รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200126 นางสาวณัฐธิดา จันทรัตน์ 08 อาคาร 9 936
2 563200127 นางสาวอรุณโรจน์ เสนกระจาย 08 อาคาร 9 936
3 563200128 นางสาวสุภาภรณ์ จำลองพันธ์ 08 อาคาร 9 936
4 563200129 นางสาวศิริยา โกลาศรี 08 อาคาร 9 936
5 563200130 นางสาวนรินทร สุภเลิศ 08 อาคาร 9 936
6 563200131 นางสาวทิพรดา พละศักดิ์ 08 อาคาร 9 936
7 563200132 นางสาวศิวรักษ์ ดาดวง 08 อาคาร 9 936
8 563200133 นางสาวสุมิตรา สุ่มมาตย์ 08 อาคาร 9 936
9 563200134 นางสาวธิดาวดี เกษี 08 อาคาร 9 936
10 563200135 นางสาวช่อผกา สืบสา 08 อาคาร 9 936
11 563200136 นางสาวกัลยา ใจกล้า 08 อาคาร 9 936
12 563200137 นางสาวพรพิมาศ แก้วแดง 08 อาคาร 9 936
13 563200138 นางสาวน้ำฝน เกลี้ยงรส 08 อาคาร 9 936
14 563200139 นางสาวธนวรรณ ทักขินัย 08 อาคาร 9 936
15 563200140 นางสาวจารุวรรณ เกิดกล้า 08 อาคาร 9 936
16 563200141 นางสาวปิยพร พวงแก้ว 08 อาคาร 9 936
17 563200142 นางสาวชโลทร บุษบงก์ 08 อาคาร 9 936
18 563200143 นางสาวบุญฟ้า จันทอง 08 อาคาร 9 936
19 563200144 นางสาวบานเย็น ชัยศรีษะ 08 อาคาร 9 936
20 563200145 นางสาววรรณิสา อ่อมแก้ว 08 อาคาร 9 936
21 563200146 นางสาวเทวีจิตร แก้วกระจ่าง 08 อาคาร 9 936
22 563200147 นางสาวฐิตาภรณ์ โพธิ์กระสังข์ 08 อาคาร 9 936
23 563200148 นางสาววนิดา คำแสน 08 อาคาร 9 936
24 563200149 นางศิยาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ 08 อาคาร 9 936
25 563200150 นางสาวสุภารัตน์ สีหะวงษ์ 08 อาคาร 9 936