รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000001 นายอิสรานุรักษ์ ชูกลิ่น 36 อาคาร 4 411
2 561000002 นางสาวอุษาสวรรค์ ขันโสดา 36 อาคาร 4 411
3 561000003 นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ 36 อาคาร 4 411
4 561000004 นางสาววิภาพร แพงทิพย์ 36 อาคาร 4 411
5 561000005 นางสาวอาทิติยา ไพรบึง 36 อาคาร 4 411
6 561000006 นางสาวเศรษฐกิจ สว่างภพ 36 อาคาร 4 411
7 561000007 นางสาวจิราพร กิตวัน 36 อาคาร 4 411
8 561000008 นางสาวธิดารัตน์ สิมศรี 36 อาคาร 4 411
9 561000009 นางสาวณัฐฎา แก้วระดี 36 อาคาร 4 411
10 561000010 นางสาวกาญจนา นพเก้า 36 อาคาร 4 411
11 561000011 นางสาวจริยา เพ็ชรสมัย 36 อาคาร 4 411
12 561000012 นางสาวธภาภัค มลิพันธ์ 36 อาคาร 4 411
13 561000013 นายพนธกร พ่อลา 36 อาคาร 4 411
14 561000014 นางสาวสุดารัตน์ คำเชิด 36 อาคาร 4 411
15 561000015 นางสาวธารดา ปวะบุตร 36 อาคาร 4 411
16 561000016 นางสาวฐานิกา โสพันธ์ 36 อาคาร 4 411
17 561000017 นางสาวสมจิตร เฟื่องบุญ 36 อาคาร 4 411
18 561000018 นางระเบียบ อุ่นเรือน 36 อาคาร 4 411
19 561000019 นางสาวสายใจ ลิไธสง 36 อาคาร 4 411
20 561000020 นางสาวเกศสิกกานต์ สุภาพ 36 อาคาร 4 411
21 561000021 นางสาวกัญญมน มนทอง 36 อาคาร 4 411
22 561000022 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา 36 อาคาร 4 411
23 561000023 นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว 36 อาคาร 4 411
24 561000024 นางสาวฐิติยา บุญกันหา 36 อาคาร 4 411
25 561000025 นางสาวอาภัสรียา วงษาเคน 36 อาคาร 4 411
26 561000026 นางสาววิชุดา วงศ์หงษ์ 37 อาคาร 4 421
27 561000027 นายกรภูมินทร์ เอื้อสามาลย์ 37 อาคาร 4 421
28 561000028 นางสาวสิรินยา ใจมนต์ 37 อาคาร 4 421
29 561000029 นางสาวนัศญาภรณ์ สอนไชย 37 อาคาร 4 421
30 561000030 นางสาวบัณฑิตา บุญสมศรี 37 อาคาร 4 421
31 561000031 นายวัชรฉัตร ลำพูล 37 อาคาร 4 421
32 561000032 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล 37 อาคาร 4 421
33 561000033 นางสาวศิราภรณ์ โปร่งจิต 37 อาคาร 4 421
34 561000034 นางสาวโชติกา รัศมีหงส์ 37 อาคาร 4 421
35 561000035 นางนฤมล เข็มทอง 37 อาคาร 4 421
36 561000036 นางสาวจุฬาลักษณ์ อรรคบุตร 37 อาคาร 4 421
37 561000037 นายจิรันตร์ นันทะเสน 37 อาคาร 4 421
38 561000038 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ 37 อาคาร 4 421
39 561000039 นายชูเกียรติ สุขตะ 37 อาคาร 4 421
40 561000040 นางสาวราตรี โสดามุข 37 อาคาร 4 421
41 561000041 นางสาวเสาวนีย์ ลาสนธิ์ 37 อาคาร 4 421
42 561000042 นายนรินทร อินทะจิต 37 อาคาร 4 421
43 561000043 นางสาวสุภาพร แสงทอง 37 อาคาร 4 421
44 561000044 นายชัยวัฒน์ บุญค้ำจุน 37 อาคาร 4 421
45 561000045 นายอนุชา สายแพง 37 อาคาร 4 421
46 561000046 นางสาวปราณวลี จำลอง 37 อาคาร 4 421
47 561000047 นางสาวบัวพรรณ แสวงวงค์ 37 อาคาร 4 421
48 561000048 นางสาวณัฐติญา งามแสง 37 อาคาร 4 421
49 561000049 นางสาวกฤตภรณ์ ใจดี 37 อาคาร 4 421
50 561000050 นางสาวยุพิน พิชพันธ์ 37 อาคาร 4 421
51 561000051 นางสาวสุพรรณี เสมียนชัย 38 อาคาร 4 422
52 561000052 นางสาวฐิตาภา โพธิสาร 38 อาคาร 4 422
53 561000053 นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา 38 อาคาร 4 422
54 561000054 นางสาวนุชราภรณ์ ผ่องใส 38 อาคาร 4 422
55 561000055 นางสาวจันจิรา โคตมา 38 อาคาร 4 422
56 561000056 นางสาวทัศนีย์ ทวีธรรม 38 อาคาร 4 422
57 561000057 นางสาวศิริวรรณ ทองก่ำ 38 อาคาร 4 422
58 561000058 นางสาวศิริพร แม้นจิต 38 อาคาร 4 422
59 561000059 นางสาวเบญจวรรณ ขันตี 38 อาคาร 4 422
60 561000060 นางสาวกฤษณา ฝอยทอง 38 อาคาร 4 422
61 561000061 นางณภัชนันท์ สีกะชา 38 อาคาร 4 422
62 561000062 นางสาวจริยา มีวงษ์ 38 อาคาร 4 422
63 561000063 นางสาววิลาวัลย์ ทองแพรว 38 อาคาร 4 422
64 561000064 นายวีระวัช ศรีสะอาด 38 อาคาร 4 422
65 561000065 นางสาวฐิติมา คำพุ่ม 38 อาคาร 4 422
66 561000066 นางจตุพร ฤทธิวรรณ 38 อาคาร 4 422
67 561000067 นางสาวสุนิษา จำปากุล 38 อาคาร 4 422
68 561000068 นางสาวนุชนาถ สนทยา 38 อาคาร 4 422
69 561000069 นางสาวชรินทร์ทิพย์ เพ็ญเนตร 38 อาคาร 4 422
70 561000070 นางสาวนัดดา นรดิษฐ์ 38 อาคาร 4 422
71 561000071 นางสาวรักษ์สุดา นามรมย์ 38 อาคาร 4 422
72 561000072 นางสาวสุชาวดี พลพุทธา 38 อาคาร 4 422
73 561000073 นางสาวนภัสภรณ์ สมใจ 38 อาคาร 4 422
74 561000074 นางศิรินภา สุขจร 38 อาคาร 4 422
75 561000075 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ นาห่อม 38 อาคาร 4 422
76 561000076 นางสาวสุทธิดา ศิริกุล 39 อาคาร 4 423
77 561000077 นายยุทธชัย โยธี 39 อาคาร 4 423
78 561000078 นางสาวจิตรดา พิมพร 39 อาคาร 4 423
79 561000079 นางสาวแวววรรณ ละเลิศ 39 อาคาร 4 423
80 561000080 นางสาวอรปภา โพธิ์สาชัย 39 อาคาร 4 423
81 561000081 นางสาววิไลวรรณ อินทโส 39 อาคาร 4 423
82 561000082 นางสาวสมพร บุญขาว 39 อาคาร 4 423
83 561000083 นางสาวเพียงฟ้า บัวลอย 39 อาคาร 4 423
84 561000084 นางสาวอังค์ริสา พวงสวัสดิ์ 39 อาคาร 4 423
85 561000085 นางสาวกสิวรรณ สุวรรณะ 39 อาคาร 4 423
86 561000086 นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ 39 อาคาร 4 423
