รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200001 นางสาวพรพิไล บัวแย้ม 03 อาคาร 9 931
2 563200002 นางอุไรรรัตน์ ทวีสุข 03 อาคาร 9 931
3 563200003 นางสาวนาริน ออมชมภู 03 อาคาร 9 931
4 563200004 นางสาวปณิตา ยวนพันธ์ 03 อาคาร 9 931
5 563200005 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์ 03 อาคาร 9 931
6 563200006 นางสาววาสนา สายมั่น 03 อาคาร 9 931
7 563200007 นางสาวสุภาพร แสนสารคิด 03 อาคาร 9 931
8 563200008 นางสาวธิดารัตน์ อินทวงค์ 03 อาคาร 9 931
9 563200009 นางสาวสถาพร มโนรัตน์ 03 อาคาร 9 931
10 563200010 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเสริม 03 อาคาร 9 931
11 563200011 นางสาวศิรินภา ช่วงชัย 03 อาคาร 9 931
12 563200012 นางวชิรญาณ์ หาระสาย 03 อาคาร 9 931
13 563200013 นางสุวรรณี ศิริญาณ 03 อาคาร 9 931
14 563200014 นางสาวรัตนาวดี กิ่งคำ 03 อาคาร 9 931
15 563200015 นางสมนึก โสภากันต์ 03 อาคาร 9 931
16 563200016 นางสาววนิดา ศรีอินทร์ 03 อาคาร 9 931
17 563200017 นางสาวพัชรา ตรีโอษฐ 03 อาคาร 9 931
18 563200018 นางสาววรรณพร ขาวสำลี 03 อาคาร 9 931
19 563200019 นางสาวจันทนา กาหลง 03 อาคาร 9 931
20 563200020 นางสาวศิริพร แผ่นศิลา 03 อาคาร 9 931
21 563200021 นางสาวจิรพันธุ์ ตุระเพ็ญ 03 อาคาร 9 931
22 563200022 นางสาวศรัญญา วาดงาม 03 อาคาร 9 931
23 563200023 นางมณฑิรา นนทะการ 03 อาคาร 9 931
24 563200024 นางสาวธารารัตน์ ภาวัน 03 อาคาร 9 931
25 563200025 นางสาวอภิชญา คำเนตร 03 อาคาร 9 931
26 563200026 นางสาวนารินทร์ จันทร์สนิท 04 อาคาร 9 932
27 563200027 นางสาวเปียทิพย์ ท่วงที 04 อาคาร 9 932
28 563200028 นางสาวนิตยา บุญขาว 04 อาคาร 9 932
29 563200029 นางกรชนก พลกระโทก 04 อาคาร 9 932
30 563200030 นางสาวสุวรรณี นิลสนิท 04 อาคาร 9 932
31 563200031 นางสาวเบญจรัตน์ คำเคน 04 อาคาร 9 932
32 563200032 นางสาวประกายเดือน สืบสาย 04 อาคาร 9 932
33 563200033 นางสาวณัฐรินทร์ โททอง 04 อาคาร 9 932
34 563200034 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมวิเศษ 04 อาคาร 9 932
35 563200035 นางสาวณัฐธิดา สุขประเสริฐ 04 อาคาร 9 932
36 563200036 นางสาวศิรินันท์ พันธ์ทอง 04 อาคาร 9 932
37 563200037 นางณัติญา เสียงหวาน 04 อาคาร 9 932
38 563200038 นางสาวนพเก้า ป้องสอน 04 อาคาร 9 932
39 563200039 นางสาววิไลรัตน์ ทิพย์ใส 04 อาคาร 9 932
40 563200040 นางลีลาวดี วงษา 04 อาคาร 9 932
41 563200041 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ กาลพัฒน์ 04 อาคาร 9 932
42 563200042 นายอัครพล ไชยราช 04 อาคาร 9 932
43 563200043 นางสาวอุไรพร สักกุนี 04 อาคาร 9 932
44 563200044 นางสาวอภิญญาภรณ์ บรรลังก์ 04 อาคาร 9 932
45 563200045 นางสาวนัฎฐณิชา อนุพันธ์ 04 อาคาร 9 932
46 563200046 นางสาวธัญญลักษณ์ จันเทศ 04 อาคาร 9 932
47 563200047 นางสาวภคพร เบ้าทอง 04 อาคาร 9 932
48 563200048 นางสาวนิธินันท์ ประวาฬ 04 อาคาร 9 932
49 563200049 นางปัญญพัชร์ พรหมทา 04 อาคาร 9 932
50 563200050 นางสาวนวลพรรณ ปรือปรัก 04 อาคาร 9 932
51 563200051 นางสาวสุภาพร ไชยปัญญา 05 อาคาร 9 933
52 563200052 นางเลียม ปักเสติ 05 อาคาร 9 933
53 563200053 นางสาววรรณภา บุญเถิง 05 อาคาร 9 933
54 563200054 นางสาวกาญจนา ดวงมาลา 05 อาคาร 9 933
55 563200055 นางสาวกิตติยาภรณ์ บุญนำ 05 อาคาร 9 933
56 563200056 นางสาวมุกดา พิรา 05 อาคาร 9 933
57 563200057 นางอัจฉราภรณ์ หงษ์สุขเจริญ 05 อาคาร 9 933
58 563200058 นางสาวอารดา บุญธรรม 05 อาคาร 9 933
59 563200059 นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง 05 อาคาร 9 933
60 563200060 นางสาวสุพิตตา พิมพ์บัวมี 05 อาคาร 9 933
61 563200061 สิบเอกหญิงสิริวิมล เชิดชน 05 อาคาร 9 933
62 563200062 นางสาวสิรินภาพันธ์ สิงห์สาย 05 อาคาร 9 933
63 563200063 นางสาวนิตยา รัตนวัน 05 อาคาร 9 933
64 563200064 นางสาวอุมาพร บุญจวบ 05 อาคาร 9 933
65 563200065 นางอำไพ แสงสกุล 05 อาคาร 9 933
66 563200066 นางสาวธัญญรัตน์ น้อยมิ่ง 05 อาคาร 9 933
67 563200067 นางสาวสุภัทรา ศรสันต์ 05 อาคาร 9 933
68 563200068 นางสาวนรากร สุทธภักดี 05 อาคาร 9 933
69 563200069 นางสาวผกากรอง พากเพียร 05 อาคาร 9 933
70 563200070 นางศุภรา กองจันทร์ 05 อาคาร 9 933
71 563200071 นางสาวจริยา พิมวงษา 05 อาคาร 9 933
72 563200072 นางสาวพัทธนันต์ สมศรี 05 อาคาร 9 933
73 563200073 นางสาววัลลภา ภักดี 05 อาคาร 9 933
74 563200074 นางสาวลักขณา โพธิ์โสภา 05 อาคาร 9 933
75 563200075 นางอังคนารัตน์ ชื่นอารมย์ 05 อาคาร 9 933
76 563200076 นางสาวดาวนภา นางวงค์ 06 อาคาร 9 934
77 563200077 นางสาวสายฝน ผาปรางค์ 06 อาคาร 9 934
78 563200078 นางสาวอรอนงค์ วงษ์ขันธ์ 06 อาคาร 9 934
79 563200079 นางสาววันเพ็ญ ทัศนารักษ์ 06 อาคาร 9 934
80 563200080 นางสุกาญดา นันทสิงห์ 06 อาคาร 9 934
81 563200081 นางสาวรัตยาภรณ์ ปรือปรัง 06 อาคาร 9 934
82 563200082 นางจิตรานุช พันธ์เดช 06 อาคาร 9 934
83 563200083 นางสาวดวงสุรีย์ อัมภรัตน์ 06 อาคาร 9 934
84 563200084 นางสาวภัทรวรรณ รองเมือง 06 อาคาร 9 934
85 563200085 นางวิภารัตน์ ธรรมวงค์ 06 อาคาร 9 934
86 563200086 นางติณณ์สิริ คำแปล 06 อาคาร 9 934
