รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200051 นางสาวสุภาพร ไชยปัญญา 05 อาคาร 9 933
2 563200052 นางเลียม ปักเสติ 05 อาคาร 9 933
3 563200053 นางสาววรรณภา บุญเถิง 05 อาคาร 9 933
4 563200054 นางสาวกาญจนา ดวงมาลา 05 อาคาร 9 933
5 563200055 นางสาวกิตติยาภรณ์ บุญนำ 05 อาคาร 9 933
6 563200056 นางสาวมุกดา พิรา 05 อาคาร 9 933
7 563200057 นางอัจฉราภรณ์ หงษ์สุขเจริญ 05 อาคาร 9 933
8 563200058 นางสาวอารดา บุญธรรม 05 อาคาร 9 933
9 563200059 นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง 05 อาคาร 9 933
10 563200060 นางสาวสุพิตตา พิมพ์บัวมี 05 อาคาร 9 933
11 563200061 สิบเอกหญิงสิริวิมล เชิดชน 05 อาคาร 9 933
12 563200062 นางสาวสิรินภาพันธ์ สิงห์สาย 05 อาคาร 9 933
13 563200063 นางสาวนิตยา รัตนวัน 05 อาคาร 9 933
14 563200064 นางสาวอุมาพร บุญจวบ 05 อาคาร 9 933
15 563200065 นางอำไพ แสงสกุล 05 อาคาร 9 933
16 563200066 นางสาวธัญญรัตน์ น้อยมิ่ง 05 อาคาร 9 933
17 563200067 นางสาวสุภัทรา ศรสันต์ 05 อาคาร 9 933
18 563200068 นางสาวนรากร สุทธภักดี 05 อาคาร 9 933
19 563200069 นางสาวผกากรอง พากเพียร 05 อาคาร 9 933
20 563200070 นางศุภรา กองจันทร์ 05 อาคาร 9 933
21 563200071 นางสาวจริยา พิมวงษา 05 อาคาร 9 933
22 563200072 นางสาวพัทธนันต์ สมศรี 05 อาคาร 9 933
23 563200073 นางสาววัลลภา ภักดี 05 อาคาร 9 933
24 563200074 นางสาวลักขณา โพธิ์โสภา 05 อาคาร 9 933
25 563200075 นางอังคนารัตน์ ชื่นอารมย์ 05 อาคาร 9 933