http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 006 บ้านเปือย เมือง กิตติศักดิ์ ทิพย์พันธ์ 10 ก.ค.58
2 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง กนกวรรณ อ้อมแก้ว 16 ก.ค.58
3 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง กิตติกรณ์ ไชยสาร 17 ก.ค.58
4 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สมุห์ กลิ่งาม 21 ก.ค.58
5 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สุภาพร โคตะระ 7 ก.ค.58
6 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง นายดำรงค์ศักดิ์ ไกรพันธ์ 20 ก.ค.58
7 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สมคิด บุญสถิตย์ 8 ก.ค.58
8 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง เชวงศักดื์ บุญธรรม 22 ก.ค.58
9 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง นายทองคำ มารยาท 8 ก.ค.58
10 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง อุไรวรรณ สู่สุข 20 ก.ค.58
11 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สมเพชร สุคนธ์คันธชาติ 9 ก.ค.58
12 011 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง ดาวรุ่ง โสภา 29 ก.ค.58
13 012 บ้านโนนแย้ เมือง นพนันต์ ปัญจา 10 ก.ค.58
14 013 บ้านหนองไผ่ เมือง กิตติศักดิ์ ทิพย์พันธ์ 27 ก.ค.58
15 025 มหาราช 3 เมือง ศัสยา มั่นเข็มทอง 7 ก.ค.58
16 035 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง เถลิงศักดิ์ พรสี่ 20 ก.ค.58
17 045 บ้านยางกุดนาคำ เมือง นายลิขิต จันทร์มนตรี 23 ก.ค.58
18 056 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง สมเพชร สุคนธ์คันธชาติ 9 ก.ค.58
19 060 จินดาวิทยาคาร ๓ เมือง somphong inkaew 15 ก.ค.58
20 060 วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม เมือง somphong inkaew 24 ก.ค.58
21 061 บ้านทุ่ม เมือง ยุพิน พาลี 29 ก.ค.58
22 061 บ้านทุ่ม เมือง ยุพิน พาลี 29 ก.ค.58
23 063 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง thapanaphong rimnongang 14 ก.ค.58
24 063 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง จิราวรรณ นาครินทร์ 27 ก.ค.58
25 064 บ้านเสือบอง เมือง ยุพิน พาลี 28 ก.ค.58
26 065 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง กิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์ 7 ก.ค.58
27 068 บ้านขมิ้น เมือง นายทองคำ มารยาท 13 ก.ค.58
28 068 บ้านขมิ้น เมือง ยุพิน พาลี 24 ก.ค.58
29 069 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง นายพาลี กาลพฤกษ์ 13 ก.ค.58
30 069 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง นายพาลี กาลพฤกษ์ 14 ก.ค.58
31 072 บ้านจานหนองคู เมือง วิมลรัตน์ บุญรอด 23 ก.ค.58
32 072 บ้านจานหนองคู เมือง วิมลรัตน์ บุญรอด 23 ก.ค.58
33 073 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ 14 ก.ค.58
34 076 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง เกศินี ฝังนิล 6 ก.ค.58
35 077 บ้านโพนแดง เมือง เกศินี ฝังนิล 29 ก.ค.58
36 079 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง อรวรรณ ศรีลาชัย 19 ก.ค.58

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::