87 563200087 นางสาวสุวรรณา อุระเพ็ญ 06 อาคาร 9 934
88 563200088 นางสาวพลอยไพลิน นามวงค์ 06 อาคาร 9 934
89 563200089 นางสาวสุภัทรา ศรียา 06 อาคาร 9 934
90 563200090 นางสาวจามรี สมบัติวงศ์ 06 อาคาร 9 934
91 563200091 นางสาวจรรยา ประวัติพงษ์ 06 อาคาร 9 934
92 563200092 นางชวัลลักษณ์ พิงพึ่ง 06 อาคาร 9 934
93 563200093 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณวงค์ 06 อาคาร 9 934
94 563200094 นางสาวการะเกด บุญแก้ว 06 อาคาร 9 934
95 563200095 นางสาววิลาสินี อินทร์คำ 06 อาคาร 9 934
96 563200096 ไม่มีสิทธิ์สอบ 06 อาคาร 9 934
97 563200097 นางสาวฤทัยรัตน์ มงคลแก้ว 06 อาคาร 9 934
98 563200098 นางสาวเก็จมณี ชนูนันท์ 06 อาคาร 9 934
99 563200099 นางสาวสุภัสตา โพธิ์ไทรย์ 06 อาคาร 9 934
100 563200100 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ 06 อาคาร 9 934
101 563200101 นายปวีณวัชร์ บุญยิ่ง 07 อาคาร 9 935
102 563200102 นางสาวหงส์ฟ้า ชารี 07 อาคาร 9 935
103 563200103 นางศศิธร ธรรมบรรเทิง 07 อาคาร 9 935
104 563200104 นางกาญจนา คณาพันธ์ 07 อาคาร 9 935
105 563200105 นางสาววรินทิพย์ นาวี 07 อาคาร 9 935
106 563200106 นางละมนต์ จันดำ 07 อาคาร 9 935
107 563200107 นางสาวสุธาทิพย์ ผาหอม 07 อาคาร 9 935
108 563200108 นางสาวเฟื่องฟ้า อาจภักดี 07 อาคาร 9 935
109 563200109 นางสาวปาริชาติ ดาวงษ์ 07 อาคาร 9 935
110 563200110 นางสาวรุ่งตะวัน สังขพงษ์ 07 อาคาร 9 935
111 563200111 นางสาวกมลทิพย์ จำปาเทศ 07 อาคาร 9 935
112 563200112 นางสาวเกษราภรณ์ สีนุต 07 อาคาร 9 935
113 563200113 นางสาวขนิษฐา จันดาปราบ 07 อาคาร 9 935
114 563200114 นางสาวกมลชนก สารสุข 07 อาคาร 9 935
115 563200115 นางสาววรรณา เหรียญทอง 07 อาคาร 9 935
116 563200116 นางสาวทิพย์มาลิน แพงมาก 07 อาคาร 9 935
117 563200117 นางวิภาวี พานิช 07 อาคาร 9 935
118 563200118 นางสาวยุพิน ศรีบุญเรือง 07 อาคาร 9 935
119 563200119 นางสาวผกาวดี สายชมภู 07 อาคาร 9 935
120 563200120 นางสาวนฤมล สาสังข์ 07 อาคาร 9 935
121 563200121 นางสาวนวรัตน์ หันแถลง 07 อาคาร 9 935
122 563200122 นางสาวสุภาพิศ พวงสวัสดิ์ 07 อาคาร 9 935
123 563200123 นางสาววรรณนิสา อุ่นเรือน 07 อาคาร 9 935
124 563200124 นางสาววรัตนันท์ สิริเตชะวิรากูล 07 อาคาร 9 935
125 563200125 นางสาวศิริวัลย์ ดวงธนู 07 อาคาร 9 935
126 563200126 นางสาวณัฐธิดา จันทรัตน์ 08 อาคาร 9 936
127 563200127 นางสาวอรุณโรจน์ เสนกระจาย 08 อาคาร 9 936
128 563200128 นางสาวสุภาภรณ์ จำลองพันธ์ 08 อาคาร 9 936
129 563200129 นางสาวศิริยา โกลาศรี 08 อาคาร 9 936
130 563200130 นางสาวนรินทร สุภเลิศ 08 อาคาร 9 936
131 563200131 นางสาวทิพรดา พละศักดิ์ 08 อาคาร 9 936
132 563200132 นางสาวศิวรักษ์ ดาดวง 08 อาคาร 9 936
133 563200133 นางสาวสุมิตรา สุ่มมาตย์ 08 อาคาร 9 936
134 563200134 นางสาวธิดาวดี เกษี 08 อาคาร 9 936
135 563200135 นางสาวช่อผกา สืบสา 08 อาคาร 9 936
136 563200136 นางสาวกัลยา ใจกล้า 08 อาคาร 9 936
137 563200137 นางสาวพรพิมาศ แก้วแดง 08 อาคาร 9 936
138 563200138 นางสาวน้ำฝน เกลี้ยงรส 08 อาคาร 9 936
139 563200139 นางสาวธนวรรณ ทักขินัย 08 อาคาร 9 936
140 563200140 นางสาวจารุวรรณ เกิดกล้า 08 อาคาร 9 936
141 563200141 นางสาวปิยพร พวงแก้ว 08 อาคาร 9 936
142 563200142 นางสาวชโลทร บุษบงก์ 08 อาคาร 9 936
143 563200143 นางสาวบุญฟ้า จันทอง 08 อาคาร 9 936
144 563200144 นางสาวบานเย็น ชัยศรีษะ 08 อาคาร 9 936
145 563200145 นางสาววรรณิสา อ่อมแก้ว 08 อาคาร 9 936
146 563200146 นางสาวเทวีจิตร แก้วกระจ่าง 08 อาคาร 9 936
147 563200147 นางสาวฐิตาภรณ์ โพธิ์กระสังข์ 08 อาคาร 9 936
148 563200148 นางสาววนิดา คำแสน 08 อาคาร 9 936
149 563200149 นางศิยาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ 08 อาคาร 9 936
150 563200150 นางสาวสุภารัตน์ สีหะวงษ์ 08 อาคาร 9 936
151 563200151 นางจิราภรณ์ สีหะวงษ์ 09 อาคาร 9 941
152 563200152 นางสาวแพรวพรรณ อยู่จงดี 09 อาคาร 9 941
153 563200153 นางสาวอรัญญา คำบุญ 09 อาคาร 9 941
154 563200154 นางสาวสายฝน นามพรม 09 อาคาร 9 941
155 563200155 นางมะลิวรรณ สิริชาญวัฒนา 09 อาคาร 9 941
156 563200156 นางสาวจุฑาทิพย์ โลกรักษ์ 09 อาคาร 9 941
157 563200157 นางสาวณิกนันต์ ศรีสุข 09 อาคาร 9 941
158 563200158 นางสาวสาลิณี ปรือปรัง 09 อาคาร 9 941
159 563200159 นางสาวสุพัตรา ผาแก้ว 09 อาคาร 9 941
160 563200160 นางสุวารีย์ หูทอง 09 อาคาร 9 941
161 563200161 นางสาวเจนจิรา ศรีคูณ 09 อาคาร 9 941
162 563200162 นางสีประทุม วรบุตร 09 อาคาร 9 941
163 563200163 นางสาวธิดารัตน์ เนตรพันทัง 09 อาคาร 9 941
164 563200164 นางสาวพรรณวดี พละศักดิ์ 09 อาคาร 9 941
165 563200165 นางสาวอัญชนา พละศักดิ์ 09 อาคาร 9 941
166 563200166 นางสาวปวีณา หลักบุญ 09 อาคาร 9 941
167 563200167 นางนงลักษณ์ รัตนา 09 อาคาร 9 941
168 563200168 นางพัชรมัย สมอาษา 09 อาคาร 9 941
169 563200169 นางอภันตรี ศรีทะโร 09 อาคาร 9 941
170 563200170 นางสาวจูรี่ ปราบภัย 09 อาคาร 9 941
171 563200171 นางสาวพนารัตน์ ปราบภัย 09 อาคาร 9 941
172 563200172 นางสาววิภาวรรณ คณานิตย์ 09 อาคาร 9 941
173 563200173 นางสาวิตรี เข็มทอง 09 อาคาร 9 941
