รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกดนตรีไทย ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562100001 นางสาวมนฑการต์ ดาบพระทิตย์ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
2 562100002 นางสาวพจนา สว่างวงษ์ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
3 562100003 นางสาวจุฬาลักษณ์ พวกเมืองพล 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
4 562100004 นายอนุชาติ อยู่สุข 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
5 562100005 นางสาวประภัสรา มาสกุล 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
6 562100006 นายเนติศักดิ์ มานะพิมพ์ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
7 562100007 นายบุญฤทธิ์ บุญเยี่ยม 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
8 562100008 นายเกรียงศักดิ์ พันธุชาติ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
9 562100009 นายฐิติพงศ์ ทองศรี 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
10 562100010 นางสาวศศิวิมล ศิริโท 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
11 562100011 นายพิพัฒน์ จารุการ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
12 562100012 นายขุนทอง บุญทุ้ม 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
13 562100013 นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
14 562100014 นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
15 562100015 นางสาวศิริพร แก้วคำ 65 อาคาร 12(100ปี) 1222
16 562100016 นายนิวัฒน์ ทองปั้น 65 อาคาร 12(100ปี) 1222