รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 563000001 นางสาวอินทิรา มโนรัตน์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
2 563000002 นางพัชรินทร์ เทียบคุณ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
3 563000003 นางสาวธิรณี แสวงนาม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
4 563000004 นางสาวกวิลพร ราชิวงศ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
5 563000005 นางสาวอัมพิกา อินทศรี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
6 563000006 นางราตรี จันทเสน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
7 563000007 นางสุพัตรา สามาอาพัฒน์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
8 563000008 นางสาวพิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
9 563000009 นางสาวอนุสรา มะณีนิล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
10 563000010 นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
11 563000011 นางสาวสรินธร บุญส่ง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
12 563000012 นางสาวจินดาพร พันธเสน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
13 563000013 นายจักรกฤช ไตรศรี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
14 563000014 นางสาวอรนุช นรสาร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
15 563000015 นางสาวจุรีรัตน์ คำเคน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
16 563000016 นางสาววรนุช ศรีรักษา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
17 563000017 นางสาวราตรี เนียมมูล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
18 563000018 นางอุษณีย์ พนมศักดิ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
19 563000019 นางสาวอัญชุลี โปร่งจิต คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
20 563000020 นางสาววริยา ภูจอมแก้ว คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
21 563000021 นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
22 563000022 นางสาวศิริรัตน์ มังษะชาติ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
23 563000023 นางสาวนิตยา วรโยธา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
24 563000024 นางสาวพรวิมล กุลาราช คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
25 563000025 นางสาวอรทัย ไชยปัญญา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
26 563000026 นางสาววิไลวรรณ ลือโลก คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
27 563000027 นางสาวนันทนา ตุ้มวงษา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
28 563000028 นางนันทนา ตุเอี้ยง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
29 563000029 นางกรกฏ อาจหาญ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
30 563000030 นางอลิสา กลมประโคน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
31 563000031 นางสาวลัดดา อุตมะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
32 563000032 นางจินตนา รงค์โยธิน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
33 563000033 นางอำพัน ทองพีระ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
34 563000034 นางสาวตวงพร คำเสียง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
35 563000035 นายพิศาล ประเสริฐพงษ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
36 563000036 นายภาณุ วรรณทวี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
37 563000037 นางสาวพรรณิญา บุดดา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
38 563000038 นางธันยภัทร ใจพร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
39 563000039 นางสาวหัทยา ไกรวิชญ์ชนาพร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์