174 563200174 นางสาวเกษรา สัญญา 09 อาคาร 9 941
175 563200175 นางอนพร วลัยศรี 09 อาคาร 9 941
176 563200176 นางสาวสุรีรัตน์ กันหาพันธ์ 10 อาคาร 9 942
177 563200177 นางปรีญานุช แสวงผล 10 อาคาร 9 942
178 563200178 นางราวรรณ หอมจันทร์ 10 อาคาร 9 942
179 563200179 นางสาวสุมาลิน วรรณวงค์ 10 อาคาร 9 942
180 563200180 นางสาวชุติมา อุปมัย 10 อาคาร 9 942
181 563200181 นางสาวพัทยา วงษ์รักษา 10 อาคาร 9 942
182 563200182 นางสาวสายฝน พรเพชร์ 10 อาคาร 9 942
183 563200183 นางสาวกนกนาถ แสนบุญมี 10 อาคาร 9 942
184 563200184 นางสาวศาริกา ดวงใจ 10 อาคาร 9 942
185 563200185 นางสาวลัดดาวัลย์ ทับทิม 10 อาคาร 9 942
186 563200186 นางสาวสุภาพร กิระหัส 10 อาคาร 9 942
187 563200187 นางสาวแขนภา โมลา 10 อาคาร 9 942
188 563200188 นางสาวกมลรัตน์ พวงจำปา 10 อาคาร 9 942
189 563200189 นางสาวรุ่งทิวาห์ สีปัญญา 10 อาคาร 9 942
190 563200190 นางสาวสมจิตร ขอขันกลาง 10 อาคาร 9 942
191 563200191 นางสาวธัญลักษณ์ จินาวัน 10 อาคาร 9 942
192 563200192 นางวิลาวัลย์ ประสมศรี 10 อาคาร 9 942
193 563200193 นางสาวพรรวรท สระโสม 10 อาคาร 9 942
194 563200194 นางสาวสุพัฒน์ตรา เครือบุตร 10 อาคาร 9 942
195 563200195 นางสาวจารุวรรณ บุญเจริญ 10 อาคาร 9 942
196 563200196 นางสาวเบญจมาศ บัวชัย 10 อาคาร 9 942
197 563200197 นางสาวคัทลียา ศรีหาวงศ์ 10 อาคาร 9 942
198 563200198 นางสาวมาลีวรรณ์ พราวศรี 10 อาคาร 9 942
199 563200199 นางสาวสุภาพร ทองเหลือ 10 อาคาร 9 942
200 563200200 นางสุพศร เบ้าจันทึก 10 อาคาร 9 942
201 563200201 นางสาวเบญจวรรณ พละศักดิ์ 11 อาคาร 9 943
202 563200202 นางสาวสุทธินัน ศรีหวาด 11 อาคาร 9 943
203 563200203 นางสาวปวีณา มณีวงศ์ 11 อาคาร 9 943
204 563200204 นางสาวสุวิมล ภูเรียงผา 11 อาคาร 9 943
205 563200205 นางสาวกมลรัตน์ นามบุตร 11 อาคาร 9 943
206 563200206 นางสาวนารีรัตน์ ทองเสน 11 อาคาร 9 943
207 563200207 นางสาวรัตติพร บุษบา 11 อาคาร 9 943
208 563200208 นางสาวดารารัตน์ ไชยพิมพ์ 11 อาคาร 9 943
209 563200209 นางสาวสุภาภรณ์ บางใบ 11 อาคาร 9 943
210 563200210 นางสาวประเทียบ สีนิล 11 อาคาร 9 943
211 563200211 นางสาวสุธาสินี เขตนิมิตร 11 อาคาร 9 943
212 563200212 นางสาวทักษพร ป้องเคน 11 อาคาร 9 943
213 563200213 นางสาวอรพรรณ พัชรานุ 11 อาคาร 9 943
214 563200214 นางสาวจุฬารัตน์ รัตนพันธ์ 11 อาคาร 9 943
215 563200215 นางสาววิมาลา สิงห์ไกร 11 อาคาร 9 943
216 563200216 นางสาวอาทิตยา มากแก้ว 11 อาคาร 9 943
217 563200217 นางสาวณิชกานต์ คำเพราะ 11 อาคาร 9 943
218 563200218 นางสาวสุดารัตน์ โสดา 11 อาคาร 9 943
219 563200219 นางสาวจิดาภา สุรวิทย์ 11 อาคาร 9 943
220 563200220 นางสาวเวนิกา สมอบ้าน 11 อาคาร 9 943
221 563200221 นางสาวจิดาภา กัลยานี 11 อาคาร 9 943
222 563200222 นางสาวนทิตา ชารีผล 11 อาคาร 9 943
223 563200223 นางสาวจันทร์เพ็ญ ตาราศาสตร์ 11 อาคาร 9 943
224 563200224 นางสุพัฒน์ ผ่านพินิจ 11 อาคาร 9 943
225 563200225 นางศิริวรรณ มาพระลับ 11 อาคาร 9 943
226 563200226 นางสาวศุภรดา ภักดีแก้ว 12 อาคาร 9 944
227 563200227 นางสาวพิชากร แก้วน้อย 12 อาคาร 9 944
228 563200228 นางสาวรัตติกาล พวงพันธ์ 12 อาคาร 9 944
229 563200229 นางสาวโอเรียน ศรบุญทอง 12 อาคาร 9 944
230 563200230 นางสาวพจนารถ มะตูม 12 อาคาร 9 944
231 563200231 นางสาวทัชชภร พันธเสน 12 อาคาร 9 944
232 563200232 นางกรรณิการ์ วันดีรัตน์ 12 อาคาร 9 944
233 563200233 นางสาวกนกพิชญ์ บุตรดี 12 อาคาร 9 944
234 563200234 นางสาววรรณิภา ชาภักดี 12 อาคาร 9 944
235 563200235 นางเยาวภา การรัมย์ 12 อาคาร 9 944
236 563200236 นางสาวนิภาพร บุญจิตร 12 อาคาร 9 944
237 563200237 นางสาวพวงผกา โพธิ์ขาว 12 อาคาร 9 944
238 563200238 นางธัญมน ศรียงยศ 12 อาคาร 9 944
239 563200239 นายวรมิตร สุภาพ 12 อาคาร 9 944
240 563200240 นางสาวลัดดา ผมพันธ์ 12 อาคาร 9 944
241 563200241 นายสิทธิสน ขันติวงค์ 12 อาคาร 9 944
242 563200242 นางสาวธิดารัตน์ ราศรี 12 อาคาร 9 944
243 563200243 นางสาวทองใบ สายจันทร์ 12 อาคาร 9 944
244 563200244 นางสาวสมปอง ศรีปัตเนตร 12 อาคาร 9 944
245 563200245 นางสาวปฎิวัติ แพงเพชร 12 อาคาร 9 944
246 563200246 นางอรทัย ภูมิประพันธ์ 12 อาคาร 9 944
247 563200247 นางสาวสุภาวดี เขียวสระคู 12 อาคาร 9 944
248 563200248 นางสาวญดารัตน์ กตะศิลา 12 อาคาร 9 944
249 563200249 นางปราณี สิงห์เทพ 12 อาคาร 9 944
250 563200250 นางยุพดี วิวาห์สุข 12 อาคาร 9 944
251 563200251 นางสาวจิตติมา แก้วแฉล้ม 13 อาคาร 9 945
252 563200252 นางสาวสิริลักษณ์ อุปมัย 13 อาคาร 9 945
253 563200253 นางกัลยา โลนุช 13 อาคาร 9 945
254 563200254 นางกนกวไลภรณ์ พุ่มเพ็ชร 13 อาคาร 9 945
255 563200255 นางสาวอรวรรณ ละมูล 13 อาคาร 9 945
256 563200256 นางสาวสรินทร์นา คำเสียง 13 อาคาร 9 945
257 563200257 นางสาวนิลวรรณ ตลาดเงิน 13 อาคาร 9 945
258 563200258 นางสุดใจ อาสนสุวรรณ 13 อาคาร 9 945
259 563200259 นางสาวสุวดี สำราญยิ่ง 13 อาคาร 9 945
260 563200260 นางฉันทนา สมภาค 13 อาคาร 9 945
261 563200261 นางทัศนีย์ ศรีโวหะ 13 อาคาร 9 945
262 563200262 นางสาวหทัยภัทร ไตรประวัตร 13 อาคาร 9 945
263 563200263 นางสาวกฤตยา ยินดี 13 อาคาร 9 945
