รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกภาษาจีน/การสอนภาษาจีน ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 560400001 นางสาวอรุโณทัย สายโสภา 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
2 560400002 นางสาววิจิตรา เทียมใส 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
3 560400003 นางสาวอรอนงค์ วงศ์พินิจ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
4 560400004 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
5 560400005 นางสาวสายรุ้ง โวหาร 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
6 560400006 ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุม 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
7 560400007 นางสาวอาริตา วงศ์บา 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
8 560400008 นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
9 560400009 นางสาวพิมลลักษณ์ อำภาพันธ์ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
10 560400010 นางสาวมาลิณี บุญมา 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
11 560400011 นางสาวนิภาพรรณ อุตะมะ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
12 560400012 นางสาวนพาภรณ์ แสงสุกวาว 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
13 560400013 นางสาวศุภมาศ ชูชี 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
14 560400014 นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
15 560400015 นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
16 560400016 นางสาวปิยะดา พิมพา 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
17 560400017 นางสาวนุชนาถ ชุมพลรบ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
18 560400018 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
19 560400019 นางสาวอรพิน พุฒิพัตร์ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
20 560400020 นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
21 560400021 นางสาวศุภัสสร รายระยับ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
22 560400022 นางสาวสกาวเดือน สู่สุข 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
23 560400023 นางสาววาทินี สุรนาถ 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
24 560400024 นางสาวสุชาดา คำใสขาว 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
25 560400025 นางสาววิจิตรา บุญมาก 71 อาคาร 12(100ปี) 1234
26 560400026 นางสาวจงกลนี ผาธรรม 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
27 560400027 นางสาวพิมพ์วลัญช์ สีสมบัติ 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
28 560400028 นางสาวรตินันท์ ระหงษ์ 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
29 560400029 นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
30 560400030 นางสาวลลิตา ภาคแก้ว 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
31 560400031 นางสาววราภรณ์ จันดำ 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
32 560400032 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
33 560400033 นางสาวธัญลักษณ์ แสงอุ่น 72 อาคาร 12(100ปี) 1235