รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกศิลปศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562400001 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง 01 อาคาร 1 122
2 562400002 นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำ 01 อาคาร 1 122
3 562400003 นางสาวนริศรา อุตมะกูล 01 อาคาร 1 122
4 562400004 นายกัมปนาท เข็มท้าว 01 อาคาร 1 122
5 562400005 นายเอกพล เจตินัย 01 อาคาร 1 122
6 562400006 นายธนิสร์ ทองอินทร์ 01 อาคาร 1 122
7 562400007 นายธนะรัตน์ ศรีลาชัย 01 อาคาร 1 122
8 562400008 นายตัณติกร สุขศรี 01 อาคาร 1 122
9 562400009 นางสาวจริยาวดี ศรีกุล 01 อาคาร 1 122
10 562400010 นายสุรินทร์ มูลทา 01 อาคาร 1 122
11 562400011 นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร 01 อาคาร 1 122
12 562400012 นางสาวอัจฉราวรรณ อุปมา 01 อาคาร 1 122
13 562400013 นายพชรพล ทินบุตร 01 อาคาร 1 122
14 562400014 นายศักดิ์ชัย ขันคำ 01 อาคาร 1 122
15 562400015 นางสาวปนัดดา คำลีมัด 01 อาคาร 1 122
16 562400016 นายอภิชาติ สอนจิตร 01 อาคาร 1 122
17 562400017 นางสาวนุชนภา ดวนใหญ่ 01 อาคาร 1 122
18 562400018 นายเมทนี พิมล 01 อาคาร 1 122
19 562400019 นายประหยัด เอมโอษฐ 01 อาคาร 1 122
20 562400020 นายบำรุง สมิงรัมย์ 01 อาคาร 1 122
21 562400021 นายกิตติพันธฺ์ อุดทา 01 อาคาร 1 122
22 562400022 นางแพรทอง ยังสุข 01 อาคาร 1 122
23 562400023 นางสาวชุฎาพร สาทอง 01 อาคาร 1 122
24 562400024 นางสาวพิศมัย สุขสนอง 01 อาคาร 1 122
25 562400025 นางสาวสุนิสา คำแก้ว 01 อาคาร 1 122