http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ รัชดาวัลย์ จิรพรพินิจ 25 มี.ค.48
2 201 บ้านละทาย กันทรารมย์ ไพบูลย์ พละศักดิ์ 13 ส.ค.47
3 202 บ้านกอก กันทรารมย์ พนมวัลย์ ประกอบศรี 25 มี.ค.48
4 202 บ้านกอก กันทรารมย์ นิกร ผุดผ่อง 27 ก.พ.48
5 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ วนิดา เบ้าทอง 11 ต.ค.57
6 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ พิจิตร ทานะ 17 ธ.ค.47
7 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ สมัย บาอินทร์ 25 ต.ค.57
8 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 6 ต.ค.57
9 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 27 ก.พ.48
10 205 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ เจนจิรา กำเนิดสิงห์ 27 ก.พ.48
11 206 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ 25 มี.ค.48
12 207 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ สนั่น จันทา 22 ก.ค.47
13 207 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ หนึ่งฤทัย บัวงาม 10 ต.ค.57
14 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ พยอม อารีย์ 5 ม.ค.48
15 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ รัชนี ทองใส 12 ม.ค.48
16 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ กมลา บุญเฉลียว 12 ม.ค.48
17 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ เพ็ญประภา จำเริญ 29 ก.ค.47
18 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ธีระวัฒน์ ทองใส 12 ก.ค.47
19 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 31 ต.ค.57
20 208 บ้านเปือย กันทรารมย์ ธัญรัตน์ ทองสุ 21 ธ.ค.47
21 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ วาริณี เอี่ยมสุข 28 ต.ค.57
22 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ สมจินตนา คำเพราะ 9 ต.ค.57
23 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ นงนุช แสวงผล 21 ก.ย.49
24 210 หนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ วีรพันธ์ โสโพธิ์ 25 ส.ค.47
25 210 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ สมจินตนา คำเพราะ 10 ต.ค.57
26 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ ดรุณี กนกแก้ว 3 ส.ค.47
27 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ รจนา นาคโคตร 13 ก.ย.53
28 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ พงษ์ นวลศิริ 13 ส.ค.47
29 214 บ้านทาม กันทรารมย์ จำลอง จันเทพา 25 มี.ค.48
30 214 บ้านทาม กันทรารมย์ หิรัญ เบ้าทอง 20 ก.ค.53
31 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญญาธิการ รอดคำ 27 มิ.ย.57
32 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ สมศักดิ์ นาเรือง 17 ส.ค.47
33 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ เจริญ ทาระลัย 25 มี.ค.48
34 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ น.ส.ณิชาภัทร พวงพุฒ 15 ต.ค.57
35 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ รัตนา ประเสริฐศรี 27 ก.พ.48
36 218 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ บุรี คันศร 25 มี.ค.48
37 219 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ ณิชาภัทร พวงพุฒ 10 ต.ค.57
38 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ สำนวน เพ็งชัย 3 พ.ย.47
39 220 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ จาระไน ศรีสุธรรม 25 มี.ค.48
40 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ วีระ เกษรัตน์ 26 ต.ค.57
41 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ สุพรรณี กมล 13 ก.พ.48
42 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ อทิตยา ป้องเศร้า 27 ก.พ.48
43 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ สุพจน์ บุญศักดิ์ 23 มี.ค.48
44 224 บัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ เสถียร นนทา 14 ก.ค.47
45 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ สุภาภรณ์ สีหะวงษ์ 27 ต.ค.57
46 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ภิวาพร ศิริบูรณ์ 25 มี.ค.48
47 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ไพบูลย์ ณลี 25 มี.ค.48
48 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ พูนสุข ศรีภาค์ 24 ต.ค.57
49 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ นิพนธ์ บัวงาม 27 ก.พ.48
50 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ พูนสุข ศรีภาค์ 7 ต.ค.57
51 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ สุภาภรณ์ ไชยวิเศษ 25 มี.ค.48
52 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ปภังกร รักษาจำปาเรือง 27 ต.ค.57
53 228 บ้านพันลำ กันทรารมย์ ละม้าย แก้วแดง แก้วแดง 24 ต.ค.57
54 229 บ้านขาม กันทรารมย์ ศิริรัตน์ บัวแก้ว 18 ส.ค.47
55 230 บ้านจาน กันทรารมย์ คุณครูนัฐติกา สีแสด 7 ต.ค.57
56 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 9 ต.ค.57
57 230 บ้านจาน กันทรารมย์ ไพจิตร สิมสิงห์ 14 มี.ค.51
58 230 บ้านจาน กันทรารมย์ พิมพ์ลภัส วัชรเฉลิม 25 มี.ค.48
59 231 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ ระพี แก้วเนตร 15 ธ.ค.47
60 233 บ้านบูรพา กันทรารมย์ สุทธิวรรณ อภินันท์ 24 ต.ค.57
61 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ คำพอง อยู่ศรี 1 มิ.ย.48
62 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ พิจิตรา ศิริญาณ 25 มี.ค.48
63 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ นวัตกร หอมสิน 12 ต.ค.47
64 235 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ ณรงค์ บุรมย์ 6 ก.ย.47
65 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ กฤษฎางค์ สุริยเลิศ 12 ก.ค.47
66 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ เพียรผกา บุญคำ 25 มี.ค.48
67 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ โนรา สุริยเลิศ 25 มี.ค.48
68 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ ประภัสสร สุริยเลิศ 25 มี.ค.48
69 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ รังสรรค์ บุญยืด 25 มี.ค.48
