http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 200 ละทายวิทยา กันทรารมย์ พรรณชนก มโนรัตน์ 9 ก.ค.58
2 203 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ วนิดา เบ้าทอง 3 ส.ค.58
3 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 1 ก.ย.58
4 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ กฤษณพงษ์ แก้วพิลา 1 ก.ย.58
5 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ มัชฌิมา เหล็กกล้า 25 ส.ค.58
6 212 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 8 ก.ค.58
7 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ kit chai 10 ส.ค.58
8 214 บ้านทาม กันทรารมย์ ภัทริยา ทองลือ 21 ก.ค.58
9 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ถาวร ดวงแก้ว 13 ส.ค.58
10 216 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ บุญญาธิการ แทน 30 ก.ค.58
11 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ นางสาวณิชาภัทร พวงพุฒ 20 ก.ค.58
12 217 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ น.ส.ณิชาภัทร พวงพุฒ 14 ส.ค.58
13 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ วิษณุ ไชยปัญญา 11 ส.ค.58
14 222 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ ชัยศรี พิมพ์สิงห์ 2 ก.ย.58
15 223 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 8 ก.ค.58
16 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ปัญญา ลาอำ 18 ส.ค.58
17 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ สุภาภรณ์ สีหะวงษ์ 10 ส.ค.58
18 225 บ้านเทิน กันทรารมย์ ชูชาติ บัวจันทร์ 8 ก.ค.58
19 226 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ พูนสุข ศรีภาค์ 31 ก.ค.58
20 227 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ สุรศักดิ์ เจตนา 20 ก.ค.58
21 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 31 ก.ค.58
22 230 บ้านจาน กันทรารมย์ อมรรัตน์ ศิลาชัย 31 ก.ค.58
23 232 บ้านอาลัย กันทรารมย์ จิราวรรณ ผ่องราษี 21 ก.ค.58
24 238 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ นางรัชฎาวรรณ ดรุณศิลป์ 6 ส.ค.58
25 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ ณรงค์ โสรเนตร 21 ส.ค.58
26 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ แสวง พิทักษ์เมธากุล 7 ก.ค.58
27 240 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ นางอุไร คงมิยา 6 ส.ค.58
28 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ราตรี บัวจูม 21 ส.ค.58
29 243 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ สง่าศรี นามคำ 15 ก.ค.58
30 246 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 16 ก.ค.58
31 247 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 22 ก.ค.58
32 248 บ้านสีถาน กันทรารมย์ อัญชลี ใจกล้า 10 ส.ค.58
33 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ พิราภรณ์ สิมมา 10 ส.ค.58
34 254 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ขจรศักดิ์ ขันบุญ 11 ส.ค.58
35 257 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ บุญมี วงศ์ชา 17 ส.ค.58
36 261 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ พัฒนาทอง กิ่งบู 13 ส.ค.58
37 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 22 ก.ค.58
38 271 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ จตุพงษ์ ทองเครือมา 10 ส.ค.58
39 272 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ ระวี เจริญสุข 10 ส.ค.58
40 275 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ สุพรรณี ฝังสิมมา 10 ส.ค.58

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::