รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 562000001 นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ ดนตรีศึกษา
2 562000002 นายชวาลวุฒิ พิศชาติ ดนตรีศึกษา
3 562000003 นายพรหมพิศาล วงค์วิลาศ ดนตรีศึกษา
4 562000004 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ดนตรีศึกษา
5 562000005 นายบัญชา เล็กมนตรา ดนตรีศึกษา
6 562000006 นายชัยวัฒน์ เอกลาภ ดนตรีศึกษา
7 562000007 นายภานุเดช แก้วประจำ ดนตรีศึกษา
8 562000008 นายฉลอง เอการัมย์ ดนตรีศึกษา
9 562000009 นายบุญญพัฒน์ ศรีบาล ดนตรีศึกษา
10 562000010 นายราชันย์ คำเพราะ ดนตรีศึกษา
11 562000011 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ดนตรีศึกษา
12 562000012 ส.อ.อัครพงษ์ โคตะมะ ดนตรีศึกษา
13 562000013 นายวีระศักดิ์ นามบุญเรือง ดนตรีศึกษา
14 562000014 นายพลพัฒน์ สีหะวงษ์ ดนตรีศึกษา
15 562000015 นายชานนท์ คงมั่น ดนตรีศึกษา
16 562000016 นายวรากรณ์ สิงห์จันทร์ ดนตรีศึกษา
17 562000017 นายพิทักษ์ บุญเพิ่ม ดนตรีศึกษา
18 562000018 นายกิตติศักดิ์ บุญยัง ดนตรีศึกษา
19 562000019 นายคเณศ หิปะนัด ดนตรีศึกษา
20 562000020 นายวีระชัย สายโท ดนตรีศึกษา
21 562000021 นางสาวณันทิยาพร ธัญยาธีรพงษ์ ดนตรีศึกษา
22 562000022 นายสมปอง ยุบลศรี ดนตรีศึกษา
23 562000023 นายสุริยันต์ ศรีวิพันธุ์ ดนตรีศึกษา
24 562000024 นางสาววาสินี ค้องอ้อย ดนตรีศึกษา
25 562000025 นายกสิณสุข จันทำ ดนตรีศึกษา
26 562000026 นางสาวปานชนก คู่กระสังข์ ดนตรีศึกษา
27 562000027 นายวิเชียร ดวงแสง ดนตรีศึกษา
28 562000028 นายวิทยา สุขบท ดนตรีศึกษา
29 562000029 นายศักดิ์ฎา ทบโม ดนตรีศึกษา
30 562000030 นายอภิรัฐ บุญปลูก ดนตรีศึกษา
31 562000031 นายมานะ ศิลาวรรณ ดนตรีศึกษา
32 562000032 นายเริ่มรัฐ ใยนนท์ ดนตรีศึกษา
33 562000033 นายปราชญา หลักบุญ ดนตรีศึกษา
34 562000034 นายไพรวัลย์ แก้วคำหงษ์ ดนตรีศึกษา
35 562000035 นายพิทักษ์ สินเทาว์ ดนตรีศึกษา
36 562000036 นายกฤตยา นาถมทอง ดนตรีศึกษา
37 562000037 นายสุธีร์ มรรคสันต์ ดนตรีศึกษา
38 562000038 นางสาวพีรดา บุษบงค์ ดนตรีศึกษา
39 562000039 นายนพชัย ใจธรรม ดนตรีศึกษา
40 562000040 นายอดิศร วรรณะ ดนตรีศึกษา
41 562000041 นายกฤษณ์ จิตรสม ดนตรีศึกษา
42 562000042 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ดนตรีศึกษา
43 562000043 นายอัครเดช วงค์ยะลา ดนตรีศึกษา
44 562000044 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล อุพรม ดนตรีศึกษา
45 562000045 นายเมธี บัวทอง ดนตรีศึกษา
46 562000046 นายธีรยุทธ เชื้อดี ดนตรีศึกษา
47 562000047 นางสาวศุภกานต์ อุดรรักษ์ ดนตรีศึกษา