87 561000087 นายปิยะ สาคร 39 อาคาร 4 423
88 561000088 นางสาวจิราภรณ์ เทศบุตร 39 อาคาร 4 423
89 561000089 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ 39 อาคาร 4 423
90 561000090 นางสาววิจิตรา โทบุดดี 39 อาคาร 4 423
91 561000091 นางสาวนิภาภรณ์ โพธิ์ทอน 39 อาคาร 4 423
92 561000092 นางสาวปนัดดา พรมมาสุข 39 อาคาร 4 423
93 561000093 นางสาวประภาพร พันธ์แก่น 39 อาคาร 4 423
94 561000094 นางปรียาภรณ์ ทวีชัย 39 อาคาร 4 423
95 561000095 นางประภาศรี สุขประสงค์ 39 อาคาร 4 423
96 561000096 นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด 39 อาคาร 4 423
97 561000097 นางสาวสุธิดา วงศ์เหลา 39 อาคาร 4 423
98 561000098 นางสาวเบญจมาศ ปานาตี 39 อาคาร 4 423
99 561000099 นางสาวนิวรักษ์ บุญเหลือง 39 อาคาร 4 423
100 561000100 นางสาวสุภาวะดี สัมนา 39 อาคาร 4 423
101 561000101 นายณรงค์กร แก้วศรีบุตร 40 อาคาร 4 424
102 561000102 นางสาวสุรัสวดี นิลเกิดเย็น 40 อาคาร 4 424
103 561000103 นางณัฐชญา แก้วศรีบุตร 40 อาคาร 4 424
104 561000104 นางสาวกนกลักาณ์ ใยคำ 40 อาคาร 4 424
105 561000105 นางสาวละอองดาว สังวรดี 40 อาคาร 4 424
106 561000106 นายธนากร ขาวสะอาด 40 อาคาร 4 424
107 561000107 นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์พิทักษ์ 40 อาคาร 4 424
108 561000108 นางสาวชไมพร คำชาย 40 อาคาร 4 424
109 561000109 นางสาวอชิรัณญา ตั้งสืบพงษ์ 40 อาคาร 4 424
110 561000110 นางสาวสุภารัตน์ รอดคำทุย 40 อาคาร 4 424
111 561000111 นางสาวสีประภา พวงพา 40 อาคาร 4 424
112 561000112 นางสาวสุรีพร ขาวงาม 40 อาคาร 4 424
113 561000113 นางสาวพัชรี เสาร์สุด 40 อาคาร 4 424
114 561000114 นางสาวนันทนา สายทอง 40 อาคาร 4 424
115 561000115 นางสาวมณีวัลย์ สุทธิสาร 40 อาคาร 4 424
116 561000116 นางสาวนันทิยา พุฒพันธ์ 40 อาคาร 4 424
117 561000117 นางอังครินทร์ ประชุมศรี 40 อาคาร 4 424
118 561000118 นางสาวพรพิมล ใยเม้า 40 อาคาร 4 424
119 561000119 นางสาวปวริศา ดำรงชาติ 40 อาคาร 4 424
120 561000120 นางสาวณัฏฐณิชชา ทรงงาม 40 อาคาร 4 424
121 561000121 นางสาวอรุณี ตั้งวิรุฬห์วณิช 40 อาคาร 4 424
122 561000122 นางสาวอรอนงค์ สายแก้ว 40 อาคาร 4 424
123 561000123 นางพวงผกา คำเครื่อง 40 อาคาร 4 424
124 561000124 นางสาวนิภาพร เว้าสูงเนิน 40 อาคาร 4 424
125 561000125 นางสาวพจนี บุญวิทย์ 40 อาคาร 4 424
126 561000126 นางสาวอทิตยาภรณ์ ศิริบุตร 41 อาคาร 4 425
127 561000127 นางสาวสิรินดา มีชัย 41 อาคาร 4 425
128 561000128 นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า 41 อาคาร 4 425
129 561000129 นางสุมารี รัตนะ 41 อาคาร 4 425
130 561000130 นางสาวฉัตรสุดา โคยามา 41 อาคาร 4 425
131 561000131 นายวสันต์ สีมาคราม 41 อาคาร 4 425
132 561000132 นายสรรเพชญ วรสา 41 อาคาร 4 425
133 561000133 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร 41 อาคาร 4 425
134 561000134 นางสาวเกษศิรินทร์ พันธ์ภักดี 41 อาคาร 4 425
135 561000135 นางสาวละมัยพร วงษาลี 41 อาคาร 4 425
136 561000136 นางสาวอ่อนละนา สายแก้ว 41 อาคาร 4 425
137 561000137 นางปัณพร ปกป้อง 41 อาคาร 4 425
138 561000138 นางสาวกัญญาภัค ฉิมพินิจ 41 อาคาร 4 425
139 561000139 นายพรชัย เคนคำ 41 อาคาร 4 425
140 561000140 นางสาวณิชาพร เรืองนาม 41 อาคาร 4 425
141 561000141 นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี 41 อาคาร 4 425
142 561000142 นางสาวจตุพร คุ้มครอง 41 อาคาร 4 425
143 561000143 นางสาวธัญลักษณ์ ยิ่งดี 41 อาคาร 4 425
144 561000144 นางสาวพิจิตตรา มีวงศ์ 41 อาคาร 4 425
145 561000145 นางสาวสินีนาถ แสงงาม 41 อาคาร 4 425
146 561000146 นางสาววารุณี สืบผล 41 อาคาร 4 425
147 561000147 นางสาวอรพินท์ เกษหอม 41 อาคาร 4 425
148 561000148 นางสาววทันยา ทองดี 41 อาคาร 4 425
149 561000149 นางสาวชื่นกมล แหวนเงิน 41 อาคาร 4 425
150 561000150 นางรัชดาภรณ์ ศรีบาง 41 อาคาร 4 425
151 561000151 นางสาวเจนจิรา สายเนตร 42 อาคาร 4 426
152 561000152 นายวีระพงษ์ พงษ์จันโอ 42 อาคาร 4 426
153 561000153 นางสาวพลอยไพริน ลูกรัตน์ 42 อาคาร 4 426
154 561000154 นางสาวพรสุดา แพงศรี 42 อาคาร 4 426
155 561000155 นางสาวอภิญญา สุภาพันธ์ 42 อาคาร 4 426
156 561000156 นางสาวชลันดา จิตรโสม 42 อาคาร 4 426
157 561000157 นางสาวอมรรัตน์ เทพวงค์ 42 อาคาร 4 426
158 561000158 นางสาวนิตยา จำปาจูม 42 อาคาร 4 426
159 561000159 นางสาววิลัยวรรณ โพธิ์ขาว 42 อาคาร 4 426
160 561000160 นายเกรียงไกร นามทองใบ 42 อาคาร 4 426
161 561000161 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมเที่ยง 42 อาคาร 4 426
162 561000162 นางธัญชนก เจนสำโรง 42 อาคาร 4 426
163 561000163 นางสาวอรทัย นนทะพรม 42 อาคาร 4 426
164 561000164 นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา 42 อาคาร 4 426
165 561000165 นางสาวสุพัตรา สายธนู 42 อาคาร 4 426
166 561000166 นางสาวนิษฐา วีสเพ็ญ 42 อาคาร 4 426
167 561000167 นางสาวแพรรัตน์ รัตนพันธ์ 42 อาคาร 4 426
168 561000168 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยวีร์ บุญเอนก 42 อาคาร 4 426
169 561000169 นางสาวสุธิดา พรหมคุณ 42 อาคาร 4 426
170 561000170 นางสาวรักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ 42 อาคาร 4 426
