รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 563600001 นางสาวขนิษฐา ศิริมา บรรณารักษ์
2 563600002 นางสาวปวีณา ศรีจันทรรัตน์ บรรณารักษ์
3 563600003 นางสาวจิราภรณ์ เพ็งพา บรรณารักษ์
4 563600004 นางสาวภาสิกา กิ่งมณี บรรณารักษ์
5 563600005 นายศุภโชค มาศกุล บรรณารักษ์
6 563600006 นางสาวศศิธร ตาดี บรรณารักษ์
7 563600007 นางสาวยุพา คำแพง บรรณารักษ์
8 563600008 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์งาม บรรณารักษ์
9 563600009 นางวุฒยา สินศิริ บรรณารักษ์
10 563600010 นางสาวดาราธร ซุยทอง บรรณารักษ์
11 563600011 นางสาวปรียาภรณ์ พวงมะลิ บรรณารักษ์
12 563600012 นางสาวรมย์ บุตะเคียน บรรณารักษ์
13 563600013 นางสาวพัทยา วงรักษา บรรณารักษ์
14 563600014 นางสาวปิยะธิดา เรียมทอง บรรณารักษ์
15 563600015 นางสาวอานัตตา หงษ์โสภา บรรณารักษ์
16 563600016 นางสาวนุจรี แก้วบริบัติ บรรณารักษ์
17 563600017 นางสาวน้ำตาล ทองเสก บรรณารักษ์
18 563600018 นางสาวอรุโนทัย เพ็ชรนาม บรรณารักษ์
19 563600019 นางสาวพิจิตรา ดวงอาจ บรรณารักษ์
20 563600020 จ่าสิบตรีหญิงประมุกดาว พุทธรักษา บรรณารักษ์
21 563600021 นางสาวนายิกา สุพงษ์ บรรณารักษ์
22 563600022 นางมธุรส คงศรี บรรณารักษ์
23 563600023 นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์ บรรณารักษ์
24 563600024 นายสยุมพร แก้วพวง บรรณารักษ์
25 563600025 นางสาวขนิษฐา สายบุปผา บรรณารักษ์
26 563600026 นางสาวปัทมา สายบุปผา บรรณารักษ์
27 563600027 นางสาววลัยพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์
28 563600028 นางสาวนิตยา กลิ่นแก้วนพรัตน์ บรรณารักษ์
29 563600029 นายเนตรชล สีหะวงษ์ บรรณารักษ์
30 563600030 นางสาวนันทิยา มงคลแก้ว บรรณารักษ์
31 563600031 นางมารินี เรืองศรี บรรณารักษ์
32 563600032 นางสาวยลดา ดวนใหญ่ บรรณารักษ์
33 563600033 นางสาวนิจนา คำศรี บรรณารักษ์
34 563600034 นางสาววิไล โพธิวัตร บรรณารักษ์
35 563600035 นางสาววิภารัตน์ ศรีนาค บรรณารักษ์
36 563600036 นายชูเกียรติ ดวงผุย บรรณารักษ์
37 563600037 นางนงคราญ พันธ์เจริญ บรรณารักษ์
38 563600038 นางสาวชนกพร แพงศรี บรรณารักษ์
39 563600039 นางสาวนภาพร อุดด้วง บรรณารักษ์
40 563600040 นางลัดดาวรรณ ศรีชารัตน์ บรรณารักษ์
41 563600041 นางสาวดอกไม้ ลักขษร บรรณารักษ์
42 563600042 นางสาวรินดา โพธิ์ไทรย์ บรรณารักษ์
43 563600043 นางสาวอนัญชนา ถุงจันทร์ บรรณารักษ์
44 563600044 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญรุ่ง บรรณารักษ์
45 563600045 นางสาวธนัดดา เพ็งพา บรรณารักษ์
46 563600046 นางสาวณิชาภัส ประจญ บรรณารักษ์
47 563600047 นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลาง บรรณารักษ์
48 563600048 นางสาวสุภนิดา จตุรวงค์ บรรณารักษ์
49 563600049 นางสุธิดา โสดาโคตร บรรณารักษ์
50 563600050 นางสาวอรปรียาวี ไชยโคตร บรรณารักษ์
51 563600051 นางสาววิลาสินี อรัญศรี บรรณารักษ์
52 563600052 นางสาวจิราภรณ์ คันทบุตร บรรณารักษ์
53 563600053 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว บรรณารักษ์
54 563600054 นายเสกสรรค์ พรมศักดิ์ บรรณารักษ์
55 563600055 นางสาวสิริสมปอง ศิริโท บรรณารักษ์
56 563600056 นายเรวัตร เกิดนอก บรรณารักษ์
57 563600057 นางสาวนงลักษณ์ คำปุย บรรณารักษ์
58 563600058 นางสาวสรารัตน์ กิ่งก้าน บรรณารักษ์
59 563600059 นางสาวนฤมล สีหาบุญจันทร์ บรรณารักษ์
60 563600060 นางอรกัญญา มีฤทธิ์ บรรณารักษ์
61 563600061 นายทัณฑธร แสงมาศ บรรณารักษ์