รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200226 นางสาวศุภรดา ภักดีแก้ว 12 อาคาร 9 944
2 563200227 นางสาวพิชากร แก้วน้อย 12 อาคาร 9 944
3 563200228 นางสาวรัตติกาล พวงพันธ์ 12 อาคาร 9 944
4 563200229 นางสาวโอเรียน ศรบุญทอง 12 อาคาร 9 944
5 563200230 นางสาวพจนารถ มะตูม 12 อาคาร 9 944
6 563200231 นางสาวทัชชภร พันธเสน 12 อาคาร 9 944
7 563200232 นางกรรณิการ์ วันดีรัตน์ 12 อาคาร 9 944
8 563200233 นางสาวกนกพิชญ์ บุตรดี 12 อาคาร 9 944
9 563200234 นางสาววรรณิภา ชาภักดี 12 อาคาร 9 944
10 563200235 นางเยาวภา การรัมย์ 12 อาคาร 9 944
11 563200236 นางสาวนิภาพร บุญจิตร 12 อาคาร 9 944
12 563200237 นางสาวพวงผกา โพธิ์ขาว 12 อาคาร 9 944
13 563200238 นางธัญมน ศรียงยศ 12 อาคาร 9 944
14 563200239 นายวรมิตร สุภาพ 12 อาคาร 9 944
15 563200240 นางสาวลัดดา ผมพันธ์ 12 อาคาร 9 944
16 563200241 นายสิทธิสน ขันติวงค์ 12 อาคาร 9 944
17 563200242 นางสาวธิดารัตน์ ราศรี 12 อาคาร 9 944
18 563200243 นางสาวทองใบ สายจันทร์ 12 อาคาร 9 944
19 563200244 นางสาวสมปอง ศรีปัตเนตร 12 อาคาร 9 944
20 563200245 นางสาวปฎิวัติ แพงเพชร 12 อาคาร 9 944
21 563200246 นางอรทัย ภูมิประพันธ์ 12 อาคาร 9 944
22 563200247 นางสาวสุภาวดี เขียวสระคู 12 อาคาร 9 944
23 563200248 นางสาวญดารัตน์ กตะศิลา 12 อาคาร 9 944
24 563200249 นางปราณี สิงห์เทพ 12 อาคาร 9 944
25 563200250 นางยุพดี วิวาห์สุข 12 อาคาร 9 944