รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200501 นางสาวอนงค์ พืชศรี 23 อาคาร 2 215
2 563200502 นางสาวณัฐตยา แพงแสน 23 อาคาร 2 215
3 563200503 นางสาวสิริญากรณ์ หลวงสนาม 23 อาคาร 2 215
4 563200504 นางสำเภา สถานพงษ์ 23 อาคาร 2 215
5 563200505 นางสาวมะปราง สว่างโสดา 23 อาคาร 2 215
6 563200506 นางสาวมณเทียร วาศรี 23 อาคาร 2 215
7 563200507 นางสาวสุดารัตน์ กงแก้ว 23 อาคาร 2 215
8 563200508 นางสาวจริยาภรณ์ ธรรมชอบ 23 อาคาร 2 215
9 563200509 นางทิพรัตน์ วงษ์รักษ์ 23 อาคาร 2 215
10 563200510 นางสาวลัดดาวรรณ เพชรินทร์ 23 อาคาร 2 215
11 563200511 นางสาวบุษบา แก้วมณี 23 อาคาร 2 215
12 563200512 นางสาวกัลยา เชื้อพันธ์ 23 อาคาร 2 215
13 563200513 นางปาณปรียา โอษฐ์นภาพร 23 อาคาร 2 215
14 563200514 นางสาวจินตนา ชื่นชม 23 อาคาร 2 215
15 563200515 นายจิตรกร แต้มทอง 23 อาคาร 2 215
16 563200516 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์วัฒน์ 23 อาคาร 2 215
17 563200517 นางวาสนา พรมเสมอ 23 อาคาร 2 215
18 563200518 นางสาวอรุณี สุจันทา 23 อาคาร 2 215
19 563200519 นางจุฑามาศ ศรีจันทร์ 23 อาคาร 2 215
20 563200520 นางสาวกุลภัสสร์ ประภาสัย 23 อาคาร 2 215
21 563200521 นางสาวพันทิพา ศรีวิชา 23 อาคาร 2 215
22 563200522 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วก่อง 23 อาคาร 2 215
23 563200523 นางสาวไพจิตร เกษรสร้อย 23 อาคาร 2 215
24 563200524 นางสาววรารักษ์ บุญปลูก 23 อาคาร 2 215
25 563200525 นางสาวธิดา เคนแคน 23 อาคาร 2 215