264 563200264 นางศิริจรรยา อำพันธ์ 13 อาคาร 9 945
265 563200265 นางอมรรัตน์ คำภา 13 อาคาร 9 945
266 563200266 นางสาวนวลจันทร์ หล้าธรรม 13 อาคาร 9 945
267 563200267 นางสาวมุกดา แดงงาม 13 อาคาร 9 945
268 563200268 นางสาวจังคนิภา สืบสา 13 อาคาร 9 945
269 563200269 นางสาวพรรณนิดา ห่อทรัพย์ 13 อาคาร 9 945
270 563200270 นางสาวชไมพร ผาแก้ว 13 อาคาร 9 945
271 563200271 นางสาวอรทัย ไชยเสนา 13 อาคาร 9 945
272 563200272 นางสาวปวารณา จำปาขาว 13 อาคาร 9 945
273 563200273 นางสาวรุ่งนภา วันทรวง 13 อาคาร 9 945
274 563200274 นางสาวชวนพิศ จันทร์รัตน์ 13 อาคาร 9 945
275 563200275 นางสาวอรุณณี ศรีคราม 13 อาคาร 9 945
276 563200276 นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร 14 อาคาร 9 946
277 563200277 นางสุมาลี วสุนันท์ 14 อาคาร 9 946
278 563200278 นางวงค์เดือน ปัชฌาบุตร 14 อาคาร 9 946
279 563200279 นางวัลภา แซ่เลา 14 อาคาร 9 946
280 563200280 นางสาวรัศมี จันทิพย์ 14 อาคาร 9 946
281 563200281 นางสมพร ไพรบึง 14 อาคาร 9 946
282 563200282 นางสาวอรทัย บุดดาวงษ์ 14 อาคาร 9 946
283 563200283 นางสาวจินตนา จันทะขันธ์ 14 อาคาร 9 946
284 563200284 นางสาวมาริสา พวงแก้ว 14 อาคาร 9 946
285 563200285 นางสาวภารณี อ้อมแก้ว 14 อาคาร 9 946
286 563200286 นางสาวยอดขวัญ สุทาวัน 14 อาคาร 9 946
287 563200287 นางสาวพิมพ์พรรณ แก้วพวง 14 อาคาร 9 946
288 563200288 นางสาวพัชรี พรมมาสุข 14 อาคาร 9 946
289 563200289 นางสาวน้ำฝน สัมพันธ์ 14 อาคาร 9 946
290 563200290 นางสาวธิดารัตน์ น้อมระวี 14 อาคาร 9 946
291 563200291 นางชนิตา อ้วนผุย 14 อาคาร 9 946
292 563200292 นางสาววรุญยุพา เลิศศรี 14 อาคาร 9 946
293 563200293 นางเพ็ญประภา เข็มมา 14 อาคาร 9 946
294 563200294 นางสุริยา จ้ายหนองบัว 14 อาคาร 9 946
295 563200295 นางสาวอรุณจิตร หาญห้าว 14 อาคาร 9 946
296 563200296 นางอรอุมา ไชยศรีษะ 14 อาคาร 9 946
297 563200297 นางสาวปรียานุช สรรพศรี 14 อาคาร 9 946
298 563200298 นางสาวนุชิพร พ่อกุล 14 อาคาร 9 946
299 563200299 นางสาวจุราภรณ์ แก่นทิพย์ 14 อาคาร 9 946
300 563200300 นางสาวธัญญารัตน์ วงชมภู 14 อาคาร 9 946
301 563200301 นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร์ 15 อาคาร 9 951
302 563200302 นางสาวเพิ่มศรี รุ่งคำ 15 อาคาร 9 951
303 563200303 นางกัญญาภัทร สีหะวงษ์ 15 อาคาร 9 951
304 563200304 นางสาวโชติมา พรหมคุณ 15 อาคาร 9 951
305 563200305 นางสาวมลทิรา ทองใส 15 อาคาร 9 951
306 563200306 นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์ 15 อาคาร 9 951
307 563200307 นางสาววะลัด จันทร์เทศ 15 อาคาร 9 951
308 563200308 นางสุพรรณี งามแสง 15 อาคาร 9 951
309 563200309 นางสาวพรมประสิทธิ์ ระยับศรี 15 อาคาร 9 951
310 563200310 นางสาวจินตนา ภูมิพัก 15 อาคาร 9 951
311 563200311 นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 15 อาคาร 9 951
312 563200312 นางสาวปิยะดา กลิ่นพิกุล 15 อาคาร 9 951
313 563200313 นางสาวอัมรินทร์ บุตรวงค์ 15 อาคาร 9 951
314 563200314 นางวาวิณี ทองยอด 15 อาคาร 9 951
315 563200315 นางสาวจริยา สมบัติ 15 อาคาร 9 951
316 563200316 นางสาวพนิดา สาระวรรณ 15 อาคาร 9 951
317 563200317 นางสาววิไลวรรณ เสดา 15 อาคาร 9 951
318 563200318 นางสาวกนกวรรณ คนฉลาด 15 อาคาร 9 951
319 563200319 นางสาวลัดดาวงค์ นามวิลา 15 อาคาร 9 951
320 563200320 นางสาวลักขณา นามโคตร 15 อาคาร 9 951
321 563200321 นางสาวธัญเทพ สังกะสี 15 อาคาร 9 951
322 563200322 นางอมรภัค พิมาทัย 15 อาคาร 9 951
323 563200323 นางสาวทิพย์สุดา สายไทย 15 อาคาร 9 951
324 563200324 นางกมลวรรณ แก่นมั่น 15 อาคาร 9 951
325 563200325 นางสาววลัยภรณ์ เอกศิริ 15 อาคาร 9 951
326 563200326 นางสาววิไล พูลสุข 16 อาคาร 9 952
327 563200327 นางกุลธิดา เสาศิริ 16 อาคาร 9 952
328 563200328 นางสาววชิรญาณ์ มณีนิล 16 อาคาร 9 952
329 563200329 นางสาวทิภาวรรณ สระทอง 16 อาคาร 9 952
330 563200330 นางกันฑิมา สุทธสนธิ์ 16 อาคาร 9 952
331 563200331 นางสาวบุญเรือง เกถนอม 16 อาคาร 9 952
332 563200332 นางวิตรี เพียงสองชั้น 16 อาคาร 9 952
333 563200333 นางธนกานต์ ดาสันทัด 16 อาคาร 9 952
334 563200334 นางสาววัชรี คำมีวงษ์ 16 อาคาร 9 952
335 563200335 นางสาวนวลลออง รองสุพรรณ 16 อาคาร 9 952
336 563200336 นางวิฬัฒน์ ไชยะพันธ์ 16 อาคาร 9 952
337 563200337 นางสาวณัฐนันท์ สิงห์โคตร 16 อาคาร 9 952
338 563200338 นางกัญญา สายทอง 16 อาคาร 9 952
339 563200339 นางทัศนีย์ สมอินทร์ 16 อาคาร 9 952
340 563200340 นางครองสิริ นามสุวรรณ 16 อาคาร 9 952
341 563200341 นางสาวบัวรินทร์ ติงชาติ 16 อาคาร 9 952
342 563200342 นางสาวจิระประภา วงศ์ษา 16 อาคาร 9 952
343 563200343 นางขวัญเรือน สุขสาย 16 อาคาร 9 952
344 563200344 นางสาวจุฑาภรณ์ ทาระ 16 อาคาร 9 952
345 563200345 นางทนะนันธ์ ยอดรัก 16 อาคาร 9 952
346 563200346 นางสาวศรีวิไล สิงซอม 16 อาคาร 9 952
347 563200347 นางสาวกัญญา จันทร์สุข 16 อาคาร 9 952
348 563200348 นางสาววันเพ็ญ ไกรรักษ์ 16 อาคาร 9 952
349 563200349 นางสาวรุ่งนภา ภาดี 16 อาคาร 9 952
350 563200350 นางสาววิไล จันทร์เปรียง 16 อาคาร 9 952
