http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 

ระบบรับส่งหนังสือ สพท.ศก.1 E-office

  เฉพาะสถานศึกษา
Log in
รหัสผ่าน
 
รายการ หนังสือ/คำสั่ง จาก สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมาชิกเปิดอ่านจะไม่ตอบรับ ต้องการตอบรับ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ
ที่ วันที่ส่ง เรื่อง อ่าน ถาม จำนวนตอบรับ
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๒๘๐ 30 ก.ค.57 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
173 09 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๒๗๗ 30 ก.ค.57 คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
36 08 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๒๗๘ 30 ก.ค.57 โครงการ CSR พาน้องท่องสวนสัตว์
45 09 แห่ง
ศธ ๐๔๑๘๔/ว๒๗๔ ด่วนมาก 30 ก.ค.57 การอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ
85 010 แห่ง
ศธ 04138/พิเศษ144 ด่วนที่สุด 29 ก.ค.57 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
203 020 แห่ง
ศธ 04138/ว265 29 ก.ค.57 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
223 018 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/พิเศษ๑๑๒ 28 ก.ค.57 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
285 025 แห่ง
ศธ 04138/237 28 ก.ค.57 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ปี 2557
315 224 แห่ง
ศธ 04138/ว207 25 ก.ค.57 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอน
492 028 แห่ง
ศธ 04138/พิเศษ0100 ด่วนที่สุด 21 ก.ค.57 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
707 641 แห่ง
ศธ 04138/ว191 17 ก.ค.57 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น (ด้านเผ้าระวังทางวัฒนธรรม) ปี 2557
225 036 แห่ง
ศธ 04138/174 17 ก.ค.57 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๗
343 043 แห่ง
ศธ 04138/65 17 ก.ค.57 การพัฒนาบุคลากรการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (การออกแบบเนื้อหาการอ่านตามแนวข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
404 144 แห่ง
ศธ 04138/173 16 ก.ค.57 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมผู้เรียนในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
407 142 แห่ง
ศธ 04138/144 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 แจ้งเลื่อนวัน การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ "การจัดกิจกรรมเตรียมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
448 538 แห่ง
ศธ 04138/133 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
743 541 แห่ง
ศธ 04138/137 15 ก.ค.57 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
561 338 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๔๑๕ 25 มิ.ย.57 การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ั้นพื้นฐาน
846 358 แห่ง
- 24 มิ.ย.57 แบบแสดงรายการเงินตกเบิกเดือนมิถุนายน 2557
1459 341 แห่ง
ศธ 04138/ว2421 23 มิ.ย.57 แจ้งเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑
394 036 แห่ง
ศธ 04138/3934 20 มิ.ย.57 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
1325 550 แห่ง
ศธ 5109.04138/068 ด่วนที่สุด 20 มิ.ย.57 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557
533 038 แห่ง
ศธ04138/2373 ด่วนมาก 20 มิ.ย.57 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
419 041 แห่ง
ศธ 04138/ว2334 19 มิ.ย.57 การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่เน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่าน ความสามารถด้านการคิดคำนวณ และความสามารถการใช้เหตุผล
1000 352 แห่ง
ศธ 04138/ว2311 18 มิ.ย.57 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงปรการศึกษา ๒๕๕๗
417 039 แห่ง
ศธ 04138/ว2337 18 มิ.ย.57 การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
317 136 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๕๓ ด่วนที่สุด 18 มิ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
325 037 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๔๕ ด่วนที่สุด 18 มิ.ย.57 ขอความร่วมมือคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
248 032 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๒๒๐๕ ด่วนที่สุด 17 มิ.ย.57 การจัดสรรเงินทุนหนุมเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ิสินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
287 033 แห่ง
ศธ 04138/2281 17 มิ.ย.57 การอบรมพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนไทยหัวใจหนึ่งเดียว
405 035 แห่ง
ศธ 04138/2307 ด่วนที่สุด 16 มิ.ย.57 ให้ รร.มารับคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน ชั้น ป.๒ ปี ๕๗
827 044 แห่ง
- 7 พ.ค.57 มรภ.อุบลราชธานี จัดพัฒนาครูก่อนมีวิทยฐานะ ๗-๑๑ ส.ค.๕๗
505 030 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๖๓๐ ด่วนที่สุด 6 พ.ค.57 แจ้งให้นักเรียนมารับมอบทุนการศึกษา ๑๒ พ.ค.๕๗
742 038 แห่ง
ศธ 04138/ว1632 6 พ.ค.57 โครงการอบรม "หลักสูตรบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ"
744 038 แห่ง
ศธ 04138/ว1622 2 พ.ค.57 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
498 030 แห่ง
ศธ 04138/1603 2 พ.ค.57 แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ e-GP
642 635 แห่ง
- ด่วนมาก 1 พ.ค.57 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557
883 034 แห่ง
ศธ04138/ว1536 30 เม.ย.57 ข้อสั่งการของศอ.รส.ต่อการปฏิบัติ กรณีกลุ่มผู้ชุมชุมไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือขอให้ข้าราชการสนับสนุนของการดำเนินการของกลุ่มผู้ชุมนุม
439 122 แห่ง
- 29 เม.ย.57 บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1399 137 แห่ง
ศธ 04138/1506 28 เม.ย.57 การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
962 431 แห่ง
ศธ 04138/ว 1234 8 เม.ย.57 การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนเมษายน 2557
399 024 แห่ง
ศธ 04138/1300 8 เม.ย.57 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
310 027 แห่ง
ศธ 04138/1286 8 เม.ย.57 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
225 027 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๘๕ 3 เม.ย.57 การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต OBECnet
538 034 แห่ง
- 3 เม.ย.57 อ.ก.ค.ศ สพป.ศก.๑ แจ้งอนุมัติวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
896 232 แห่ง
สวสท ๐๐๒/๒๕๕๗ 3 เม.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
659 033 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๕๙ 3 เม.ย.57 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
588 032 แห่ง
ศธ 04138/1188 27 มี.ค.57 การย้ายและย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
815 031 แห่ง
ศธ 5109.04138/051 27 มี.ค.57 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่1
564 026 แห่ง
ศธ 5109.04138/048 27 มี.ค.57 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
197 021 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::