รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200401 นางจินตนา แก้วหาวงษ์ 19 อาคาร 9 955
2 563200402 นางสาวสุกัญญา นรดี 19 อาคาร 9 955
3 563200403 นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาร 19 อาคาร 9 955
4 563200404 นางกัญญนัทธ์ วิศาลกุลวัฒน์ 19 อาคาร 9 955
5 563200405 นางคนึงนิจ เลิศศรี 19 อาคาร 9 955
6 563200406 นางสาวสุกัญญา จันโท 19 อาคาร 9 955
7 563200407 นางสาว่อ่อนศรี ประชุมวงษ์ 19 อาคาร 9 955
8 563200408 นางสาวธิดารัตน์ ใจมนต์ 19 อาคาร 9 955
9 563200409 นางสาววิภาภรณ์ สายวัน 19 อาคาร 9 955
10 563200410 นางสาวลลิตาพรรณ เงาศรี 19 อาคาร 9 955
11 563200411 นางสาวอริษา พิมพ์ทอง 19 อาคาร 9 955
12 563200412 นางสาวณีรนุช กอแก้ว 19 อาคาร 9 955
13 563200413 นางสาวสุรีฉาย ศรีสวย 19 อาคาร 9 955
14 563200414 นางสาวฤทัย พลหาร 19 อาคาร 9 955
15 563200415 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมพ์สวัสดิ์ 19 อาคาร 9 955
16 563200416 นางสาววิลาวัลย์ วงศ์นรินทร์ 19 อาคาร 9 955
17 563200417 นางชุติกาญจน์ แสงสุริย์ 19 อาคาร 9 955
18 563200418 นางอำนวยพร ปิ่นหอม 19 อาคาร 9 955
19 563200419 นางสาวกนกพร ประยงค์หอม 19 อาคาร 9 955
20 563200420 นางพิชญา ขันคูณ 19 อาคาร 9 955
21 563200421 นางสาวนุชจิราภรณ์ ขันทอง 19 อาคาร 9 955
22 563200422 นางสาวชิวรัตน์ จันทร์โท 19 อาคาร 9 955
23 563200423 นางสาววิไลวรรณ จันคนา 19 อาคาร 9 955
24 563200424 นางสาวนิตยา กุมรีจิตร 19 อาคาร 9 955
25 563200425 นางสาวลดาวัลย์ ไชยเลิศ 19 อาคาร 9 955