171 561000171 นางสาวปุญญาพัฒน์ สลักคำ 42 อาคาร 4 426
172 561000172 นางสาววิภาภรณ์ มะโนธรรม 42 อาคาร 4 426
173 561000173 นายธนากฤต หาจักร 42 อาคาร 4 426
174 561000174 นางสาวจริยา พักวัน 42 อาคาร 4 426
175 561000175 นางอุไรวรรณ วันทรวง 42 อาคาร 4 426
176 561000176 นางสาวนาฏยา บุตรมี 43 อาคาร 4 431
177 561000177 นายสุวิทย์ คำเลิศ 43 อาคาร 4 431
178 561000178 นางภัทรนันท์ มโนรัตน์ 43 อาคาร 4 431
179 561000179 นางสาวนันท์นลิน เงาดำ 43 อาคาร 4 431
180 561000180 นางสาวดวงสุดา ชูลำภู 43 อาคาร 4 431
181 561000181 นางสาวนริศสา ศรีวิจารย์ 43 อาคาร 4 431
182 561000182 นางสาวปภัสรา แจ่มเชื้อ 43 อาคาร 4 431
183 561000183 นางสาวจันธิมา ใบศรี 43 อาคาร 4 431
184 561000184 นางสาวพรทิวา สมควร 43 อาคาร 4 431
185 561000185 นายสุชีพ เกษียรพรมราช 43 อาคาร 4 431
186 561000186 นางสาวดวงชีวัน ยาตรา 43 อาคาร 4 431
187 561000187 นางสาวสมประสงค์ เปรมปราโมทย์ 43 อาคาร 4 431
188 561000188 นางสาวภัสราพร แก่นงาม 43 อาคาร 4 431
189 561000189 นางสาวนภัสวรีย์ วงศ์วรรณา 43 อาคาร 4 431
190 561000190 นางสาวฉันทนา แก้วมุงคุณ 43 อาคาร 4 431
191 561000191 นางสาวเบญจลักษณ์ ผ่องแผ้ว 43 อาคาร 4 431
192 561000192 นางสาวจุฑามาศ สารภาพ 43 อาคาร 4 431
193 561000193 นางสาวมะลิสา พลกูล 43 อาคาร 4 431
194 561000194 นางสาวรชยา วิเศษสังข์ 43 อาคาร 4 431
195 561000195 นางสาวทิวกาญจน จันทร์โสภา 43 อาคาร 4 431
196 561000196 นางสาวอารีรัตน์ พงษ์สุระ 43 อาคาร 4 431
197 561000197 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์นวม 43 อาคาร 4 431
198 561000198 นางสาวนงลักษณ์ บุญมาก 43 อาคาร 4 431
199 561000199 นายปิติพงษ์ สงศรี 43 อาคาร 4 431
200 561000200 นางสาวทิวาภรณ์ อักษรพิมพ์ 43 อาคาร 4 431
201 561000201 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษโวหาร 44 อาคาร 4 432
202 561000202 นายบัญชายุทธ์ พลกลาง 44 อาคาร 4 432
203 561000203 นางสาวปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์ 44 อาคาร 4 432
204 561000204 นางสาวอาภาพร คงบุญวาสน์ 44 อาคาร 4 432
205 561000205 นางผุดผ่อง เสาร์ศิริ 44 อาคาร 4 432
206 561000206 นางสาวสุรีย์พร นาคูณ 44 อาคาร 4 432
207 561000207 นางสาวสุดารัตน์ เป้ทุ่ง 44 อาคาร 4 432
208 561000208 นางสาวสิริธพร ลวดลาย 44 อาคาร 4 432
209 561000209 นางสุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ 44 อาคาร 4 432
210 561000210 นางสาวมิ่งขวัญ สังขศิลา 44 อาคาร 4 432
211 561000211 นายธนากร บุตะเคียน 44 อาคาร 4 432
212 561000212 นางสาวธาราภรณ์ เชิงหอม 44 อาคาร 4 432
213 561000213 นางสาวอุรัสยา สกุลคลานุวัฒน์ 44 อาคาร 4 432
214 561000214 นางสาวนวลฉวี สระแสง 44 อาคาร 4 432
215 561000215 นายประดิษฐ์ เครือบุตร 44 อาคาร 4 432
216 561000216 นายบุญหอม นรสิงห์ 44 อาคาร 4 432
217 561000217 นางสาวจินตนา สีชาเชต 44 อาคาร 4 432
218 561000218 นางสาวสุภัทรา พวงพา 44 อาคาร 4 432
219 561000219 นางสาวณัฐฐาวดี บุตรกร 44 อาคาร 4 432
220 561000220 นางสาวสุธีรา ดลรุ้ง 44 อาคาร 4 432
221 561000221 นางสาววาสนา สีกะชา 44 อาคาร 4 432
222 561000222 นางสาวสุพรรณิการ์ สุปันนุชย์ 44 อาคาร 4 432
223 561000223 นางสาวพิมล สมาน 44 อาคาร 4 432
224 561000224 นางพัชรินทร์ สุเววงค์ 44 อาคาร 4 432
225 561000225 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล 44 อาคาร 4 432
226 561000226 นางสาวอรุณรัตน์ สะราคำ 45 อาคาร 4 433
227 561000227 นางสาวอนงค์นาฏ เครือแสง 45 อาคาร 4 433
228 561000228 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ 45 อาคาร 4 433
229 561000229 นางสาวพรผกา สิทธิ์โท 45 อาคาร 4 433
230 561000230 นางสาวอทิตยา ลีลาศ 45 อาคาร 4 433
231 561000231 นางสาวนิตยา กาเมือง 45 อาคาร 4 433
232 561000232 นางสาวนงนุช เจริงบุญ 45 อาคาร 4 433
233 561000233 นายเอกรัตน์ หาญพิทักษ์ 45 อาคาร 4 433
234 561000234 นายอภิชิต การินทร์ 45 อาคาร 4 433
235 561000235 นางสาวชัญญากาญจน์ วิไลลักษณ์ 45 อาคาร 4 433
236 561000236 นายธน นันพิลา 45 อาคาร 4 433
237 561000237 นายทรงกรด วงศ์ภักดี 45 อาคาร 4 433
238 561000238 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ 45 อาคาร 4 433
239 561000239 นางสาวณัฐรดา ครองยุติ 45 อาคาร 4 433
240 561000240 นางสาวณัฐมนชนก ธนพัชรจิรโชติ 45 อาคาร 4 433
241 561000241 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน 45 อาคาร 4 433
242 561000242 นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว 45 อาคาร 4 433
243 561000243 นางสาวจริยาพร วงศ์ษา 45 อาคาร 4 433
244 561000244 นางสาวจิดาภา ยิ้มแย้ม 45 อาคาร 4 433
245 561000245 นางสาวธนันท์ชนก สระทอง 45 อาคาร 4 433
246 561000246 สิบเอกสิทธิชัย วรรณวงษ์ 45 อาคาร 4 433
247 561000247 นางสาวจิราภรณ์ นนทวงษ์ 45 อาคาร 4 433
248 561000248 นางสาวนิ่มนุตร์ พิมพารัตน์ 45 อาคาร 4 433
249 561000249 นายพีรธร คำล้วน 45 อาคาร 4 433
250 561000250 นางสาวอรพิมพ์ อบอุ่น 45 อาคาร 4 433
251 561000251 นางอรุณรัตน์ คำสิงหา 46 อาคาร 4 434
252 561000252 นางสาวอัญเชิญ เรืองมนตรี 46 อาคาร 4 434
253 561000253 นายยงยุทธ งามแสง 46 อาคาร 4 434
