รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 562200001 นายสมนึก พันมะลี ดนตรีสากล
2 562200002 นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง ดนตรีสากล
3 562200003 นายชนินทร์ เชื้อสอน ดนตรีสากล
4 562200004 นายวรวุธ บริบูรณ์ ดนตรีสากล
5 562200005 นายวัฒนา แม่นทอง ดนตรีสากล
6 562200006 นายสมัคร สุขตะกั่ว ดนตรีสากล
7 562200007 นายสุริยะ ระหาร ดนตรีสากล
8 562200008 นายนัฐพร วงศ์เศษ ดนตรีสากล
9 562200009 นายศิรวิทย์ อินทร์งาม ดนตรีสากล
10 562200010 นายณัฐวุฒิ พันธ์เนตร ดนตรีสากล
11 562200011 นายจักรพันธ์ สีหจันทร์ ดนตรีสากล
12 562200012 นายอภิชาติ พวงชมภู ดนตรีสากล
13 562200013 นายกชกร เวชกามา ดนตรีสากล
14 562200014 นายไชยยา ดวงแก้ว ดนตรีสากล
15 562200015 นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ ดนตรีสากล
16 562200016 นายจักรกริช ปะโปตินัง ดนตรีสากล
17 562200017 นายสุรัตน์ สายสินธ์ ดนตรีสากล
18 562200018 นายจิรภัทร เฉิดวาสนา ดนตรีสากล
19 562200019 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม ดนตรีสากล
20 562200020 นายนิรุตติ บุตรนาม ดนตรีสากล
21 562200021 นางสาวอนุสรา จันทร์หอม ดนตรีสากล
22 562200022 นายราเมศวร์ สุเรรัมย์ ดนตรีสากล
23 562200023 นายณัฌฌา เสนาะ ดนตรีสากล
24 562200024 นายอุดมกานต์ แพงอก ดนตรีสากล
25 562200025 นายบุญฤทธิ์ ใจสุระ ดนตรีสากล