รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200351 นางสาวมุจรินทร์ บุญมา 17 อาคาร 9 953
2 563200352 นางสาวละมัย เสนาพรม 17 อาคาร 9 953
3 563200353 นางสาวฉัฐธิญา พงษ์สุวรรณ 17 อาคาร 9 953
4 563200354 นางสถิริศา วิเศษสมบัติ 17 อาคาร 9 953
5 563200355 นางณัฐกานต์ นุ่มศิลป 17 อาคาร 9 953
6 563200356 นางสาวสุขฤทัย ชุ่มเชื้อ 17 อาคาร 9 953
7 563200357 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวิมล สิมนาม 17 อาคาร 9 953
8 563200358 นางสาวมลฤดี แต้มสีคาม 17 อาคาร 9 953
9 563200359 นางสาวสมคิด สืบสิมมา 17 อาคาร 9 953
10 563200360 นางสาวธนิษฐา ทองพนม 17 อาคาร 9 953
11 563200361 นางสาวธฤษวรรณ ชาวสะอาด 17 อาคาร 9 953
12 563200362 นางสุนารี วิรุณพันธ์ 17 อาคาร 9 953
13 563200363 นางสาวสุภารัตน์ คำสว่าง 17 อาคาร 9 953
14 563200364 นางสาวชะวาลามณี ไชยโคตร์ 17 อาคาร 9 953
15 563200365 นางนงรักษ์ ทองแม้น 17 อาคาร 9 953
16 563200366 นางสาวอรวรรณ โสมณี 17 อาคาร 9 953
17 563200367 นางสาวเกตพิรุณ ลีศรี 17 อาคาร 9 953
18 563200368 นางสาวสาวิตรี รัตนา 17 อาคาร 9 953
19 563200369 นางสาวมลญาณี ลีศรี 17 อาคาร 9 953
20 563200370 นางสาวแสงเทียน สีมา 17 อาคาร 9 953
21 563200371 นางสาวสุภาภรณ์ พวงแก้ว 17 อาคาร 9 953
22 563200372 นางประกายดาว ทองสลับ 17 อาคาร 9 953
23 563200373 นางสาวสุนิสสา นามวิชา 17 อาคาร 9 953
24 563200374 นางสาววิยะดา ธรรมวัฒน์ 17 อาคาร 9 953
25 563200375 นางสาวยุวดี ภูผานี 17 อาคาร 9 953