http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 001 บ้านหญ้าปล้อง เมือง นวลสวาท สีหนาท 1 ก.ค.53
2 001 บ้านหญ้าปล้อง เมือง เอกอมร ใจจง 28 ก.ค.47
3 001 บ้านหญ้าปล้อง เมือง พูนสุข จิตรโชติ 27 ก.พ.48
4 003 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 เมือง นวลน้อย ทิพยรักษ์ 14 มี.ค.48
5 007 บ้านง้อหนองแสง เมือง ประมวล ธรรมวิเศษ 14 ก.ค.47
6 008 คูซอดประชาสรรค์ เมือง นายปิยะ จันทร์ซ้าย 2 ก.พ.52
7 008 คูซอดประชาสรรค์ เมือง ธวัชชัย มุขสมบัติ 16 ส.ค.47
8 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สุพรรณี ศิริวงษ์ 8 ต.ค.57
9 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง ณิชาภัทร พวงพุฒ 10 ต.ค.57
10 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง นายมานพ ทิโน 4 มี.ค.56
11 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สสิยาภรณ์ เพลียซ้าย 23 เม.ย.56
12 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง นิพนธ์ ธรรมวิเศษ 6 ต.ค.57
13 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง ประมูล วงศ์เจริญ 4 มี.ค.57
14 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง อรพรรณ แก้วโจ๊ะ 10 ก.ค.57
15 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง ครูนัฐติกา สีแสด 7 ต.ค.57
16 010 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง สมหมาย อินทร์สุข 8 ต.ค.57
17 011 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง สมสุข สายเพชร 17 พ.ย.47
18 012 บ้านโนนแย้ เมือง นเคนทร์ บุญสยมภู 18 ส.ค.47
19 013 บ้านหนองไผ่ เมือง อุษณีย์ พันธสีมา 6 ต.ค.48
20 014 บ้านน้ำคำ เมือง นิพนธ์ 6 ต.ค.57
21 017 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง พจนี วานิช 27 ส.ค.48
22 017 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง บัญญัติ ลาลุน 27 ส.ค.48
23 018 น้ำคำวิทยา เมือง เถวียน รินทร 12 ก.ค.47
24 019 รวมสินวิทยา เมือง จำนงค์ สุรนารถ 10 ส.ค.47
25 020 วัดพระโต เมือง วันดี พงษ์ภักดี 18 ธ.ค.52
26 021 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2) เมือง เฉลิมศักดิ์ ศิละวงษ์ 12 ก.ค.47
27 022 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง ประยงค์ศักดิ์ ชูคำ 27 ก.พ.48
28 022 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง ศัสยา มั่นเข็มทอง 18 มิ.ย.53
29 022 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง ศัสยา มั่นเข็มทอง 2 ต.ค.52
30 024 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง ศัสยา มั่นเข็มทอง 24 ต.ค.57
31 025 มหาราช 3 เมือง ศัสยา มั่นเข็มทอง 24 ต.ค.57
32 026 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง อรอุมา ธรรมวันนา 11 ก.ค.47
33 026 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง ซุนย้ง แซ่เตียว 12 ก.ค.47
34 027 สตรีสิริเกศ เมือง สมชาย พุทธเสน 17 ส.ค.47
35 031 มิ่งเมือง เมือง สมร ดอกไม้ 24 ต.ค.47
36 034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง สมาพร จิตโชติ 18 ม.ค.56
37 034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง อรรถภถรณ์ พงคละ 6 ต.ค.57
38 036 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง ศัสยา มั่นเข็มทอง 24 ต.ค.57
39 038 สิริเกศน้อมเกล้า เมือง พัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข 22 มี.ค.48
40 041 บ้านหนองครก เมือง อุ่นเรือน คล่องตา 2 ก.ค.53
41 041 เมือง มลิวัลย์ อุ่นอ่อน 7 ก.ค.53
42 042 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง ชุติมา ภูมี 2 มี.ค.55
43 044 บ้านหมากเขียบ เมือง เบญจพร อินพานิช 27 ก.พ.48
44 046 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง ลัดดาวรรณ์ บุษบา 9 เม.ย.53
45 046 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง ศศินันท์ สมหมาย 21 มิ.ย.55
46 046 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง สุชาย แถวนาม 21 พ.ค.53
47 048 บ้านแทง เมือง คำพูล กลิ่นเกลา 8 ธ.ค.47
48 053 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เมือง กนกอร สารีบุตร 25 พ.ย.47
49 053 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เมือง เพ็ญศรี สารีบุตร 14 ธ.ค.47
50 054 บ้านก้านเหลือง เมือง อิสรา สมอินทร์ 11 มิ.ย.52
51 054 บ้านก้านเหลือง เมือง พิไล บุญเอก 2 ก.ค.53
52 055 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 เมือง ฐิติมา พรรษา 6 ม.ค.49
53 056 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง สุชาย แถวนาม 21 พ.ค.53
54 056 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมือง สมเพชร สุคนธ์คันธชาติ 27 ก.พ.48
55 057 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง ประมวล จำปาเรือง 12 ก.ค.47
56 057 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง ดำเนิน พรหมมา 25 มี.ค.48
57 059 ราชประชานุเคราะห์ 29 เมือง ประชา คูคำ 20 ก.ค.53
58 060 วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม เมือง นายเจษฎา กิ่งแก้ว 24 ก.ค.57
59 062 บ้านโนนแกด เมือง ธันยนันท์ พิบูลธนพิตร 9 ต.ค.57
60 062 บ้านโนนแกด เมือง ธนัยนันท์ พิบูลธนพิตร 9 ต.ค.57
61 062 บ้านโนนแกด เมือง คุณวิ โนนแกด 10 ต.ค.57
62 063 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง คำหยาด เจริญศรี 27 ก.พ.48
63 063 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 4 ก.ค.56
64 063 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง คำหยาด เจริญศรี 20 ต.ค.57
65 064 บ้านเสือบอง เมือง รำไพ หล้าธรรม 27 ก.พ.48
66 065 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง ไกรยสิทธิ์ ธนวาที 19 ก.ค.55
67 067 ตะดอบวิทยา เมือง อภิรักษ์ อาษาบาล 24 ม.ค.57
68 068 บ้านขมิ้น เมือง ทองคำ มารยาท 8 มี.ค.48
69 071 บ้านโพนค้อ เมือง นิตยา มารยาท 10 มี.ค.48
70 071 บ้านโพนค้อ เมือง ปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ 17 มิ.ย.52
71 072 บ้านจานหนองคู เมือง เชาวรัตน์ฤทธิ์ บุตรมา 15 มิ.ย.52
72 076 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง แพรว ทองศักดิ์ 17 ก.ย.52
73 077 บ้านโพนแดง เมือง สาคร รัตนา 24 มี.ค.48
74 081 ไกรภักดีวิทยาคม เมือง พนมนุช สมบัติ 14 ก.ค.47

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::