351 563200351 นางสาวมุจรินทร์ บุญมา 17 อาคาร 9 953
352 563200352 นางสาวละมัย เสนาพรม 17 อาคาร 9 953
353 563200353 นางสาวฉัฐธิญา พงษ์สุวรรณ 17 อาคาร 9 953
354 563200354 นางสถิริศา วิเศษสมบัติ 17 อาคาร 9 953
355 563200355 นางณัฐกานต์ นุ่มศิลป 17 อาคาร 9 953
356 563200356 นางสาวสุขฤทัย ชุ่มเชื้อ 17 อาคาร 9 953
357 563200357 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวิมล สิมนาม 17 อาคาร 9 953
358 563200358 นางสาวมลฤดี แต้มสีคาม 17 อาคาร 9 953
359 563200359 นางสาวสมคิด สืบสิมมา 17 อาคาร 9 953
360 563200360 นางสาวธนิษฐา ทองพนม 17 อาคาร 9 953
361 563200361 นางสาวธฤษวรรณ ชาวสะอาด 17 อาคาร 9 953
362 563200362 นางสุนารี วิรุณพันธ์ 17 อาคาร 9 953
363 563200363 นางสาวสุภารัตน์ คำสว่าง 17 อาคาร 9 953
364 563200364 นางสาวชะวาลามณี ไชยโคตร์ 17 อาคาร 9 953
365 563200365 นางนงรักษ์ ทองแม้น 17 อาคาร 9 953
366 563200366 นางสาวอรวรรณ โสมณี 17 อาคาร 9 953
367 563200367 นางสาวเกตพิรุณ ลีศรี 17 อาคาร 9 953
368 563200368 นางสาวสาวิตรี รัตนา 17 อาคาร 9 953
369 563200369 นางสาวมลญาณี ลีศรี 17 อาคาร 9 953
370 563200370 นางสาวแสงเทียน สีมา 17 อาคาร 9 953
371 563200371 นางสาวสุภาภรณ์ พวงแก้ว 17 อาคาร 9 953
372 563200372 นางประกายดาว ทองสลับ 17 อาคาร 9 953
373 563200373 นางสาวสุนิสสา นามวิชา 17 อาคาร 9 953
374 563200374 นางสาววิยะดา ธรรมวัฒน์ 17 อาคาร 9 953
375 563200375 นางสาวยุวดี ภูผานี 17 อาคาร 9 953
376 563200376 นางสาวนิตยา ปิยะวงษ์ 18 อาคาร 9 954
377 563200377 นางสาวฤดี สาลี 18 อาคาร 9 954
378 563200378 นางสาวจุฑามาศ เหล่าแค 18 อาคาร 9 954
379 563200379 นางพนิดา คำชาลี 18 อาคาร 9 954
380 563200380 นางสาวรุจิรา ยอดเพชร 18 อาคาร 9 954
381 563200381 นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์ 18 อาคาร 9 954
382 563200382 นางไพวัลย์ แก้วนวล 18 อาคาร 9 954
383 563200383 นางสาวนาระณี ศรีสุข 18 อาคาร 9 954
384 563200384 นางสาวนภัสสร ภูสีนาค 18 อาคาร 9 954
385 563200385 นางสาวฉลวย เทพตาแสง 18 อาคาร 9 954
386 563200386 นางสาวเพ็ญนภา รักษาพันธ์ 18 อาคาร 9 954
387 563200387 นางรัศมี สมบูรณ์ 18 อาคาร 9 954
388 563200388 นางสาวกัญญาภัค พิชัย 18 อาคาร 9 954
389 563200389 นางสาวจันทรธิดา จันทราภรณ์ 18 อาคาร 9 954
390 563200390 นางสาวสุรัตน์ติญาน์ เลิศบุรภัทร 18 อาคาร 9 954
391 563200391 นางสาวมุจรินทร์ ศรีคำ 18 อาคาร 9 954
392 563200392 นางเฉิดโฉม กัณทพันธ์ 18 อาคาร 9 954
393 563200393 นางสาวเพ็ญสุดา ทองสุข 18 อาคาร 9 954
394 563200394 นางสาวณัฐธภา มาสาโสม 18 อาคาร 9 954
395 563200395 นางสาวจันทร์ญา วรรณวัฒน์ 18 อาคาร 9 954
396 563200396 นางสาวชุติมา แดงบุญเรือง 18 อาคาร 9 954
397 563200397 นางสาวภคมน เกษอินทร์ 18 อาคาร 9 954
398 563200398 นางสาวละอองดาว แซ่อึง 18 อาคาร 9 954
399 563200399 นางสาวฉัตรวรีย์ วงศ์พิทักษ์ 18 อาคาร 9 954
400 563200400 นางสาวนรินทร์รัตน์ สายสวาท 18 อาคาร 9 954
401 563200401 นางจินตนา แก้วหาวงษ์ 19 อาคาร 9 955
402 563200402 นางสาวสุกัญญา นรดี 19 อาคาร 9 955
403 563200403 นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาร 19 อาคาร 9 955
404 563200404 นางกัญญนัทธ์ วิศาลกุลวัฒน์ 19 อาคาร 9 955
405 563200405 นางคนึงนิจ เลิศศรี 19 อาคาร 9 955
406 563200406 นางสาวสุกัญญา จันโท 19 อาคาร 9 955
407 563200407 นางสาว่อ่อนศรี ประชุมวงษ์ 19 อาคาร 9 955
408 563200408 นางสาวธิดารัตน์ ใจมนต์ 19 อาคาร 9 955
409 563200409 นางสาววิภาภรณ์ สายวัน 19 อาคาร 9 955
410 563200410 นางสาวลลิตาพรรณ เงาศรี 19 อาคาร 9 955
411 563200411 นางสาวอริษา พิมพ์ทอง 19 อาคาร 9 955
412 563200412 นางสาวณีรนุช กอแก้ว 19 อาคาร 9 955
413 563200413 นางสาวสุรีฉาย ศรีสวย 19 อาคาร 9 955
414 563200414 นางสาวฤทัย พลหาร 19 อาคาร 9 955
415 563200415 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมพ์สวัสดิ์ 19 อาคาร 9 955
416 563200416 นางสาววิลาวัลย์ วงศ์นรินทร์ 19 อาคาร 9 955
417 563200417 นางชุติกาญจน์ แสงสุริย์ 19 อาคาร 9 955
418 563200418 นางอำนวยพร ปิ่นหอม 19 อาคาร 9 955
419 563200419 นางสาวกนกพร ประยงค์หอม 19 อาคาร 9 955
420 563200420 นางพิชญา ขันคูณ 19 อาคาร 9 955
421 563200421 นางสาวนุชจิราภรณ์ ขันทอง 19 อาคาร 9 955
422 563200422 นางสาวชิวรัตน์ จันทร์โท 19 อาคาร 9 955
423 563200423 นางสาววิไลวรรณ จันคนา 19 อาคาร 9 955
424 563200424 นางสาวนิตยา กุมรีจิตร 19 อาคาร 9 955
425 563200425 นางสาวลดาวัลย์ ไชยเลิศ 19 อาคาร 9 955
426 563200426 นางสาวรัตนาภรณ์ มูลวงษ์ 20 อาคาร 9 956
427 563200427 นางสาวผกามาศ ทำมา 20 อาคาร 9 956
428 563200428 นางธัญญารัตน์ ลันดา 20 อาคาร 9 956
429 563200429 นางธันวดี ศศิวงศ์สกุล 20 อาคาร 9 956
430 563200430 นางตาลหยง แสงอินทร์ 20 อาคาร 9 956
431 563200431 นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง 20 อาคาร 9 956
432 563200432 นางสาวจิราพร พุจารย์ 20 อาคาร 9 956
433 563200433 นางสุจิตรา เนื้อทอง 20 อาคาร 9 956
434 563200434 นางสาวภัชลิณดา จำปาใด 20 อาคาร 9 956
435 563200435 นางสาวอัจฉรา กรพรม 20 อาคาร 9 956
