รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกจิตวิทยาและการแนะแนว ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 564900001 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ 64 อาคาร 6 60.04
2 564900002 นางสาววิกานดา พากเพียร 64 อาคาร 6 60.04
3 564900003 นางสาวเสาวณีย์ แก้วรักษา 64 อาคาร 6 60.04
4 564900004 นางดารณี ชาญชิตร 64 อาคาร 6 60.04
5 564900005 นางสาวปัทมน สิงห์ชะฎา 64 อาคาร 6 60.04
6 564900006 นางปุณิกา แก้วจันทร์ 64 อาคาร 6 60.04
7 564900007 นางสาวอลิสา บุญอยู่ 64 อาคาร 6 60.04
8 564900008 นายครรชิต พานตะสี 64 อาคาร 6 60.04
9 564900009 นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง 64 อาคาร 6 60.04
10 564900010 นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม 64 อาคาร 6 60.04
11 564900011 นางสาวปาลิตา ศรีนุเคราะห์ 64 อาคาร 6 60.04
12 564900012 นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์ 64 อาคาร 6 60.04
13 564900013 นางสาวกฤตยา เทพศรัทธา 64 อาคาร 6 60.04
14 564900014 นางศมนชญา กุมรีจิตร 64 อาคาร 6 60.04
15 564900015 นายศักดิ์ดา บัวศรี 64 อาคาร 6 60.04