รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200076 นางสาวดาวนภา นางวงค์ 06 อาคาร 9 934
2 563200077 นางสาวสายฝน ผาปรางค์ 06 อาคาร 9 934
3 563200078 นางสาวอรอนงค์ วงษ์ขันธ์ 06 อาคาร 9 934
4 563200079 นางสาววันเพ็ญ ทัศนารักษ์ 06 อาคาร 9 934
5 563200080 นางสุกาญดา นันทสิงห์ 06 อาคาร 9 934
6 563200081 นางสาวรัตยาภรณ์ ปรือปรัง 06 อาคาร 9 934
7 563200082 นางจิตรานุช พันธ์เดช 06 อาคาร 9 934
8 563200083 นางสาวดวงสุรีย์ อัมภรัตน์ 06 อาคาร 9 934
9 563200084 นางสาวภัทรวรรณ รองเมือง 06 อาคาร 9 934
10 563200085 นางวิภารัตน์ ธรรมวงค์ 06 อาคาร 9 934
11 563200086 นางติณณ์สิริ คำแปล 06 อาคาร 9 934
12 563200087 นางสาวสุวรรณา อุระเพ็ญ 06 อาคาร 9 934
13 563200088 นางสาวพลอยไพลิน นามวงค์ 06 อาคาร 9 934
14 563200089 นางสาวสุภัทรา ศรียา 06 อาคาร 9 934
15 563200090 นางสาวจามรี สมบัติวงศ์ 06 อาคาร 9 934
16 563200091 นางสาวจรรยา ประวัติพงษ์ 06 อาคาร 9 934
17 563200092 นางชวัลลักษณ์ พิงพึ่ง 06 อาคาร 9 934
18 563200093 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณวงค์ 06 อาคาร 9 934
19 563200094 นางสาวการะเกด บุญแก้ว 06 อาคาร 9 934
20 563200095 นางสาววิลาสินี อินทร์คำ 06 อาคาร 9 934
21 563200096 ไม่มีสิทธิ์สอบ 06 อาคาร 9 934
22 563200097 นางสาวฤทัยรัตน์ มงคลแก้ว 06 อาคาร 9 934
23 563200098 นางสาวเก็จมณี ชนูนันท์ 06 อาคาร 9 934
24 563200099 นางสาวสุภัสตา โพธิ์ไทรย์ 06 อาคาร 9 934
25 563200100 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ 06 อาคาร 9 934