รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200176 นางสาวสุรีรัตน์ กันหาพันธ์ 10 อาคาร 9 942
2 563200177 นางปรีญานุช แสวงผล 10 อาคาร 9 942
3 563200178 นางราวรรณ หอมจันทร์ 10 อาคาร 9 942
4 563200179 นางสาวสุมาลิน วรรณวงค์ 10 อาคาร 9 942
5 563200180 นางสาวชุติมา อุปมัย 10 อาคาร 9 942
6 563200181 นางสาวพัทยา วงษ์รักษา 10 อาคาร 9 942
7 563200182 นางสาวสายฝน พรเพชร์ 10 อาคาร 9 942
8 563200183 นางสาวกนกนาถ แสนบุญมี 10 อาคาร 9 942
9 563200184 นางสาวศาริกา ดวงใจ 10 อาคาร 9 942
10 563200185 นางสาวลัดดาวัลย์ ทับทิม 10 อาคาร 9 942
11 563200186 นางสาวสุภาพร กิระหัส 10 อาคาร 9 942
12 563200187 นางสาวแขนภา โมลา 10 อาคาร 9 942
13 563200188 นางสาวกมลรัตน์ พวงจำปา 10 อาคาร 9 942
14 563200189 นางสาวรุ่งทิวาห์ สีปัญญา 10 อาคาร 9 942
15 563200190 นางสาวสมจิตร ขอขันกลาง 10 อาคาร 9 942
16 563200191 นางสาวธัญลักษณ์ จินาวัน 10 อาคาร 9 942
17 563200192 นางวิลาวัลย์ ประสมศรี 10 อาคาร 9 942
18 563200193 นางสาวพรรวรท สระโสม 10 อาคาร 9 942
19 563200194 นางสาวสุพัฒน์ตรา เครือบุตร 10 อาคาร 9 942
20 563200195 นางสาวจารุวรรณ บุญเจริญ 10 อาคาร 9 942
21 563200196 นางสาวเบญจมาศ บัวชัย 10 อาคาร 9 942
22 563200197 นางสาวคัทลียา ศรีหาวงศ์ 10 อาคาร 9 942
23 563200198 นางสาวมาลีวรรณ์ พราวศรี 10 อาคาร 9 942
24 563200199 นางสาวสุภาพร ทองเหลือ 10 อาคาร 9 942
25 563200200 นางสุพศร เบ้าจันทึก 10 อาคาร 9 942