รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกบรรณารักษ์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563600001 นางสาวขนิษฐา ศิริมา 31 อาคาร 6 60.01
2 563600002 นางสาวปวีณา ศรีจันทรรัตน์ 31 อาคาร 6 60.01
3 563600003 นางสาวจิราภรณ์ เพ็งพา 31 อาคาร 6 60.01
4 563600004 นางสาวภาสิกา กิ่งมณี 31 อาคาร 6 60.01
5 563600005 นายศุภโชค มาศกุล 31 อาคาร 6 60.01
6 563600006 นางสาวศศิธร ตาดี 31 อาคาร 6 60.01
7 563600007 นางสาวยุพา คำแพง 31 อาคาร 6 60.01
8 563600008 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์งาม 31 อาคาร 6 60.01
9 563600009 นางวุฒยา สินศิริ 31 อาคาร 6 60.01
10 563600010 นางสาวดาราธร ซุยทอง 31 อาคาร 6 60.01
11 563600011 นางสาวปรียาภรณ์ พวงมะลิ 31 อาคาร 6 60.01
12 563600012 นางสาวรมย์ บุตะเคียน 31 อาคาร 6 60.01
13 563600013 นางสาวพัทยา วงรักษา 31 อาคาร 6 60.01
14 563600014 นางสาวปิยะธิดา เรียมทอง 31 อาคาร 6 60.01
15 563600015 นางสาวอานัตตา หงษ์โสภา 31 อาคาร 6 60.01
16 563600016 นางสาวนุจรี แก้วบริบัติ 31 อาคาร 6 60.01
17 563600017 นางสาวน้ำตาล ทองเสก 31 อาคาร 6 60.01
18 563600018 นางสาวอรุโนทัย เพ็ชรนาม 31 อาคาร 6 60.01
19 563600019 นางสาวพิจิตรา ดวงอาจ 31 อาคาร 6 60.01
20 563600020 จ่าสิบตรีหญิงประมุกดาว พุทธรักษา 31 อาคาร 6 60.01
21 563600021 นางสาวนายิกา สุพงษ์ 31 อาคาร 6 60.01
22 563600022 นางมธุรส คงศรี 31 อาคาร 6 60.01
23 563600023 นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์ 31 อาคาร 6 60.01
24 563600024 นายสยุมพร แก้วพวง 31 อาคาร 6 60.01
25 563600025 นางสาวขนิษฐา สายบุปผา 31 อาคาร 6 60.01
26 563600026 นางสาวปัทมา สายบุปผา 31 อาคาร 6 60.02
27 563600027 นางสาววลัยพรรณ บุญทรง 32 อาคาร 6 60.02
28 563600028 นางสาวนิตยา กลิ่นแก้วนพรัตน์ 32 อาคาร 6 60.02
29 563600029 นายเนตรชล สีหะวงษ์ 32 อาคาร 6 60.02
30 563600030 นางสาวนันทิยา มงคลแก้ว 32 อาคาร 6 60.02
31 563600031 นางมารินี เรืองศรี 32 อาคาร 6 60.02
32 563600032 นางสาวยลดา ดวนใหญ่ 32 อาคาร 6 60.02
33 563600033 นางสาวนิจนา คำศรี 32 อาคาร 6 60.02
34 563600034 นางสาววิไล โพธิวัตร 32 อาคาร 6 60.02
35 563600035 นางสาววิภารัตน์ ศรีนาค 32 อาคาร 6 60.02
36 563600036 นายชูเกียรติ ดวงผุย 32 อาคาร 6 60.02
37 563600037 นางนงคราญ พันธ์เจริญ 32 อาคาร 6 60.02
38 563600038 นางสาวชนกพร แพงศรี 32 อาคาร 6 60.02
39 563600039 นางสาวนภาพร อุดด้วง 32 อาคาร 6 60.02
40 563600040 นางลัดดาวรรณ ศรีชารัตน์ 32 อาคาร 6 60.02
41 563600041 นางสาวดอกไม้ ลักขษร 32 อาคาร 6 60.02
42 563600042 นางสาวรินดา โพธิ์ไทรย์ 32 อาคาร 6 60.02
43 563600043 นางสาวอนัญชนา ถุงจันทร์ 32 อาคาร 6 60.02
44 563600044 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญรุ่ง 32 อาคาร 6 60.02
45 563600045 นางสาวธนัดดา เพ็งพา 32 อาคาร 6 60.02
46 563600046 นางสาวณิชาภัส ประจญ 32 อาคาร 6 60.02
47 563600047 นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลาง 32 อาคาร 6 60.02
48 563600048 นางสาวสุภนิดา จตุรวงค์ 32 อาคาร 6 60.02
49 563600049 นางสุธิดา โสดาโคตร 32 อาคาร 6 60.02
50 563600050 นางสาวอรปรียาวี ไชยโคตร 32 อาคาร 6 60.02
51 563600051 นางสาววิลาสินี อรัญศรี 33 อาคาร 6 60.03
52 563600052 นางสาวจิราภรณ์ คันทบุตร 33 อาคาร 6 60.03
53 563600053 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว 33 อาคาร 6 60.03
54 563600054 นายเสกสรรค์ พรมศักดิ์ 33 อาคาร 6 60.03
55 563600055 นางสาวสิริสมปอง ศิริโท 33 อาคาร 6 60.03
56 563600056 นายเรวัตร เกิดนอก 33 อาคาร 6 60.03
57 563600057 นางสาวนงลักษณ์ คำปุย 33 อาคาร 6 60.03
58 563600058 นางสาวสรารัตน์ กิ่งก้าน 33 อาคาร 6 60.03
59 563600059 นางสาวนฤมล สีหาบุญจันทร์ 33 อาคาร 6 60.03
60 563600060 นางอรกัญญา มีฤทธิ์ 33 อาคาร 6 60.03
61 563600061 นายทัณฑธร แสงมาศ 33 อาคาร 6 60.03