254 561000254 นายจาตุพร ศรียันต์ 46 อาคาร 4 434
255 561000255 นางสาวสุพิชญา สว่างวงษ์ 46 อาคาร 4 434
256 561000256 นางสาวพัชนิดา ถาวร 46 อาคาร 4 434
257 561000257 นางสาวมนัสชนก กองเวียง 46 อาคาร 4 434
258 561000258 นางสาวเพ็ญนภา บุญชาลี 46 อาคาร 4 434
259 561000259 นางสาวลัดดาวัลย์ โนนสังข์ 46 อาคาร 4 434
260 561000260 นางสาวชวัลพร ชุมขุนทด 46 อาคาร 4 434
261 561000261 นางสาวหัทยา รักอู่ 46 อาคาร 4 434
262 561000262 นางสาวจิตติมาภรณ์ โสพัฒน์ 46 อาคาร 4 434
263 561000263 นางสาววสุดา เทียนชัย 46 อาคาร 4 434
264 561000264 นางสาวศุภดา น้ำกรอง 46 อาคาร 4 434
265 561000265 นางสาวมาริชาติ สิมมาทอง 46 อาคาร 4 434
266 561000266 นางสาวปาลิตา โสสอน 46 อาคาร 4 434
267 561000267 นางสาวหนึ่งฤดี วงษ์พินิจ 46 อาคาร 4 434
268 561000268 นางสาวใหม่ ปรีเปรม 46 อาคาร 4 434
269 561000269 นางพันธุมาศ ต้อไธสง 46 อาคาร 4 434
270 561000270 นางสาวฐิติชญาน์ แสงงาม 46 อาคาร 4 434
271 561000271 นางปานรดา วงษ์จันทรา 46 อาคาร 4 434
272 561000272 นางสาวเสาวลักษณ์ นุกิจรัมย์ 46 อาคาร 4 434
273 561000273 นางอรุณศรี เบ็ญมาศ 46 อาคาร 4 434
274 561000274 นายวรวุฒิ สุทนต์ 46 อาคาร 4 434
275 561000275 นางสาวรัชดา สุภาสอน 46 อาคาร 4 434
276 561000276 นางสาวกองแก้ว แก้วนารินทร์ 47 อาคาร 4 435
277 561000277 นางสาวศิริพรรณ คำทองดี 47 อาคาร 4 435
278 561000278 นางสาวจีรภัทร์ ปะตาทะยัง 47 อาคาร 4 435
279 561000279 นางสาวศจีพันธ์ เนตรแก้ว 47 อาคาร 4 435
280 561000280 นางสาวศิริพร บุญเกิ่ง 47 อาคาร 4 435
281 561000281 นางนันท์นภัส ผ่านทอง 47 อาคาร 4 435
282 561000282 นายธนวรรธน์ ศรีสาเนตร 47 อาคาร 4 435
283 561000283 นายสถาพร บุตตัสสะ 47 อาคาร 4 435
284 561000284 นายฐานันดร อินทร์คำ 47 อาคาร 4 435
285 561000285 นางสาวจันทร์จิรา อ่อนศรี 47 อาคาร 4 435
286 561000286 นางสาวสุวรรณา ประโลม 47 อาคาร 4 435
287 561000287 นางสาวเสาวภา สระน้ำ 47 อาคาร 4 435
288 561000288 นางเกษร แสนเพชร 47 อาคาร 4 435
289 561000289 นางสาวปวีณ์กร คำเสียง 47 อาคาร 4 435
290 561000290 นางพุทธธิดา ภูทอง 47 อาคาร 4 435
291 561000291 นางสาวสุกัญญา คำสม 47 อาคาร 4 435
292 561000292 นางสาวศศิกานต์ บรรเทิงใจ 47 อาคาร 4 435
293 561000293 นางตติยาภรณ์ นพแสง 47 อาคาร 4 435
294 561000294 นางสาวณัฐจารีย์ วิรัตไชย 47 อาคาร 4 435
295 561000295 นายบดีศร จันลุทิน 47 อาคาร 4 435
296 561000296 นางสาวรุจิรา วิจิตขะจี 47 อาคาร 4 435
297 561000297 นางสาวสุดารัตน์ คำแพง 47 อาคาร 4 435
298 561000298 นางทวีวงศ์ ทาริยะอินทร์ 47 อาคาร 4 435
299 561000299 นางสาวอมิตา เหมือนมาตย์ 47 อาคาร 4 435
300 561000300 นางสาวสกาวเดือน ดวงดาว 47 อาคาร 4 435
301 561000301 นางสาวสุกัญญา พรหมประเสริฐ 48 อาคาร 4 436
302 561000302 นายพิทยา พันธ์เพ็ชร 48 อาคาร 4 436
303 561000303 นางสาวศศิวรรณ จั่นรัตน์ 48 อาคาร 4 436
304 561000304 นางสาวภัทรชนันท์ ทองดี 48 อาคาร 4 436
305 561000305 นางสาวอุไรวรรณ์ ประมวล 48 อาคาร 4 436
306 561000306 นางสาวศรีวิไล มีวงษ์ 48 อาคาร 4 436
307 561000307 นางสาวฐาปณี ดอกดวง 48 อาคาร 4 436
308 561000308 นางตรงหทัย โพธิ์งาม 48 อาคาร 4 436
309 561000309 นางสาวจริยา ไชยสอน 48 อาคาร 4 436
310 561000310 นางสาวกีรติ สุวรรณโน 48 อาคาร 4 436
311 561000311 นางสาวอัมรา อุตราช 48 อาคาร 4 436
312 561000312 นางสาวสุณิสา พิมภา 48 อาคาร 4 436
313 561000313 นางสาววิชุดา ชูกลิ่น 48 อาคาร 4 436
314 561000314 นางสาววรรณา รับรอง 48 อาคาร 4 436
315 561000315 นางสาวอุษณีย์ แก้วแสน 48 อาคาร 4 436
316 561000316 นางสาวปิยนุช นิลดำ 48 อาคาร 4 436
317 561000317 นางสาวบุษราคัม ใบทอง 48 อาคาร 4 436
318 561000318 นางสาวเบญจมาศ โพธิ์ศรี 48 อาคาร 4 436
319 561000319 นางสาวสุปราณี แวงวรรณ 48 อาคาร 4 436
320 561000320 นางสาวสุวนิตย์ งามแสง 48 อาคาร 4 436
321 561000321 นางสาวอนุสรา ศรีหาวัฒน์ 48 อาคาร 4 436
322 561000322 นางสาวกนกวรรณ บุญเชิญ 48 อาคาร 4 436
323 561000323 นางสาวไอยเรศ โดดชัย 48 อาคาร 4 436
324 561000324 นางสาววิจิตรา ไพพงษ์ 48 อาคาร 4 436
325 561000325 นางสาวไพจิตร บุญอินทร์ 48 อาคาร 4 436
326 561000326 นางสาวศุภิณริศา สุยไสย์ 49 อาคาร 5 521
327 561000327 นางบัวพร สมร 49 อาคาร 5 521
328 561000328 นางสาวอุษณี แพอุดมสมบูรณ์ 49 อาคาร 5 521
329 561000329 นางสาวศศิธร สุทธิกรม 49 อาคาร 5 521
330 561000330 นางสาวมุทิตา ศิลารักษ์ 49 อาคาร 5 521
331 561000331 นางสาวพรสวรรค์ บุญมา 49 อาคาร 5 521
332 561000332 นางสาวสุดาพร พิลาศรี 49 อาคาร 5 521
333 561000333 นายอรัญ วรรณพฤกษ์ 49 อาคาร 5 521
334 561000334 นางสาวจิราวรรณ ตั้งใจ 49 อาคาร 5 521
335 561000335 นายอิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์ 49 อาคาร 5 521
336 561000336 นางสาวศรีวาภา ผลานาค 49 อาคาร 5 521
337 561000337 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 49 อาคาร 5 521
338 561000338 นายวีระชัย ประจำ 49 อาคาร 5 521
339 561000339 นางสาวกนกอร ทองแสง 49 อาคาร 5 521
340 561000340 นางสาวศรีจรัส หินกอง 49 อาคาร 5 521
341 561000341 นางสาวสมหมาย พลาหาญ 49 อาคาร 5 521
342 561000342 นางพัชรี ทองทับ 49 อาคาร 5 521
