รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200376 นางสาวนิตยา ปิยะวงษ์ 18 อาคาร 9 954
2 563200377 นางสาวฤดี สาลี 18 อาคาร 9 954
3 563200378 นางสาวจุฑามาศ เหล่าแค 18 อาคาร 9 954
4 563200379 นางพนิดา คำชาลี 18 อาคาร 9 954
5 563200380 นางสาวรุจิรา ยอดเพชร 18 อาคาร 9 954
6 563200381 นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์ 18 อาคาร 9 954
7 563200382 นางไพวัลย์ แก้วนวล 18 อาคาร 9 954
8 563200383 นางสาวนาระณี ศรีสุข 18 อาคาร 9 954
9 563200384 นางสาวนภัสสร ภูสีนาค 18 อาคาร 9 954
10 563200385 นางสาวฉลวย เทพตาแสง 18 อาคาร 9 954
11 563200386 นางสาวเพ็ญนภา รักษาพันธ์ 18 อาคาร 9 954
12 563200387 นางรัศมี สมบูรณ์ 18 อาคาร 9 954
13 563200388 นางสาวกัญญาภัค พิชัย 18 อาคาร 9 954
14 563200389 นางสาวจันทรธิดา จันทราภรณ์ 18 อาคาร 9 954
15 563200390 นางสาวสุรัตน์ติญาน์ เลิศบุรภัทร 18 อาคาร 9 954
16 563200391 นางสาวมุจรินทร์ ศรีคำ 18 อาคาร 9 954
17 563200392 นางเฉิดโฉม กัณทพันธ์ 18 อาคาร 9 954
18 563200393 นางสาวเพ็ญสุดา ทองสุข 18 อาคาร 9 954
19 563200394 นางสาวณัฐธภา มาสาโสม 18 อาคาร 9 954
20 563200395 นางสาวจันทร์ญา วรรณวัฒน์ 18 อาคาร 9 954
21 563200396 นางสาวชุติมา แดงบุญเรือง 18 อาคาร 9 954
22 563200397 นางสาวภคมน เกษอินทร์ 18 อาคาร 9 954
23 563200398 นางสาวละอองดาว แซ่อึง 18 อาคาร 9 954
24 563200399 นางสาวฉัตรวรีย์ วงศ์พิทักษ์ 18 อาคาร 9 954
25 563200400 นางสาวนรินทร์รัตน์ สายสวาท 18 อาคาร 9 954