รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200551 นางสาววิชชุดา กุดเป่ง 25 อาคาร 2 222
2 563200552 นางปราณี ดวงนิล 25 อาคาร 2 222
3 563200553 นางสาวจิราวรรณ จันทร์หนองหว้า 25 อาคาร 2 222
4 563200554 นางสาวกนกวรรณ นันตะสงค์ 25 อาคาร 2 222
5 563200555 นางสาวบัวหลัน พูลสวัสดิ์ 25 อาคาร 2 222
6 563200556 นางดวงจันทร์ สีสุรัตน์ 25 อาคาร 2 222
7 563200557 นางพรวิไล สมบัติ 25 อาคาร 2 222
8 563200558 นางสาวสุวรรณา โคษา 25 อาคาร 2 222
9 563200559 นางสาวอรนุช ตระกูลพงษ์ 25 อาคาร 2 222
10 563200560 นางลักวรินทร์ ชิณวงค์ 25 อาคาร 2 222
11 563200561 นางสาววาสนา สะอาด 25 อาคาร 2 222
12 563200562 นางสาคร ศรีวงษ์ 25 อาคาร 2 222
13 563200563 นางสาวพัชรนันท์ บุญเอนก 25 อาคาร 2 222
14 563200564 นางสาวเสาวณิต บุญขาว 25 อาคาร 2 222
15 563200565 นางสาวเบญจพร ทองคำ 25 อาคาร 2 222
16 563200566 นางสาวอัจฉรา วันศรี 25 อาคาร 2 222
17 563200567 นางสาวรัติกาญจน์ มะลิงาม 25 อาคาร 2 222
18 563200568 นางสาวหรัญญา อาษาราช 25 อาคาร 2 222
19 563200569 นางสาวขวัญสุดา เชตะวัน 25 อาคาร 2 222
20 563200570 นางสาววันวิสาข์ บุตรศรี 25 อาคาร 2 222
21 563200571 นางสาวพัชรพร สารพล 25 อาคาร 2 222
22 563200572 นางนิออน อนุพันธ์ 25 อาคาร 2 222
23 563200573 นางสาวญาดา สมเสียง 25 อาคาร 2 222
24 563200574 นางสาวรจนา ชัยศรี 25 อาคาร 2 222
25 563200575 นางนัทดาวรรณ คำบาล 25 อาคาร 2 222