343 561000343 นางปริญญาภรณ์ บุตะเคียน 49 อาคาร 5 521
344 561000344 นางสาวธัญชนก ตอนศรี 49 อาคาร 5 521
345 561000345 ว่าที่ร้อยตรียศกร ทองทับ 49 อาคาร 5 521
346 561000346 นางสาวนริศรา ชัยน้อย 49 อาคาร 5 521
347 561000347 นางสาวนิชรัตน์ สมเพาะ 49 อาคาร 5 521
348 561000348 นางสาวกนกพร รัตนา 49 อาคาร 5 521
349 561000349 นางสาววัลลี พันธุ์เลิศ 49 อาคาร 5 521
350 561000350 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิยา 49 อาคาร 5 521
351 561000351 สิบเอกทรงฤทธิ์ ดวงสมสา 50 อาคาร 5 522
352 561000352 นางสาวนิพา อุ่นแก้ว 50 อาคาร 5 522
353 561000353 นางสาววลัยลักษ์ แก่นลา 50 อาคาร 5 522
354 561000354 นางสาวจิรพรรณ โทนัน 50 อาคาร 5 522
355 561000355 นางนันทวัน แพงมา 50 อาคาร 5 522
356 561000356 นางสุธนี พิศดู 50 อาคาร 5 522
357 561000357 นางสาวณพัฐอร คำเสน 50 อาคาร 5 522
358 561000358 นางสาวชลันดา วงษ์พิทักษ์ 50 อาคาร 5 522
359 561000359 นางสาวพัชริดา สรลี 50 อาคาร 5 522
360 561000360 นางสาวไพริน อ่อนทา 50 อาคาร 5 522
361 561000361 นางสาวรัชนีวรรณ ประสานทอง 50 อาคาร 5 522
362 561000362 นายปริทัศน์ คำโวหาร 50 อาคาร 5 522
363 561000363 นางสาวสุขเกื้อ ศิริจันทร์ 50 อาคาร 5 522
364 561000364 นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์ 50 อาคาร 5 522
365 561000365 นางสมจิตร์ ไชยศรีษะ 50 อาคาร 5 522
366 561000366 นายสถาพล สู่บุญ 50 อาคาร 5 522
367 561000367 นางสาวปิยะภรณ์ ชาติมนตรี 50 อาคาร 5 522
368 561000368 นางสาวนัฐติพร นักธรรม 50 อาคาร 5 522
369 561000369 นางสาวสุพัตรา เบ้าทอง 50 อาคาร 5 522
370 561000370 นางสาววิมลทิพย์ แขมคำ 50 อาคาร 5 522
371 561000371 นางสาวสุกัญญา ชมภูธร 50 อาคาร 5 522
372 561000372 นายภาคภูมิ ป้องโล่ห์ 50 อาคาร 5 522
373 561000373 นางสาวรัฐพร พันลำจันทร์ 50 อาคาร 5 522
374 561000374 นางสาวชนัดดา อุดชุม 50 อาคาร 5 522
375 561000375 นางสาวอิงอร ศุภศร 50 อาคาร 5 522
376 561000376 นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ 51 อาคาร 5 523
377 561000377 นางสาวนิตยา วรศิริ 51 อาคาร 5 523
378 561000378 นายพุทธิศักดิ์ โพธิ์กฎ 51 อาคาร 5 523
379 561000379 นางสาวจุฑาทิพย์ งามแก้ว 51 อาคาร 5 523
380 561000380 นางสาวปฐมาวดี คำเพราะ 51 อาคาร 5 523
381 561000381 นางสาวอาภากร พิมพ์ภูธร 51 อาคาร 5 523
382 561000382 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ 51 อาคาร 5 523
383 561000383 นางสาวสุมาพร ดวงทอง 51 อาคาร 5 523
384 561000384 นางสาวอรพรรณ ศรีเนตร 51 อาคาร 5 523
385 561000385 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร 51 อาคาร 5 523
386 561000386 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญญารัตน์ ก้านสนธิ์ 51 อาคาร 5 523
387 561000387 นางสาวบุสดี แสงสุริยะ 51 อาคาร 5 523
388 561000388 นางสาวสมจินตนา คำเพราะ 51 อาคาร 5 523
389 561000389 นางสาวหทัยภัทร ประวิสุทธิ์ 51 อาคาร 5 523
390 561000390 นางสาวกรรณิกา สะอาดเอี่ยม 51 อาคาร 5 523
391 561000391 นางสาวจุฑามาศ วงศ์เครื่อง 51 อาคาร 5 523
392 561000392 นายอิสระพงศ์ รัตนภักดี 51 อาคาร 5 523
393 561000393 นางสาวรัตนา จันทะเกษ 51 อาคาร 5 523
394 561000394 นางสาวรัชนีกร สีหะวงษ์ 51 อาคาร 5 523
395 561000395 นายสุภเกียรติ พวงสร้อย 51 อาคาร 5 523
396 561000396 นางสาวปรียานุช บุตรมี 51 อาคาร 5 523
397 561000397 นางดวงฤทัย วรรณวงษ์ 51 อาคาร 5 523
398 561000398 นางสาววัฒนานันท์ ผ่านพินิจ 51 อาคาร 5 523
399 561000399 นางสาวกัญญาภัทร บุญสังข์ 51 อาคาร 5 523
400 561000400 นางพรวิมล ไวยนิภี 51 อาคาร 5 523
401 561000401 นางสาวมาลินี อยู่เย็น 52 อาคาร 5 524
402 561000402 นายธนกฤต พิศดาร 52 อาคาร 5 524
403 561000403 นางสาวสุดา ไพรบึง 52 อาคาร 5 524
404 561000404 นางสาวรจนา นามวิชา 52 อาคาร 5 524
405 561000405 นางสาวจุฑามณี วิเศษสังข์ 52 อาคาร 5 524
406 561000406 นายสุริโย สุมามาลย์ 52 อาคาร 5 524
407 561000407 นายศักดิ์ดา บุญรัตน์ 52 อาคาร 5 524
408 561000408 นางสาวชิตชนก พวงประโคน 52 อาคาร 5 524
409 561000409 นางสาวสุดาพร ทองปัญญา 52 อาคาร 5 524
410 561000410 นางสาวพุทธินันท์ ชัยสิทธิ์ 52 อาคาร 5 524
411 561000411 นางสาวจิรัชญา บุดดีสิงห์ 52 อาคาร 5 524
412 561000412 นางสาวกรองกาญจน์ ลานตวน 52 อาคาร 5 524
413 561000413 นายปิตุรงค์ นามชัยโคตร 52 อาคาร 5 524
414 561000414 นายวิษณุ โพธิ์พุ่ม 52 อาคาร 5 524
415 561000415 นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำ 52 อาคาร 5 524
416 561000416 นางสาวจีราภรณ์ วรรณกางซ้าย 52 อาคาร 5 524
417 561000417 นางสาวกมลทิพย์ ภูโท 52 อาคาร 5 524
418 561000418 นางสาวสุดารัตน์ บุญสงค์ 52 อาคาร 5 524
419 561000419 นางเดือนพัตรา บุญโญ 52 อาคาร 5 524
420 561000420 นายธีระโชติ พรมลี 52 อาคาร 5 524
421 561000421 นางสาวสุนิสา ม่วงวันดี 52 อาคาร 5 524
422 561000422 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณพงษ์ 52 อาคาร 5 524
423 561000423 นางสาวนิติยา บุญเลิศ 52 อาคาร 5 524
424 561000424 นางสาวจีระภา นาคศรี 52 อาคาร 5 524
425 561000425 นายสหัสชัย ทองเกษม 52 อาคาร 5 524
426 561000426 นางสาวอินทิรา ศิริเลิศ 53 อาคาร 5 525
