รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 560400001 นางสาวอรุโณทัย สายโสภา ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
2 560400002 นางสาววิจิตรา เทียมใส ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
3 560400003 นางสาวอรอนงค์ วงศ์พินิจ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
4 560400004 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
5 560400005 นางสาวสายรุ้ง โวหาร ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
6 560400006 ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุม ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
7 560400007 นางสาวอาริตา วงศ์บา ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
8 560400008 นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
9 560400009 นางสาวพิมลลักษณ์ อำภาพันธ์ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
10 560400010 นางสาวมาลิณี บุญมา ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
11 560400011 นางสาวนิภาพรรณ อุตะมะ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
12 560400012 นางสาวนพาภรณ์ แสงสุกวาว ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
13 560400013 นางสาวศุภมาศ ชูชี ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
14 560400014 นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
15 560400015 นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
16 560400016 นางสาวปิยะดา พิมพา ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
17 560400017 นางสาวนุชนาถ ชุมพลรบ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
18 560400018 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
19 560400019 นางสาวอรพิน พุฒิพัตร์ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
20 560400020 นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
21 560400021 นางสาวศุภัสสร รายระยับ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
22 560400022 นางสาวสกาวเดือน สู่สุข ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
23 560400023 นางสาววาทินี สุรนาถ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
24 560400024 นางสาวสุชาดา คำใสขาว ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
25 560400025 นางสาววิจิตรา บุญมาก ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
26 560400026 นางสาวจงกลนี ผาธรรม ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
27 560400027 นางสาวพิมพ์วลัญช์ สีสมบัติ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
28 560400028 นางสาวรตินันท์ ระหงษ์ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
29 560400029 นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
30 560400030 นางสาวลลิตา ภาคแก้ว ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
31 560400031 นางสาววราภรณ์ จันดำ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
32 560400032 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
33 560400033 นางสาวธัญลักษณ์ แสงอุ่น ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน