รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200151 นางจิราภรณ์ สีหะวงษ์ 09 อาคาร 9 941
2 563200152 นางสาวแพรวพรรณ อยู่จงดี 09 อาคาร 9 941
3 563200153 นางสาวอรัญญา คำบุญ 09 อาคาร 9 941
4 563200154 นางสาวสายฝน นามพรม 09 อาคาร 9 941
5 563200155 นางมะลิวรรณ สิริชาญวัฒนา 09 อาคาร 9 941
6 563200156 นางสาวจุฑาทิพย์ โลกรักษ์ 09 อาคาร 9 941
7 563200157 นางสาวณิกนันต์ ศรีสุข 09 อาคาร 9 941
8 563200158 นางสาวสาลิณี ปรือปรัง 09 อาคาร 9 941
9 563200159 นางสาวสุพัตรา ผาแก้ว 09 อาคาร 9 941
10 563200160 นางสุวารีย์ หูทอง 09 อาคาร 9 941
11 563200161 นางสาวเจนจิรา ศรีคูณ 09 อาคาร 9 941
12 563200162 นางสีประทุม วรบุตร 09 อาคาร 9 941
13 563200163 นางสาวธิดารัตน์ เนตรพันทัง 09 อาคาร 9 941
14 563200164 นางสาวพรรณวดี พละศักดิ์ 09 อาคาร 9 941
15 563200165 นางสาวอัญชนา พละศักดิ์ 09 อาคาร 9 941
16 563200166 นางสาวปวีณา หลักบุญ 09 อาคาร 9 941
17 563200167 นางนงลักษณ์ รัตนา 09 อาคาร 9 941
18 563200168 นางพัชรมัย สมอาษา 09 อาคาร 9 941
19 563200169 นางอภันตรี ศรีทะโร 09 อาคาร 9 941
20 563200170 นางสาวจูรี่ ปราบภัย 09 อาคาร 9 941
21 563200171 นางสาวพนารัตน์ ปราบภัย 09 อาคาร 9 941
22 563200172 นางสาววิภาวรรณ คณานิตย์ 09 อาคาร 9 941
23 563200173 นางสาวิตรี เข็มทอง 09 อาคาร 9 941
24 563200174 นางสาวเกษรา สัญญา 09 อาคาร 9 941
25 563200175 นางอนพร วลัยศรี 09 อาคาร 9 941