รายชื่อผู้สมัคร ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาเอก
1 564900001 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ จิตวิทยาและการแนะแนว
2 564900002 นางสาววิกานดา พากเพียร จิตวิทยาและการแนะแนว
3 564900003 นางสาวเสาวณีย์ แก้วรักษา จิตวิทยาและการแนะแนว
4 564900004 นางดารณี ชาญชิตร จิตวิทยาและการแนะแนว
5 564900005 นางสาวปัทมน สิงห์ชะฎา จิตวิทยาและการแนะแนว
6 564900006 นางปุณิกา แก้วจันทร์ จิตวิทยาและการแนะแนว
7 564900007 นางสาวอลิสา บุญอยู่ จิตวิทยาและการแนะแนว
8 564900008 นายครรชิต พานตะสี จิตวิทยาและการแนะแนว
9 564900009 นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง จิตวิทยาและการแนะแนว
10 564900010 นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม จิตวิทยาและการแนะแนว
11 564900011 นางสาวปาลิตา ศรีนุเคราะห์ จิตวิทยาและการแนะแนว
12 564900012 นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์ จิตวิทยาและการแนะแนว
13 564900013 นางสาวกฤตยา เทพศรัทธา จิตวิทยาและการแนะแนว
14 564900014 นางศมนชญา กุมรีจิตร จิตวิทยาและการแนะแนว
15 564900015 นายศักดิ์ดา บัวศรี จิตวิทยาและการแนะแนว