รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200301 นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร์ 15 อาคาร 9 951
2 563200302 นางสาวเพิ่มศรี รุ่งคำ 15 อาคาร 9 951
3 563200303 นางกัญญาภัทร สีหะวงษ์ 15 อาคาร 9 951
4 563200304 นางสาวโชติมา พรหมคุณ 15 อาคาร 9 951
5 563200305 นางสาวมลทิรา ทองใส 15 อาคาร 9 951
6 563200306 นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์ 15 อาคาร 9 951
7 563200307 นางสาววะลัด จันทร์เทศ 15 อาคาร 9 951
8 563200308 นางสุพรรณี งามแสง 15 อาคาร 9 951
9 563200309 นางสาวพรมประสิทธิ์ ระยับศรี 15 อาคาร 9 951
10 563200310 นางสาวจินตนา ภูมิพัก 15 อาคาร 9 951
11 563200311 นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 15 อาคาร 9 951
12 563200312 นางสาวปิยะดา กลิ่นพิกุล 15 อาคาร 9 951
13 563200313 นางสาวอัมรินทร์ บุตรวงค์ 15 อาคาร 9 951
14 563200314 นางวาวิณี ทองยอด 15 อาคาร 9 951
15 563200315 นางสาวจริยา สมบัติ 15 อาคาร 9 951
16 563200316 นางสาวพนิดา สาระวรรณ 15 อาคาร 9 951
17 563200317 นางสาววิไลวรรณ เสดา 15 อาคาร 9 951
18 563200318 นางสาวกนกวรรณ คนฉลาด 15 อาคาร 9 951
19 563200319 นางสาวลัดดาวงค์ นามวิลา 15 อาคาร 9 951
20 563200320 นางสาวลักขณา นามโคตร 15 อาคาร 9 951
21 563200321 นางสาวธัญเทพ สังกะสี 15 อาคาร 9 951
22 563200322 นางอมรภัค พิมาทัย 15 อาคาร 9 951
23 563200323 นางสาวทิพย์สุดา สายไทย 15 อาคาร 9 951
24 563200324 นางกมลวรรณ แก่นมั่น 15 อาคาร 9 951
25 563200325 นางสาววลัยภรณ์ เอกศิริ 15 อาคาร 9 951