รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200001 นางสาวพรพิไล บัวแย้ม 03 อาคาร 9 931
2 563200002 นางอุไรรรัตน์ ทวีสุข 03 อาคาร 9 931
3 563200003 นางสาวนาริน ออมชมภู 03 อาคาร 9 931
4 563200004 นางสาวปณิตา ยวนพันธ์ 03 อาคาร 9 931
5 563200005 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์ 03 อาคาร 9 931
6 563200006 นางสาววาสนา สายมั่น 03 อาคาร 9 931
7 563200007 นางสาวสุภาพร แสนสารคิด 03 อาคาร 9 931
8 563200008 นางสาวธิดารัตน์ อินทวงค์ 03 อาคาร 9 931
9 563200009 นางสาวสถาพร มโนรัตน์ 03 อาคาร 9 931
10 563200010 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเสริม 03 อาคาร 9 931
11 563200011 นางสาวศิรินภา ช่วงชัย 03 อาคาร 9 931
12 563200012 นางวชิรญาณ์ หาระสาย 03 อาคาร 9 931
13 563200013 นางสุวรรณี ศิริญาณ 03 อาคาร 9 931
14 563200014 นางสาวรัตนาวดี กิ่งคำ 03 อาคาร 9 931
15 563200015 นางสมนึก โสภากันต์ 03 อาคาร 9 931
16 563200016 นางสาววนิดา ศรีอินทร์ 03 อาคาร 9 931
17 563200017 นางสาวพัชรา ตรีโอษฐ 03 อาคาร 9 931
18 563200018 นางสาววรรณพร ขาวสำลี 03 อาคาร 9 931
19 563200019 นางสาวจันทนา กาหลง 03 อาคาร 9 931
20 563200020 นางสาวศิริพร แผ่นศิลา 03 อาคาร 9 931
21 563200021 นางสาวจิรพันธุ์ ตุระเพ็ญ 03 อาคาร 9 931
22 563200022 นางสาวศรัญญา วาดงาม 03 อาคาร 9 931
23 563200023 นางมณฑิรา นนทะการ 03 อาคาร 9 931
24 563200024 นางสาวธารารัตน์ ภาวัน 03 อาคาร 9 931
25 563200025 นางสาวอภิชญา คำเนตร 03 อาคาร 9 931