436 563200436 นางสาวพิพ์คณาพร นาคขยัน 20 อาคาร 9 956
437 563200437 นางละมุล เนื้อทอง 20 อาคาร 9 956
438 563200438 นางณัฐริกา สารทอง 20 อาคาร 9 956
439 563200439 นางกนิษฐาภรณ์ นิจกรรม 20 อาคาร 9 956
440 563200440 นางสาวนิตยา พันธ์วิไล 20 อาคาร 9 956
441 563200441 นายวีรวัฒน์ บุดดี 20 อาคาร 9 956
442 563200442 นางสุพิศ น้ำหวาน 20 อาคาร 9 956
443 563200443 นางสาวนรินทร์พร วรรณชลา 20 อาคาร 9 956
444 563200444 นางอุไร สายสุวรรณ 20 อาคาร 9 956
445 563200445 นางสาวภัคญดา สุทธิบากสกุล 20 อาคาร 9 956
446 563200446 นางมณีรัตน์ ปูตะเลศ 20 อาคาร 9 956
447 563200447 นางไพลิน ยั้งใจ 20 อาคาร 9 956
448 563200448 นางสาวรัตนา เจียงพงษ์ 20 อาคาร 9 956
449 563200449 นางสาวอินทร์ธิราทิพย์ หาญพรมมา 20 อาคาร 9 956
450 563200450 นางปริยากร ดวนใหญ่ 20 อาคาร 9 956
451 563200451 นางสาวณัฐฐิฎา บุญสงค์ 21 อาคาร 2 213
452 563200452 นางมยุรี คุ้นเคย 21 อาคาร 2 213
453 563200453 นางสาวอัจฉราพร ไกรเพชร 21 อาคาร 2 213
454 563200454 นางสาวณัฐวนันท์ สมบูรณ์ 21 อาคาร 2 213
455 563200455 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์ธนู 21 อาคาร 2 213
456 563200456 นางจันทร์เพ็ญ เพชรินทร์ 21 อาคาร 2 213
457 563200457 นางสาวนงรักษ์ สุวรรณ์จันทร์ 21 อาคาร 2 213
458 563200458 นางสาวสุภาวรรณ ทำดำ 21 อาคาร 2 213
459 563200459 นางสาวนาริน พันธ์บุตร 21 อาคาร 2 213
460 563200460 นางเพียงโสม กวดขันธ์ 21 อาคาร 2 213
461 563200461 นางสาวพูลทรัพย์ รักษา 21 อาคาร 2 213
462 563200462 นางสาวศุภรัตน์ อัฐแป 21 อาคาร 2 213
463 563200463 นางสาวดลยา วงศ์พินิจ 21 อาคาร 2 213
464 563200464 นายวัชระ จันทร์แสง 21 อาคาร 2 213
465 563200465 นางสาวพุทธิมน ดำบรรณ์ 21 อาคาร 2 213
466 563200466 นางสาววรพัฒน์ อินทนา 21 อาคาร 2 213
467 563200467 นางโสทิพย์ ศิลาโชติ 21 อาคาร 2 213
468 563200468 นางวนิดา คำครอง 21 อาคาร 2 213
469 563200469 นางนภาทิพย์ รัตนา 21 อาคาร 2 213
470 563200470 นางสาวอรอมล สิทธิ์ศักดิ์ 21 อาคาร 2 213
471 563200471 นางสาวจารุวรรณ ม่วงมิตร 21 อาคาร 2 213
472 563200472 นางแก้วใจ ขันตี 21 อาคาร 2 213
473 563200473 นางสาวภัทราภรณ์ นาคพันธ์ 21 อาคาร 2 213
474 563200474 นางสาวอรวรรณ ศรีสุธรรม 21 อาคาร 2 213
475 563200475 นางชาติยา พรมแก้ว 21 อาคาร 2 213
476 563200476 นางวิภาพร อภิวังค์ 22 อาคาร 2 214
477 563200477 นางสาวปาริชาติ ชุมภู 22 อาคาร 2 214
478 563200478 นางสาวสิรินญา จารุนัย 22 อาคาร 2 214
479 563200479 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทา 22 อาคาร 2 214
480 563200480 นางสาวสุภาพร ดวนใหญ่ 22 อาคาร 2 214
481 563200481 นางสาวอนัญพร โทวาท 22 อาคาร 2 214
482 563200482 นางสาวอารุณี กาญจนชาติ 22 อาคาร 2 214
483 563200483 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน 22 อาคาร 2 214
484 563200484 นางสาวยุพิน อินทร์โสม 22 อาคาร 2 214
485 563200485 นางสาวลัญชนา อ่อนศรี 22 อาคาร 2 214
486 563200486 นางสาววิชุดา สุดทาวัน 22 อาคาร 2 214
487 563200487 นางสุรพา วงษ์เจริญ 22 อาคาร 2 214
488 563200488 นางสาวอุไรลักษณ์ ศรีอินทร์ 22 อาคาร 2 214
489 563200489 นางสาวกิ่งแก้ว นามโคตร 22 อาคาร 2 214
490 563200490 นางนิดตญา ตราทอง 22 อาคาร 2 214
491 563200491 นางสาวทัศนีย์ ทิพบำรุง 22 อาคาร 2 214
492 563200492 นางสาวเรไร อุทา 22 อาคาร 2 214
493 563200493 นางสาวจิราภา ป้องกัน 22 อาคาร 2 214
494 563200494 นางโสภา เย็นระยับ 22 อาคาร 2 214
495 563200495 นางอรอุมา อ่อนศรี 22 อาคาร 2 214
496 563200496 นางสาวบานเย็น พาวัน 22 อาคาร 2 214
497 563200497 นางอุมารินทร์ แสงสาย 22 อาคาร 2 214
498 563200498 นางสาวจารุวรรณ ตรงต่อจิตร์ 22 อาคาร 2 214
499 563200499 นางสาวปติมา ทองติ๊บ 22 อาคาร 2 214
500 563200500 นางสาววาสนา ระเมิด 22 อาคาร 2 214
501 563200501 นางสาวอนงค์ พืชศรี 23 อาคาร 2 215
502 563200502 นางสาวณัฐตยา แพงแสน 23 อาคาร 2 215
503 563200503 นางสาวสิริญากรณ์ หลวงสนาม 23 อาคาร 2 215
504 563200504 นางสำเภา สถานพงษ์ 23 อาคาร 2 215
505 563200505 นางสาวมะปราง สว่างโสดา 23 อาคาร 2 215
506 563200506 นางสาวมณเทียร วาศรี 23 อาคาร 2 215
507 563200507 นางสาวสุดารัตน์ กงแก้ว 23 อาคาร 2 215
508 563200508 นางสาวจริยาภรณ์ ธรรมชอบ 23 อาคาร 2 215
509 563200509 นางทิพรัตน์ วงษ์รักษ์ 23 อาคาร 2 215
510 563200510 นางสาวลัดดาวรรณ เพชรินทร์ 23 อาคาร 2 215
511 563200511 นางสาวบุษบา แก้วมณี 23 อาคาร 2 215
512 563200512 นางสาวกัลยา เชื้อพันธ์ 23 อาคาร 2 215
513 563200513 นางปาณปรียา โอษฐ์นภาพร 23 อาคาร 2 215
514 563200514 นางสาวจินตนา ชื่นชม 23 อาคาร 2 215
515 563200515 นายจิตรกร แต้มทอง 23 อาคาร 2 215
516 563200516 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์วัฒน์ 23 อาคาร 2 215
517 563200517 นางวาสนา พรมเสมอ 23 อาคาร 2 215
518 563200518 นางสาวอรุณี สุจันทา 23 อาคาร 2 215
519 563200519 นางจุฑามาศ ศรีจันทร์ 23 อาคาร 2 215
520 563200520 นางสาวกุลภัสสร์ ประภาสัย 23 อาคาร 2 215
521 563200521 นางสาวพันทิพา ศรีวิชา 23 อาคาร 2 215
522 563200522 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วก่อง 23 อาคาร 2 215
