รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200451 นางสาวณัฐฐิฎา บุญสงค์ 21 อาคาร 2 213
2 563200452 นางมยุรี คุ้นเคย 21 อาคาร 2 213
3 563200453 นางสาวอัจฉราพร ไกรเพชร 21 อาคาร 2 213
4 563200454 นางสาวณัฐวนันท์ สมบูรณ์ 21 อาคาร 2 213
5 563200455 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์ธนู 21 อาคาร 2 213
6 563200456 นางจันทร์เพ็ญ เพชรินทร์ 21 อาคาร 2 213
7 563200457 นางสาวนงรักษ์ สุวรรณ์จันทร์ 21 อาคาร 2 213
8 563200458 นางสาวสุภาวรรณ ทำดำ 21 อาคาร 2 213
9 563200459 นางสาวนาริน พันธ์บุตร 21 อาคาร 2 213
10 563200460 นางเพียงโสม กวดขันธ์ 21 อาคาร 2 213
11 563200461 นางสาวพูลทรัพย์ รักษา 21 อาคาร 2 213
12 563200462 นางสาวศุภรัตน์ อัฐแป 21 อาคาร 2 213
13 563200463 นางสาวดลยา วงศ์พินิจ 21 อาคาร 2 213
14 563200464 นายวัชระ จันทร์แสง 21 อาคาร 2 213
15 563200465 นางสาวพุทธิมน ดำบรรณ์ 21 อาคาร 2 213
16 563200466 นางสาววรพัฒน์ อินทนา 21 อาคาร 2 213
17 563200467 นางโสทิพย์ ศิลาโชติ 21 อาคาร 2 213
18 563200468 นางวนิดา คำครอง 21 อาคาร 2 213
19 563200469 นางนภาทิพย์ รัตนา 21 อาคาร 2 213
20 563200470 นางสาวอรอมล สิทธิ์ศักดิ์ 21 อาคาร 2 213
21 563200471 นางสาวจารุวรรณ ม่วงมิตร 21 อาคาร 2 213
22 563200472 นางแก้วใจ ขันตี 21 อาคาร 2 213
23 563200473 นางสาวภัทราภรณ์ นาคพันธ์ 21 อาคาร 2 213
24 563200474 นางสาวอรวรรณ ศรีสุธรรม 21 อาคาร 2 213
25 563200475 นางชาติยา พรมแก้ว 21 อาคาร 2 213