รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 562100001 นางสาวมนฑการต์ ดาบพระทิตย์ ดนตรีไทย
2 562100002 นางสาวพจนา สว่างวงษ์ ดนตรีไทย
3 562100003 นางสาวจุฬาลักษณ์ พวกเมืองพล ดนตรีไทย
4 562100004 นายอนุชาติ อยู่สุข ดนตรีไทย
5 562100005 นางสาวประภัสรา มาสกุล ดนตรีไทย
6 562100006 นายเนติศักดิ์ มานะพิมพ์ ดนตรีไทย
7 562100007 นายบุญฤทธิ์ บุญเยี่ยม ดนตรีไทย
8 562100008 นายเกรียงศักดิ์ พันธุชาติ ดนตรีไทย
9 562100009 นายฐิติพงศ์ ทองศรี ดนตรีไทย
10 562100010 นางสาวศศิวิมล ศิริโท ดนตรีไทย
11 562100011 นายพิพัฒน์ จารุการ ดนตรีไทย
12 562100012 นายขุนทอง บุญทุ้ม ดนตรีไทย
13 562100013 นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล ดนตรีไทย
14 562100014 นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์ ดนตรีไทย
15 562100015 นางสาวศิริพร แก้วคำ ดนตรีไทย
16 562100016 นายนิวัฒน์ ทองปั้น ดนตรีไทย