http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ อุดมพร พลศักดิ์ 28 ม.ค.59
2 202 บ้านกอก กันทรารมย์ พนมวัลยฺ์ ประกอบศรี 11 ม.ค.59
3 202 บ้านกอก กันทรารมย์ นิกร ผุดผ่อง 11 ม.ค.59
4 202 บ้านกอก กันทรารมย์ สุวรรณ นนทวัน 14 ม.ค.59
5 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ นางปรัชพร บุญฤทธิ์ปรีดา 28 ม.ค.59
6 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ มัชฌิมา เหล็กกล้า 28 ม.ค.59
7 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ ทิพยงค์ รักษาสิน 28 ม.ค.59
8 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ รจนา นาคโคตร 28 ม.ค.59
9 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ถาวร ดวงแก้ว 6 ม.ค.59
10 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ เจริญ ทาระลัย 28 ม.ค.59
11 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ นางสาวณิชาภัทร พวงพุฒ 5 ม.ค.59
12 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 11 ธ.ค.58
13 219 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ น.ส.ณิชาภัทร พวงพุฒ 30 ธ.ค.58
14 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 11 ม.ค.59
15 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 11 ม.ค.59
16 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ พูนสุข ศรีภาค์ 30 ธ.ค.58
17 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ เด่นชัย เบญมาตย์ 27 ม.ค.59
18 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ สุภาภรณ์ แก้วพวง 21 ม.ค.59
19 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ สุรศักดิ์ เจตนา 27 ม.ค.59
20 229 บ้านขาม กันทรารมย์ ธิดาลักษณ์ พวงทับทิม 27 ม.ค.59
21 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 14 ม.ค.59
22 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 27 ธ.ค.58
23 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 27 ธ.ค.58
24 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ ทวีภรณ์ โคตรพันธ์ 27 ม.ค.59
25 240 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ อุไร คงมิยา 10 ธ.ค.58
26 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ไพวัลย์ พิทักษ์เมธากุล 15 ธ.ค.58
27 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ทศวรรษ ดาวหน 28 ธ.ค.58
28 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ กัญสุรีย์ ทองคำ 8 ม.ค.59
29 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ พรประภา รัชตะธนิตกุล 13 ธ.ค.58
30 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ วสุ วงศ์ประสาร 23 ธ.ค.58
31 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ขจรศักดิ์ ขันบุญ 24 ธ.ค.58
32 256 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ รุ่งรัตน์ สหัสดี 28 ม.ค.59
33 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ บุญมี วงศ์ชา 19 ม.ค.59
34 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 10 ม.ค.59
35 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ วิไรรัตน์ เครื่องทอง 27 ม.ค.59
36 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ พรรนิพา แก้วพวง 1 ก.พ.59
37 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ วิยะดา รัตนะวัน 1 ก.พ.59
38 272 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ นายระวี เจริญสุข 14 ธ.ค.58
39 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ ยางธิสาร 11 ธ.ค.58

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::