http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ พรรณชนก มโนรัตน์ 9 ก.ค.58
2 202 บ้านกอก กันทรารมย์ พนมวัลย์ ประกอบศรี 22 ก.ค.58
3 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ ณัฐพงษ์ หมื่นสอน 10 ก.ค.58
4 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ วนิดา เบ้าทอง 3 ส.ค.58
5 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ บุญญา อาดา 16 ก.ค.58
6 211 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ ิิบุญญา ดาดา 16 ก.ค.58
7 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 8 ก.ค.58
8 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ กิตติกร ไชยสาร 17 ก.ค.58
9 214 บ้านทาม กันทรารมย์ ภัทริยา ทองลือ 21 ก.ค.58
10 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญญาธิการ แทน 30 ก.ค.58
11 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ นางสาวณิชาภัทร พวงพุฒ 20 ก.ค.58
12 219 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ นางสาวณิชาภัทร พวงพุฒ 9 ก.ค.58
13 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 13 ก.ค.58
14 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 8 ก.ค.58
15 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 8 ก.ค.58
16 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ พูนสุข ศรีภาค์ 31 ก.ค.58
17 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ สุรศักดิ์ เจตนา 20 ก.ค.58
18 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ธุรการ รร.บ้านบัวน้อยโนนปอ 20 ก.ค.58
19 229 บ้านขาม กันทรารมย์ Sirirat Buakaew 17 ก.ค.58
20 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 31 ก.ค.58
21 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 31 ก.ค.58
22 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ จิราวรรณ ผ่องราษี 21 ก.ค.58
23 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ พวงเพชร สืบสิมมา 17 ก.ค.58
24 234 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ จิราวรรณ ผ่องราษี 6 ก.ค.58
25 236 บ้านนาดี กันทรารมย์ สลักจิตร พันธ์ศรี 20 ก.ค.58
26 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ แสวง พิทักษ์เมธากุล 7 ก.ค.58
27 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ สง่าศรี นามคำ 15 ก.ค.58
28 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 16 ก.ค.58
29 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ทศวรรษ ดาวหน 24 ก.ค.58
30 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 22 ก.ค.58
31 249 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 23 ก.ค.58
32 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ นายวสุ วงศ์ประสาร 15 ก.ค.58
33 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ พรประภา รัชตะธนิตกุล 22 ก.ค.58
34 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ ธุรการร.ร.หนองมะแซว 21 ก.ค.58
35 252 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ อุไรวรรณ สู่สุข 21 ก.ค.58
36 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 22 ก.ค.58
37 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ บุตรศรี สิงคิบุตร 4 ส.ค.58
38 276 บ้านกล้วย กันทรารมย์ วรพรรณ สุวรรณพงษ์ 13 ก.ค.58

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::