รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200326 นางสาววิไล พูลสุข 16 อาคาร 9 952
2 563200327 นางกุลธิดา เสาศิริ 16 อาคาร 9 952
3 563200328 นางสาววชิรญาณ์ มณีนิล 16 อาคาร 9 952
4 563200329 นางสาวทิภาวรรณ สระทอง 16 อาคาร 9 952
5 563200330 นางกันฑิมา สุทธสนธิ์ 16 อาคาร 9 952
6 563200331 นางสาวบุญเรือง เกถนอม 16 อาคาร 9 952
7 563200332 นางวิตรี เพียงสองชั้น 16 อาคาร 9 952
8 563200333 นางธนกานต์ ดาสันทัด 16 อาคาร 9 952
9 563200334 นางสาววัชรี คำมีวงษ์ 16 อาคาร 9 952
10 563200335 นางสาวนวลลออง รองสุพรรณ 16 อาคาร 9 952
11 563200336 นางวิฬัฒน์ ไชยะพันธ์ 16 อาคาร 9 952
12 563200337 นางสาวณัฐนันท์ สิงห์โคตร 16 อาคาร 9 952
13 563200338 นางกัญญา สายทอง 16 อาคาร 9 952
14 563200339 นางทัศนีย์ สมอินทร์ 16 อาคาร 9 952
15 563200340 นางครองสิริ นามสุวรรณ 16 อาคาร 9 952
16 563200341 นางสาวบัวรินทร์ ติงชาติ 16 อาคาร 9 952
17 563200342 นางสาวจิระประภา วงศ์ษา 16 อาคาร 9 952
18 563200343 นางขวัญเรือน สุขสาย 16 อาคาร 9 952
19 563200344 นางสาวจุฑาภรณ์ ทาระ 16 อาคาร 9 952
20 563200345 นางทนะนันธ์ ยอดรัก 16 อาคาร 9 952
21 563200346 นางสาวศรีวิไล สิงซอม 16 อาคาร 9 952
22 563200347 นางสาวกัญญา จันทร์สุข 16 อาคาร 9 952
23 563200348 นางสาววันเพ็ญ ไกรรักษ์ 16 อาคาร 9 952
24 563200349 นางสาวรุ่งนภา ภาดี 16 อาคาร 9 952
25 563200350 นางสาววิไล จันทร์เปรียง 16 อาคาร 9 952