http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 

ระบบรับส่งหนังสือ สพท.ศก.1 E-office

  เฉพาะสถานศึกษา
Log in
รหัสผ่าน
 
รายการ หนังสือ/คำสั่ง จาก สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมาชิกเปิดอ่านจะไม่ตอบรับ ต้องการตอบรับ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ
ที่ วันที่ส่ง เรื่อง อ่าน ถาม จำนวนตอบรับ
- ด่วน 20 ก.ย.57 ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจครู ภาษาอังกฤษ ส่ง ๒๖ กย.๕๗
166 06 แห่ง
ศธ 04138/ว3259 19 ก.ย.57 การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็ทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของ สพฐ.
198 012 แห่ง
ศธ 04138/ว3200 16 ก.ย.57 ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
360 031 แห่ง
ศธ 04138/ว3224 16 ก.ย.57 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
548 035 แห่ง
ศธ 04138/ว3220 16 ก.ย.57 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบล
253 028 แห่ง
ศธ 04138/ว3226 16 ก.ย.57 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการเขียน Application บนระบบปฏิบัติการ Andriod เพื่อการเรียนการสอน
362 132 แห่ง
ศธ04138/ว3208 ด่วนที่สุด 15 ก.ย.57 ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย"
315 029 แห่ง
ศธ 04138/3184 12 ก.ย.57 ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล
178 223 แห่ง
ศธ04138/3189 12 ก.ย.57 ขอความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้าร่วมงานจัดมหรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
353 130 แห่ง
ศธ 04138/ว 3181 11 ก.ย.57 อบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
701 339 แห่ง
ศธ 04138/ว 3148 10 ก.ย.57 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
176 025 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/ว.๓๑๓๐ ด่วนที่สุด 9 ก.ย.57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
509 028 แห่ง
ที่ ศธ 04138/3079 5 ก.ย.57 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2557)
725 532 แห่ง
ศธ 04138/ว 3021 ด่วนที่สุด 1 ก.ย.57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (obec e-office)
1317 1741 แห่ง
ศธ 04138/ว2969 1 ก.ย.57 การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2557
1099 748 แห่ง
ศธ 04138/ว2940 26 ส.ค.57 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
663 034 แห่ง
722-723/2557 25 ส.ค.57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
943 141 แห่ง
ศธ 04138/ว2907 25 ส.ค.57 การประชุมปฏิบัติการครูด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
595 039 แห่ง
ศธ04138/2892 25 ส.ค.57 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
413 038 แห่ง
ศธ 04138/ว2868 21 ส.ค.57 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑
457 037 แห่ง
ศธ 04138/พิเศษ0100 ด่วนที่สุด 21 ก.ค.57 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
1823 1358 แห่ง
ศธ 04138/ว191 17 ก.ค.57 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น (ด้านเผ้าระวังทางวัฒนธรรม) ปี 2557
401 044 แห่ง
ศธ 04138/174 17 ก.ค.57 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๗
579 048 แห่ง
ศธ 04138/65 17 ก.ค.57 การพัฒนาบุคลากรการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (การออกแบบเนื้อหาการอ่านตามแนวข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
627 149 แห่ง
ศธ 04138/173 16 ก.ค.57 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมผู้เรียนในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
670 346 แห่ง
ศธ 04138/144 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 แจ้งเลื่อนวัน การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ "การจัดกิจกรรมเตรียมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
579 540 แห่ง
ศธ 04138/133 ด่วนที่สุด 15 ก.ค.57 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
900 544 แห่ง
ศธ 04138/137 15 ก.ค.57 การประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
666 342 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๔๑๕ 25 มิ.ย.57 การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ั้นพื้นฐาน
1049 360 แห่ง
- 24 มิ.ย.57 แบบแสดงรายการเงินตกเบิกเดือนมิถุนายน 2557
1610 342 แห่ง
ศธ 04138/ว2421 23 มิ.ย.57 แจ้งเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑
488 038 แห่ง
ศธ 04138/3934 20 มิ.ย.57 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
1405 550 แห่ง
ศธ 5109.04138/068 ด่วนที่สุด 20 มิ.ย.57 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557
606 038 แห่ง
ศธ04138/2373 ด่วนมาก 20 มิ.ย.57 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
499 042 แห่ง
ศธ 04138/ว2334 19 มิ.ย.57 การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่เน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่าน ความสามารถด้านการคิดคำนวณ และความสามารถการใช้เหตุผล
1138 354 แห่ง
ศธ 04138/ว2311 18 มิ.ย.57 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงปรการศึกษา ๒๕๕๗
472 041 แห่ง
ศธ 04138/ว2337 18 มิ.ย.57 การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
389 137 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๕๓ ด่วนที่สุด 18 มิ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
398 038 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๒๓๔๕ ด่วนที่สุด 18 มิ.ย.57 ขอความร่วมมือคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
347 035 แห่ง
ศธ 04138/2281 17 มิ.ย.57 การอบรมพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนไทยหัวใจหนึ่งเดียว
518 239 แห่ง
ศธ 04138/2307 ด่วนที่สุด 16 มิ.ย.57 ให้ รร.มารับคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน ชั้น ป.๒ ปี ๕๗
963 048 แห่ง
- 7 พ.ค.57 มรภ.อุบลราชธานี จัดพัฒนาครูก่อนมีวิทยฐานะ ๗-๑๑ ส.ค.๕๗
622 032 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๖๓๐ ด่วนที่สุด 6 พ.ค.57 แจ้งให้นักเรียนมารับมอบทุนการศึกษา ๑๒ พ.ค.๕๗
13602 039 แห่ง
ศธ 04138/ว1632 6 พ.ค.57 โครงการอบรม "หลักสูตรบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ"
841 038 แห่ง
ศธ 04138/ว1622 2 พ.ค.57 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
715 030 แห่ง
ศธ 04138/1603 2 พ.ค.57 แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ e-GP
13279 635 แห่ง
- ด่วนมาก 1 พ.ค.57 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557
13657 034 แห่ง
ศธ04138/ว1536 30 เม.ย.57 ข้อสั่งการของศอ.รส.ต่อการปฏิบัติ กรณีกลุ่มผู้ชุมชุมไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือขอให้ข้าราชการสนับสนุนของการดำเนินการของกลุ่มผู้ชุมนุม
13240 122 แห่ง
- 29 เม.ย.57 บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14162 137 แห่ง
ศธ 04138/1506 28 เม.ย.57 การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
1080 433 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::