รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200201 นางสาวเบญจวรรณ พละศักดิ์ 11 อาคาร 9 943
2 563200202 นางสาวสุทธินัน ศรีหวาด 11 อาคาร 9 943
3 563200203 นางสาวปวีณา มณีวงศ์ 11 อาคาร 9 943
4 563200204 นางสาวสุวิมล ภูเรียงผา 11 อาคาร 9 943
5 563200205 นางสาวกมลรัตน์ นามบุตร 11 อาคาร 9 943
6 563200206 นางสาวนารีรัตน์ ทองเสน 11 อาคาร 9 943
7 563200207 นางสาวรัตติพร บุษบา 11 อาคาร 9 943
8 563200208 นางสาวดารารัตน์ ไชยพิมพ์ 11 อาคาร 9 943
9 563200209 นางสาวสุภาภรณ์ บางใบ 11 อาคาร 9 943
10 563200210 นางสาวประเทียบ สีนิล 11 อาคาร 9 943
11 563200211 นางสาวสุธาสินี เขตนิมิตร 11 อาคาร 9 943
12 563200212 นางสาวทักษพร ป้องเคน 11 อาคาร 9 943
13 563200213 นางสาวอรพรรณ พัชรานุ 11 อาคาร 9 943
14 563200214 นางสาวจุฬารัตน์ รัตนพันธ์ 11 อาคาร 9 943
15 563200215 นางสาววิมาลา สิงห์ไกร 11 อาคาร 9 943
16 563200216 นางสาวอาทิตยา มากแก้ว 11 อาคาร 9 943
17 563200217 นางสาวณิชกานต์ คำเพราะ 11 อาคาร 9 943
18 563200218 นางสาวสุดารัตน์ โสดา 11 อาคาร 9 943
19 563200219 นางสาวจิดาภา สุรวิทย์ 11 อาคาร 9 943
20 563200220 นางสาวเวนิกา สมอบ้าน 11 อาคาร 9 943
21 563200221 นางสาวจิดาภา กัลยานี 11 อาคาร 9 943
22 563200222 นางสาวนทิตา ชารีผล 11 อาคาร 9 943
23 563200223 นางสาวจันทร์เพ็ญ ตาราศาสตร์ 11 อาคาร 9 943
24 563200224 นางสุพัฒน์ ผ่านพินิจ 11 อาคาร 9 943
25 563200225 นางศิริวรรณ มาพระลับ 11 อาคาร 9 943