันทรารมย์ วิชาญ โพธิ์พุ่ม 21 พ.ย.49
438 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ มานิต อนุวรรณ์ 25 มี.ค.48
439 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ สุพรรณี ฝังสิมมา 5 ส.ค.57
440 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ พัชรินทร์ ธานี 14 ก.ย.48
441 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ ปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา 7 ก.ค.53
442 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ อุไรวรรณ แสงทอง 31 ธ.ค.53
443 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ เรืองศรี ภูพวก 8 ก.ค.56
444 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ นายเรืองศรี ภูพวก 7 ก.ค.53
445 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ พรพิมล ธนะศรี 16 ส.ค.47
446 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ อุไรวรรณ แสงทอง 5 ต.ค.52
447 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ มงคล บุญมีมาก 16 ธ.ค.52
448 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ แสงเดือน แก้วคำไสย์ 14 ก.พ.54
449 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ แสงเดือน แก้วคำไสย์ 3 พ.ย.52
450 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ บุตรศรี สิงคิบุตร 22 ก.พ.54
451 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ วรพรรณ สุวรรณพงษ์ 15 ก.ค.57
452 277 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ บัณฑิต จารุการ 27 ก.พ.48
453 277 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ บัณฑิต ดาประสงค์ 31 พ.ค.48
454 277 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ บัณฑิต ดาประสงค์ 10 มิ.ย.54
455 278 บ้านโคก กันทรารมย์ จำนงค์ วงเสน 30 ม.ค.51
456 278 บ้านโคก กันทรารมย์ นันทนัชท์ เลิศสกุลรุ่งเรือง 24 มิ.ย.52
457 278 บ้านโคก กันทรารมย์ ณิชากร ยศอาลัย 9 ก.ค.56
458 278 บ้านโคก กันทรารมย์ บุญมา วียงคำ 27 ก.พ.48
459 278 บ้านโคก กันทรารมย์ ธวัชชัย สุภาพ 22 ต.ค.47
460 278 บ้านโคก กันทรารมย์ บุญมา เวียงคำ 22 ก.ย.49
461 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ เบญจา สืบเสน 13 ก.พ.48
462 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ รินรดา ใสกระจ่าง 13 ก.พ.48
463 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ อภิชาติ ดวงสีดา 26 ม.ค.49
464 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ สมใจ คำศรี 7 มี.ค.48
465 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ เพ็ญพักตรา สิมณี 11 มิ.ย.52
466 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ จิตรกานต์ จันทร์ปุ่ม 13 พ.ค.48
467 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ สรศักดิ์ พลประเสริฐ 6 ส.ค.50
468 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ เฉลิม บัวสิงห์ 13 พ.ค.48
469 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ พัชรมณี ยิ่งพันธ์ 13 พ.ค.48
470 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ ประทีป เอกศิริ 13 พ.ค.48
471 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ สรศักดิ์ พลประเสริฐ 11 พ.ย.48
472 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ สริตา กันยามา 25 มี.ค.48
473 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ จิตรกานต์ จันทร์ป่ม 25 มี.ค.48
474 281 มารดาทรงธรรม กันทรารมย์ อารดา ศรีสุรักษ์ 19 พ.ค.54
475 281 มารดาทรงธรรม กันทรารมย์ จิตติมา ขาวฟอง 24 ก.ค.57
476 328 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศิริพร รองสุพรรณ์ 19 พ.ค.54

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::