รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกดนตรีศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562000001 นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
2 562000002 นายชวาลวุฒิ พิศชาติ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
3 562000003 นายพรหมพิศาล วงค์วิลาศ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
4 562000004 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
5 562000005 นายบัญชา เล็กมนตรา 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
6 562000006 นายชัยวัฒน์ เอกลาภ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
7 562000007 นายภานุเดช แก้วประจำ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
8 562000008 นายฉลอง เอการัมย์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
9 562000009 นายบุญญพัฒน์ ศรีบาล 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
10 562000010 นายราชันย์ คำเพราะ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
11 562000011 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
12 562000012 ส.อ.อัครพงษ์ โคตะมะ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
13 562000013 นายวีระศักดิ์ นามบุญเรือง 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
14 562000014 นายพลพัฒน์ สีหะวงษ์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
15 562000015 นายชานนท์ คงมั่น 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
16 562000016 นายวรากรณ์ สิงห์จันทร์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
17 562000017 นายพิทักษ์ บุญเพิ่ม 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
18 562000018 นายกิตติศักดิ์ บุญยัง 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
19 562000019 นายคเณศ หิปะนัด 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
20 562000020 นายวีระชัย สายโท 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
21 562000021 นางสาวณันทิยาพร ธัญยาธีรพงษ์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
22 562000022 นายสมปอง ยุบลศรี 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
23 562000023 นายสุริยันต์ ศรีวิพันธุ์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
24 562000024 นางสาววาสินี ค้องอ้อย 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
25 562000025 นายกสิณสุข จันทำ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
26 562000026 นางสาวปานชนก คู่กระสังข์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
27 562000027 นายวิเชียร ดวงแสง 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
28 562000028 นายวิทยา สุขบท 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
29 562000029 นายศักดิ์ฎา ทบโม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
30 562000030 นายอภิรัฐ บุญปลูก 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
31 562000031 นายมานะ ศิลาวรรณ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
32 562000032 นายเริ่มรัฐ ใยนนท์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
33 562000033 นายปราชญา หลักบุญ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
34 562000034 นายไพรวัลย์ แก้วคำหงษ์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
35 562000035 นายพิทักษ์ สินเทาว์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
36 562000036 นายกฤตยา นาถมทอง 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
37 562000037 นายสุธีร์ มรรคสันต์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
38 562000038 นางสาวพีรดา บุษบงค์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
39 562000039 นายนพชัย ใจธรรม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
40 562000040 นายอดิศร วรรณะ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
41 562000041 นายกฤษณ์ จิตรสม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
42 562000042 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
43 562000043 นายอัครเดช วงค์ยะลา 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
44 562000044 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล อุพรม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
45 562000045 นายเมธี บัวทอง 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
46 562000046 นายธีรยุทธ เชื้อดี 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
47 562000047 นางสาวศุภกานต์ อุดรรักษ์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225