รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200426 นางสาวรัตนาภรณ์ มูลวงษ์ 20 อาคาร 9 956
2 563200427 นางสาวผกามาศ ทำมา 20 อาคาร 9 956
3 563200428 นางธัญญารัตน์ ลันดา 20 อาคาร 9 956
4 563200429 นางธันวดี ศศิวงศ์สกุล 20 อาคาร 9 956
5 563200430 นางตาลหยง แสงอินทร์ 20 อาคาร 9 956
6 563200431 นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง 20 อาคาร 9 956
7 563200432 นางสาวจิราพร พุจารย์ 20 อาคาร 9 956
8 563200433 นางสุจิตรา เนื้อทอง 20 อาคาร 9 956
9 563200434 นางสาวภัชลิณดา จำปาใด 20 อาคาร 9 956
10 563200435 นางสาวอัจฉรา กรพรม 20 อาคาร 9 956
11 563200436 นางสาวพิพ์คณาพร นาคขยัน 20 อาคาร 9 956
12 563200437 นางละมุล เนื้อทอง 20 อาคาร 9 956
13 563200438 นางณัฐริกา สารทอง 20 อาคาร 9 956
14 563200439 นางกนิษฐาภรณ์ นิจกรรม 20 อาคาร 9 956
15 563200440 นางสาวนิตยา พันธ์วิไล 20 อาคาร 9 956
16 563200441 นายวีรวัฒน์ บุดดี 20 อาคาร 9 956
17 563200442 นางสุพิศ น้ำหวาน 20 อาคาร 9 956
18 563200443 นางสาวนรินทร์พร วรรณชลา 20 อาคาร 9 956
19 563200444 นางอุไร สายสุวรรณ 20 อาคาร 9 956
20 563200445 นางสาวภัคญดา สุทธิบากสกุล 20 อาคาร 9 956
21 563200446 นางมณีรัตน์ ปูตะเลศ 20 อาคาร 9 956
22 563200447 นางไพลิน ยั้งใจ 20 อาคาร 9 956
23 563200448 นางสาวรัตนา เจียงพงษ์ 20 อาคาร 9 956
24 563200449 นางสาวอินทร์ธิราทิพย์ หาญพรมมา 20 อาคาร 9 956
25 563200450 นางปริยากร ดวนใหญ่ 20 อาคาร 9 956