523 563200523 นางสาวไพจิตร เกษรสร้อย 23 อาคาร 2 215
524 563200524 นางสาววรารักษ์ บุญปลูก 23 อาคาร 2 215
525 563200525 นางสาวธิดา เคนแคน 23 อาคาร 2 215
526 563200526 นางสาวปรียาภรณ์ บรรทุมพร 24 อาคาร 2 221
527 563200527 นางสาววรา ดวงศิลา 24 อาคาร 2 221
528 563200528 นางสาวนิตติยา ผิวขาว 24 อาคาร 2 221
529 563200529 นางสาวประกาย ใจดี 24 อาคาร 2 221
530 563200530 นางสาวสุนิสา กองแก้ว 24 อาคาร 2 221
531 563200531 นางสาวประยูร โสภาพ 24 อาคาร 2 221
532 563200532 นางสาวปลั่งศรี รักษ์เต็ง 24 อาคาร 2 221
533 563200533 นางสาวบังอร อินทร์ศรี 24 อาคาร 2 221
534 563200534 นางสาวกวินนาฎ บุญเอื้อ 24 อาคาร 2 221
535 563200535 นางสุกานดา จรัญญา 24 อาคาร 2 221
536 563200536 นางยุพิน กาญจนกาศ 24 อาคาร 2 221
537 563200537 นางสาววันวิสา บุญไสย 24 อาคาร 2 221
538 563200538 นางสาววราภรณ์ ราษี 24 อาคาร 2 221
539 563200539 นางนงลักษณ์ บุญเลิศ 24 อาคาร 2 221
540 563200540 นางสาวมะลิจันทร์ คำคุณคำ 24 อาคาร 2 221
541 563200541 นางสาวสุนิดา อังคณิชย์ 24 อาคาร 2 221
542 563200542 นางสาวจิราวรรณ แก่นจักร 24 อาคาร 2 221
543 563200543 นางสาวศิลารัตน์ แก่นจักร 24 อาคาร 2 221
544 563200544 นางสาวจาริยา พลาศรี 24 อาคาร 2 221
545 563200545 นางสาวอนุชิดา วิลัย 24 อาคาร 2 221
546 563200546 นางสาวนิษฐกา แสวงบุญ 24 อาคาร 2 221
547 563200547 นางสาวปรีญาดา อุปมา 24 อาคาร 2 221
548 563200548 นางสาวสายสมร เมืองอินทร์ 24 อาคาร 2 221
549 563200549 นางณุชรี เรืองฤทธิ์ราวี 24 อาคาร 2 221
550 563200550 นางพรหมสุทัดตา พิมพ์ไชย 24 อาคาร 2 221
551 563200551 นางสาววิชชุดา กุดเป่ง 25 อาคาร 2 222
552 563200552 นางปราณี ดวงนิล 25 อาคาร 2 222
553 563200553 นางสาวจิราวรรณ จันทร์หนองหว้า 25 อาคาร 2 222
554 563200554 นางสาวกนกวรรณ นันตะสงค์ 25 อาคาร 2 222
555 563200555 นางสาวบัวหลัน พูลสวัสดิ์ 25 อาคาร 2 222
556 563200556 นางดวงจันทร์ สีสุรัตน์ 25 อาคาร 2 222
557 563200557 นางพรวิไล สมบัติ 25 อาคาร 2 222
558 563200558 นางสาวสุวรรณา โคษา 25 อาคาร 2 222
559 563200559 นางสาวอรนุช ตระกูลพงษ์ 25 อาคาร 2 222
560 563200560 นางลักวรินทร์ ชิณวงค์ 25 อาคาร 2 222
561 563200561 นางสาววาสนา สะอาด 25 อาคาร 2 222
562 563200562 นางสาคร ศรีวงษ์ 25 อาคาร 2 222
563 563200563 นางสาวพัชรนันท์ บุญเอนก 25 อาคาร 2 222
564 563200564 นางสาวเสาวณิต บุญขาว 25 อาคาร 2 222
565 563200565 นางสาวเบญจพร ทองคำ 25 อาคาร 2 222
566 563200566 นางสาวอัจฉรา วันศรี 25 อาคาร 2 222
567 563200567 นางสาวรัติกาญจน์ มะลิงาม 25 อาคาร 2 222
568 563200568 นางสาวหรัญญา อาษาราช 25 อาคาร 2 222
569 563200569 นางสาวขวัญสุดา เชตะวัน 25 อาคาร 2 222
570 563200570 นางสาววันวิสาข์ บุตรศรี 25 อาคาร 2 222
571 563200571 นางสาวพัชรพร สารพล 25 อาคาร 2 222
572 563200572 นางนิออน อนุพันธ์ 25 อาคาร 2 222
573 563200573 นางสาวญาดา สมเสียง 25 อาคาร 2 222
574 563200574 นางสาวรจนา ชัยศรี 25 อาคาร 2 222
575 563200575 นางนัทดาวรรณ คำบาล 25 อาคาร 2 222
576 563200576 นางสาวไอลัดดา พรมษา 26 อาคาร 2 223
577 563200577 นางมนัสวี ใจหวัง 26 อาคาร 2 223
578 563200578 นางสาวสุภาพร ยอดเสาร์ 26 อาคาร 2 223
579 563200579 นางสาวสมหวัง หุ้มห่อ 26 อาคาร 2 223
580 563200580 นางสาวศรัณญา สายคำกอง 26 อาคาร 2 223
581 563200581 นางสาวละมัยพร จันโท 26 อาคาร 2 223
582 563200582 นางสาวนุชติยา คงสิม 26 อาคาร 2 223
583 563200583 นางศิริวรรณ อุตพันธ์ 26 อาคาร 2 223
584 563200584 นางสุกัญญา สุพิมพ์ 26 อาคาร 2 223
585 563200585 นางเสาวลักษณ์ เวชกามา 26 อาคาร 2 223
586 563200586 นางสาวเบ็ญจพร ศรีโวหะ 26 อาคาร 2 223
587 563200587 นางสาวพรทิพย์ บุษบา 26 อาคาร 2 223
588 563200588 นายพรชาติ ศรีวิเศษ 26 อาคาร 2 223
589 563200589 นางสาวสิริพร สิทธิโชติ 26 อาคาร 2 223
590 563200590 นางสาวธัญญลักษณ์ ศักดิ์อุดม 26 อาคาร 2 223
591 563200591 นางสาวขนิษฐา คำด้วง 26 อาคาร 2 223
592 563200592 นางสาวนัดดา ขุนเศรษฐี 26 อาคาร 2 223
593 563200593 นายสุเทพ หลักงาม 26 อาคาร 2 223
594 563200594 นางสาวธิดารัตน์ ลาสองชั้น 26 อาคาร 2 223
595 563200595 นางสาววิชุดา นาชัยฤทธิ์ 26 อาคาร 2 223
596 563200596 นางสาวจินตนา มนตรีวงค์ 26 อาคาร 2 223
597 563200597 นางสาวอริสราวัน ผาสุก 26 อาคาร 2 223
598 563200598 นางสาวละออง นนทะการ 26 อาคาร 2 223
599 563200599 นางสาวคำถวิล แก้วกระจ่าง 26 อาคาร 2 223
600 563200600 นางสาวนิชาภัทร ประชัน 26 อาคาร 2 223
601 563200601 นางสาวอุไรรัตน์ วรรณทะวงษ์ 27 อาคาร 2 231
602 563200602 นายณัฐพงษ์ วรเลิศ 27 อาคาร 2 231
603 563200603 นางจิรามณี สีหะวงษ์ 27 อาคาร 2 231
604 563200604 นางสาวธัญยรัตณ์ จวงพันธ์ 27 อาคาร 2 231
605 563200605 นางสาวปัทมาภรณ์ ปาระจูม 27 อาคาร 2 231
606 563200606 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนอักษร ดวงศรี 27 อาคาร 2 231
607 563200607 นางจินตนา ทองอินทร์ 27 อาคาร 2 231
608 563200608 นางสาวจุฑามาส บูชารัมย์ 27 อาคาร 2 231
609 563200609 นางสาวอลิษา บัวพร 27 อาคาร 2 231
610 563200610 นางสาวรัชดาภรณ์ ผือโย 27 อาคาร 2 231
611 563200611 นางสาวนุชสุดา คำฉิม 27 อาคาร 2 231
