รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200251 นางสาวจิตติมา แก้วแฉล้ม 13 อาคาร 9 945
2 563200252 นางสาวสิริลักษณ์ อุปมัย 13 อาคาร 9 945
3 563200253 นางกัลยา โลนุช 13 อาคาร 9 945
4 563200254 นางกนกวไลภรณ์ พุ่มเพ็ชร 13 อาคาร 9 945
5 563200255 นางสาวอรวรรณ ละมูล 13 อาคาร 9 945
6 563200256 นางสาวสรินทร์นา คำเสียง 13 อาคาร 9 945
7 563200257 นางสาวนิลวรรณ ตลาดเงิน 13 อาคาร 9 945
8 563200258 นางสุดใจ อาสนสุวรรณ 13 อาคาร 9 945
9 563200259 นางสาวสุวดี สำราญยิ่ง 13 อาคาร 9 945
10 563200260 นางฉันทนา สมภาค 13 อาคาร 9 945
11 563200261 นางทัศนีย์ ศรีโวหะ 13 อาคาร 9 945
12 563200262 นางสาวหทัยภัทร ไตรประวัตร 13 อาคาร 9 945
13 563200263 นางสาวกฤตยา ยินดี 13 อาคาร 9 945
14 563200264 นางศิริจรรยา อำพันธ์ 13 อาคาร 9 945
15 563200265 นางอมรรัตน์ คำภา 13 อาคาร 9 945
16 563200266 นางสาวนวลจันทร์ หล้าธรรม 13 อาคาร 9 945
17 563200267 นางสาวมุกดา แดงงาม 13 อาคาร 9 945
18 563200268 นางสาวจังคนิภา สืบสา 13 อาคาร 9 945
19 563200269 นางสาวพรรณนิดา ห่อทรัพย์ 13 อาคาร 9 945
20 563200270 นางสาวชไมพร ผาแก้ว 13 อาคาร 9 945
21 563200271 นางสาวอรทัย ไชยเสนา 13 อาคาร 9 945
22 563200272 นางสาวปวารณา จำปาขาว 13 อาคาร 9 945
23 563200273 นางสาวรุ่งนภา วันทรวง 13 อาคาร 9 945
24 563200274 นางสาวชวนพิศ จันทร์รัตน์ 13 อาคาร 9 945
25 563200275 นางสาวอรุณณี ศรีคราม 13 อาคาร 9 945