รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200026 นางสาวนารินทร์ จันทร์สนิท 04 อาคาร 9 932
2 563200027 นางสาวเปียทิพย์ ท่วงที 04 อาคาร 9 932
3 563200028 นางสาวนิตยา บุญขาว 04 อาคาร 9 932
4 563200029 นางกรชนก พลกระโทก 04 อาคาร 9 932
5 563200030 นางสาวสุวรรณี นิลสนิท 04 อาคาร 9 932
6 563200031 นางสาวเบญจรัตน์ คำเคน 04 อาคาร 9 932
7 563200032 นางสาวประกายเดือน สืบสาย 04 อาคาร 9 932
8 563200033 นางสาวณัฐรินทร์ โททอง 04 อาคาร 9 932
9 563200034 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมวิเศษ 04 อาคาร 9 932
10 563200035 นางสาวณัฐธิดา สุขประเสริฐ 04 อาคาร 9 932
11 563200036 นางสาวศิรินันท์ พันธ์ทอง 04 อาคาร 9 932
12 563200037 นางณัติญา เสียงหวาน 04 อาคาร 9 932
13 563200038 นางสาวนพเก้า ป้องสอน 04 อาคาร 9 932
14 563200039 นางสาววิไลรัตน์ ทิพย์ใส 04 อาคาร 9 932
15 563200040 นางลีลาวดี วงษา 04 อาคาร 9 932
16 563200041 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ กาลพัฒน์ 04 อาคาร 9 932
17 563200042 นายอัครพล ไชยราช 04 อาคาร 9 932
18 563200043 นางสาวอุไรพร สักกุนี 04 อาคาร 9 932
19 563200044 นางสาวอภิญญาภรณ์ บรรลังก์ 04 อาคาร 9 932
20 563200045 นางสาวนัฎฐณิชา อนุพันธ์ 04 อาคาร 9 932
21 563200046 นางสาวธัญญลักษณ์ จันเทศ 04 อาคาร 9 932
22 563200047 นางสาวภคพร เบ้าทอง 04 อาคาร 9 932
23 563200048 นางสาวนิธินันท์ ประวาฬ 04 อาคาร 9 932
24 563200049 นางปัญญพัชร์ พรหมทา 04 อาคาร 9 932
25 563200050 นางสาวนวลพรรณ ปรือปรัก 04 อาคาร 9 932