รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200526 นางสาวปรียาภรณ์ บรรทุมพร 24 อาคาร 2 221
2 563200527 นางสาววรา ดวงศิลา 24 อาคาร 2 221
3 563200528 นางสาวนิตติยา ผิวขาว 24 อาคาร 2 221
4 563200529 นางสาวประกาย ใจดี 24 อาคาร 2 221
5 563200530 นางสาวสุนิสา กองแก้ว 24 อาคาร 2 221
6 563200531 นางสาวประยูร โสภาพ 24 อาคาร 2 221
7 563200532 นางสาวปลั่งศรี รักษ์เต็ง 24 อาคาร 2 221
8 563200533 นางสาวบังอร อินทร์ศรี 24 อาคาร 2 221
9 563200534 นางสาวกวินนาฎ บุญเอื้อ 24 อาคาร 2 221
10 563200535 นางสุกานดา จรัญญา 24 อาคาร 2 221
11 563200536 นางยุพิน กาญจนกาศ 24 อาคาร 2 221
12 563200537 นางสาววันวิสา บุญไสย 24 อาคาร 2 221
13 563200538 นางสาววราภรณ์ ราษี 24 อาคาร 2 221
14 563200539 นางนงลักษณ์ บุญเลิศ 24 อาคาร 2 221
15 563200540 นางสาวมะลิจันทร์ คำคุณคำ 24 อาคาร 2 221
16 563200541 นางสาวสุนิดา อังคณิชย์ 24 อาคาร 2 221
17 563200542 นางสาวจิราวรรณ แก่นจักร 24 อาคาร 2 221
18 563200543 นางสาวศิลารัตน์ แก่นจักร 24 อาคาร 2 221
19 563200544 นางสาวจาริยา พลาศรี 24 อาคาร 2 221
20 563200545 นางสาวอนุชิดา วิลัย 24 อาคาร 2 221
21 563200546 นางสาวนิษฐกา แสวงบุญ 24 อาคาร 2 221
22 563200547 นางสาวปรีญาดา อุปมา 24 อาคาร 2 221
23 563200548 นางสาวสายสมร เมืองอินทร์ 24 อาคาร 2 221
24 563200549 นางณุชรี เรืองฤทธิ์ราวี 24 อาคาร 2 221
25 563200550 นางพรหมสุทัดตา พิมพ์ไชย 24 อาคาร 2 221