รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกนาฏศิลป์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562600001 นางสาววิไลลักษณ์ เส้นเกษ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
2 562600002 นางสาวฐิติมา ชนพิมาย 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
3 562600003 นางสุพีชา สอนบุตรดี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
4 562600004 นางสาวสุภาพร สร้อยจิตร 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
5 562600005 นางสาวอมรรัตน์ สุวะพัฒน์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
6 562600006 นางสาวสุนารี เสาเวียง 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
7 562600007 นางสาวณิชมน วรวงศ์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
8 562600008 นายสิทธิพร สมจิตร 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
9 562600009 นางสาวภัทรภร กองอังกาบ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
10 562600010 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วอาสา 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
11 562600011 นางสาวบุษยา สุตคาน 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
12 562600012 นายวรศักดิ์ สืบสำราญ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
13 562600013 นางสาวเสาวนีย์ พิฉินทธารี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
14 562600014 นางสาวขวัญฤดี อังคะสี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
15 562600015 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
16 562600016 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
17 562600017 นางปริญาณี ทองปัญญา 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
18 562600018 นางลลิภัทร โสภากุล 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
19 562600019 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
20 562600020 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
21 562600021 นางสาวละอองดาว ศีลให้อยู่สุข 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
22 562600022 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
23 562600023 นายกฤษฎาภรณ์ โคตรสาลี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
24 562600024 นางสาวจิราพร ช้อนคำ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
25 562600025 นายอัมพร เกษกุล 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
26 562600026 นางสาวทิพวรรณ ขันซ้าย 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
27 562600027 นางสาวนาฏวรดา คำเคน 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
28 562600028 นายพรกิตติ์ ศรีแก้ว 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
29 562600029 นางสาวจิราภรณ์ สิมัด 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
30 562600030 นางอำนวย ศรีภา 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
31 562600031 นางสาวอชิรญา เกิดบุญเพิ่ม 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
32 562600032 นายสุจินดา อ่อนน้อม 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
33 562600033 นายทวีชัย หัสถา 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
34 562600034 นางสาวจุรีรัตน์ วงษ์แสวง 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
35 562600035 นางสาวธิดาลักษณ์ พวงทับทิม 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
36 562600036 นางสาวนิตยา จันทพันธ์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
37 562600037 นางวิไลพร อรรคชัย 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
38 562600038 นางประภาพรรณ พันธ์แก่น 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
39 562600039 นางรัตนาภรณ์ จันทะดวง 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
40 562600040 นางสาวจุฑามณี อินทรพันธ์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
41 562600041 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
42 562600042 นางสาวจินตนา หยิบยก 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
43 562600043 นางสาวเอมอัฌชนา จันทร์อบ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
44 562600044 นางนาฏศิลป์ การรัมย์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
45 562600045 นางสุดารัตน์ โยธิคาร์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
46 562600046 นายสุริยา วุ่นชีลอง 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
47 562600047 นางสาวจินดาพร แก้วคำ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233