รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200276 นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร 14 อาคาร 9 946
2 563200277 นางสุมาลี วสุนันท์ 14 อาคาร 9 946
3 563200278 นางวงค์เดือน ปัชฌาบุตร 14 อาคาร 9 946
4 563200279 นางวัลภา แซ่เลา 14 อาคาร 9 946
5 563200280 นางสาวรัศมี จันทิพย์ 14 อาคาร 9 946
6 563200281 นางสมพร ไพรบึง 14 อาคาร 9 946
7 563200282 นางสาวอรทัย บุดดาวงษ์ 14 อาคาร 9 946
8 563200283 นางสาวจินตนา จันทะขันธ์ 14 อาคาร 9 946
9 563200284 นางสาวมาริสา พวงแก้ว 14 อาคาร 9 946
10 563200285 นางสาวภารณี อ้อมแก้ว 14 อาคาร 9 946
11 563200286 นางสาวยอดขวัญ สุทาวัน 14 อาคาร 9 946
12 563200287 นางสาวพิมพ์พรรณ แก้วพวง 14 อาคาร 9 946
13 563200288 นางสาวพัชรี พรมมาสุข 14 อาคาร 9 946
14 563200289 นางสาวน้ำฝน สัมพันธ์ 14 อาคาร 9 946
15 563200290 นางสาวธิดารัตน์ น้อมระวี 14 อาคาร 9 946
16 563200291 นางชนิตา อ้วนผุย 14 อาคาร 9 946
17 563200292 นางสาววรุญยุพา เลิศศรี 14 อาคาร 9 946
18 563200293 นางเพ็ญประภา เข็มมา 14 อาคาร 9 946
19 563200294 นางสุริยา จ้ายหนองบัว 14 อาคาร 9 946
20 563200295 นางสาวอรุณจิตร หาญห้าว 14 อาคาร 9 946
21 563200296 นางอรอุมา ไชยศรีษะ 14 อาคาร 9 946
22 563200297 นางสาวปรียานุช สรรพศรี 14 อาคาร 9 946
23 563200298 นางสาวนุชิพร พ่อกุล 14 อาคาร 9 946
24 563200299 นางสาวจุราภรณ์ แก่นทิพย์ 14 อาคาร 9 946
25 563200300 นางสาวธัญญารัตน์ วงชมภู 14 อาคาร 9 946