427 561000427 นางสาวอุดมลักษณ์ กล่อมปัญญา 53 อาคาร 5 525
428 561000428 นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร 53 อาคาร 5 525
429 561000429 นางสาวกาญจนา แก้วคำ 53 อาคาร 5 525
430 561000430 นางสาวฉัตรกมล อินทอง 53 อาคาร 5 525
431 561000431 นายบุญแก้ว นามวัน 53 อาคาร 5 525
432 561000432 นางสาวทิฆัมพร บุษบา 53 อาคาร 5 525
433 561000433 นางสาวศุภวรรณ พันธ์แก่น 53 อาคาร 5 525
434 561000434 นายปรีชา จันทร์แก้ว 53 อาคาร 5 525
435 561000435 นางสาวสุกัญญา สุระสิงห์ 53 อาคาร 5 525
436 561000436 นางสาวดาราวรรณ ชูกลิ่น 53 อาคาร 5 525
437 561000437 นางวาสนา พิมพะธรรม 53 อาคาร 5 525
438 561000438 นางสาวมะลิสา เชื้อหงษ์ 53 อาคาร 5 525
439 561000439 นายยุทธนา ศรีสว่าง 53 อาคาร 5 525
440 561000440 นางสาวนริศรา สุดชาหา 53 อาคาร 5 525
441 561000441 นางสาววิจิตรา เสมอสาย 53 อาคาร 5 525
442 561000442 นางสาวนภาลัย ศรีสุข 53 อาคาร 5 525
443 561000443 นางสาวนริศรา อินท์สาย 53 อาคาร 5 525
444 561000444 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง 53 อาคาร 5 525
445 561000445 นางสาวนริศรา พรมสง่า 53 อาคาร 5 525
446 561000446 นางสาวกรรณิการ์ บุญธิมา 53 อาคาร 5 525
447 561000447 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด 53 อาคาร 5 525
448 561000448 นางสาวณัฐกานต์ ทองศรี 53 อาคาร 5 525
449 561000449 นางจิราวรรณ จงราช 53 อาคาร 5 525
450 561000450 นายสมจริง แสงสว่าง 53 อาคาร 5 525
451 561000451 นางสาวทรายแก้ว ฐานวงศ์ 54 อาคาร 5 532
452 561000452 นางสาวรุ่งนภา สมาลีย์ 54 อาคาร 5 532
453 561000453 นางอัมพร ชินวงค์ 54 อาคาร 5 532
454 561000454 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ 54 อาคาร 5 532
455 561000455 นางสาวอารีรัตน์ ทองเทพ 54 อาคาร 5 532
456 561000456 นางชไมพร จิตหมั่น 54 อาคาร 5 532
457 561000457 นางสาวสุนิสา อ้วนโคตร 54 อาคาร 5 532
458 561000458 นางสาวกาญจนา สุขรี่ 54 อาคาร 5 532
459 561000459 นายสันติภาพ สิงห์คำ 54 อาคาร 5 532
460 561000460 นายฐิติวัฒน์ ศรีปัด 54 อาคาร 5 532
461 561000461 นางสาวกัญจนพร ทิพย์รักษา 54 อาคาร 5 532
462 561000462 นางสาวอุ่นเรือน อุ่นอ่อน 54 อาคาร 5 532
463 561000463 นางสาวพรรณสุดา แสนทวีสุข 54 อาคาร 5 532
464 561000464 นายธนาการ กระเบา 54 อาคาร 5 532
465 561000465 นางสาวจิตร จันทร์ทิพย์ 54 อาคาร 5 532
466 561000466 นางสาวศิริพร ริลทัย 54 อาคาร 5 532
467 561000467 นางสาวอรทัย จันมณี 54 อาคาร 5 532
468 561000468 นางสาวฝนทิพย์ ลาวัลย์ 54 อาคาร 5 532
469 561000469 นางสาวณัฎฐธิดา บุญพบ 54 อาคาร 5 532
470 561000470 นางสาวชนัญทิตา นมัสการ 54 อาคาร 5 532
471 561000471 นายไพศาล ตั้งเกษมุกดา 54 อาคาร 5 532
472 561000472 นางอภิสรา มะโนรา 54 อาคาร 5 532
473 561000473 นายชาญวิทย์ อุทัยเลี้ยง 54 อาคาร 5 532
474 561000474 นางสาวจีรนันท์ ศรีรักษา 54 อาคาร 5 532
475 561000475 นางสาวกัลยาณี ผาธรรม 54 อาคาร 5 532
476 561000476 นางสาวสิริญาพร โยธี 55 อาคาร 5 533
477 561000477 นางสาววิภารดี ธรรมวงศ์ 55 อาคาร 5 533
478 561000478 นายวันชัย พรมสุวรรณ์ 55 อาคาร 5 533
479 561000479 นางสาวรัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์ 55 อาคาร 5 533
480 561000480 นางพิชามญชุ์ ใยวัน 55 อาคาร 5 533
481 561000481 นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมือนตา 55 อาคาร 5 533
482 561000482 นางสาวกรกนกพร ค่ำคูณ 55 อาคาร 5 533
483 561000483 นางทัชรินทร์ กิ่งวิชิต 55 อาคาร 5 533
484 561000484 นางกุสุมา หนูคง 55 อาคาร 5 533
485 561000485 นางสาวรัตตินา ประคอง 55 อาคาร 5 533
486 561000486 นายวิศรุต สุทธสนธิ์ 55 อาคาร 5 533
487 561000487 นางสาวจุฑารัตน์ สมรัตน์ 55 อาคาร 5 533
488 561000488 นางสาวณัฐภรณ์ ธุลี 55 อาคาร 5 533
489 561000489 นางสาวเกวรินทร์ ประมวล 55 อาคาร 5 533
490 561000490 นายอนุวัฒน์ ประดิษฐ์แท่น 55 อาคาร 5 533
491 561000491 นางสาวโศภิตาภรณ์ ทอนโพธิ์แก้ว 56 อาคาร 5 533
492 561000492 นายจักรกฤษณ์ สมภูมิ 56 อาคาร 5 533
493 561000493 นางสาวประพาภร โพธิ์งาม 56 อาคาร 5 533
494 561000494 นางพนมกร สาโพนทัน 56 อาคาร 5 533
495 561000495 นายเทพไพบูลย์ ทองทำ 56 อาคาร 5 533
496 561000496 นางสาวรจนา ลักษวุธ 56 อาคาร 5 533
497 561000497 นางสาวสุจิตรา คำเครื่อง 56 อาคาร 5 533
498 561000498 นางสาวนัทธมน พฤฒามาตย์ 56 อาคาร 5 533
499 561000499 นางสาวกาญจนา สารพัฒน์ 56 อาคาร 5 533
500 561000500 นางสาวนิตยา ชวดพงษ์ 56 อาคาร 5 533
501 561000501 นางสาวสุนันทา โททอง 56 อาคาร 5 534
502 561000502 นางสาวสุธาแก้ว บุญพอ 56 อาคาร 5 534
503 561000503 นางสาวชรินทร์พร นนท์ศิลา 56 อาคาร 5 534
504 561000504 นางสาวฉวีวรรณ แก้วเชียงทอง 56 อาคาร 5 534
505 561000505 นางสาวสุมาลี บุญศรี 56 อาคาร 5 534
506 561000506 นางสาวรุ่งระวี พันไชย 56 อาคาร 5 534
507 561000507 นางสาวศศิประภา อินทฤทธิ์ 56 อาคาร 5 534
508 561000508 นางสาวกชกร ดวงสิมา 56 อาคาร 5 534
509 561000509 นางสาวสุรัตน์ คำผงษ์ 56 อาคาร 5 534
510 561000510 นางสาวยุวดี ศรีรวัตร 56 อาคาร 5 534
511 561000511 นางสาวนันทพร ขอสืบ 56 อาคาร 5 534
512 561000512 นางสาวพัชรินทร์ บริบาล 56 อาคาร 5 534
