รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200101 นายปวีณวัชร์ บุญยิ่ง 07 อาคาร 9 935
2 563200102 นางสาวหงส์ฟ้า ชารี 07 อาคาร 9 935
3 563200103 นางศศิธร ธรรมบรรเทิง 07 อาคาร 9 935
4 563200104 นางกาญจนา คณาพันธ์ 07 อาคาร 9 935
5 563200105 นางสาววรินทิพย์ นาวี 07 อาคาร 9 935
6 563200106 นางละมนต์ จันดำ 07 อาคาร 9 935
7 563200107 นางสาวสุธาทิพย์ ผาหอม 07 อาคาร 9 935
8 563200108 นางสาวเฟื่องฟ้า อาจภักดี 07 อาคาร 9 935
9 563200109 นางสาวปาริชาติ ดาวงษ์ 07 อาคาร 9 935
10 563200110 นางสาวรุ่งตะวัน สังขพงษ์ 07 อาคาร 9 935
11 563200111 นางสาวกมลทิพย์ จำปาเทศ 07 อาคาร 9 935
12 563200112 นางสาวเกษราภรณ์ สีนุต 07 อาคาร 9 935
13 563200113 นางสาวขนิษฐา จันดาปราบ 07 อาคาร 9 935
14 563200114 นางสาวกมลชนก สารสุข 07 อาคาร 9 935
15 563200115 นางสาววรรณา เหรียญทอง 07 อาคาร 9 935
16 563200116 นางสาวทิพย์มาลิน แพงมาก 07 อาคาร 9 935
17 563200117 นางวิภาวี พานิช 07 อาคาร 9 935
18 563200118 นางสาวยุพิน ศรีบุญเรือง 07 อาคาร 9 935
19 563200119 นางสาวผกาวดี สายชมภู 07 อาคาร 9 935
20 563200120 นางสาวนฤมล สาสังข์ 07 อาคาร 9 935
21 563200121 นางสาวนวรัตน์ หันแถลง 07 อาคาร 9 935
22 563200122 นางสาวสุภาพิศ พวงสวัสดิ์ 07 อาคาร 9 935
23 563200123 นางสาววรรณนิสา อุ่นเรือน 07 อาคาร 9 935
24 563200124 นางสาววรัตนันท์ สิริเตชะวิรากูล 07 อาคาร 9 935
25 563200125 นางสาวศิริวัลย์ ดวงธนู 07 อาคาร 9 935