http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 

ระบบรับส่งหนังสือ สพท.ศก.1 E-office

  เฉพาะสถานศึกษา
Log in
รหัสผ่าน
 
รายการ หนังสือ/คำสั่ง จาก สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมาชิกเปิดอ่านจะไม่ตอบรับ ต้องการตอบรับ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ
ที่ วันที่ส่ง เรื่อง อ่าน ถาม จำนวนตอบรับ
ศธ 04138/ว 3021 ด่วนที่สุด 1 ก.ย.57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (obec e-office)
818 1127 แห่ง
ศธ 04138/ว2969 1 ก.ย.57 การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2557
507 527 แห่ง
ศธ 04138/ว2940 26 ส.ค.57 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
330 024 แห่ง
722-723/2557 25 ส.ค.57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
710 137 แห่ง
ศธ 04138/ว2907 25 ส.ค.57 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
432 033 แห่ง
ศธ04138/2892 25 ส.ค.57 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
286 032 แห่ง
ศธ 04138/ว2868 21 ส.ค.57 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑
418 032 แห่ง
ศธ 04138/พิเศษ0100 ด่วนที่สุด 21 ก.ค.57 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
1730 1357 แห่ง
ศธ 04138/ว191 17 ก.ค.57 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น (ด้านเผ้าระวังทางวัฒนธรรม) ปี 2557
330 044 แห่ง
ศธ 04138/174 17 ก.ค.57 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๗
530 048 แห่ง
ศธ 04138/65 17 ก.ค.57 การพัฒนาบุคลากรการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (การออกแบบเนื้อหาการอ่านตามแนวข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
574 149 แห่ง
ศธ 04138/173 16 ก.ค.57 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมผู้เรียนในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
595 346 แห่ง
ศธ 04138/144 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 แจ้งเลื่อนวัน การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ "การจัดกิจกรรมเตรียมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
535 540 แห่ง
ศธ 04138/133 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
832 544 แห่ง
ศธ 04138/137 15 ก.ค.57 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
623 342 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๔๑๕ 25 มิ.ย.57 การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ั้นพื้นฐาน
971 360 แห่ง
- 24 มิ.ย.57 แบบแสดงรายการเงินตกเบิกเดือนมิถุนายน 2557
1559 342 แห่ง
ศธ 04138/ว2421 23 มิ.ย.57 แจ้งเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑
447 038 แห่ง
ศธ 04138/3934 20 มิ.ย.57 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
1367 550 แห่ง
ศธ 5109.04138/068 ด่วนที่สุด 20 มิ.ย.57 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557
563 038 แห่ง
ศธ04138/2373 ด่วนมาก 20 มิ.ย.57 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
460 042 แห่ง
ศธ 04138/ว2334 19 มิ.ย.57 การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่เน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่าน ความสามารถด้านการคิดคำนวณ และความสามารถการใช้เหตุผล
1072 354 แห่ง
ศธ 04138/ว2311 18 มิ.ย.57 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงปรการศึกษา ๒๕๕๗
436 041 แห่ง
ศธ 04138/ว2337 18 มิ.ย.57 การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
354 137 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๕๓ ด่วนที่สุด 18 มิ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
364 038 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๔๕ ด่วนที่สุด 18 มิ.ย.57 ขอความร่วมมือคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
270 035 แห่ง
ศธ 04138/2281 17 มิ.ย.57 การอบรมพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนไทยหัวใจหนึ่งเดียว
422 239 แห่ง
ศธ 04138/2307 ด่วนที่สุด 16 มิ.ย.57 ให้ รร.มารับคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน ชั้น ป.๒ ปี ๕๗
866 048 แห่ง
- 7 พ.ค.57 มรภ.อุบลราชธานี จัดพัฒนาครูก่อนมีวิทยฐานะ ๗-๑๑ ส.ค.๕๗
541 032 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๖๓๐ ด่วนที่สุด 6 พ.ค.57 แจ้งให้นักเรียนมารับมอบทุนการศึกษา ๑๒ พ.ค.๕๗
1639 039 แห่ง
ศธ 04138/ว1632 6 พ.ค.57 โครงการอบรม "หลักสูตรบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ"
763 038 แห่ง
ศธ 04138/ว1622 2 พ.ค.57 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
518 030 แห่ง
ศธ 04138/1603 2 พ.ค.57 แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ e-GP
1532 635 แห่ง
- ด่วนมาก 1 พ.ค.57 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557
1779 034 แห่ง
ศธ04138/ว1536 30 เม.ย.57 ข้อสั่งการของศอ.รส.ต่อการปฏิบัติ กรณีกลุ่มผู้ชุมชุมไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือขอให้ข้าราชการสนับสนุนของการดำเนินการของกลุ่มผู้ชุมนุม
1378 122 แห่ง
- 29 เม.ย.57 บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2344 137 แห่ง
ศธ 04138/1506 28 เม.ย.57 การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
1007 433 แห่ง
ศธ 04138/ว 1234 8 เม.ย.57 การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนเมษายน 2557
420 024 แห่ง
ศธ 04138/1300 8 เม.ย.57 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
333 027 แห่ง
ศธ 04138/1286 8 เม.ย.57 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
281 027 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๘๕ 3 เม.ย.57 การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต OBECnet
568 034 แห่ง
- 3 เม.ย.57 อ.ก.ค.ศ สพป.ศก.๑ แจ้งอนุมัติวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
953 232 แห่ง
สวสท ๐๐๒/๒๕๕๗ 3 เม.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
687 033 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๕๙ 3 เม.ย.57 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
602 032 แห่ง
ศธ 04138/1188 27 มี.ค.57 การย้ายและย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
858 031 แห่ง
ศธ 5109.04138/051 27 มี.ค.57 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่1
608 026 แห่ง
ศธ 5109.04138/048 27 มี.ค.57 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
237 021 แห่ง
ศธ 5109.04138/049 27 มี.ค.57 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ปี 2557
296 021 แห่ง
- 26 มี.ค.57 นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
475 028 แห่ง
ศธ04138/1115 ด่วนที่สุด 21 มี.ค.57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินบัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา ปี 2557
1366 1851 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::