513 561000513 นางสาวจิรฐา ศรีอาจ 56 อาคาร 5 534
514 561000514 นางสาวสุปราณี อำไพ 56 อาคาร 5 534
515 561000515 นายสรศักดิ์ ทองสุข 56 อาคาร 5 534
516 561000516 นางสาวพิมพิรา เสนคราม 56 อาคาร 5 534
517 561000517 นางสาววงษ์เดือน พงษ์วัน 56 อาคาร 5 534
518 561000518 นางสาวพรรณธิดา บุญเกษ 56 อาคาร 5 534
519 561000519 นางสาวนุสรา กันหา 56 อาคาร 5 534
520 561000520 นางอุทิน ใจเด็จ 56 อาคาร 5 534
521 561000521 นางฤดี งามเกลี้ยง 56 อาคาร 5 534
522 561000522 นางสาวหงษ์ทอง ยอดยืน 56 อาคาร 5 534
523 561000523 นางสาวนงลักษณ์ ทับทิม 56 อาคาร 5 534
524 561000524 นางสาวธนาภรณ์ อุทัยมาตย์ 56 อาคาร 5 534
525 561000525 นางสาวสมสกุล พวงคำ 56 อาคาร 5 534
526 561000526 นายเอกพันธ์ พักพงษ์ 57 อาคาร 5 535
527 561000527 นางสาวนิภาพร พวงมาเทศ 57 อาคาร 5 535
528 561000528 นางสาววันทนี ชิณวงษ์ 57 อาคาร 5 535
529 561000529 นางสาวสุวิชาดา สำแดงเกียรติ 57 อาคาร 5 535
530 561000530 นางสาวกิรณา คุณุ 57 อาคาร 5 535
531 561000531 นางสาวศิริพร แขมคำ 57 อาคาร 5 535
532 561000532 นางสาวสุภาวดี ธงแถว 57 อาคาร 5 535
533 561000533 นางสาวอมรรัตน์ ก้งทอง 57 อาคาร 5 535
534 561000534 นางเกศสุดา กำจัด 57 อาคาร 5 535
535 561000535 นางสาวศศิมาภรณ์ สีจันแสง 57 อาคาร 5 535
536 561000536 นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง 57 อาคาร 5 535
537 561000537 นางสาวสุภาพร ลุนพงษ์ 57 อาคาร 5 535
538 561000538 นางสาวชไมพร กุลวันดี 57 อาคาร 5 535
539 561000539 นางสาวสุภัทรชา นามวงษ์ 57 อาคาร 5 535
540 561000540 นางสาวเสาวภา ซุยซวง 57 อาคาร 5 535
541 561000541 นางสาวนัฐวิมล วงพินิจ 57 อาคาร 5 535
542 561000542 นายตุลยเทพ วงศ์จินดา 57 อาคาร 5 535
543 561000543 นางสาวจีระยา แสนโคตร 57 อาคาร 5 535
544 561000544 นางสาวศิริพร วรบุตร 57 อาคาร 5 535
545 561000545 นางสาวผุสดี สุกเหลือง 57 อาคาร 5 535
546 561000546 นางสาวธารินี ศรีวิเศษ 57 อาคาร 5 535
547 561000547 นางสาวณัชชาอร ศรีภักดี 57 อาคาร 5 535
548 561000548 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ชัยชุมพล 57 อาคาร 5 535
549 561000549 นางสาวภูริชญา จันทร์เปรียง 57 อาคาร 5 535
550 561000550 นางรัชดาวัลย์ ตามบุญ 57 อาคาร 5 535
551 561000551 นางสาวปนิดา สัจจะวิสัย 58 อาคาร 5 542
552 561000552 นางสาวธัญพร บุตะเคียน 58 อาคาร 5 542
553 561000553 นางสาวภานิดา ดวนใหญ่ 58 อาคาร 5 542
554 561000554 นางสาวบุญเนตร นาคูณ 58 อาคาร 5 542
555 561000555 นางสาวอนงค์ มิตรสม 58 อาคาร 5 542
556 561000556 นางสาววราภรณ์ โพธิวัฒน์ 58 อาคาร 5 542
557 561000557 นางสาวเกษร ศรีอินทร์ 58 อาคาร 5 542
558 561000558 นางสาววาริณี เอี่ยมสุข 58 อาคาร 5 542
559 561000559 นางสาวสุวรรณี เสนคราม 58 อาคาร 5 542
560 561000560 นางสาวธิดารัตน์ พันธุมาศ 58 อาคาร 5 542
561 561000561 นางราตรี ทองเทพ 58 อาคาร 5 542
562 561000562 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีนาม 58 อาคาร 5 542
563 561000563 นางสาวอรฤดี ลานตวน 58 อาคาร 5 542
564 561000564 นางสาวกัญจน์ชญา แก้วกนก 58 อาคาร 5 542
565 561000565 นางสาวเกษราภรณ์ ถาวร 58 อาคาร 5 542
566 561000566 นางสาวปิยะดา บัวรินทร์ 58 อาคาร 5 542
567 561000567 นางสาววราพร แสงทอง 58 อาคาร 5 542
568 561000568 นางสาวนฤมล พันนาม 58 อาคาร 5 542
569 561000569 นางสาวอาทิติญา ใยแสง 58 อาคาร 5 542
570 561000570 นางสาวชุติกาญจน์ ดาวเรือง 58 อาคาร 5 542
571 561000571 นางสาววาสนา ศรีกะชา 58 อาคาร 5 542
572 561000572 นางสาวจริญา นรสาร 58 อาคาร 5 542
573 561000573 นายอดิศัย หิตะชาติ 58 อาคาร 5 542
574 561000574 นางสาวนัฐนิดา จันทรัตน์ 58 อาคาร 5 542
575 561000575 นายวิชญวิสิฐญ์ สมเพชร 58 อาคาร 5 542
576 561000576 นางสาวชนกนันท์ บุตรพรม 59 อาคาร 5 543
577 561000577 นางสาวชฎารัตน์ ชัยชุมพล 59 อาคาร 5 543
578 561000578 นายธนาวุฒิ จันทรสุข 59 อาคาร 5 543
579 561000579 นางสาววันวิสา บุญกิจ 59 อาคาร 5 543
580 561000580 นางสาวพิไลวรรณ โสพัง 59 อาคาร 5 543
581 561000581 นางสาวกวินทรา ค้ำจุน 59 อาคาร 5 543
582 561000582 นายสมศักดิ์ คำเหมา 59 อาคาร 5 543
583 561000583 นายธวัชชัย บุดดา 59 อาคาร 5 543
584 561000584 นางสาววรันธรา แทนคำ 59 อาคาร 5 543
585 561000585 นายสมชาติ ไชยคำ 59 อาคาร 5 543
586 561000586 นายณัฐพัชร หารไชย 59 อาคาร 5 543
587 561000587 นางสาวณภัทร อรัญโชติ 59 อาคาร 5 543
588 561000588 นางสาวจารุวรรณ คำเลิศ 59 อาคาร 5 543
589 561000589 นางสาวพัชราภรณ์ ดวงอาจ 59 อาคาร 5 543
590 561000590 นางสาวภาริณี บุระกรณ์ 59 อาคาร 5 543
591 561000591 นายนิวัติ แหวนเงิน 59 อาคาร 5 543
592 561000592 นายอุกฤษฏ์ แสงดี 59 อาคาร 5 543
593 561000593 นางสาวปุยฝ้าย ไชยสัตย์ 59 อาคาร 5 543
594 561000594 นางสาวอมรรัตน์ ประโลม 59 อาคาร 5 543
595 561000595 นางสาวอรุณ สมควร 59 อาคาร 5 543
596 561000596 นางสาวอรุณรัตน์ สีหบุตร 59 อาคาร 5 543
597 561000597 นายปิยพงษ์ สุดชารี 59 อาคาร 5 543
598 561000598 นางสาวศรัณญา บุระกรณ์ 59 อาคาร 5 543
599 561000599 นางสาวมลฤดี อินธิราช 59 อาคาร 5 543
600 561000600 นางสาวเยาวมาลย์ วิเศษชาติ 59 อาคาร 5 543
601 561000601 นางสาวจุฬารัตน์ ปะธิตังเว 60 อาคาร 5 544