612 563200612 นางสาวชวัลลักษณ์ บรรจมาตย์ 27 อาคาร 2 231
613 563200613 นางสาวเทียมตะวัน เวียงดอนก่อ 27 อาคาร 2 231
614 563200614 นางสาวณัชชลิดา ขันนอก 27 อาคาร 2 231
615 563200615 นางสาวเสาวณีย์ กิ่งวิชิต 27 อาคาร 2 231
616 563200616 นางอมร ศรีปัญญา 27 อาคาร 2 231
617 563200617 นางสาวขนิษฐา อินธิเดช 27 อาคาร 2 231
618 563200618 นางสาวสินจัย โชติพันธ์ 27 อาคาร 2 231
619 563200619 นางกุลฉัตร แก้วเพชร 27 อาคาร 2 231
620 563200620 นางปัญจพร วิถี 27 อาคาร 2 231
621 563200621 นางสุพรรณี สมาธิ 27 อาคาร 2 231
622 563200622 นางจิตลัดดา พิณพงษ์ 27 อาคาร 2 231
623 563200623 นางคำม่วน ไชยสิทธิ์ 27 อาคาร 2 231
624 563200624 นางทัศนา ไชยหงษ์ 27 อาคาร 2 231
625 563200625 นางสาวณรินทร์ วรรณมาศ 27 อาคาร 2 231
626 563200626 นางสุกัญญา ไชยรัตน์ 28 อาคาร 2 232
627 563200627 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถา 28 อาคาร 2 232
628 563200628 นางสาวนฤมล เบ็ญพันธ์ 28 อาคาร 2 232
629 563200629 นางสาววรรณา พิศพงษ์ 28 อาคาร 2 232
630 563200630 นางสาวจิรัญญา สิมสุพัฒน์ 28 อาคาร 2 232
631 563200631 นางสาวพิฐชญาณ์ วิลัยเลิศ 28 อาคาร 2 232
632 563200632 นางสาวอภิศรา สมทิพย์ 28 อาคาร 2 232
633 563200633 นางสาวอุดมลักษณ์ พรหมมา 28 อาคาร 2 232
634 563200634 นางสาวสุทธิกานต์ โมรานิล 28 อาคาร 2 232
635 563200635 นางสาวจินดา ทองแม้น 28 อาคาร 2 232
636 563200636 นางสาวธิดารัตน์ บึงไกร 28 อาคาร 2 232
637 563200637 นางสาวชิดชญา มหัทธนโฆษิต 28 อาคาร 2 232
638 563200638 นางสาวจิระพันธ์ วันสุข 28 อาคาร 2 232
639 563200639 นางสาวศิริพร นิยม 28 อาคาร 2 232
640 563200640 นางสาวฐิตา รักเหล่า 28 อาคาร 2 232
641 563200641 นางกานต์พิชชา ศรศรี 28 อาคาร 2 232
642 563200642 นางสาวเนตรนรินทร์ คูพรมมี 28 อาคาร 2 232
643 563200643 นางวรรณภา วงษ์ขันธ์ 28 อาคาร 2 232
644 563200644 นางสาวชนิกานต์ ตระกาลจันทร์ 28 อาคาร 2 232
645 563200645 นางสาวธนาภรณ์ นนท์ศิลา 28 อาคาร 2 232
646 563200646 นางสาวศิริพร รัตนโสภา 28 อาคาร 2 232
647 563200647 นางสาวภรภัสสรณ์ ทวีรัชต์สิริกุล 28 อาคาร 2 232
648 563200648 นางสาวพัชรี ดวงศรี 28 อาคาร 2 232
649 563200649 นางสาวรัชนีกร สืบบุตร 28 อาคาร 2 232
650 563200650 นางสาวอรุณี กวดขันธ์ 28 อาคาร 2 232
651 563200651 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ วระพุฒ 29 อาคาร 2 233
652 563200652 นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์ 29 อาคาร 2 233
653 563200653 นางสาวสุภาวดี มะโนธรรม 29 อาคาร 2 233
654 563200654 นางสาวประโยชน์ ศรีระเริญ 29 อาคาร 2 233
655 563200655 นางสาวพัชรินทร์ ชาติสิริอำนวยพร 29 อาคาร 2 233
656 563200656 นางสาวทิพวรรณ สืบชาติ 29 อาคาร 2 233
657 563200657 นางสาวสมหมาย แก่นเมือง 29 อาคาร 2 233
658 563200658 นางสาวณัฐธิชา ทองอ้ม 29 อาคาร 2 233
659 563200659 นางสาวประณัยยา มะปราง 29 อาคาร 2 233
660 563200660 นางสมรัก ศรีวัง 29 อาคาร 2 233
661 563200661 นางสุชานันท์ กระจาย 29 อาคาร 2 233
662 563200662 นางณปภัช เพ็งชัย 29 อาคาร 2 233
663 563200663 นางสาวบุษกร กุนอก 29 อาคาร 2 233
664 563200664 นางสาวยุภารัตน์ ผิวงาม 29 อาคาร 2 233
665 563200665 นางสาวนริศรา ขุนพลอย 29 อาคาร 2 233
666 563200666 นางเบญจวรรณ ทองอินทร์ 29 อาคาร 2 233
667 563200667 นางพาพร สว่างภพ 29 อาคาร 2 233
668 563200668 นางสุรางคนางค์ แสนทวีสุข 29 อาคาร 2 233
669 563200669 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีโสภา 29 อาคาร 2 233
670 563200670 นางสาวรมิตา ศรปัญญา 29 อาคาร 2 233
671 563200671 นางสาวสุภาวดี อุตมะ 29 อาคาร 2 233
672 563200672 นางลินดา รัตรีพันธ์ 29 อาคาร 2 233
673 563200673 นางสาวมยุรี แก้วคำ 29 อาคาร 2 233
674 563200674 นางกุลธิดา ไชยเชษฐ์ 29 อาคาร 2 233
675 563200675 นางสาวอรวรรณ วงค์ราช 29 อาคาร 2 233
676 563200676 นางชณารัศมิ์ ธนสิทธิ์กุลโชติ 30 อาคาร 2 234
677 563200677 นางระวิวรรณ ไชยโกฎิ์ 30 อาคาร 2 234
678 563200678 นางจิราพร สัมทาน 30 อาคาร 2 234
679 563200679 นางสาววันดี ผลบุญ 30 อาคาร 2 234
680 563200680 นางสาวสุมาลัย ทองไทย 30 อาคาร 2 234
681 563200681 นางสาวรุ่งฤดี วงษ์ขันธ์ 30 อาคาร 2 234
682 563200682 นางสหัทยา สรสิทธิ์ 30 อาคาร 2 234
683 563200683 นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ 30 อาคาร 2 234
684 563200684 นางสาวมลิวรรณ สุรนารถ 30 อาคาร 2 234
685 563200685 นางพัชรินทร์ คำชะนาม 30 อาคาร 2 234
686 563200686 นางสาวฐานิสา มะณีพงษ์ 30 อาคาร 2 234
687 563200687 นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์ 30 อาคาร 2 234
688 563200688 นางสิริจรรยา นันทะชัยนิธิโชติ 30 อาคาร 2 234
689 563200689 นางอรัญญา นรสิงห์ 30 อาคาร 2 234
690 563200690 นางสาวอรยา ทองกาล 30 อาคาร 2 234
691 563200691 นางสาวบัณฑิตา สินศิริ 30 อาคาร 2 234
692 563200692 นายอำพล ธรรมวัตร 30 อาคาร 2 234
693 563200693 นางธันยพร มะโนชาติ 30 อาคาร 2 234
694 563200694 นางสาวประพิมพ์พร ปาระมัติ 30 อาคาร 2 234
695 563200695 นางภัทรนันท์ สาสังข์ 30 อาคาร 2 234
696 563200696 นางสาวรุ่งนิรันดร์ ฝากทอง 30 อาคาร 2 234