70 237 บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน กันทรารมย์ อาจณรงค์ โลนุสิทธิ์ 25 พ.ย.47
71 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ ณรงค์ โสรเนตร 15 ก.ค.47
72 240 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ พุฒวรรณ จันทอง 25 มี.ค.48
73 241 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ ศตภิษัช ไกรษี 13 ส.ค.47
74 241 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ รัชฎาภรณ์ ไกรษี 12 ส.ค.47
75 242 บ้านดู่ กันทรารมย์ ดารวี คงขุนทด 31 ต.ค.57
76 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ทิพย์ประมวล ศรกิจ 28 มี.ค.48
77 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ศรีสะอาด คำเพราะ 25 มี.ค.48
78 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ อังคณา พรหมศรี 24 มิ.ย.54
79 244 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ราตรี บัวจูม 26 มิ.ย.57
80 245 หนองถ่มวิทยา กันทรารมย์ นิลบล เงินดี 25 มี.ค.48
81 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ วิเชียร จันทร์อ่อน 23 ต.ค.57
82 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 11 มิ.ย.52
83 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ บุญชนะ ทนธรรม 25 มี.ค.48
84 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ Arporn ThonTom 20 ก.ย.49
85 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ อรชร สุนีพัฒน์ 2 ก.ย.54
86 250 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ ดำรงค์ เงาศรี 9 พ.ย.47
87 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ นายวส วงศ์ประสาร 10 เม.ย.57
88 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ สำราญ แซ่โค้ว 13 ก.ค.47
89 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ รักษ์ วงศ์ประเทศ 27 ต.ค.57
90 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ วารินีย์ อินทา 27 ต.ค.57
91 253 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ ประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 25 มี.ค.48
92 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ขจรศักดิ์ ขันบุญ 22 พ.ค.56
93 256 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ ชูพงศ์ บรรทะโก 3 ก.พ.54
94 259 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ บพิตร บุญเฉลียว 13 ส.ค.47
95 259 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ บังอร ลำภา 3 พ.ค.54
96 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ ชัชวาลย์ สว่างสุรีย์ 25 มี.ค.48
97 260 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ นายประสงค์ สมอินทร์ 31 ต.ค.57
98 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ นายมานพ ทิโน 29 ต.ค.57
99 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ พัฒนาทอง บุญประเสริฐ 6 ต.ค.57
100 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ พนาวัน ประสานสอน 25 มี.ค.48
101 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ พัฒนาทอง กิ่งบู 6 ต.ค.57
102 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ สิริกร ทิโน 27 ต.ค.57
103 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ สิริกร ทิโน 27 ต.ค.57
104 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ อาวรณ์ ทองสุ 25 มี.ค.48
105 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ อรพิน ชุทอง 27 ก.พ.48
106 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 24 ก.พ.48
107 264 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ เดชา พรรษา 29 ต.ค.57
108 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ ณัฏฐญาณี เพชรผา 27 ก.พ.48
109 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ นายวีภัทร์ จันทมาศ 30 ต.ค.57
110 266 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ สมพร อินทา 19 ส.ค.47
111 267 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ นายวีรภัทร์ จันทมาศ 30 ต.ค.57
112 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ พงค์เทพ จารุกมล 16 ส.ค.47
113 268 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ นัยภา ชูทอง 31 ต.ค.57
114 269 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ นายวีรภัทร์ จันทมาศ 30 ต.ค.57
115 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ วิภาสินี บุญสร้อย 6 ต.ค.57
116 270 บ้านลือชัย กันทรารมย์ นัยภา ชูทอง 31 ต.ค.57
117 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ ชิตชัย ภูงอก 13 ก.ค.47
118 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ นายวีรภัทร์ จันทมาศ 30 ต.ค.57
119 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ จตุพงษ์ ทองเครือมา 25 มี.ค.48
120 272 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ ระวี เจริญสุข 25 มี.ค.48
121 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ ดำรงชัย ประเสริฐทรง 30 ต.ค.57
122 273 บ้านหนองกก กันทรารมย์ กรรณาภรณ์ นครคำสิงห์ 25 มี.ค.48
123 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ supannee fungsimma 30 ต.ค.57
124 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ มานิต อนุวรรณ์ 25 มี.ค.48
125 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ พรพิมล ธนะศรี 16 ส.ค.47
126 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ วรพรรณ สุวรรณพงษ์ 30 ต.ค.57
127 277 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ บัณฑิต จารุการ 27 ก.พ.48
128 278 บ้านโคก กันทรารมย์ ธวัชชัย สุภาพ 22 ต.ค.47
129 278 บ้านโคก กันทรารมย์ บุญมา วียงคำ 27 ก.พ.48
130 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ รินรดา ใสกระจ่าง 13 ก.พ.48
131 279 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ เบญจา สืบเสน 13 ก.พ.48
132 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ จิตรกานต์ จันทร์ป่ม 25 มี.ค.48
133 280 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ สริตา กันยามา 25 มี.ค.48

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::