602 561000602 นางสาววิภาดา ทวีสาร 60 อาคาร 5 544
603 561000603 นางสาวปัทมาภรณ์ มะเค็ง 60 อาคาร 5 544
604 561000604 นางสาวกฤติกา ทองอินทร์ 60 อาคาร 5 544
605 561000605 นางสาวอุลัยวรรณ ไชยโคตร 60 อาคาร 5 544
606 561000606 นางสาวศิริรัตน์ กล้าขยัน 60 อาคาร 5 544
607 561000607 นางนิตตรา แถวประโคน 60 อาคาร 5 544
608 561000608 นางสาววิไลพร เผดิม 60 อาคาร 5 544
609 561000609 นางสาวอาริตา ปิ่นสุวรรณ 60 อาคาร 5 544
610 561000610 นางสาวอังคณา โคตรชมภู 60 อาคาร 5 544
611 561000611 นางสาวสุพรรณิศา แสนจัน 60 อาคาร 5 544
612 561000612 นางสาวละอองเพ็ญ ปราบเสียง 60 อาคาร 5 544
613 561000613 นายอธิวัฒน์ กุลบุตร 60 อาคาร 5 544
614 561000614 นายวิรัตน์ แสงโพธิ์ 60 อาคาร 5 544
615 561000615 นางสาวอนัญญา อัศวชัยโภคิน 60 อาคาร 5 544
616 561000616 นางสาววิลาวัลย์ สิงคาร 60 อาคาร 5 544
617 561000617 นางสาวกำไลทิพย์ แผนพุทธา 60 อาคาร 5 544
618 561000618 นางสาววันดี พิมพ์ทอง 60 อาคาร 5 544
619 561000619 นางสาวนันทิยา พรหมทา 60 อาคาร 5 544
620 561000620 นางนันทนา จุลทัศน์ 60 อาคาร 5 544
621 561000621 นางรสรินทร์ อยู่ไพร 60 อาคาร 5 544
622 561000622 นางสาวสุริย์ณิภา บุญเชิญ 60 อาคาร 5 544
623 561000623 นางสาววิภาศิริ คำแสน 60 อาคาร 5 544
624 561000624 นางสาววิจิตรตา ธานี 60 อาคาร 5 544
625 561000625 นายนพรัตน์ ก้อมกรแก้ว 60 อาคาร 5 544
626 561000626 นายธีระพงษ์ ไพรวงษ์ 61 อาคาร 5 545
627 561000627 นางสาวจินตนา บัวหลาย 61 อาคาร 5 545
628 561000628 นางสาวเทวีพร สิทธิศรีจันทร์ 61 อาคาร 5 545
629 561000629 นางสาวมีนา ไชยสัตย์ 61 อาคาร 5 545
630 561000630 นายจุลนันท์ สารศรี 61 อาคาร 5 545
631 561000631 นายทนงศักดิ์ ภักดี 61 อาคาร 5 545
632 561000632 นางสาวนภาพร เกษทอง 61 อาคาร 5 545
633 561000633 นางสาวสุพรรณณี ภู่เปีย 61 อาคาร 5 545
634 561000634 นางเนตรนภิสย์ บุญอินทร์ 61 อาคาร 5 545
635 561000635 นางสาวณิชาภัทร ขันคำ 61 อาคาร 5 545
636 561000636 นางสาวศศธร มั่นอยู่ 61 อาคาร 5 545
637 561000637 นางณัฎฐณิชา ชมทอง 61 อาคาร 5 545
638 561000638 นายเดวิช ไสโพธิ์ 61 อาคาร 5 545
639 561000639 นางสาวพรพิมล สะอาด 61 อาคาร 5 545
640 561000640 นายชนะกฤษ ยอดแก้ว 61 อาคาร 5 545
641 561000641 นายวัฒนา สุพรรณ 61 อาคาร 5 545
642 561000642 นางเยาวราช อุดมสุข 61 อาคาร 5 545
643 561000643 นางสาวรัตวดี ภูมิประสาท 61 อาคาร 5 545
644 561000644 นางสาวปาริฉัตร์ สูงรัง 61 อาคาร 5 545
645 561000645 นายเอกณรงค์ โนแก้ว 61 อาคาร 5 545
646 561000646 นายปรเมศวร์ พุฒพันธ์ 61 อาคาร 5 545
647 561000647 นายชัยกฤต ยกพลชนชัย 61 อาคาร 5 545
648 561000648 นางสาวพิชามญช์ วรรณทอง 61 อาคาร 5 545
649 561000649 นางสาวพรพิมล จันดี 61 อาคาร 5 545
650 561000650 นายเจนอนันต์ คำศรี 61 อาคาร 5 545
651 561000651 นายเทพลักษณ์ บาดี 62 อาคาร 5 546
652 561000652 นางสาวนิภาพร ทวีธนวาณิชย์ 62 อาคาร 5 546
653 561000653 นางสาวมาลาวัลย์ ช่างหล่อ 62 อาคาร 5 546
654 561000654 นางเพลินพิศ โคตรเจริญ 62 อาคาร 5 546
655 561000655 นางสาวภัทริยา ทองลือ 62 อาคาร 5 546
656 561000656 นายมีนา วิเศษชาติ 62 อาคาร 5 546
657 561000657 นางสาวจิตราวดี ธนวาที 62 อาคาร 5 546
658 561000658 นางสาวปิยดา ลาลุน 62 อาคาร 5 546
659 561000659 นางลัดดาวัลย์ นามวิชัย 62 อาคาร 5 546
660 561000660 นางสาวช่อผกา โนนใหญ่ 62 อาคาร 5 546
661 561000661 นางสาวอภิญญา ธิปเทศ 62 อาคาร 5 546
662 561000662 นางสาวนงค์ลักณ์ ค้อนกระโทก 62 อาคาร 5 546
663 561000663 นางสาวจริยา คิสาลัง 62 อาคาร 5 546
664 561000664 นางสาวเบญจมาภรณ์ ไกรวิเศษ 62 อาคาร 5 546
665 561000665 นายสุริยา มนัสศิลา 62 อาคาร 5 546
666 561000666 นางสาวรุ่งนภา แซ่ตั้ง 62 อาคาร 5 546
667 561000667 นางสาวสุภราภรณ์ ไพรบึง 62 อาคาร 5 546
668 561000668 นายธัชพล สมอินทร์ 62 อาคาร 5 546
669 561000669 นางสาววรรณกนก ชมเมือง 62 อาคาร 5 546
670 561000670 นายเทอดเกียรติ แก้วพวง 62 อาคาร 5 546
671 561000671 นางสาวเยาวลักษณ์ อินธิแสง 62 อาคาร 5 546
672 561000672 นางสาวอมรรัตน์ ขุมทอง 62 อาคาร 5 546
673 561000673 นายอัศศิริ ไชยพงษ์ 62 อาคาร 5 546
674 561000674 นางสาวชญาภัทร พันธ์งาม 62 อาคาร 5 546
675 561000675 นางสาวภัชริดา ประครองพันธ์ 62 อาคาร 5 546
676 561000676 นางสาวอรพรรณ์ ตองอบ 63 อาคาร 6 60.05
677 561000677 นางสาวสุพรรณี ขุมคำ 63 อาคาร 6 60.05
678 561000678 นางกันยกร บัวพันธ์ 63 อาคาร 6 60.05
679 561000679 นางสาวศิริพร กัญญาโพธิ์ 63 อาคาร 6 60.05
680 561000680 นางสาวอทิติยา พรหมพิลา 63 อาคาร 6 60.05
681 561000681 นางสาวธนพร สมวงษ์ 63 อาคาร 6 60.05
682 561000682 นางสาวพัชรา หารไชย 63 อาคาร 6 60.05
683 561000683 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาสันทัด 63 อาคาร 6 60.05
684 561000684 นางลินลดา สมร 63 อาคาร 6 60.05
685 561000685 นางสาวรัตนา บุญพามา 63 อาคาร 6 60.05
686 561000686 นางธัญญลักษณ์ จันทะพันธ์ 63 อาคาร 6 60.05
687 561000687 นางสาวพวงผกา สินไทย 63 อาคาร 6 60.05
688 561000688 นายพรประภัทร์ ท้าวพันแดง 63 อาคาร 6 60.05
689 561000689 นางสาวอาภรณ์ ดีรื่นรัมย์ 63 อาคาร 6 60.05
690 561000690 นางสาวมัสลิน ดวงสมร 63 อาคาร 6 60.05