รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200476 นางวิภาพร อภิวังค์ 22 อาคาร 2 214
2 563200477 นางสาวปาริชาติ ชุมภู 22 อาคาร 2 214
3 563200478 นางสาวสิรินญา จารุนัย 22 อาคาร 2 214
4 563200479 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทา 22 อาคาร 2 214
5 563200480 นางสาวสุภาพร ดวนใหญ่ 22 อาคาร 2 214
6 563200481 นางสาวอนัญพร โทวาท 22 อาคาร 2 214
7 563200482 นางสาวอารุณี กาญจนชาติ 22 อาคาร 2 214
8 563200483 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน 22 อาคาร 2 214
9 563200484 นางสาวยุพิน อินทร์โสม 22 อาคาร 2 214
10 563200485 นางสาวลัญชนา อ่อนศรี 22 อาคาร 2 214
11 563200486 นางสาววิชุดา สุดทาวัน 22 อาคาร 2 214
12 563200487 นางสุรพา วงษ์เจริญ 22 อาคาร 2 214
13 563200488 นางสาวอุไรลักษณ์ ศรีอินทร์ 22 อาคาร 2 214
14 563200489 นางสาวกิ่งแก้ว นามโคตร 22 อาคาร 2 214
15 563200490 นางนิดตญา ตราทอง 22 อาคาร 2 214
16 563200491 นางสาวทัศนีย์ ทิพบำรุง 22 อาคาร 2 214
17 563200492 นางสาวเรไร อุทา 22 อาคาร 2 214
18 563200493 นางสาวจิราภา ป้องกัน 22 อาคาร 2 214
19 563200494 นางโสภา เย็นระยับ 22 อาคาร 2 214
20 563200495 นางอรอุมา อ่อนศรี 22 อาคาร 2 214
21 563200496 นางสาวบานเย็น พาวัน 22 อาคาร 2 214
22 563200497 นางอุมารินทร์ แสงสาย 22 อาคาร 2 214
23 563200498 นางสาวจารุวรรณ ตรงต่อจิตร์ 22 อาคาร 2 214
24 563200499 นางสาวปติมา ทองติ๊บ 22 อาคาร 2 214
25 563200500 นางสาววาสนา ระเมิด 22 อาคาร 2 214